Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Резервний фонд

Споживчий кредит. Державний кредит

План

План

1. Суть, принципи організації та моделі побудови грошових систем

2. Основні елементи грошової системи та їх характеристика

3. Основні типи грошових систем та еволюція їх розвитку

4. Особливості грошової системи України

Рекомендована література:10, 12, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 48, 50, 51.

Мінілексикон:грошова система, банківська система, принципи грошової системи, структура грошової системи, елементи грошової системи, типи грошової системи, еволюція грошової системи.

 

1. Суть, принципи організації та моделі побудови грошових систем

 
 
Грошова система
 
  
 

Принципи організації грошової системи

 
 

2. Основні елементи грошової системи та їх характеристика

C назва грошової одиниці   виникає, як правило, історично.
C масштаб цін   являє собою величину грошової одиниці даної країни. Для зручності користування грошова одиниця підрозділяється на певну кількість частин, як правило, на 100. Закон визначає міру точного поділу та назву кожної частини.
C види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного у платіжного засобу визначає вищий законо­давчий орган, який надає їм статус законного платіжного засобу, тобто покладає на державу відповідальність за їх забезпечення. Всі інші платіжні засоби такого статусу не мають і взагалі не по­винні надходити в оборот.
C сегментація безготівкових грошових розрахунків   сучасні висококомп'ютеризовані банківські технології відкрили можливість надати більшій частині грошової маси депозитну форму. Депозитні гроші приводяться в рух командами, котрі надходять у банки ззовні у паперовій чи електронній формі.
Cрегламентація готівкового грошового обороту   … суб'єкти підприємницької діяльності можуть здійснювати платежі готівкою на невеликі суми, пов'язані переважно з формуванням та витрачанням грошових доходів населення; … усі клієнти банків - юридичні особи можуть зберігати у своїх касах готівку лише в межах ліміту, встановленого банком відпо­відно до визначених НБУ правил; … суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані здавати одержаний готівковий виторг на свої рахунки в банках; на власні потреби можуть витрачати частину виторгу в межах ліміту, встановленого обслуговуючим банком відповідно до правил, визначених НБУ; … під час одержання готівки зі своїх рахунків у банках юридичні особи повинні вказувати, на які цілі вони її одержують, та зазначати суми по кожній цілі; … витрачати одержану в банку готівку юридичні особи зобов'язані згідно з указаними цілями та обсягами; … усі клієнти банків - юридичні особи зобов'язані розробляти прогнози своїх касових оборотів і подавати їх у банки для розробки таких прогнозів по регіонах і по країні в цілому.  
Cрегламентація режиму валютного курсу та операцій із валютними цінностями надзвичайно важливий і ефективний елемент грошової системи. Валютний курс встановлюється шляхом котирування. В усіх країнах він активно використо­вується для захисту і забезпечення сталості національної валюти.  
C регламентація режиму банківського процесу забезпечує регулювання ціни грошей на фінансовому ринку з метою впливу на їх масу в обігу, а отже, на сталість грошей. Це важливий інструмент грошово-кредитної політики центрального банку.  
C державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного законодавства. в Україні таким органом є Національний банк України, Кабінеті Міністрів, Міністерство економіки, Міністерство фінансів.
     

 

 

3. Основні типи грошових систем та еволюція їх розвитку

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

   
 
 
 
строк обігу, порядок виплати поточного доходу та погашення а також інші умови, що залежать від виду цінних паперів; в окремих випадках, коли передбачається випуск цінних паперів серіями, обумовлюється черговість випуску таких серій.

 

 

 


Курс цінного паперупрямо пропорційний доходові й обернено пропорційний нормі відсотка.

Див –сума річного дивіденду по акції

Рпоз –рівень позичкового відсотку

Курс акції буде збільшуватися якщо дивіденд буде зростати, а позичковий відсоток зменшуватися.

