Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Облік операцій банку з підкріплення операційної каси банку готівкою

 

Рівень касового обслуговування залежить від наявності в операційній касі банку достатньої для виконання замовлень клієнтів суми банкнот і монет. Для цього нормативними документами НБУ передбачений спеціальний механізм підкріплення кас банківських установ.

Установи банків заздалегідь визначають свої потреби в підкріпленні операційної каси виходячи з прогнозних розрахунків готівкових надходжень і виплат.

Касове обслуговування установ банків здійснюють операційні відділи територіального управління Національного банку України (ТУ НБУ) на підставі укладених між ними угод.

Якщо прогнозується перевищення виплат над надходженнями, банк може отримати підкріплення готівкою від ТУ НБУ. Для цього до ТУ НБУ подається заява за тиждень до дати отримання готівки і територіальне управління дає дозвіл на підкріплення готівкою, який дійсний чотири робочих дні. При цьому банк отримує готівку і водночас аналогічна сума списується з його кореспондентського рахунку в НБУ. Національний банк України стягує плату за касове обслуговування комерційних банків у розмірі 1% вартості угоди.

Установа банку може підкріпити операційну касу шляхом купівлі готівки в іншій установі того самого чи іншого банку. Готівка з операційної каси банку-продавця видається після перерахування на її кореспондентський рахунок відповідної суми з кореспондентського рахунка банку – покупця готівки. Про таке підкріплення своєї операційної каси банк повинен повідомити відповідну установу НБУ.

Якщо в банку прогнозується надлишок готівки, він може бути реалізований іншому банку. Продаж готівки здійснюється через кореспондентські рахунки обох банків у НБУ. Для цього банк-продавець подає в НБУ платіжне доручення. Якщо надлишок готівки в касі банку перевищує ліміт і не може бути реалізований, готівка має бути здана до територіального управління НБУ, а аналогічні кошти зараховуються на кореспондентський рахунок у НБУ.

Зазвичай, кожен банк укладає договір із відповідним територіальним управлінням на касове обслуговування. На підставі договору здійснюється підкріплення банків (філій) готівковою національною валютою за її браку в операційній касі. По суті йдеться про процедуру списання коштів з кореспондентського рахунка банку в Національному банку і зарахування списаної суми як готівки в операційну касу.

Договором також визначається порядок здавання готівки з операційної каси банку для її зарахування на кореспондентський рахунок у НБУ.

Територіальне управління розглядає заявки на підкріплення банків (філій) готівкою, здійснює аналіз структури банкнот і монет в обігу, насиченості обігу банкнотами та монетами всіх номіналів, розмінності банкнот і монет, що перебувають в обігу і, враховуючи фактичну наявність банкнот і монет у сховищах територіального управління, визначає остаточні обсяги підкріплень готівкою. Видача банкам підкріплень готівкою з оборотних кас територіальних управлінь здійснюється за умови надходження до територіальних управлінь відповідних сум з коррахунків банків в операційний день отримання готівки.

Банки отримують готівку безпосередньо з видаткової каси територіальних управлінь за дорученням, якщо вони здійснюють доставку власними силами.

Якщо доставка готівки здійснюється службою перевезення цінностей та інкасації територіальних управлінь, то видача її відбувається за описами цінностей у національній валюті, що перевозиться. Перерахування коштів ТУ НБУ за готівку, яку отримує відділення, що не має окремого балансу, а також надання підтвердження про отримання готівки, здійснює банк (філія), на балансі якого (якої) перебуває це відділення, у день отримання готівки.

У загальному процесі підкріплення готівкою операційної каси банки (філії) можуть самостійно передавати своїм філіям (банку), відділенням або іншим банкам готівку незалежно від їх розташування на території України. Передавання готівки між банками здійснюється відповідно до укладених між ними договорів. Зокрема, у них визначається відповідальність сторін за виявлення недостач, а також неплатіжних та підроблених банкнот (монет).

Видача готівки тим банком, який передає її іншому банку, проводиться за прибутково-видатковими касовим ордером та дорученням. Якщо готівка відправляється через службу перевезення цінностей та інкасації ТУ НБУ, то передавання готівки, крім зазначених документів, передбачає ще опис цінностей.

Розрахунки з підкріплення готівковими коштами в національній та іноземній валютах, банківськими металами між філіями комерційного банку та/або головним операційним управлінням відображаються в обліку за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3906 А «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку» та 3907 П «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку».

Для обліку транзитних оборотів при передаванні готівки використовуються рахунки: 1811 А «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»; 1911 П «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою».

Підкріплення філією банку підпорядкованих їй територіально відокремлених безбалансових відділень (ТВБВ) готівковими коштами та вивезення надлишків готівкових коштів до філії банку відображається в бухгалтерському обліку з використанням балансового рахунка №1007 «Банкноти та монети в дорозі».

Підкріплення ТВБВ підзвітних йому територіально відокремлених безбалансових відділень готівковими коштами та вивезення надлишків готівкових коштів відображається в бухгалтерському обліку також з використанням балансового рахунка 1007 «Банкноти та монети в дорозі».

Розглянемо облікові записи стосовно підкріплення операційної каси банку:

1. Підкріплення банків готівкою національної валюти ТУ НБУ здійснюється після надходження відповідних сум з кореспондентських рахунків банку:

а) перерахування коштів територіальному управлінню НБУ:

Д-т рахунка 1811 А «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»;

К-т рахунка 1200 А «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»;

б) сплата НБУ комісійної винагороди (відповідно до умов договору про касове обслуговування банку);

Д-т рахунка 7100 А «Комісійні витрати за розрахунково-касове обслуговування»;

К-т рахунка 1200;

в) отримання готівкової гривні від НБУ через інкасаторів та її оприбуткування в касу банку, відділення або філії:

Д-т рахунків: 1001, 1002;

К-т рахунка 1811.

