Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Види, етапи і цілі кар'єри

Тема 10. Розвиток ділової кар'єри

 

1. Види, етапи і цілі кар'єри.

2. Управління кар'єрою.

3. Система професійно-кваліфікаційного просування виробничо­го персоналу.

4. Підготовка і формування резерву керівників.

Кар'єра — це суб'єктивне усвідомлення позиції і поведінки в сфері тру­дової діяльності, пов'язаних з посадовим чи професійним підвищенням протягом трудового життя людини. Це є самовираження, зміна навиків, знань, здібностей, просування вперед обраним шляхом діяльності, як у ме­жах організації, так і поза нею.

Поняття кар'єри не означає обов'язкове і постійне переміщення вгору в межах організаційної ієрархії. Людина свою кар'єру порівнює не тільки зі службовим просуванням, але й з життєвими цілями.

Успіх у кар'єрі можна розглядати як просування від однієї посади до іншої, більш високої, І як оволодіння суміжною професією, новими знан­нями, досвідом і навиками.

Виділяються два види кар'єри: професійна і внутрішньоорганізаційна.

Професійна кар'єра — підвищення знань, вмінь, навичок. Конкрет­ний працівник у процесі трудової діяльності проходить різні стадії розвитку: навчання, професійне зростання, підтримка індивідуальних професій­них здібностей і вихід на пенсію. Професійна кар'єра може проходити по лінії спеціалізації (поглиблення в одній сфері, обраній на початку профе­сійного шляху) або транспрофесіаналізації (оволодіння іншими сферами діяльності).

Внутрішньоорганізаційна кар'єра - це траєкторія руху персоналу в організації. Вона може здійснюватись за трьома напрямами:

—вертикальному - професійне та посадове зростання в основній сфері
діяльності, по сходинках зростання;

—горизонтальному — просування в іншу функціональну сферу діяль­ності, в інші підрозділи одного рівня;

—центрострімкому - просування, наближення до ядра керівництва,
центру керівництва, участь у прийнятті рішень.

Головним завданням планування, управління і реалізації кар'єри є за­безпечення взаємодії всіх видів кар'єр, що передбачає вирішення конк­ретних завдань, а саме:

—пов'язати цілі організації і окремого працівника;

—планувати кар'єру конкретного працівника з врахуванням його по­
треб і ситуації;

—забезпечити відкритість процесу управління кар'єрою;

—підвищувати якість планування кар'єри;

—формувати доступні для розуміння критерії службового й професій­ного зростання для конкретних кар'єрних рішень;

—визначити шляхи просування, які дозволяють задовольнити кількісні
й якісні потреби організації в персоналі в потрібний момент і на потрібно­
му місці.

Планування й контроль кар'єри починається з моменту найму праців­ника в організацію та триває аж до його звільнення, з визначенням просу­вання його за системою посад або робочого місця.

Етапи формування трудової кар'єри:

Підготовчий (до 25 р.) пов'язаний з одержанням середньої чи вищої ос­віти, професії. В цей період людина може змінити декілька видів діяль­ності в пошуках такої, яка б найкраще її задовольняла. Якщо така діяльність визначена, починається процес самоствердження працівника як особис­тості.

Адаптаційний (25-30 рр.) - це період освоєння здобутої професії, на­буття досвіду, навиків. На цьому етапі формується кваліфікація, виникає необхідність незалежності. В цей період створюється сім'я, що мотивує пра­цівника до збільшення свого доходу.

Етап просування (30—45 рр.). В цей період іде процес росту, просуван­ня по службі, зростає потреба в самоствердженні, досягненні більш висо­кого статусу.

Етап збереження (45—60 рр.) характеризується діями закріплення до­сягнутих результатів, наступає найвищий рівень удосконалення кваліфі­кації, знань, умінь, досвіду, майстерності. Людина досягає вершин неза­лежності і самоствердження.

Завершальний етап (60—65 рр.) — пошук заміни, передача знань, умінь молоді, підготовка до виходу на пенсію.

На різних етапах кар'єри людина задовольняє різні потреби і керуєть­ся різними мотивами.

Кар'єра може бути динамічною, пов'язаною із зміною робочих місць, і статичною, що здійснюється шляхом професійного зростання на одному місці або за однією професією.

Успіх кар'єри залежить від ряду чинників:

- випадок, який дав людині шанс;

- реальний підхід до вибору;

- можливості, що створюються в сім'ї (освіта, зв'язки);

- добре знання своїх сильних і слабких сторін;

- чітке планування.

Кар'єра може розвиватись різними темпами. Будь-яка людина планує своє майбутнє керуючись своїми потребами і враховуючи соціально-економічні умови.

При влаштуванні на роботу людина ставить перед собою визначені цілі, але оскільки організація, приймаючи її на роботу, також ставить визна­чені цілі, то робітнику необхідно уміти реально оцінювати свої ділові якості, вміти їх зіставляти з тими вимогами, які ставить перед ним організація або його робота. Від цього залежить успіх всієї його кар'єри. Правильна самооцінка своїх ділових якостей передбачає знання себе, своїх сильних і слабких сторін. Тільки за цих умов можна правильно виз­начити цілі кар'єри.

Цілі кар'єри проявляються в потребі, для задоволення якої людина хотіла б мати конкретну роботу, займати визначений щабель на ієрархічній драбині посад. Цілі людини при виборі кар'єри зорієнтовані на те, щоб:

- займатися видом діяльності або займати посаду, яка відповідає са­мооцінці і тому дає моральне задоволення;

- отримати роботу або посаду, яка відповідає самооцінці, місцевості,
природні умови якої сприятливо діють на стан здоров'я і дозволяють орга­нізувати добрий відпочинок;

- займати роботу або посаду, які мають творчий характер, дозволяють
досягнути визначеного ступеня незалежності;

- мати роботу або посаду, що добре оплачується або дозволяє одно­часно отримувати побічні доходи чи продовжувати активне навчання.

Цілі кар'єри змінюються як з віком, так і по мірі того, як змінюється людина з підвищенням кваліфікації і місця роботи. Формування цілей ка­р'єри- це постійний процес.

Кар'єра працівників, врахування їх потенційних можливостей знач­ною мірою визначається структурою управління на підприємстві, соціаль­ними ієрархіями, організаційними формами використання працівника, а також морально-етичними нормами. Природно, що складовою частиною управління персоналом є надан­ня допомоги працівнику в реалізації його життєвих цілей як важливої умови мотивації його поведінки в трудовій діяльності на даному підприємстві.

Трудова кар'єра значною мірою залежить і від початкових кроків у тру­довому житті працівника - від професійної орієнтації, оцінки особистих якостей і потенційних можливостей, рівня освіти, мотивації. Різно­манітність факторів, їх комбінації відповідно до окремого працівника обу­мовлюють і різноманітність видів трудової кар'єри. Трудовий шлях окремого працівника включає періоди як росту, так і спаду.
Переглядів: 2522

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Управління кар'єрою в організації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.