Нварт-номінальна вартість

Роки –кількість років, що залишились до погашення

Рдоход –сума річного доходу

Рпоз –рівень позичкового відсотку

 
 

 


2. Суть і структура ринку цінних паперів

 
 


 
 

 

 


         
   
 
 
 
   

 

 

 

 


       
 
   
 

       
   
 
 
 
 

 

 

 


3. Фондова біржа

 
 


         
   
 
   
 
 
ринок, який концентрує попит і пропозиції на цінні папери, допомагає формувати їх біржовий курс. Тобто це організаційно оформлений, по­стійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. акціонерне товариство, яке здійснює свою діяльність відповідно до законодавчих і норматив-них актів, статуту і правил фондової біржі.  
Фондова біржа

 

 

                     
 
Служить механізмом переливу капіталу з однієї галузі (підприємства) в іншу (інше).  
 
Служить економічним барометром ділової активності як в країні в цілому, так і в окремих галузях, дає можливість судити про направлення структурної перебудовиекономіки.  
 
   
 
   
 
   
     
Дилер - посередник, який купуючи за свій рахунок цінні папери, стає на деякий час їх власником і отримує доход у вигляді різниці між курсами купівлі і продажу.  
 

 

 

 


 

       
 
 
   
Брокер -він може працювати як повірений або за певний процент від суми операції, тобто за комісійну винагороду, просто приймаючи від своїх клієнтів доручення на купівлю-продаж цінних паперів. Крім того, він від свого імені здійснює операції з переданими йому у довірче керування на певний строк чужими цінними паперами.

 

 


 

       
   
 
 

 

       
 
 
   
 
   

 

 


       
 
   
 
Фінансове положення емітента
Ризики біржових операцій
Загальноекономічна і політична ситуація

 

       
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


4. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні

 

       
 
 
   

 

 


       
   
Суб'єкти приватизації
 
 

 

 

 
 

 

 


 

       
   
зниження ризику інвестицій у цінні папери
 
 

 

 


 

 

Політична, яка заключається в проведенні широкої кампанії по ознайомленню широких верств населення з базовими принципами функціонування фондового ринку.

       
 
 
 
 
 
 
   
Правове забезпечення ринку цінних паперів адекватною нормативно-правовою базою.

 

 


Питання для самоконтролю:

 

1. Розкрийте сутність цінних паперів?

2. Які існують види цінних паперів?

3. За якою формулою розраховується курс акції?

4. За якою формулою розраховується курс облігації?

5. Як може впливати курс облігації на рівень доходів?

6. Що таке ринок цінних паперів?

7. Які існують причини формування та розвитку ринку цінних паперів?

8. З чого складається ринок цінних паперів?

9. За якими ознаками класифікується ринок цінних паперів?

10. Яке визначення фондової біржі?

11. Які функції виконує фондова біржа?

12. Назвіть учасників фондової біржі?

13. Хто такі дилери та брокери?

14. Назвіть основні напрямки біржових операцій та охарактеризуйте їх.

15. Особливості розвитку ринку цінних паперів України?

 

Тема 7. Сутність кредиту та кредитний механізм

1. Характеристика ринку позичкових капіталів та його основних інструментів.

2. Об`єктивна обумовленність та сутність кредиту.

3. Функції та роль кредиту с соціально-економічному просторі.

4. Основні положення натуралістичної і капіталотворчої теорії кредиту.

5. Основні параметри функціонування комерційного кредиту.

6. Споживчий кредит. Державний кредит.

7. Основні форми функціонування міжнародного кредиту.

8. Банківський кредит і механізм банківського кредитування.

Рекомендована література:1, 5, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 48, 49.

Мінілексикон: позичковий капітал, ринок позичкових капіталів, позичковий процент, кредит, кредитні відносини, кредитування, комерційний кредит, споживчий кредит, державний кредит, державна позика, міжнародний кредит, фірмовий кредит, міжнародний банківський кредит, фінансовий кредит, урядовий кредит, банківський кредит, кредитоспроможність, кредитний ризик, кредитний портфель.


