Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види, етапи і цілі кар'єри

Тема 10. Розвиток ділової кар'єри

 

1. Види, етапи і цілі кар'єри.

2. Управління кар'єрою.

3. Система професійно-кваліфікаційного просування виробничо­го персоналу.

4. Підготовка і формування резерву керівників.

Кар'єра — це суб'єктивне усвідомлення позиції і поведінки в сфері тру­дової діяльності, пов'язаних з посадовим чи професійним підвищенням протягом трудового життя людини. Це є самовираження, зміна навиків, знань, здібностей, просування вперед обраним шляхом діяльності, як у ме­жах організації, так і поза нею.

Поняття кар'єри не означає обов'язкове і постійне переміщення вгору в межах організаційної ієрархії. Людина свою кар'єру порівнює не тільки зі службовим просуванням, але й з життєвими цілями.

Успіх у кар'єрі можна розглядати як просування від однієї посади до іншої, більш високої, І як оволодіння суміжною професією, новими знан­нями, досвідом і навиками.

Виділяються два види кар'єри: професійна і внутрішньоорганізаційна.

Професійна кар'єра — підвищення знань, вмінь, навичок. Конкрет­ний працівник у процесі трудової діяльності проходить різні стадії розвитку: навчання, професійне зростання, підтримка індивідуальних професій­них здібностей і вихід на пенсію. Професійна кар'єра може проходити по лінії спеціалізації (поглиблення в одній сфері, обраній на початку профе­сійного шляху) або транспрофесіаналізації (оволодіння іншими сферами діяльності).

Внутрішньоорганізаційна кар'єра - це траєкторія руху персоналу в організації. Вона може здійснюватись за трьома напрямами:

—вертикальному - професійне та посадове зростання в основній сфері
діяльності, по сходинках зростання;

—горизонтальному — просування в іншу функціональну сферу діяль­ності, в інші підрозділи одного рівня;

—центрострімкому - просування, наближення до ядра керівництва,
центру керівництва, участь у прийнятті рішень.

Головним завданням планування, управління і реалізації кар'єри є за­безпечення взаємодії всіх видів кар'єр, що передбачає вирішення конк­ретних завдань, а саме:

—пов'язати цілі організації і окремого працівника;

—планувати кар'єру конкретного працівника з врахуванням його по­
треб і ситуації;

—забезпечити відкритість процесу управління кар'єрою;

—підвищувати якість планування кар'єри;

—формувати доступні для розуміння критерії службового й професій­ного зростання для конкретних кар'єрних рішень;

—визначити шляхи просування, які дозволяють задовольнити кількісні
й якісні потреби організації в персоналі в потрібний момент і на потрібно­
му місці.

Планування й контроль кар'єри починається з моменту найму праців­ника в організацію та триває аж до його звільнення, з визначенням просу­вання його за системою посад або робочого місця.

Етапи формування трудової кар'єри:

Підготовчий (до 25 р.) пов'язаний з одержанням середньої чи вищої ос­віти, професії. В цей період людина може змінити декілька видів діяль­ності в пошуках такої, яка б найкраще її задовольняла. Якщо така діяльність визначена, починається процес самоствердження працівника як особис­тості.

Адаптаційний (25-30 рр.) - це період освоєння здобутої професії, на­буття досвіду, навиків. На цьому етапі формується кваліфікація, виникає необхідність незалежності. В цей період створюється сім'я, що мотивує пра­цівника до збільшення свого доходу.

Етап просування (30—45 рр.). В цей період іде процес росту, просуван­ня по службі, зростає потреба в самоствердженні, досягненні більш висо­кого статусу.

Етап збереження (45—60 рр.) характеризується діями закріплення до­сягнутих результатів, наступає найвищий рівень удосконалення кваліфі­кації, знань, умінь, досвіду, майстерності. Людина досягає вершин неза­лежності і самоствердження.

Завершальний етап (60—65 рр.) — пошук заміни, передача знань, умінь молоді, підготовка до виходу на пенсію.

На різних етапах кар'єри людина задовольняє різні потреби і керуєть­ся різними мотивами.

Кар'єра може бути динамічною, пов'язаною із зміною робочих місць, і статичною, що здійснюється шляхом професійного зростання на одному місці або за однією професією.

Успіх кар'єри залежить від ряду чинників:

- випадок, який дав людині шанс;

- реальний підхід до вибору;

- можливості, що створюються в сім'ї (освіта, зв'язки);

- добре знання своїх сильних і слабких сторін;

- чітке планування.

Кар'єра може розвиватись різними темпами. Будь-яка людина планує своє майбутнє керуючись своїми потребами і враховуючи соціально-економічні умови.

При влаштуванні на роботу людина ставить перед собою визначені цілі, але оскільки організація, приймаючи її на роботу, також ставить визна­чені цілі, то робітнику необхідно уміти реально оцінювати свої ділові якості, вміти їх зіставляти з тими вимогами, які ставить перед ним організація або його робота. Від цього залежить успіх всієї його кар'єри. Правильна самооцінка своїх ділових якостей передбачає знання себе, своїх сильних і слабких сторін. Тільки за цих умов можна правильно виз­начити цілі кар'єри.

Цілі кар'єри проявляються в потребі, для задоволення якої людина хотіла б мати конкретну роботу, займати визначений щабель на ієрархічній драбині посад. Цілі людини при виборі кар'єри зорієнтовані на те, щоб:

- займатися видом діяльності або займати посаду, яка відповідає са­мооцінці і тому дає моральне задоволення;

- отримати роботу або посаду, яка відповідає самооцінці, місцевості,
природні умови якої сприятливо діють на стан здоров'я і дозволяють орга­нізувати добрий відпочинок;

- займати роботу або посаду, які мають творчий характер, дозволяють
досягнути визначеного ступеня незалежності;

- мати роботу або посаду, що добре оплачується або дозволяє одно­часно отримувати побічні доходи чи продовжувати активне навчання.

Цілі кар'єри змінюються як з віком, так і по мірі того, як змінюється людина з підвищенням кваліфікації і місця роботи. Формування цілей ка­р'єри- це постійний процес.

Кар'єра працівників, врахування їх потенційних можливостей знач­ною мірою визначається структурою управління на підприємстві, соціаль­ними ієрархіями, організаційними формами використання працівника, а також морально-етичними нормами. Природно, що складовою частиною управління персоналом є надан­ня допомоги працівнику в реалізації його життєвих цілей як важливої умови мотивації його поведінки в трудовій діяльності на даному підприємстві.

Трудова кар'єра значною мірою залежить і від початкових кроків у тру­довому житті працівника - від професійної орієнтації, оцінки особистих якостей і потенційних можливостей, рівня освіти, мотивації. Різно­манітність факторів, їх комбінації відповідно до окремого працівника обу­мовлюють і різноманітність видів трудової кар'єри. Трудовий шлях окремого працівника включає періоди як росту, так і спаду.
Переглядів: 2107

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Управління кар'єрою в організації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.