Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. Учні училища під час перерви грали у футбол. Від удару м'яча 15-річним М. було розбито вікно кафе "Рута". Дрібне скло потрапило у страви, що готувалися на кухні кафе. У зв'язку з відмовою М. відшкодувати збитки адміністрація кафе звернулася до суду з позовом про відшкодування нане­сених збитків (вартість розбитого скла, роботу по встанов­ленню шибок, витрати на приготування зіпсованих страв). Як може вирішити справу суд?

2. Пенсіонер К. самотньо проживав у м. Коростені, мав буди­нок та присадибну ділянку, мотоцикл та інші речі. Потра­пивши в автомобільну аварію, К. отримав струс мозку і часто скаржився на головний біль. Незабаром він продав своє май­но за заниженими цінами і переїхав жити до своєї сестри. Донька К. звернулася до покупців з вимогою повернути май­но, оскільки, за її поясненнями, батько після перенесеної травми став недієздатним. Наскільки правомірні вимоги доньки К.?

3. Студент фармацевтичного училища, 15-річний І., взяв на човновій станції напрокат човен вартістю 50 грн. В призна­чений час І. човен не повернув, пояснивши, що його вкра­ли, коли він купався. Адміністрація станції звернулася в юридичну консультацію за роз'ясненням щодо того, чи буде нести матеріальну відповідальність І. та у якому розмірі. Яка ваша думка з цього приводу?

4. У процесі розгляду судової справи було з'ясовано, що між Г. та І. сталася суперечка, в процесі якої І., погрожуючи Г. нанесенням тілесних ушкоджень його дружині, заволодів його мотоциклом. Незабаром між зазначеними громадяна­ми був укладений договір купівлі-продажу мотоцикла, за яким І. сплатив Г. суму, яка не відповідає дійсній вартості транспортного засобу - 400 грн. На судовому засіданні Г. пояснив суду, що погодився на підписання такої угоди для того, щоб уникнути неприємностей з боку І. Наскільки правомірною можна вважати дану угоду та які наслідки її укладення?

5. 19.04.2003 р. на конференції керівників підприємств між директором ТОВ "Акація" та виконавчим директором ТОВ "Ластівка" в усній формі було укладено угоду щодо придбан­ня ТОВ "Акація" у ТОВ "Ластівка" автозапчастин на загальну суму 8 000 грн. Згідно з домовленістю покупець мав здійснити повну передоплату. ТОВ "Акація" перерахувало визначену суму коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Ластівка", однак остан­нє відмовилось від поставки запчастин і повернуло гроші ТОВ "Акація". Керівництво ТОВ "Акація" стало вимагати від ТОВ "Ластівка" виконання укладеної 19.04.2003 р. угоди. Наскільки правомірні вимоги ТОВ "Акація"?

6. Громадянин Л. звернувся до нотаріальної контори з прохан­ням про зміну заповіту, складеного два місяці тому у зв'яз­ку з тим, що він посварився зі своїм братом, включеним до числа спадкоємців відповідно до заповіту. Помічник нотар­іуса відмовив Л. у зміні заповіту, посилаючись на те, що для цього відсутні законні підстави. Дайте вашу оцінку ситуації

7. При підготовці наукової статті К. були використані окремі частини наукової роботи В. без здійснення відповідних посилань на джерела. Чи має В. право та підстави на звернення до суду? Зобов'я­зання якого характеру виникли в даному випадку?

8. Громадянин Сирії М. звернувся до юриста за роз'ясненням щодо того, чи має він право та підстави для звернення до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, нане­сеної йому громадянином України О. в результаті постійних образ з боку останнього. Співробітник юридичної консуль­тації пояснив, що оскільки М. є громадянином іноземної держави, а отже не є суб'єктом цивільних правовідносин в Україні, він не має законних підстав для звернення до суду. Дайте вашу оцінку ситуації.