2. Облік доставки готівки:

а) видача готівки з каси банку інкасаторам ТУ НБУ:

Д-т рахунка 1007 А «Банкноти та монети в дорозі»;

К-т рахунків: 1001,1002;

б) після отримання повідомлення від ТУ НБУ про отримання готівки:

Д-т рахунка 1811;

К-т рахунка 1007;

в) після надходження коштів на коррахунок банку як оплата за готівку:

Д-т рахунків: 1200, 1811.

3. Якщо банк здає готівку до ТУ НБУ власними силами, робляться наступні записи:

а) вивезення готівки до ТУ НБУ:

Д-т рахунка 1007;

К-т рахунків: 1001, 1002;

б) надходження коштів на рахунок банку:

Д-т рахунка 1200;

К-т рахунка 1911 П «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою»;

в) надходження повідомлення від ТУ НБУ про отримання готівки:

Д-т рахунка 1911;

К-т рахунка 1007.

4. У разі виявленні ТУ НБУ, Центральним сховищем недостач банкнот (монет), то суми недостач обліковуються наступним чином:

а) якщо недостача пов’язана з діями відповідальних працівників банку:

Д-т рахунка 3552 А «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;

К-т рахунка 1811 А «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»;

б) відшкодування винними особами нестач:

Д-т рахунків грошових коштів (1001, 1002, 1200, 2620);

К-т рахунка 3552;

в) якщо неможливо встановити винних осіб:

Д-т рахунка 7399 А «Інші операційні витрати»;

К-т рахунка 1811.

5. Досить часто банки ініціюють виконання операцій з передавання готівки відповідно до укладених між ними договорів.

Кожна така операція відображається окремо на балансі банку, який отримує готівку, і на балансі банку, який передає готівку.

Ідеться про такі етапи здійснення операції і відображення її змісту в системі бухгалтерського обліку:

а) передавання готівки на умовах попередньої оплати у банку-отримувачі:

перерахування коштів:

Д-т рахунка 1811;

К-т рахунків: 1200, 1600 АП «Кореспондентські рахунки інших банків» (у випадку запису за рахунком 1600 ідеться про кореспондентський рахунок того банку, який здійснює передавання готівки і рахунок якого відкрито в банку, котрий отримує цю готівку);

оприбуткування отриманої готівки в операційну касу банку-отримувача:

Д-т рахунків: 1001, 1002;

К-т рахунка 1811;

б) передавання готівки на умовах попередньої оплати в банку, що передає готівку:

отримання коштів за готівку:

Д-т рахунків: 1200, 1500;

К-т рахунка 1911;

видача готівки з урахуванням її доставки до каси банку-отримувача власними силами банку-отримувача:

Д-т рахунка 1911;

К-т рахунків: 1001, 1002;

при відправленні готівки через інкасаторів банку:

Д-т рахунка 1007;

К-т рахунків: 1001, 1002;

після надходження повідомлення від банку-покупця про отримання готівки:

Д-т рахунка 1911;

К- рахунка 1007;

в) передавання готівки з оплатою після отримання (без попередньої оплати) у банку, що передає готівку:

відправлення готівки до інших банків через інкасаторів банку:

Д-т рахунка 1007;

К-т рахунків: 1001, 1002;

після надходження повідомлення від банку-покупця про отримання готівки:

Д-т рахунка 1811;

К-т рахунка 1007;

отримання коштів за готівку, відправлену через інкасаторів:

Д-т рахунків: 1200, 1500;

К-т рахунка;

г) передавання готівки з оплатою після отримання (без попередньої оплати) у банку-отримувачі готівки:

отримання готівки від інкасаторів та її оприбуткування до операційної каси:

Д-т рахунків: 1001, 1002;

К-т рахунка 1911;

перерахування коштів за отриману готівку:

Д-т рахунка 1911;

К-т рахунків: 1200, 1500.

Банки, що мають розгалужену мережу філій, передбачають в обліковій політиці порядок самостійного здійснення операцій з передавання готівки між банками і філіями. Облік розрахунків між філіями банку ведеться з використанням рахунків групи 390 «Розрахунки між філіями», а саме:

Рахунок 3906 А «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку». За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку. За кредитом – з погашення цієї заборгованості:

Рахунок 3907 П «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку». За дебетом фіксуються суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою між філіями банку, а за кредитом – суми кредиторської заборгованості, що виникає за операціями з готівкою між філіями банку.

Записи в бухгалтерському обліку за рахунками 3906 і 3907 стосуються дзеркального відображення однієї і тієї самої суми. Якщо дебетується рахунок 3906 філії, це свідчить про видачу готівки з каси філії. Відповідно, на балансі філії, яка отримує готівку, кредитується рахунок.

 


Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. IX. Відомості про військовий облік
 4. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 5. А — позитивна умовна реакція натискання на клавішу, В — бурхлива емоційно-рухова реакція за відсутності харчового підкріплення сигналу.
 6. Автоматизація касових операцій
 7. Автоматизовані форми та системи обліку.
 8. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 9. Акції та їх облік
 10. Акції та їх облік
 11. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 12. Алгоритм формування статутного фонду банку
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бухгалтерський облік грошових коштів | Облік операцій з використанням платіжних карток

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.