Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Бріскін Ю.А.

План

  1. Класифікація витрат за економічними елементами.
  2. Склад елементів витрат згідно П(С)БО 16 „Витрати”.
  3. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класів 8,9.
  4. Відображення операційних витрат у фінансовій звітності.

- 1 -

При плануванні і калькулюванні собівартості продукції важливу роль відіграє класифікація витрат за елементами економічними елементами (економічним змістом) і статтями калькуляції (характером виникнення і призначенням). Елементи витрат за економічним змістом є однорідними. Витрати, які утворюють елемент собівартості, включають витрати незалежно від специфіки виробництва продукції.

Елемент витрат — це сукупність економічно однорідних витрат.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (п. 21) регламентує порядок групування витрат операційної діяльності за такими економічними елементами:

  • матеріальні витрати;
  • витрати на оплату праці;
  • відрахування на соціальні заходи;
  • амортизація;
  • інші операційні витрати.

Групування витрат за економічними елементами здійснюється у всіх галузях народного господарства. Це дає можливість встановити потребу в основних та оборотних засобах, показує, скільки і яких засобів витрачено, незалежно від того, де вони вироблені і на які цілі використані, а також характеризує структуру витрат. Таке групування використовується для складання кошторису виробництва. В свою чергу, складання кошторису допомагає пов'язати план по собівартості з іншими розділами плану, визначити завдання по зниженню собівартості продукції, а також порівняти ефективність витрат на різних підприємствах і розробити міжгалузевий баланс, необхідний для планування цін.

Оскільки класифікація витрат за економічними елементами не дозволяє обчислювати собівартість окремих видів продукції та встановлювати обсяг витрат конкретних підрозділів підприємства, її доповнюють класифікацією витрат за статтями калькуляції - в залежності від їх призначення та місця виникнення.

Між витратами на виробництво, згрупованими за економічними елементами, і витратами в калькуляційному розрізі існує як взаємозв'язок, так і відмінність. Наприклад, до елементу "Матеріальні витрати" включаються всі витрачені на виробництво матеріали, а в собівартості товарної продукції за статтею "Сировина і матеріали" відображаються лише ті з них, які утворюють основу продукції, що виробляється. Матеріали, використані на господарські потреби, утримання і обслуговування обладнання, транспортних засобів включаються в комплексні статті собівартості. В собівартості продукції до окремих статей виділено основну і додаткову заробітну плату тільки виробничих робітників. Інша частина заробітної плати відображається в статтях, що формують виробничу собівартість ("Загальновиробничі витрати", "Витрати на підготовку і освоєння виробництва", "Втрати від браку" тощо) та у складі витрат діяльності - "Адміністративні витрати", "Витрати на збут".

Класифікація за статтями застосовується в обліку при складанні планових і звітних калькуляцій собівартості конкретних видів продукції. Вона дає можливість здійснювати контроль цільового витрачання коштів та виявити резерви зниження собівартості продукції.

 


- 2 -

Склад елементів операційних витрат відповідно до П(С)БО 16 „Витрати” наступний:

1. Матеріальні витрати:

ü сировина і основні матеріали;

ü покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби;

ü паливо, енергія, запасні частини, будівельні матеріали;

ü тара, тарні матеріали;

ü допоміжні і інші матеріали.

2. Витрати на оплату праці :

ü заробітна плата за окладами і тарифами;

ü премії і доплати;

ü компенсаційні виплати;

ü оплата відпусток і іншого невідпрацьованого часу;

ü інші витрати на оплату праці;

ü витрати на матеріальну допомогу.

3. Відрахування на соціальні заходи :

ü відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття;

ü відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;

ü відрахування на інші соціальні заходи.

4. Амортизація : Сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів і інших необоротних матеріальних активів.

5. Інші операційні витрати. Витрати операційної діяльності, які не ввійшли до складу вищезазначених елементів, а саме:

ü витрати на відрядження;

ü послуги зв'язку;

ü витрати на виплату матеріальної допомоги;

ü плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

 

- 3 -

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку і звітності на момент їх виникнення, незалежно від дати сплати грошових коштів. Для узагальнення інформації про витрати підприємства, здійснені протягом звітного періоду, призначені рахунки класу 8 "Витрати за елементами".

На рахунках класу 8, крім рахунку 85 "Інші затрати", ведеться облік витрат операційної діяльності за елементами витрат.

В обов'язковому порядку рахунки класу 8 використовують тільки суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності і які не використовують рахунки класу 9, із щомісячним списанням у дебет рахунку 23 "Виробництво" сум в частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та у дебет рахунку 79 "Фінансові результати" в кінці року або щомісяця сум в частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Підприємства, які здійснюють облік витрат тільки із застосуванням рахунків класу 8, всі витрати, пов'язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю, а також витрати, що виникли при надзвичайних операціях обліковують на рахунку 85 "Інші затрати".

Підприємство може вести облік витрат лише на рахунках класу 8 при невеликій кількості господарських операцій і за відсутності декількох напрямків діяльності. Суб'єкти малого підприємництва, а також організації, які не здійснюють комерційної діяльності, можуть для обліку витрат використовувати лише рахунки класу 8.

Решта підприємств (які не належать до "малих" або "малі" підприємства, що не бажають вести облік витрат у розрізі елементів) ведуть облік витрат на рахунках класу 9.

