Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


АААААААААААА

Ф««« »»»

« Сенемін, өйткені абсурдты» - өз уақытында осындай философиялық пікірді айтқан кім? Тертуллиан;

«Байқаңыз, сізді -- жібермесін... әлемнің барлық стихиясы бойынша», - деп оқытқан... Тертуллиан;

Бұл тамаша әлемнен бәрі де жақсылыққа", - деп айтқан... Лейбниц.

"Білім – күш", - деп тұжырымдаған... Ф. Бэкон;

"Өзіңді өзің таны" деген философиялық көзқарас... Сократтікі;

"Өмір сүргендіктен ойлаймын" деген философиялық пайымдау... Декарт;

"Тарих саясатты жасайды", - деп тұжырымдаған... Макиавелли;

"Фалес... қараған кезде грек құдайлары өмір сүруін тоқтатты", - деп жазды Герцен. суға;

²Өркениет² деген ұғым қандай қоғамдық бағыттың ерекше дамығаның бейнелейді: техника

²Страта² деген ұғым нені білдіреді: әлеуметтіқ қабат

²Тулға² деген ұғымның -- негізгі деп табылады: өзіндік даму, өзіндік детерминация

“Айығу кітабы” еңбегінің авторы: Ибн Сина

“Бәрі де қозғалыста, бәрі де өткінші” деген қағида кімнін философиялык іліміне жатады: Гераклит

“Веды” деген ұғымның аудармасы білім

“Гуманизм” сөзінің мағынасы: адамгершілік

“Еш нәрсе ақиқатты өмір сүрмейді” деген сөйлем қай -- бағыттың мәнін сипаттайды: скептицизм

“Қайта Өрлеу” терминды ең алғаш қолданған кім : Дж. Вазари

“Құдай өлді” кімнің сөзі: Ницше

“Философия” грек тілінен аударғанда нені білдіреді: данышпандыққа сүйіспеншілік

”Бостандық - бұл танылған қажеттелік” былай Спиноза, Гегель және… т.б.

”Катарсис” деген уғым қаңдай мағынаны білдіреді: тазару

”Креационизм” деген бұл – құдай дуниені жоқтан жасап шығарғанның дамуы

”Обскурантизм” деген уғым қаңдай мағынаны білдіреді: прогрессшіл идеяларға шіркеудің қарсы шығыу

”Энтелехия” деген бұл – мақсаттылық даму

« Адам бол ң - бұл принципті алғаш жариялаған кім ? Абай

« Адамның қасиеттері ң шығармасында адамзаттың маңызды мәселелерін зерттеген ... Печчей

« Әрбір мәдениеттің негізінде этикалық бастама жатыр ң, - деп айтқан кім ? Швейцер

« Бәрінің бәріне -- пен құқықтың қажеттілігін негіздейтін себеп болып табылады.Бұл идея авторы ... Гоббс

« Белдеулік уақыт ң ұғымы - ... тарих философиясының маңызды категориясы. Ясперстің

« Бұқара және билік ң - бұл кімнің негізгі философиялық саяси зерттеуі болып табылады ? Э.Канетти

« Бір өлшемді адам ң кітабының авторы ... Г.Маркузе

« Дін дегеніміз – жүрексіз әлемнің жүрегі... ң - осылайша пайымдаған кім ? Маркс

« Дін дегеніміз – жүркесіз әлемнің жүрегі ... ң - дін туралы осылайша пікір түйген төмендегілердің қайсысы ? Маркс

« Мемлекетті ... орташалар басқару тиіс ң - өзінің теориясында осындай пікір ұстанған кім ?- Аристотель

« Өркениет ң ұғымына --болып табылыды ? Өркениет – мәдениеттің -- саяси – құқықтық ұйымдасуының деңгейі

« Табиғат туралы ғылымдар ң және « рух туралы -- қай философияда пайда болды ? неокантшылдық

« Тарих дегеніміз – қазіргі кезде жүргізіліп жатқан саясат ң - бұл пікірді айтқан кім ? Макиавелли

« Тарих философиясы ң -... айналымға -- принциптері туралы жүйелі түрде көрсеткен термині. Вольтердің

« Тиімді ойлауң принципін Орта Ғасырларда кім тұжырымдап берген? У.Оккам

«Патша сарайы мен кедейдің лашығы әртүрлі ойлантадың - деген --ұстанымға негізделген? әлеуметтік детерминизм

«Себептілік дегеніміз - әдеттіліктің бірінен соң бірінің жалғасуы ғана ң,- деп ойлайтын ... Юм.

