Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Облік касових операцій

Касові операції – це операції, які пов’язані з отриманням готівки в касу та видачею готівки з каси.Каса підприємства — це спеціально обладнане приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів.


У касі підприємства можуть зберігатися не тільки грошові кошти, а й цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності.
Порядок приймання, зберігання, видачі та обліку грошових коштів у касі підприємств регламентується Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим Постановою Правління НБУ України від 15 грудня 2004 р. № 637 з подальшими змінами та доповненнями (далі — Положення № 637).


Відповідно до цього Положення підприємства (підприємці), які мають поточні рахунки в банках, зобов’язані зберігати свої грошові кошти на цих рахунках на договірних умовах. Розрахунки за своїми зобов’язаннями підприємства (підприємці) здійснюють у безготівковій і готівковій формі.
Для виконання операцій з готівкою на підприємстві призначається матеріально відповідальна посадова особа — касир. Після видання наказу про призначення відповідального працівника на посаду касира його обов’язково під розписку ознайомлюють з порядком ведення касових операцій, після чого з ним укладається договір про повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.
На підприємствах, де за штатним розкладом не передбачена посада касира, обов’язки останнього може виконувати бухгалтер або інший працівник відповідно до письмового розпорядження керівника підприємства за умови укладання з ним угоди про повну матеріальну відповідальність. Про це в письмовій формі обов’язково повідомляється банк, який здійснює розрахунково-касове обслуговування підприємства.

Обов’язки касира визначені Положенням № 637 і зводяться до повної матеріальної відповідальності за зберігання готівки та проведення всіх операцій з нею.


Підприємства (підприємці), як зазначалося раніше, мають право розраховуватися між собою та з фізичними особами як у готівковій, так і в безготівковій формах. При цьому сума платежу готівкою між суб’єктами підприємницької діяльності протягом одного дня не повинна перевищувати 10 000 грн (обмеження не поширюються на закупівлю окремих видів сільськогосподарської продукції). Постанова Правління НБУ від 09.02.2005 № 32.

За необхідності підприємства отримують готівку з власних рахунків у банку в межах наявних на них коштів на цілі, які визначає власник рахунку під час подання до банку чеку, без додаткових обґрунтовуючих документів.
Готівкові кошти, одержані підприємством з банку, використовуються для розрахунків зі своїм персоналом із заробітної плати, допомоги, компенсацій, витрат на відрядження та з інших виплат фізичним особам. Вони можуть бути використані і для оплати юридичними особами (підприємствами, підприємцями) одержаних товарів, робіт, послуг.
Розраховуватися готівкою підприємство може не тільки за допомогою коштів, одержаних з каси банку, а й за рахунок готівкової виручки, яка надійшла до каси підприємства від операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інших запасів, необоротних активів, а також від позареалізаційних надходжень (внески до статутного фонду тощо). Отримані з каси банку готівкові кошти повинні використовуватися підприємством за цільовим призначенням.


Положенням № 637 регламентується касовий обіг грошових коштів, а саме: залишок їх у касі підприємства на кінець робочого дня; сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного робочого дня. Ці обмеження змінюються залежно від стану грошового обігу в державі й утворюють ліміт залишку готівки. Ліміт залишку готівки — її граничний розмір, що може залишитися в касі підприємства на кінець робочого дня.
Згідно з Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. № 69 (далі — Інструкція № 69) зі змінами, внесеними Постановою Правління НБУ від 18 лютого 2004 р. № 62, ліміт залишку готівки в касі для підприємства встановлюється банком або самостійно визначається підприємством з урахуванням режиму та специфіки роботи останнього, його віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, визначених строків і порядку здавання касової виручки.
Ліміт каси встановлюється на весь термін дії договору за розрахунково-касового обслуговування, укладеного підприємством з установою банку.

Касова книга відкривається підприємством на звітний рік. Її аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та опечатані з прикладенням печатки. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується керівником і головним бухгалтером. Записи в ній проводяться у двох примірниках із застосуванням копіювального паперу, при цьому другий примірник є відривним і використовується як звіт касира, а перший — залишається в книзі. Виправлення в ній засвідчуються підписами касира та головного бухгалтера, немотивовані виправлення забороняються.

Записи в касовій книзі здійснюються за кожним прибутковим і видатковим касовим ордером, а додані до них документи з метою запобігання повторного використання погашаються штампом або підписом від руки “Одержано”, “Списано” із зазначенням дати.


Касовий звіт складається щодня (у разі виплати зарплати — за 3 дні). Касир у кінці дня підбиває підсумки за день, виводить залишок у касі і передає другий відривний примірник до бухгалтерії як звіт з усіма додатками.
Порядок ведення касової книги зберігається і за машинної обробки інформації.

Після одержання звіту касира бухгалтерія перевіряє його з метою правової обґрунтованості, арифметичної точності всіх записів та на підставі цих даних відображає операції в системі рахунків і регістрів обліку.

Як було раніше сказано, для обліку касових операцій використовується активний рахунок 30 “Каса” з двома субрахунками:
1. 301 “Каса в національній валюті”; 2. 302 “Каса в іноземній валюті”.
За дебетом рахунка 30 “Каса” відображаються надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом — виплата грошових коштів з каси.

Для ведення синтетичного обліку касових операцій можуть бути використані регістри бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. “Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку” або ж інші регістри (за вибором підприємства).

