Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Територіальна громада — пріоритетний суб'єкт місцевого самоврядування

Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС.

Право територіальної громади на ММС.

Територіальна громада – пріоритетний суб’єкт місцевого самоврядування.

Конспект лекції 5. Територіальна громада та ММС

З ДИСЦИПЛІНИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

“ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА”

 

 

Для студентів:

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит»

галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво”,

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

галузі знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”

(усі форми навчання)

 

 

Упорядники: канд. екон. наук, доцент Литвиненко О.Д.,

канд. екон. наук, доцент Приходько Н.І.

 

 

Редактор

Комп’ютерне верстання

 

 

Підписано до друку

Папір офсетний. Гарнітура “Таймс”.

Умов. друк. арк. 7,05

Тираж 5 пр.

 

 

РВВ ХТЕІ КНТЕУ

Україна, 61045, Харків, пров. О. Яроша

 

Провідне місце в системі місцевого самоврядування посідають тери­торіальні громади.

Стаття 140 Конституції України закріпила конституційну правосуб'єктність територіальної громади (далі - ТГ), визначивши, що саме їй належить право на здійснення місцевого самоврядування, і реалізується воно в са­мостійному вирішенні громадою питань місцевого значення в межах Конституції і законів України. Це конституційне положення, ґрунтуючись на самобутніх самоврядних традиціях українського народу та вра­ховуючи демократичний досвід організації місцевого самоврядування в зарубіжних країнах, вимагає формування та функціонування ТГ не як простої сукупності жителів певного населеного пункту, а як дієздатного суб'єкта, соціально і політично активного, са­модостатнього з точки зору забезпечення матеріально-фінансовими ресурсами, спроможного на ефективне та відповідальне управління влас­ними справами.

Отже можна виокремити основні озна­ки ТГ:

а) інтеграційна ознака;

б) територіальна ознака (громада формується як сукупність тих осіб, що пов'язані з територією певного населеного пункту фактом постійно­го проживання);

в) інтелектуально-комунікативна ознака;

г) функціонально-цільова ознака (ТГ має са­мостійні функції та компетенцію у вирішенні питань місцевого значен­ня, що визначають особливе місце та роль цього суб'єкта в системі місцевого самоврядування);

ґ) організаційна ознака (ТГ як первинний суб'єкт місцевого самоврядування запроваджує організаційну систему; її складовими виступають система форм безпосереднього здійснення гро­мадою місцевого самоврядування та система органів і посадових осіб місцевого самоврядування);

д) майнова ознака (ТГ - суб'єкт права комунальної власності);

є) історико-культурна ознака.

Таким чином, ТГ виступає як специфічний пер­винний колективний суб'єкт місцевого самоврядування, що складається з громадян України, іноземних громадян й осіб без громадян­ства, об'єднаних фактом постійного проживання на території населе­ного пункту (села, селища або міста) та спільністю місцевих інтересів, який наділений гарантованим державою правом самостійно на підставі власної матеріально-фінансової основи в межах Конституції і законів України вирішувати питання місцевого значення в різноманітних фор­мах реалізації компетенції.

ТГ реалізує належне їй конституційне право на здійснення місцевого самоврядування безпосередньо та через органи місцевого самоврядування. До форм безпосередньої демократії на муніципальному рівні законодавцем віднесені місцеві вибори, місцеві референдуми, загальні збори громадян за місцем їх проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання.

Місцеві вибори є формою прямого волевиявлення громадян, за до­помогою якої відбувається створення сільських, селищних, міських, районних в місті, районних та обласних рад, обрання сільських, селищ­них та міських голів.

Місцевий референдум є формою волевиявлення ТГ з питань місцевого значення, а також формою нормотворчої діяльності цього суб'єкта місцевого самоврядування, яка дає змогу громаді безпосередньо здійснювати управління місцевими справами. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму визначається Зако­ном України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 року.

Ще однією формою безпосереднього здійснення місцевого самовря­дування є загальні збори громадян. Стаття 8 Закону України «Про місце­ве самоврядування в Україні» встановила, що порядок проведення за­гальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом ТГ. Але за умов відсутності статуту гро­мади при вирішенні питань підготовки і проведення загальних зборів слід керуватися Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим Постановою Верховної Ради Укра­їни від 17 грудня 1993 року № 3748-XII.

Загальні збори громадян скликаються в міру необхідності за місцем проживання громадян (села, селища, мікрорайону, житлового комплек­су, вулиці, кварталу, будинку) для обговорення найважливіших питань місцевого життя. У роботі зборів мають право брати участь громадяни, які досягли вісімнадцяти років і постійно проживають на відповідній території, а також депутати місцевих рад, представники державних ор­ганів, трудових колективів, об'єднань громадян.

ТГ має право проводити громадські слухання — зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого са­моврядування. Вони повинні проводитися не рідше одного разу на рік. Порядок організації громадських слухань визначається статутом ТГ.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», члени ТГ мають право в порядку місцевої ініціативи ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесено­го до відання місцевого самоврядування. Таке питання підлягає обов'яз­ковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціатив­ної групи з питань місцевої ініціативи, а прийняте за ним рішення — оприлюдненню.

 
Переглядів: 597

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Банкрутство підприємства: причини, наслідки, процедура. | Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.