9. 15.07.02 р. у місцевому виданні "Вечірнє місто" було опуб­ліковано статтю про неякісне виконання замовлень співробіт­никами швейного ательє ТОВ "Катруся" . У липні 2003 р. ТОВ "Катруся" звернулося до суду із позовом про спросту­вання недостовірної інформації, вміщеної у виданні. Суд відмовив позивачу у прийнятті позову, мотивуючи свої дії тим, що у даному випадку минув строк позовної давності. Дайте оцінку запропонованої ситуації.

10. Суб'єкт підприємницької діяльності Є. уклав трудовий до­говір з І. Згідно із зазначеним договором, І. розробляв інтег­ральну мікросхему у відповідності до замовлення Є. По за­вершенню роботи та досягненню бажаного результату І. пре­тендував на визнання його автором розробленої мікросхеми. Є. заперечував проти такого ходу подій.

Дайте вашу оцінку ситуації

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Организационное проектирование— процесс разработ­ки проектов организации производственных систем и систем управления. Организационное проектирование позволяет формировать системы с заранее заданными характеристиками, содержащимися в проектной документации.

А.А. Радугин: организационное проектирование — это процесс нахождения соответствия между ключевыми элемен­тами организации (структура, люди, задачи, системы решений и поощрений, а также неформальная организация и культура) и ее стратегией, которое приводит к успеху. Организационное про­ектирование — это процесс, который носит дискретный характер и имеет множество альтернативных направлений развития.

О.С. Виханский, А.И. Наумов: организаци­онное проектирование должно учитывать не только изменение внут­ренних факторов, но также состояние и развитие внешней среды организации.

Дж. Гелбрейт определил проектирование организации как постоянный поиск наиболее эффективного сочетания организационных переменных. Факторы, которые оказывают влияние на этот процесс носят ситуационный характер.

Б.З. Мильнер: Организационное проектирование как функ­ция организации состоит в разработке таких организационных эле­ментов и отношений в создаваемой (моделируемой) системе, при реализации которых возникшее организационное целое обладало бы свойствами высокой надежности, устойчивости и экономично­сти».

Целью органи­зационного проектированияявляется придание процессу создания новых систем или развитию действующих целенаправленности, научной обоснованности. Цели организационного проектирования:

■ создание новой системы;

■ частичное усовершенствование существующей организаци­онной системы;

■ радикальное преобразование существующей организаци­онной системы.

В связи с этим в процессе проектирования должны быть опре­делены необходимые пропорции между элементами системы, осу­ществлено их пространственное размещение, регламентировано функционирование во времени, установлены наиболее рациональ­ные варианты связей и отношений.

Проектируются все подсистемы:

1)подсистема линейного руководства;

2) все функциональные и целевые подсистемы;

3) подсистемы обеспечения управления.

Подсистема линейного руководства включает: директора организации; начальников цехов и участков; мастеров, бригадиров; линейных руководителей непроизводственных подразде­лений; соответствующих линейных руководителей научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций и их заместителей.

Факторы проектирования организации— параметры внешней и внутренней среды, которые необходимо учитывать при создании проекта организационной структуры. К проектированию органи­зационных структур необходимо широко использовать системный подход. Он предполагает учет внешних и внутренних факторов окружения организации. Эти факто­ры носят ситуационный характер и делятся на:

1) состояние внешней среды (сложность среды; динамизм среды);

2) технология работы в организации (неопределенность в сроках начала работ и месте их выполнения; неопределенность в способе выполнения работ; взаимозависимость работ в организации);

3) стратегический выбор руководства организации в отноше­нии ее целей (идеология управления; типы потребителей; типы рынков сбыта и территори­альное размещение производства);

4) поведение работников (потребности; квалификация; мотивированность);

5) размер организации.

Элементы проектирования организации:

1) разделение труда и специализация;

2) департаментизация и кооперация;

3) связи в организации и координация;

4) масштаб управляемости и контроля;

5) иерархия в организации и ее звенность;

6) распределение прав и ответственности;

7) централизация и децентрализация.