Проте за бажанням такі підприємства можуть використовувати одночасно з рахунками класу 9 рахунки класу 8 для узагальнення інформації про витрати за елементами. При цьому для систематизації інформації може бути застосована наступна схема: витрати відносяться спочатку на рахунки витрат класу 8, а потім списуються на рахунки класу 9 для обліку витрат за функціональними ознаками і на рахунок 23 "Виробництво". Підсумкові обороти за рахунками класу 8 будуть давати інформацію для заповнення другого розділу Звіту про фінансові результати.

 

Приклад обліку витрат з одночасним використанням рахунків класу 8 і класу 9 наведено у таблиці.

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Адміністративні витрати
Списано матеріали на ремонт офісу 80 "Матеріальні витрати" 20 "Виробничі запаси"
92 "Адміністративні витрати" 80 "Матеріальні витрати"
Нараховано зарплату адміністрації підприємства. 81 "Витрати на оплату"   66 "Розрахунки з оплати праці "
92 "Адміністративні витрати" 81 "Витрати на оплату"  
Проведено нарахування на заробітну плату і на соціальне страхування 82 "Відрахування на соціальні заходи" 65 "Розрахунки страхуванням"
92 "Адміністративні витрати" 82 "Відрахування на соціальні заходи"
Нараховано амортизацію обладнання для офісу або амортизацію програмного забезпечення 83 "Амортизація" 13 "Знос необоротних активів"
92 "Адміністративні витрати" 83 "Амортизація"
Нараховано обов'язкові загальнодержавні податки і збори 84 "Інші операційні витрати" 64 "Розрахунки за податками й платежами"
92 "Адміністративні витрати" 84 "Інші операційні витрати"
Витрати на збут
  Нараховано послуги на рекламу готових виробів (товарів), що продаються, або послуги сторонніх організацій з транспортування товарів покупцю 84 "Інші операційні витрати"   68 "Розрахунки за іншими операціями"  
93 "Витрати на збут" 84 "Інші операційні витрати"
Відображено суму ПДВ, що включена до вартості послуг: на рахунку 641, якщо нарахування послуг - перша подія, або на рахунку 644, якщо нарахуванню слуг передувала передоплата 644 "Податковий кредит" або 641 "Розрахунки за податками"   68 "Розрахунки за іншими операціями"  
Інші операційні витрати
Віднесено на витрати від знецінення запасів 84 "Інші операційні витрати" 20 "Виробничі запаси"
946 "Втрати від знецінення запасів" 84 "Інші операційні витрати"
Нестачі і втрати від псування цінностей 84 "Інші операційні витрати 20 "Виробничі запаси"
947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 84 "Інші опера­ційні витрати"

 

Використання рахунків класу 8 підприємствами, які здійснюють облік витрат на рахунках класу 9, необхідно лише для заповнення другого розділу Звіту про фінансові результати. Проте інформація про елементи операційних витрат може бути одержана і розрахунковим шляхом.

 

- 4 -

Рахунки господарських процесів щомісячно закриваються, залишки по цих рахунках в кінцевому підсумку (через серію бухгалтерських проводок) переносяться на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки непокриті збитки".

Рахунки класу 7 призначені для обліку доходів підприємства, на рахунках класу 9 обліковуються витрати, які зменшують доходи звітного періоду, а рахунки класу 8 призначені для обліку операційних витрат підприємства за економічними елементами.

Згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" деталізації за елементами витрат підлягають не тільки витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) або витрати обігу для торгівельних підприємств, але й всі операційні витрати.

За допомогою рахунків цього класу можна зручно формувати інформацію для відповідного другого розділу Звіту про фінансові результати - 2 "Елементи операційних витрат". Назви рахунків класу 8 і

рядків відповідного розділу форми № 2 абсолютно співпадають. Це дозволяє малим підприємствам, які ведуть облік на вказаних рахунках (без використання рахунків 9-го класу), по закінченні звітного періоду заповнювати форму на підставі оборотів рахунків без додаткових вибірок.

Це можуть робити і підприємства, які зобов'язані вести облік витрат за допомогою рахунків класу 9, якщо додатково введуть в кореспонденцію операції обліку витрат рахунків класу 8 як транзитні рахунки.

Таким підприємствам по закінченню звітного періоду для розділу II Звіту про фінансові результати достатньо буде взяти готові цифри.

До елементів операційних витрат включаються не всі витрати, які знаходять відображення у Звіті про фінансові результати, а тільки пов'язані з операційною діяльністю.

Так, наприклад, при продажу основних засобів їх вартість не відноситься до елементу "Матеріальні витрати" (рядок 230 ф. № 2), оскільки собівартість такої реалізації відноситься до категорії "Інших витрат" (згідно з п. 29 П(С)БО 16), а отже є частиною операційної діяльності.

Крім того, функціонально постатейний поділ витрат призначений швидше для цілей управлінського аналізу. Його ще називають розподілом за центрами відповідальності. Важливими напрямами здійснення витрат в цьому випадку є збут, виробництво, управління, в той час як поелементний поділ призначений для відображення статистичної структури витрат згідно з їх економічною сутністю.


Читайте також:

  1. Бріскін Ю.А.
Переглядів: 796

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Облік витрат за елементами | Лекция 2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.