Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Документування операцій з обліку основних засобів

Синтетичний облік основних засобів.

 

Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 “ Основні засоби”.

Рахунок 10 “ Основні засоби” призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

За дебетом рахунку 10 “Основні засоби”відображається надходження (придбаних, створених, безплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю; сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; сума дооцінки вартості об’єкта основних засобів, за кредитом - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.

Рахунок 10 “ Основні засоби” має такі субрахунки:

· 101 “ Земельні ділянки”

· 102 “ Капітальні витрати на поліпшення земель”

· 103 “ Будинки та споруди”

· 104 “ Машини та обладнання”

· 105 “ Транспортні засоби”

· 106 “ Інструменти, прилади та інвентар”

· 107 “ Робоча і продуктивна худоба”

· 108 “ Багаторічні насадження”

· 109 “ Інші основні засоби”

На субрахунку 101 “ Земельні ділянки” ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку 102 “ Капітальні витрати на поліпшення земель” ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 “ Будинки і споруди” ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.

На субрахунку 104 “ Машини та обладнання”, 105 “ Транспортні засоби”, 106 “ Інструменти, прилад та інвентар”, 107 “ Робоча і продуктивна худоба”, 108 “Багаторічні насадження” здійснюється облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109 “ Інші основні засоби” ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 “ Основні засоби”.

Підприємство може розширювати зазначену класифікацію, поділяючи у групах (підгрупах) основні засоби на власні, орендовані і такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, на модернізації, реконструкції, добудові, частковій ліквідації тощо.

 

 

Документування основних засобів на підприємство оформлюється первинними документами, що визначені наказом Міністерства статистики України “ Про затвердження типових форм первинного обліку” № 352 від 29.12.1995р.

Документування господарських операцій здійснюється за допомогою таких форм:

· ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів”;

· ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих модернізованих об’єктів”;

· ОЗ-3 “ Акти списання основних засобів”;

· ОЗ-4 “ Акт на списання автотранспортних засобів”;

· ОЗ-5 “ Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини”;

· ОЗ-6 “ Інвентарна картка обліку основних засобів”;

· ОЗ-7 “ Опис інвентарних карток по обліку основних засобів”;

· ОЗ-8 “ Картка обліку руху основних засобів”;

· ОЗ-9 “ Інвентарний список основних засобів”;

· ОЗ-14 “Розрахунок амортизації основних засобів” (для промислових підприємств).

· ОЗ-16 “ Розрахунок амортизації по автотранспорту”.

Для пооб’єктного обліку основних засобів на підприємстві затверджена Інвентарна картка обліку основних засобів (ф. № ОЗ-6), яка відкривається на кожний об'єкт.

Для пооб'єктного обліку основних засобів за місцем їх знаходження за матеріально-відповідальними особами застосовується Інвентарний список основних засобів (ф. № ОЗ-9).

Якщо пооб'єктний облік основних засобів ведеться в інвентарному списку, то облік повинен бути заведений по групах згідно з класифікацією, передбаченою Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», а також на кожний інвентарний об'єкт повинні бути записані всі дані, які відповідають даним, записаним в інвентарні картки обліку основ­них засобів. Якщо облік в структурних підрозділах ведеться в інвентарних картках, то бухгалтерія підприємства виписує їх у двох примірниках, з яких один передається в структурний підрозділ.

Наказом по підприємству створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія, на яку покладено приймання, передача, списання основних засобів.

При надходженні основних засобів на підприємстві комісія складає Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. № ОЗ-1).

Акт складається на кожний інвентарний об'єкт в одному примірнику. Після оформлення Акта прийому-передачі (ф. № ОЗ-1) приймальною комісією з підписами членів комісії і матеріально-відповідальної особи, яка прийняла об'єкт, його передають в бухгалтерію підприємства, яка на підставі акту відкриває Інвентарну картку обліку основних засобів (ф. № ОЗ-6), реєструє в Описі інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. № ОЗ-7) і присвоює об'єкту інвентарний номер, а якщо облік основних засобів в структурних підрозділах ведеться в Інвентарному списку основних засобів (ф. № ОЗ-9), то бухгалтерія підприємства записує всі дані про об'єкт в інвентарний список структурного підрозділу, куди надійшов об'єкт основних засобів. Коли в структурному підрозділі облік основних засобів ведеться в інвентарних картках, то бухгалтерія підприємства виписує їх у двох примірниках, з яких другий примірник передається структурному підрозділу, куди надійшов об'єкт основних засобів.

При внутрішній передачі основних засобів акт складається комісією у двох примірниках, з них перший примірник з розпискою отримувача і здавальника передається в бухгалтерію підприємства, а другий примірник передається структурному підрозділу, що передав об'єкт, робиться від­мітка в Інвентарному списку основних засобів (ф. № ОЗ-9) про вибуття об'єкту.

Якщо облік основних засобів ведеться в інвентарних картках, то при внутрішньому переміщенні об'єкта разом з актом прийому-передачі на переміщення передають інвентарну картку структурному підрозділу, що приймав об'єкт.

При безкоштовній передачі основних засобів іншому підприємству своєї системи, чи органом місцевої влади постійно діючою інвентаризаційною комісією складається Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. № ОЗ-1) у двох примірниках (для підприємства, що здає та приймає основні за­соби). Бухгалтерією структурного підрозділу робиться запис про вибуття об'єкту в інвентарному списку основних засобів, в інвентарній картці обліку основних засобів.

При реалізації основних засобів іншому підприємству акт складається у трьох примірниках, із них перший примірник - структурному підрозділу, другий - для повідомлення підприємству, що прийняло об'єкт, а третій примірник передається особі, що приймає основні засоби.

При списанні основних засобів у зв'язку з ліквідацією об'єкту постійно діюча комісія складає Акт на списання основних засобів(ф. № ОЗ-3).

На списання автотранспортних засобів комісією в двох примірниках складається Акт на списання автотранспортних засобів (ф. № О3-4).

Бухгалтерія структурного підрозділу списує ліквідовані основні засоби, коли зроблений розрахунок результатів списання основних засобів з додаванням документів про надходження вартості матеріальних цінностей, що надійшли від розбирання будинків, споруд, демонтажу обладнання, при списанні автотранспортних засобів вартість запчастин, інших матеріальних цінностей.

При відсутності документів про об'єкт (будівлю, споруду, демонтаж обладнання, розбирання транспортних засобів та ін.) бухгалтерія даний об'єкт не списує до отримання даних документів наряд-актів на розбирання, накладних на оприбуткування матеріальних цінностей.

По закінченні ремонту основних засобів на кожний об'єкт комісією складається Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. № ОЗ-2) на кожний об'єкт, закінчений ремонтом.

Структурний підрозділ щомісячно складає звіт про рух основних засобів, в якому відображається рух і залишки основних засобів на початок і кінець місяця по групах відповідно до класифікації основних засобів, установленої Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби).

 


Читайте також:

 1. Cтруктура апаратних засобів ІВС
 2. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 3. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 4. Автоматизація касових операцій
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 7. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 8. Амортизація основних засобів
 9. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 10. Амортизація основних засобів.
 11. Амортизація основних фондів
 12. Амортизація основних фондів
Переглядів: 4470

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основних засобів | Амортизація основних засобів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.