1. Характеристика ринку позичкових капіталів та його основних інструментів

     
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


2. Об’єктивна обумовленність та сутність кредиту

       
   
 
 
 
   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


   
 
 
 

 

5. Основні параметри функціювання комерційного кредиту

   
 
 
 

 

 

  
 

 

 

   
 
 
 

 

 8. Банківський кредит і механізм банківського кредитування

 
 

       
   
Об’єкт – грошовий капітал
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


       
   
Частіше використовується друге визначення, котре є вужчим, але точніше характеризує інституційну форму організації кредитних від­носин у суспільстві через кредитні установи, які акумулюють вільні кошти й надають їх у позику  
 
 

 

 


   
 
 
 

 


3. Особливості розвитку кредитної системи в Україні.

 

 
 
Основною ланкою кредитної системи є банки, яким належить ключова роль у кредитно-фінансовому обслуговуванні економіки  

 

 
 


 

 

невід'ємна частина сучасного ринкового господарства. Банки як підприємства особливого роду забезпе­чують господарський оборот необхідними платіжними засобами, створюючи умови для організації ділового циклу  
Банк

 

Банки як основа кредитної системи е головними посередниками у всьому комплексі взаємовідносин різних суб'єктів ринкової еко­номіки

 


 

Зародження банківської справи сталося ще в рабовласницькому періоді, коли виникають лихварство та міняльні операції. Центром цих процесів було спершу Вавилонське царство (VII — VI сг. до н.е.), до часів існування якого належать перші історичні згадки про діяльність стародавніх банкірів. Ці відомості стосуються, зокрема, вавилонських банкірських домів Ігібі, Іддін-Мардука. Мурашу та ін., що приймали процентні вклади видавали позики під письмові зобов'язання і під заставу різних цінностей, здійснювали платежі за рахунок клієнтів, виступали поручителями за різноманітними уго­дами, брали участь у торговельній справі на пайових засадах вико­нували роль радників та довірених осіб за укладання різних угод  

 

 
 
Процес виникнення й розвитку банків був об'єктивно зумо­влений еволюцією кредитних відносин і став важливим етапом еко­номічного прогресу суспільства  

 

 


акумулювання вільних коштів і перетворення їх на капітал
створення кредитних засобів обігу

 

     
   
 
 

 

 
 

 


3. Функції центральних банків

 

 
 


емісія готівки й організація грошового обігу;

 

Основні функції центрального банку
функція «банку банків»;

 
 


 

функція банку уряду;

 

реалізація грошово-кредитної

політики.

 

 
 


Емісія готівки

 

виготовлення банкнот

 

встановлення їх номіналів

 

встановлення їх зовнішнього вигляду й ознак платіжності

 
 

 


Функція “банку банків”

       
   


кредитно-розрахункове обслуговування інших банківських установ

   
 
 
 
 
 


Функція «банку банків»
ліцензування й контроль діяльності інших кредитних установ країни

 

встановлює обов'язкові для комерційних банків правила здійснення операцій, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності

 

розробляє необхідні кваліфікаційні вимоги до керівництва працівників банківських установ

 
 

 


         
   
забезпечує касове виконання дер­жавного бюджету
 
   
обслуго­вування державного боргу
 
   
 
 
Міністерство фінансів відкриває в центральному банку спеціальні рахунки, на яких акумулюються всі надходження до бюджету (податки, збори, інші платежі) та здійснюються необхідні витрати згідно з рішеннями урядових органів. Тобто, центральний банк стає для міністерства фінансів посередником у всіх його розрахунках і платежах.  