Этапы проектирования кадровой политики— последо­вательность шагов по формулированию целей кадровой рабо­ты, оценке способов их достижения, соотнесению с корпора­тивной культурой и закреплению в специфических кадровых инструментах.

В общем виде проект системы управления организации состоит из следующих этапов по созданию проекта:

■ предпроектные работы;

■ техническое проектирование;

■ рабочее проектирование.

1. Стадия предпроектной подготовки(предусматривается проведение прикладных исследований, анализ возможных вариантов решения проектных задач, осуществление подготовки исходных данных, т.е. установление целей, задач, объектов и объемов работ, проведение расчетов потребностей в ресурсах на их выполнение, определение состава исполнителей, подготовка технического задания, проведе­ние предварительной оценки эффективности проектных решений).

Включает 2 этапа:

1) технико-экономическое обоснование целесообразности и необходимости совершенствования системы управ­ления (ТЭО)предназначено для обоснования производст­венно-хозяйственной необходимости и технико-эконо­мической целесообразности совершенствования системы управления организацией.

ТЭО включает следующие разделы:введение, характе­ристика существующей производственной системы и системы управления, цели и критерии совершенствования системы управления. Основным разделом является «Характеристика существующей производственной системы и систе­мы управления»,которая включает:

а) результаты анализа производственной системы;

б) результаты анализа системы управления организацией;

в) перечень и характеристику недостатков, резервов в системе управления;

г) оценку производственных потерь, возникающих из-за недостатков в производственной системе и системе управления.

2) задание на оргпроектирование системы управленияявляется исходным документом для разработки про­екта совершенствования системы управления организаци­ей.

Разделы в составе:

1) основание разработки проекта совершенствования систе­мы управления;

2) цель разработки проекта;

3) результаты анализа состояния производства и управления организацией;

4) требования к построению системы управления организа­цией;

5) предложения по совершенствованию производственной системы и системы управления;

6) технико-экономические результаты разработки и внедре­ния проекта;

7) состав, содержание и организация работы по разработке и внедрению проекта;

8) порядок приемки проекта;

9) источники информации, используемые при разработке проекта;

10) сроки разработки проекта и источники финансирования.

2. Стадия проектирования (предполагается обо­сновать окончательный комплекс организационных решений, дающий полное представление об организационных нововведени­ях, которые предусматриваются в моделируемой или вновь проек­тируемой системе).

Включает 2 этапа:

1) организационный общий проект системы управления организацией (ООП)разрабатывается на основе утвер­жденного ЗО на систему управления организацией.

Документацияэтого этапа проектирования должна состо­ять из пяти частей:

а) общесистемной документации;

б) документации подсистемы линейного руководства;

в) целевых и функциональных подсистем;

г) подсистем обеспечения;

2) организационный рабочий проект системы управления организацией (ОРП)разрабатывается на основе утвер­жденного ООП системы управления организацией. Цель рабочего проекта— разработка рабочей докумен­тации, необходимой- для внедрения системы управления, про­ведения приемосдаточных работ, обеспечения функциониро­вания системы управления.

3. Стадия внедрения (осуществляется выпуск полного комплекта рабочей документации; завершает весь комп­лекс работ по проектированию экспертиза оргпроектов). Состоит из одного этапа. Этапвнедрения проекта совершенствования системы управлениявключает в себя следующие стадии: материаль­но-техническую подготовку, профессиональную подготовку управленческих работников, социально-психологическую подготовку работников организации, разработку системы стимулирования внедрения проекта, опытное внедрение и внедрение проекта, контроль за ходом внедрения, расчет фак­тического экономического эффекта от внедрения проекта, проведение приемосдаточных работ.


Читайте також:

  1. Проектирование полнофункциональных web-сайтов
  2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
  3. Тема 5. Исследование и проектирование организационных структур управления и систем принятия решений.
  4. Тема 5. Исследование и проектирование организационных структур управления и систем принятия решений.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основи цивільного права України | Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.