«Сөздер және заттар ң кітабындағы М.Фуко қолданған маңызды ұғымдардың бірі... эпистема «Филисофия дегеніміз – ойлаумен -- философиялық – тарихи теориясының негізінде жатыр ? Гегельдің20 ғ. Постструктурализм позициясынан гуманитарлық білімдердің құрылымын егжей – тегжейлі зерттеген – Фуко

20 ғ. экзистенциализм философиясының қалыптасуына негіз болған еңбектің авторы ... Хайдаггер

20 ғасыр философиясындағы адам мәселесін қай бағыт көтерді деуге толық негіз бар ? экзистенциализм

8-ші ғасырда таным әдістерінің мәслелерін қарастырмаған: Спенсер

Bellun omnes-саясат жәнеқұқық философияның таңымал принципі: Гоббс

 

АААААААААААА

А. Бергсон қандай философиялық ілімді дамытқан интуитивизм

А. Тойнбидің -- қарамастан , оның теориясының -- қандай нәрсе ? діннің шешуші рөлі жөніндегі түсініктер

Абай қазақ қоғамының жағдайын қалай сипаттайды? білімділікті талап ететін сыни көзқараста.

Абай философиясының орталық мәселесі – адам;

Абайдың философиялық құрылымындағы Құдай-Алла қандай орында тұрады? алғашқы түрткі;

Ағартушылық дәстүр мен идеялардың -- философиялық еңбек – « Мәңгілік әлемге ң кітабын жазған кім ? Кант

Ағартушылық кезеңде тарих философияның сипатты белгілері идеяның жоқтығы: апокалиптикалық

Ағартушылық заманының философтары әлеуметтік проблемалардың шешімін неден іздейді: білімді тарату

Адам дегеніміз өзінің -- болып табылатын сананың көрінісі деп тұжырымдаған: Гегель

Адам – ойыншы , ойнайтын тіршілік иесі. Бұл кімнің идеясы ? Хейзенганың

Адам болмысы туралы Хайдаггердің фундаментальдық еңбегінің аты ... « Болмыс және уақыт ң

Адам жасаған заттарды обьективациялайтын әлеуметтік – философиялық теорияны бейнелеуші ұғым ... артефакт

Адам туралы ілімдегі жалпылы ұғым: адам

Адам іс-әрекетінің іскерлік және ілімдік негіздерін ұйымдастыру тәсілдерінің ұстанымдары (принциптері) әдістеме

Адамгершіліктің негізін Сократ немен байланыстырады? білім

Адамдарға деген пессимистік---эгоистік табиғаты туралы идея мына философтардың қайсысына тән ? Шопенгауерге

Адамдарды жануарлардан айыратын ойлау типі қандай: абстрактілі ойлау

Адамдардың рухани өмірінің формасы ретінде дінді бірінші кезекте не айрықшаланады ? жоғары күшке сену

Адамзатқа табиғи ортадан бөлініп шығуға мүмкіндік берген фактор. еңбек іс -әрекеті және қарым – қатынасы

Адамзаттың жеке жүйесі философиялық ғылымда қалай аталады: индивид (жеке адам)

Адамзаттің казіргі ауқымды мәселесің анықтаныз: экологиялық

Адамның қалыптасу процесінің күрделілігін анағұрлым дәл бейнелейтін ұғым ? антропосоциогенез

Ақиқат дегеніміз не: ойдың объектіге сәйкестігі

Ақиқаттың карама-карсылығы қандай: адасу

Ақиқаттың негізгі өлшемі қандай: практика

Ақиқаттың өлшемі не: іс -тәжірибе (практика)

Алғаш рет 20 ғасырда өркениеттің « -- мәселені аса өткір қойған кімдер ? Рим клубының өкілдері

Алғашқы буржуазиялық қатынастар дәуірінде бірінші рет саясат философияна көніл қойған: Макиавелли

Америакан философы Фукуяманың « Тарихтың соңың -- жоқтығына сүйенеді ? либералды демокрктияның

Антетика антиномия терминдері Канттың талдауы бойынша нені білдіреді: диалектиканың

Антик дәуірінде кім алғаш рет философияға болмыс ұғымын енгізді: Парменид

Антикада қандай мектеп ойшылары болмыс дамуында қозғалыс жоқ деп түсінген: элеаттық мектебі

Антиктік философиядан әл-Фарби қабылдаған маңызды дәстүрдің атауы... перипатетизм;

Антропология философиясының пайда болуы мен қалыптасуына үлкен үлесін қосқан кім ? М.Шелер

Априори, апостериори антиномия – осы -- Кант философиясының сөздігінде қолданылады ? аналитика

Аристотель бойынша моральды идеал қандай болу керек: саналы қызмет

Аристотель бойынша философия неден басталады ? таң қалудан;

