Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


C. МИСИК

Можливості

Під час визначення можливостей для кожного користувача задають, до яких фай­лів він може мати доступ і як саме. При цьому із користувачем пов'язують список Можливостей (capability list), що складається із пар (об'єкт, набір дій).

Реалізація списків можливостей дає змогу забезпечити не тільки захист, але й задання імен. Можна зробити так, щоб кожний користувач бачив тільки ті фай­ли, до яких у нього є доступ. Якщо при цьому значенням за замовчуванням є від­сутність доступу, користувачі можуть починати роботу в «порожній» системі. За­галом можливості використовують у системах, де потрібно забезпечити більшу безпеку за рахунок деякого зниження зручності роботи.

 

ЛОГІКА

Навчальний посібник для юристів

Одеса 2008

ББК 87.4я73

УДК 16 (075.8)

 

Мисик С.Г. Логіка. Навчальний для юристів. – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2008. – .237 с.

 

Рецензенти: А. О. Івакін, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Одеської національної юридичної академії

М.С. Дмітрієва, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та соціології Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського;

Е.А.Гансова, доктор філософських наук, професор, кафедри соціології інституту соціальних наук Одеського національного університету ім.. І.І Мечникова,

 

Схвалено Вченою радою Одеського державного університету внутрішніх справ. Протокол № 5 від 18 грудня 2008 р.

 

У даному посібнику викладено зміст головних питань з курсу логіки, передбачених вимогами навчальної програми. Розглядається сутність основних форм мислення (поняття, судження, умовивід), та логічних прийомів і операцій щодо них, форми отримання вивідного знання та умови його демонстративності. Розкривається сутність аргументації та її значення в комунікативному процесі, представлені правила та помилки щодо доведення й спростування. Також розглядаються питання шодо побудови та перевірки гіпотетичного знання

Посібник відповідає програмі з навчального курсу «Логіка» для юридичних ВНЗ. Призначений для студентів юридичних факультетів, курсантів освітньої системи МВС, для усіх, хто вивчає чи цікавиться логікою.

 

© С.Г.Мисик, 2008

 

ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................................5

ЧАСТИНА І. ЛОГІКА ЯК НАУКА. ЛОГІКА ІМЕН ТА ВИСЛОВЛЮВАНЬ.

РОЗДІЛ 1. Логіка як наука.......................................................................12

1. Логіка як властивість абстрактного мислення.

Логіка серед інших наук.........................................................................12

2. Предмет і задачі логіки. Види логік.......................................................14

3. Мова логіки (знаковий характер логіки). Логіка і мова.......................16

4. Значення логіки в науці та юридичній практиці...................................18

РОЗДІЛ 2. Поняття. (Логіка імен і предикаторів)...............................20

1. Поняття як форма мислення....................................................................20

2. Зміст та обсяг поняття як його основні характеристики.

Узагальнення й обмеження обсягу понять.................................................22

3. Відношення між поняттями.....................................................................24

4. Види понять за обсягом і змістом...........................................................26

5. Визначення понять (дефініція)................................................................28

5. Поділ понять.............................................................................................32

РОЗДІЛ 3.Логіка висловлювань. Судження.........................................37

1. Загальна характеристика суджень, їх структура...................................37

2. Типологія простих суджень.....................................................................40

3. Відношення між судженнями..................................................................46

4. Складні судження. Зв’язки в складному судженні ...............................48

5. Судження та основні закони логіки........................................................54

РОЗДІЛ 4. МОДАЛЬНА ЛОГІКА...........................................................60

1. Модальна логіка і модальність................................................................60

2. Алетична модальність..............................................................................61

3. Епістемічна модальність..........................................................................64

4. Деонтична модальність ...........................................................................66

5. Аксіологічна модальність (логіка оцінок)..............................................69

6.Темпоральна модальність (логіка часу)...................................................71

РОЗДІЛ 5. Логіка запитань та відповідей..............................................74

1. Питання як комунікативні форма. Види запитань.................................74

2. Правила постановки запитань..................................................................76

3. Види відповідей.........................................................................................77

Завдання до частини І.................................................................................79

 

 

ЧАСТИНА. ІІ Логічні засади міркування. Логіка вивідного знання

РОЗДІЛ 1. Дедуктивні умовиводи...........................................................91.

1. Умовивід як форма мислення.................................................................91

2. Безпосередні дедуктивні умовиводи.......................................................94

3. Простий категоричний силогізм..............................................................97

4. Силогізми з виділяючими судженнями.................................................102

5. Скорочені й ускладнені силогізми.........................................................103

6. Дедуктивні умовиводи із складних суджень.........................................107

7. Умовиводи із суджень з відношеннями.................................................116

РОЗДІЛ 2. Імовірнісні умовиводи...........................................................118

1. Індукція та її види....................................................................................118

2. Наукова індукція (методи встановлення причинно-наслідкових

зв’язків)....................................................................................................123

3. Аналогія як форма імовірнісного умовиводу.......................................131

4. Аналогія в сучасному пізнанні. .............................................................137

Завдання до частини ІІ.............................................................................139

ЧАСТИНА ІІІ. АРГУМЕНТАЦІЯ ТА

ГІПОТЕТИЧНЕ ЗНАННЯ,

РОЗДІЛ 1. Логічні основи аргументації...............................................153

1. Доведення і спростування.......................................................................153

2. Логічна структура доведення..................................................................155

3. Способи доведення..................................................................................158

4. Спростування і його способи..................................................................162

5. Правила і помилки щодо доведення й спростування...........................165

6. Парадокси і софізми................................................................................171

7. Змагальний діалог (суперечка)...............................................................173

РОЗДІЛ 2. Гіпотетичне знання (гіпотеза, версія)................................182

1. Поняття і види гіпотези. Версія.............................................................182

2. Побудова гіпотези (версії)......................................................................184

3. Перевірка гіпотези...................................................................................186

4. Способи, доведення гіпотези..................................................................188

РОЗДІЛ 3. Елементи числення висловлювань.

Формалізація доказового виведення......................................................191

Правила виведення у класичній логіці висловлювань. ............................191

Кон’юктивна нормальна форма та побудова аргументативних

міркувань.......................................................................................................197

Завдання до частини ІІІ……………………………………………..…..201

Зразок тестового завдання ....................................……………………..223

Предметний покажчик..............................................................................228

Література....................................................................................................235

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | B C D E

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.