Якщо суб’єкт господарювання використовує регістри, передбачені вищеназваним наказом, то касові операції відображаються за кредитом рахунку 30 “Каса” в кореспонденції за дебетом різних рахунків у Журналі 1 і відомості 1.1 щоденно на підставі звіту касира. У відомості до цього Журналу відображаються обороти за дебетом рахунка 30 “Каса” в корес­понденції за кредитом різних рахунків.

Підприємство може використовувати й регістри журнально-ордер­ної форми. Тоді обороти за кредитом рахунка 30 “Каса” відображаються в журналі-ордері № 1, а за дебетом — у відомості до нього.


Окрім названих, можуть використовуватися й інші регістри обліку.
Якщо підприємство має й іноземну готівкову валюту, тоді в первинних документах обов’язково показується сума операції в національні валюті та в іноземній за курсом НБУ на день здійснення операції. Рекомендується вести окремі регістри для відображення готівкових операцій в іноземній валюті. Зміни валютних курсів готівки відображаються в обліку відповідно до П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”.


Керівник підприємства затверджує час (але не рідше одного разу на квартал) проведення інвентаризації каси та призначає інвентаризаційну комісію. Комісія проводить покупюрну інвентаризацію готівки та інших грошових коштів, які зберігаються в касі. Результати інвентаризації оформлюються актом, в якому наводяться дані про наявність готівки та інших коштів і надлишки, нестачі (якщо вони мають місце), причини їх виникнення. За результатами інвентаризації керівник підприємства приймає рішення про оприбуткування надлишків, або списання нестач за рахунок матеріально відповідальної особи (касира). На підставі рішення керівника надлишки оприбутковуються та зараховуються в дохід підприємства за дебетом рахунка 30 “Каса” і кредитом субрахунка 719 “Інші доходи від операційної діяльності”.


Нестачі списуються в дебет субрахунка 947 “Нестачі і витрати від псування цінностей” і кредит рахунка 30 “каса”, а потім сума проводиться за дебетом субрахунка 375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків” і кредитом субрахунка 716 “Відшкодування раніше списаних активів” (табл. 2.1).


Таблиця 2.1
СХЕМА ОСНОВНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВЕДЕНЬ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 2 3 4
Одержано з поточного рахунка в національній валюті готівка для різних цілей
Одержано готівку з поточного рахунка в іноземній валюті для виплати авансу з відрядження
Надійшла в касу виручка за продукцію власного виробництва

 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 2 3 4
Надійшла до каси виручка за товари
Надійшла до каси виручка за надані послуги
Одержано готівку від покупців у рахунок оплати раніше відвантаженої продукції товарів (робіт, послуг) 301, 302 361, 362
Повернуто до каси невикористані підзвітні суми 301, 302
Одержані до каси гроші від винних осіб за відшкодування завданих підприємству збитків
Отримано готівкою до каси внесок до статутного фонду
Одержана готівка до каси за перепродані акції власної емісії або за продану частину власника в капіталі підприємства
Оприбутковано до каси фінансову довгострокову допомогу на зворотній основі 301, 302
Надійшла готівка в рахунок погашення раніше одержаних векселів 301, 302 341, 342
Одержані до каси суми в рахунок оплати за житлово-комунальні послуги
Одержано готівку від покупців за продані необоротні активи
Одержані до каси суми в рахунок погашення заборгованості за позичками на індивідуальні потреби 183, 371
Одержані до каси суми в рахунок погашення раніше списаної дебіторської заборгованості
Одержані до каси суми цільового фінансування
Одержані до каси платежі в рахунок доходів майбутніх періодів (орендна плата, за комунальні послуги тощо)
Оприбутковано до каси готівку від внутрішніх підрозділів, що мають окремі баланси
Надійшла до каси готівка від дочірніх підприємств
Повернено до каси суму надлишково виплаченої зарплати працівників

 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 2 3 4
Оприбутковані надлишки готівки, виявлені під час інвентаризації каси
Виплачено з каси працівникам підприємства заробітну плату, та нараховано допомогу за рахунок фондів соціального страхування
Видано готівку під звіт працівникам підприємства для відрядження та на здійснення інших господарських операцій 301, 302
Внесена готівка з каси підприємства на його банківські рахунки (виручка, депонована зарплата і т. ін.) 311, 312 301, 302
Виплачені з каси депоненти акціонерам, засновникам та іншим власникам корпоративних прав
Виплачено з каси (переказано через відділення зв ’язку) утримані суми за виконавчими листами (аліменти тощо)
Виплачено з каси раніше депоновану заробіт­ну плату
Виплачена з каси працівникам підприємства одноразова допомога за рахунок фонду соціального страхування
Видана з каси працівникам підприємства позичка на індивідуальні потреби (короткострокова, довгострокова) 377, 631
Погашені готівкою раніше видані короткострокові векселі
Викуплені підприємством акції власної емісії
Видана з каси готівка за рахунок коштів цільового фінансування
Передана з каси готівка інкасатору
Відображено нестачу готівки в касі за результатами інвентаризації

Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. IX. Відомості про військовий облік
 4. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 5. Автоматизація касових операцій
 6. Автоматизована форма обліку
 7. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму
 8. Автоматизовані форми та системи обліку.
 9. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 10. Акції та їх облік
 11. Акції та їх облік
 12. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація обліку грошових коштів. | Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.