Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Оцінка, документування та облік готової продукції

Поняття та класифікація готової продукції

 

Готовою продукцією, призначеною для реалізації, є закінчена обробкою продукція, яка пройшла випробування, приймання і відповідає технічним вимогам і стандартам.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію визначаються в П(С)БО 9 «Запаси» і П(С)БО 16 «Витрати».

При організації обліку готової продукції основним моментом є визначення її характеру.

 

Готова продукція за характером класифікується:

1) за формою (матеріалізована, результати виконаних робіт, наданих послуг);

2) за ступенем готовності (готова, напівфабрикати, не готова);

3) за технологічною складністю (проста, складна).

 

Основними завданнями обліку готової продукції є:

- систематичний контроль за випуском готової продукції, станом її запасів і збереженням на складах, об'ємом виконаних робіт і послуг;

- в правильному документуванні відвантаженої і випущеної продукції;

- контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції, організацією розрахунків з покупцями;

- вчасному і достовірному визначенні результатів від реалізації продукції і їх облік.

У бухгалтерському обліку виконання цих задач залежить від ритмічності роботи підприємства, правильності організації збуту і складського господарства, вчасного документального оформлення господарських операцій.

 

 

Випущена з виробництва готова продукція здається на склад за накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці вимірювання, кількість, ціна за одиницю.

В бухгалтерії на підставі накладних ведеться накопичувальна відомість випуску готової продукції, у якій випущена продукція групується за видами і сортами (номенклатурними номерами) і відображається за двома оцінками:

- за обліковою вартістю (плановою собівартістю або за відпускними цінами без ПДВ);

- фактичною собівартістю.

Такий порядок оцінки зумовлений тим, що фактичну собівартість готової продукції, випущеної протягом місяця з виробництва, визначають тільки наприкінці місяця після відображення всіх прямих затрат і розподілу непрямих витрат та складання звітної калькуляції.

 

Крім того П(С)БО 16 визначає два поняття собівартості готової продукції:

1) виробнича собівартість готової продукції;

2) собівартість реалізованої продукції.

Виробнича собівартість готової продукції включає наступні витрати:

1. Прямі матеріальні витрати:

- сировина і основні матеріали;

- купівельні напівфабрикати;

- комплектуючі вироби;

- допоміжні і інші матеріали.

2. Прямі витрати на оплату праці:

- заробітна плата;

- інші виплати працівникам, зайнятим виробництвом продукції, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного її виду;

3. Інші прямі витрати:

- відрахування на соціальні заходи працівників, заробітна плата яких включається в прямі витрати;

- плата за оренду землі і майнових паїв;

- амортизація;

- інші витрати які можна безпосередньо віднести до конкретного виду продукції.

4. Загальновиробничі витрати:

- витрати на управління підприємством;

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

- витрати на удосконалення технології і організації виробництва;

- інші витрати.

Собівартість реалізованої продукції складається з наступних витрат:

1. Виробнича собівартість продукції, яка була реалізована за звітний період.

2. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.

3. Наднормативні виробничі витрати

 

При вибутті готової продукції її оцінюють по методах передбачених П(С)БО9.

Підприємства реалізують свою продукцію покупцям на підставі укладених договорів (угод).

Відпуск готової продукції покупцям оформляється накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20), яка є підставою для списання готової продукції підприємством-виробником. що здійснило її відпуск, для оприбуткування її підприємством-одержувачем та для дозволу на вивезення її з території підприємства-постачальника. У накладній зазначаються назва, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість, ціна кожного виду і сорту продукції, що відпускається.

Якщо дані про готову продукцію, яка відпускається і вивозиться автотранспортом на сторону, вміщуються у товарно-транспортній накладній, то накладна за формою № М-20 не складається.

 

Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» постачальник (продавець) повинен надати підприємству-покупцю податкову накладну. В податковій накладній, крім інших реквізитів, вказуються ціна, ставка і сума ПДВ, загальна сума, що підлягає сплаті постачальнику.

Податкова накладна виписується в двох примірниках, оригінал якої надається покупцеві (одержувачу готової продукції), а копія зберігається у підприємства (продавця) як звітний і розрахунковий податковий документ. Податкова накладна надає право покупцю, зареєстрованому як платник ПДВ, на включення до податкового кредиту (з віднесенням на дебет рахунка 641 «Розрахунки за податками») витрат по сплаті ПДВ постачальнику (продавцю) при придбанні матеріальних цінностей (робіт, послуг). Якщо покупець не є платником податку, то податкова накладна йому не надається.

Для проведення розрахунків з покупцем постачальник виписує рахунок-фактуру та інші розрахунково-платіжні документи, що підтверджують факт передачі (відпуску) матеріальних цінностей і їх оплату з зазначенням суми ПДВ.

 

Синтетичний облік наявності і руху готової продукції за фактичною собівартістю ведеться на активному рахунку 26 «Готова продукція».

По дебету рахунку 26 відображається надходження готової продукції власного виробництва по первісній вартості, по кредиту - її вибуття.

 

Бухгалтерські записи з кредиту рахунка 26 «Готова продукція» відображуються в журналі № 5.

Аналітичний облік готової продукції на підприємстві ведеться по місцях зберігання і окремих видах в натуральному і вартісному показниках.

 


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Акції та їх облік
 5. Акції та їх облік
 6. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 7. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 8. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 9. Аналіз витрат на 1 грн. вартості продукції
 10. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
 11. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції.
 12. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному вираженні.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Облік витрат виробництва на рахунках бухгалтерського обліку | Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.