Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема Предпринимательский риск

Для правильного розуміння змісту економічного аналізу, його мети та завдань важливо знати класифікацію аналізу.

Економічний аналіз класифікують за різними ознаками

Попередній (перспективний, прогнозний) аналізпередує прийняттю управлінських рішень, він призначений для розгляду явищ і процесів з позицій майбутнього, тобто перспективи розвитку, прогно­зування результатів діяльності, виконання замовлень, завдань, зобов'я­зань, запобігання небажаним результатам.

Наступний, подальший (ретроспективний) аналізпроводиться після закінчення господарського циклу робіт. За допомогою цього виду аналізу можна глибоко і всебічно вивчити економіку підприємства, виявити фактори впливу, резерви, недоліки, однак уже після закінчення процесу виробництва. З наступного аналізу виділяється оперативний ситуаційний аналіз,який є більш активним і проводиться безпосередньо в процесі виробництва або відразу після здійснення господарських операцій чи змін ситуації і за підсумками якого оперативно приймають відповідні управлінські рішення. Важливою його характеристикою є висока оперативність,при якій він набуває ознак експрес-аналізу.

У складі наступного аналізу виділяють ще підсумковий (заключний),який призначений для комплексного і всебічного вивчення діяльності на основі підсумкових даних за відповідні календарні періоди (місяць, квартал, півріччя, рік).

Внутрішньогосподарський аналізвивчає діяльність тільки досліджуваного підприємства та його структурних підрозділів.

Міжгосподарський аналіздає можливість порівняти результати діяльності кількох підприємств, що дозволяє виявити недоліки в їх діяльності, резерви, передовий досвід і на основі цього дати більш об'єктивну оцінку ефективності діяльності підприємств.

Комплексний аналізохоплює всю діяльність підприємства для об'єктивної оцінки досягнутих економічних результатів, організаційно-технічного розвитку і рівня використання виробничих ресурсів.

Тематичний (цільовий) аналізпередбачає вивчення окремих найбільш актуальних на даний час сторін діяльності. Наприклад, дослідження ринків збуту продукції.

Техніко-економічний аналізпроводять технічні служби під­приємства (відділи головного інженера, головного технолога, головного енергетика та інші). Він вивчає взаємодію технічних та економічних процесів, їх вплив на кінцевий результат діяльності.

Статистико-економічний аналізвивчає загальні закономір­ності і тенденції розвитку, масові явища і процеси для загальної оцінки діяльності, контролю за цією діяльністю і визначення основних напрямів розвитку.

Цей вид аналізу здійснюють статистичні органи.

Фінансово-економічний аналізпроводять фінансові служби підприємства, фінансові органи, банки. Основна увага приділяється дослідженню фінансових результатів діяльності підприємства, а саме: прибутковості, рентабельності, виконання фінансового плану, ефектив­ності використання власного та позикового капіталу, зміцнення фінан­сової стійкості та платоспроможності.

Аудиторський (бухгалтерський) аналіз- це експертна діаг­ностика фінансового стану підприємства. Його проводять аудитори або аудиторські фірми для оцінки фінансової стійкості підприємства, його платоспроможності, прогнозування фінансового стану, уникнення банкрутства.

Соціально-економічний аналізпроводять економічні служби, соціологічні лабораторії, статистичні органи для дослідження взаємо­зв'язку соціальних та економічних процесів, їх взаємозалежності та впливу на результати господарської діяльності.

Економіко-екологічний аналіздосліджує взаємодію еконо­мічних та екологічних процесів, зв'язки природи і людини, а також витрати, пов'язані зі збереженням та поліпшенням навколишнього середовища.

Маркетинговий аналізпроводиться службами маркетингу підприємства для дослідження ринків збуту продукції, її конкуренто­спроможності, попиту та пропозицій, комерційного ризику, цінової політики.

Моніторинг,як вид аналізу, означає постійне і безперервне дослідження функціонування новацій у конкретному середовищі господарського механізму.

Порівняльний аналізвикористовують для оцінки виконання завдань, договірних зобов'язань, прогнозованих показників.

Діагностичний (експрес-аналіз)- це спосіб встановлення характеру порушень нормального перебігу економічних процесів на основі типових ознак, які властиві лише для даного порушення. Знання цих ознак дозволяє швидко і досить точно встановити характер порушень, не проводячи будь-яких замірів, розрахунків, тобто без дій, які потребують, як правило, додаткового часу та коштів.

Факторний аналізспрямований на виявлення розміру впливу факторів на результати діяльності підприємства.

Маржинальний аналіз- це метод, за допомогою якого дають оцінку й обґрунтовують ефективність управлінських рішень у бізнесі.

Функціонально-вартісний аналіздосліджує функції виробів або процесів, які виконує об'єкт, і зорієнтований на оптимальні методи їх реалізації на кожній стадії життєвого циклу виробів. Призначення цього методу - виявити зайві витрати і запобігти їм шляхом ліквідації непотрібних вузлів, деталей, заміни матеріалів.

Стохастичний аналіз (дисперсійний, кореляційний, компонентний)використовується для вивчення залежностей між досліджуваними явищами і процесами господарської діяльності підприємств.

Внутрішній аналізпроводиться безпосередньо на підприєм­ствах відповідними службами для управління виробничою, комерційною та фінансовою діяльністю.

Зовнішній аналізпроводиться вищестоящими органами підпри­ємства, фінансовими органами, банками, акціонерами, інвесторами.

 

Тема Предпринимательский риск

1. Сущность пр6едпринимательского риска в сфере коммерции

2. Классификация предпринимательских рисков

3. Основные факторы, влияющие на предпринимательский риск

4. Управление предпринимательскими рисками

5. Методы снижения предпринимательского риска
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зміст економічного аналізу, його предмет. | Тема 1. Інформація як фактор еволюційних процесів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.