Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Корпоративні відносини

 1. Господарські товариства та їх види
 2. Акціонерні товариства. Порядок створення і види.
 3. Акції: типи і категорії, форма випуску.
 4. Професійні учасники фондового ринку.
 5. Національна депозитарна система.
 6. Товариство з обмеженою і додатковою відповідальністю.
 7. Повне і командитне товариство.

Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи і організації, створені на засадах угоди з юридичними особами і громадянами, шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До господарських товариств належать АТ, ТОВ, ТДВ, ПТ (повні товариства), КТ (командитні товариства).

Господарські товариства є юридичними особами, вони можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України, набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов’язання, виступати в судах, третейських судах від свого імені.

Правове регулювання господарських товариств здійснюється Господарським кодексом, ЗУ «Про господарські товариства», підзаконними НПА, ЗУ «Про акціонерні товариства».

АТ визнається товариство, яке має статутний фонди, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд АТ, який не може бути менший суми, еквівалентної 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства.

Видами АТ є:

 1. ВАТ, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах;
 2. ЗАТ, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

АТ має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених державною комісію з цінних паперів та фондового ринку.
ЗАТ має право випускати лише іменні акції.

При створенні АТ акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої підписки на них у ВАТ, або розподілом всіх акцій між засновниками у ЗАТ.

Ст. 35, 36, 41-49 ЗУ «Про господарські товариства» - органи управління. На само опрацювання.

Етапи створення АТ:

 1. Прийняття установчими зборами рішення про створення АТ.
 2. Подання заяви та документів на реєстрацію до комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 3. Саме реєстрація державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій.
 4. Укладання договору з реєстратором іменних цінних паперів про ведення реєстру акцій.
 5. Розміщення акцій серед засновників товариства і їх оплата.
 6. Затвердження статуту товариства.
 7. Державна реєстрація акціонерного товариства.
 8. Надання державної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій.
 9. Комісія реєструє звіт та видає свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій.

 

Акції. Форма випуску. Види.

За формою випуску акція – це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера) щодо акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частин майна АТ у разі його ліквідації, право на управління цим майном товариства, а також немайнові права.

Емітентом акцій є тільки АТ. Акція має номінальну вартість, встановлену у національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою 1 копійки.

АТ розміщує тільки іменні акції.

У сертифікаті акції зазначається вид цінного паперу, найменування та місцезнаходження АТ, серія і номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, номінальна вартість акції, ім’я власника і кількість акцій, що випускаються.
За типами акції бувають:

 1. Прості – надають право їх власникам на отримання частини прибутку АТ у вигляді дивідендів, на участь в управлінні АТ, на отримання частини майна АТ в разі його ліквідації. Надають їх власникам однакові права.
 2. Привілейовані – надають їх власникам переважні стосовно власників простих акцій права в отриманні частини прибутку АТ у вигляді дивідендів та на отримання частини майна АТ у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні АТ. Привілейовані акції можуть бути різних класів з різним обсягом прав, якщо така можливість передбачена статутом. У такому разі умови їх розміщення, черговість отримання дивідендів і виплат з майна, з ліквідованого товариства, для кожного з власників привілейованих акцій встановлена статутом. В АТ частка привілейованих акцій не може перевищувати 25%.

Реєстрація акцій. Положення Про порядок реєстрації і випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію, Затверджене Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

Професійні учасники фондового ринку

Це особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів  це діяльність суб’єктів господарювання, для яких ця діяльність є виключною, якщо інше не передбачене законом та діяльність банків по перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та організаційному, інформаційному, технічному, консультаційному та іншому обслуговуванню.

Діяльність по випуску і обігу цінних паперів.

На ринку цінних паперів можуть здійснюватись такі види професійної діяльності:

 1. Торгівля цінними паперами. Вона включає в себе брокерську, дилерську діяльність, андерайтинг, діяльність з управління цінними паперами.

Брокерська діяльність – передбачає укладання торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені, або від імені іншої особи, за дорученням та за рахунок іншої особи.

Дилерська діяльність – укладання торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу.

Андерайтинг – це розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.
Діяльність з управління цінними паперами – це діяльність, що провадиться торговцем цінними паперами, від свого імені, за винагороду, протягом певного часу на підставі договору про управління цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування цінними паперами.

 1. Депозитарна діяльність. Це діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів і обліку прав власності на них, а також обслуговування угод з цінними паперами.
 2. Розрахунково-клірингова діяльність. Це діяльність з визначення взаємних зобов’язань щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними.
 3. Діяльність з управління активами. Це окремий вид професійної діяльності, це діяльність, що здійснюється за винагороду компанії з управління активами на підставі договору.
 4. Діяльність з управління іпотечним покриттям. Це діяльність, що здійснюється банками, чи іншими фінансовими установами відповідно до договору про управління іпотечним покриттям.
 5. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Вона включає в себе збір, фіксацію, обробку і зберігання даних, що складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, їх емітентів і власників.
 6. Діяльність з організації з торгівлі на ринку цінних паперів (посередництво). Це надання послуг, що сприяють укладанню цивільно-правових угод щодо цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів, в тому числі посередницька здійснюється юридичними та фізичними особами виключно на підставі ліцензії, що видаються відповідно до порядку, встановленого чинними законодавством, та за умови вступу щонайменше однієї саморегулятивної організації.

 

Національна депозитарна система

Складається з двох рівнів:

 1. Нижчий рівень – зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів та реєстратори власників іменних цінних паперів.
 2. Верхній рівень – національний депозитарій України і депозитарії, що ведуть розрахунки для зберігачів і здійснюють розрахунки за угодами з цінних паперів.

Сферою діяльності національної депозитарної системи є:

 1. Стандартизація обліку цінних паперів згідно з міжнародними стандартами.
 2. Уніфікація документообігу щодо операції з цінними паперами і нумерація цінних паперів, випущених в Україні відповідно до міжнародних стандартів.
 3. Відповідальне зберігання цінних паперів як в документальній, так і в без документальній формі.
 4. Акумулювання доходів щодо цінних паперів, взятих на обслуговування системою та їх розподіл за рахунками.
 5. Регламентація та обслуговування механізмів позики і застави для цінних паперів.
 6. Надання послуг щодо виконання обов’язку утримувача іменних цінних паперів.
 7. Розробка, провадження, обслуговуванні і підтримка комп’ютеризованих систем обслуговування, обігу рахунків у цінних паперах і здійснення грошових виплат, пов’язаних з банківськими і іншими системами грошових розрахунків.

Учасники національної депозитарної системи:

 1. Депозитарії – юридичні особи, які створюються у формі ВАТ, учасниками якого є не менше, ні 10 зберігачів, і які здійснюють виключно депозитарну діяльність.
 2. Зберігачі – це банки, які мають ліцензію на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів і торговці цінними паперами, якщо у них є ліцензія на право бути зберігачем і провадити операції з депонованими цінними паперами і здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком розрахунків за цінними паперами.

ТОВ – товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розміри якого визначаються установчими документами. Учасники ТОВ несуть відповідальність за зобов’язаннями лише власною часткою. Статутний фонд ТОВ є еквівалентний сумі 100 мінімальний заробітних плат.

ТДВ – це товариство, статутний фонд якого поділений на частки, визначені статутними документами. Учасники такого товариства відповідають за його зобов’язаннями своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум, додатково належним їм майном, в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності встановлений в установчих документах.

ПТ – учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

КТ – є товариство, в якому 1 або більше учасників, що несуть відповідальність всім своїм майном, є 1 або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства.

Переглядів: 11871

Повернутися до змісту: Господарське право 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.