 


Функція “реалізація грошово-кредитної політики”

 
 


Реалізація грошово-кредитної політики
створення і реалізація механізму грошово-кредитного регулювання макроекономічних про­цесів, з метою ефективного впливу на господарську активність, темпи економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення зайнятості робочої сили

 
 


4. Сутність та основні типи грошово-кредитної політики центрального банку

 

 
 


Суть ГКП
регулювання макроекономічних про­цесів, яке здійснюється центральним банком з метою ефективного впливу на господарську активність, темпи економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення зайнятості робочої сили

       
 
 
   

 

 

 


Політика «дорогих» грошей Політика «дешевих» грошей
Збільшення ставки Зменшення ставки
Зниження обсягів кредиту­вання комерційних банків Збільшення попиту на кредити з боку комерційних банків
Зростання процентних ставок за кредитами комерційних банків Зниження процентів за кредитами комерційних банків
Зменшення кредитних вкладень в економіку Зростання обсягів кредитування економіки

 

 
 
купівля або продаж центральним банком цінних паперів з метою впливу на ресурси комерційних банків


Операції на відкритому ринку

 

 

 
 
застосовується з метою забезпечення ліквідності банків та грошово-кредитного регулювання


Політика обов'язкових резервів

 
 

 


 

показник кредитної мультиплікації, який визначає рівень «затухання» коливань депозитної емісії, що виникає в результаті переказу коштів з рахунків комерційних банків

 
 


засіб обмеження можливості кредитної експансії та депозитної емісії

 

забезпечують виконання функції страхування депозитів

 
 


що їх вони зобов’язані зберігати в

центральному банкові.

 

Комерційні банки здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку: пропонують на договірних умовах кре­дитно-розрахункове, касове та інше банківське обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян.

 

Призначення комерційних банків

Постачають у народне господарство додаткові гро­шові ресурси.

 

Сприяють нагромадженню капіталу, шляхом активного втру­чання в усі сфери господарського життя, і безпосередньої участі у функціонуванні суспільного капіталу.

 

Створюють механізм розподілу і перерозподілу ка­піталу за сферами й галузями виробництва, який значною мірою за­безпечує розвиток народного господарства залежно від об'єктивних потреб виробництва.

 

Створюють об’єктивні умови прогресивного відтворення структури народного господарстіа.

 

Комерційним банкам забороняється

Діяльність у сфері матері­ального виробництва

 
 


Торгівлі

 
 


Страхування

 

 

Роль комерційних банків зумовлена виконуваними основними функціями

 

Мобілізація тимчасово вільних коштів і перетворення їх у капітал

 

Кредитування підприємств, держави і населення

 

Здійснення розрахунків і платежів у господарстві

 

Випуск кредитних грошей

 

Емісійно-засновницька діяльність, що здійснюється шляхом випуску і розміщення цінних паперів

 

 

Консультування, надання економічної та фінансової інфор­мації.

 

 

2. Класифікація комерційних банків.

 

За функціональною спеціалізацією:

 

Банки реконструкції і розвитку

 
 


Інноваційні  

 
 


Ощадні

     
 
 
   
Емісійні

 


Змішані

 

Трастові

 

Зовнішньоторгові

 

Іпотечні

 

За приналежністю статутного фонду й способу його формування

Пайові

 

Акціонерні

 

За формою власності

Державні

 

Змішані

 

Приватні

 

За видами операцій

 

Універсальні

 

Спеціалізовані

 

За територією

 
 


Міжнародні

 

Національні

 

Регіональні

 
 


3. Банківські ресурси та особливості їх формування

 

Пасивні операції

 
 


Це операції, пов'язані з формуванням банківських ресурсів.

 

Вони відіграють вирішальну роль щодо активних операцій, для яких необхідною умовою є достатність ресурсів.

 

Банківські ресурси

 

Це сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банків і використовуються ними для проведення активних операцій.

 

Класифікація банківськіх ресурсів в залежності від джерел формування

 
 


Власні

 

Залучені

 

Структура власного капіталу

           
     
 


Статутний фонд Нерозподілений прибуток

 

 


Читайте також:

  1. Метод. Резервний метод.
  2. Пайовий та резервний капітал підприємств
  3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування
  4. Резервний фонд
  5. Резервний фонд бюджету
  6. Стаття 24. Резервний фонд бюджету
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 4. Грошова система | Резервний фонд

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.038 сек.