Аристотель қандай логиканың негіздерін туғызған: формальды

Аристотель таным мәселесін зерттей отырып , мына кітаптардың қайсысын жазбаған ? «Кіші логикаң

Аристотельдің логикасы қалай аталады: формальды

Аристотельдің пікірінше силлогизм дегеніміз не: пікірлерден жаңа логикалық салдарды шығару

Аристотельдің философиясын оқып-зерттемеген және оның ілімімен таныс емес... Милеттік Фалес;

Аталған ойшылдардың қайсысы киренаиктерге жатады Аристипп

Аталған диалектикалық ұғымдардың -- дисгармонияның байланысын ашады: кажеттілік пен кездейсоктык

Аталған ойшылдардың қайсысы киниктерге жатады: Диоген

Аталған Орта ғасырлық философтарының қайсысы -- өкілі деп саналады: Августин Аврелий

Аталған танымдық әдістердың қайсысы теориялық танымға жатпайды: бақылау

Аталған танымдық әдістердың қайсысы эмпириялық танымға жатпайды: индукция

Ашық қоғамның жауларының қатарына Поппер кімді қосты ? Платон

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әлем жөніндегі әртүрлі -- білімдерінің синтезінің нәтижесі қалай аталады: әлемнің ғылыми теорияся

Әлемдік әлеуметтік – -- детерминизм принципін бірінші болып толық және жүйелі ұсынған кім ? Монтескье

Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып Ф.Энгельс кіммен пікур таластырады: Дюрингпен

Әлемнің материалдық бірлігі принципін дәл тұжырымдаған: Энгельс

Әлемнің көптік шексіздігін60 жылы 0 наурызда "ашқан"... Галилей;

Әлеуметтік -- тарихи – теориялық, методологиялық алғашқы отаны не болып табылады ? тарих философиясы

Әлеуметтік -- « децентрациясы ң (- ) - ... философиясындағы өлшем принциптерінің бірі. постмодернизм.

Әлеуметтік теориясының объектісіне жатпайды: тобыр

Әлеуметтік философиялық анализге жатпайтын принцип: бихевиоризм принципі

Әлеуметтік – философиялық талдаудың принципіне мыналардың қайысысы жатпайды ? бихевиоризм принципі.

Әлеуметтік философияның пәнінің аса сәтті анықтамасын төмендегілердің қайсысы берді: С.Л. Франк

Әлеуметтік екі іргелі бөлімдері – бұлар : ғылыми және ғылыми емес таным

Әлеуметтік қауымға жатпайтын әлеуметтік құрылымның элементің (бөлігін) шығарыңыз коллектив

Әлеуметтік уақытты « жылдамдату ң тақырыбы көбінесе ... теориясымен байланысты. әлеуметтік прогресс

Әлеуметтік философия тұрғысынан -- дегенмен де қандай теория алады: қоғамдық формация мектептері

Әл-Фараби қалай аталды? Аристотельден кейінгі екінші ұстаз; ББББББББББ

Батыс және -қалыптастырып тұжырымдағаны үшін борышты б-п т/ы: эпоха оқиға

Батыс Еуропа тарих философиясы шын мәнісінде кімнен басталады... Вольтерден;

Батыстағы ( жаңа толқын, ҒТР ) үшінші толқын идеологы және философы ... О.Тоффлер.

Болашаққа арналған танымдық әрекеттердің түрлерінің бәрі қандай жалпы ұғыммен аталады: болжам

Болмыс дегеніміз не: үйлелісті, тұтасты дүние

Бостандықты қажеттіліктің танылуы ретінде ең бірінші айтқан кім? Спиноза;

Будда бойынша адам өмірінің мәні неде? азаптануда;

Будда ілімінде қандай концепция түлғаның адамгершілігін дамуың кажет етеді: сегіз сатылы жолдық ілім

Будданың " ізгі ақиқаттарының" ішіндегі жоғы... азаптанудан құтылуға болмайды.

Буддизм дін бе әлде философия ма? философия да, дін де;

Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин? нирвана;

Біздің еліміздің -- зерттейтін қазақстандық ғалымдардың сүйікті термині - ... трансформация және модернизация

Білім мен оның функцияларының өмірге пайдалысын насихаттап қарақстыратын философия: метапозитивизм

Білім мен оның функцияларының өмірге пайдалысын насихаттап қарастыратын философия – прагматизм

Білімнің қандай формасы негізделуі және тексеруді талап етеді ? гипотеза

Білімнің тек пайдалы жағын уағыздайтын философия. прагматизм

Бэконның пікірінше философия қандай болуы тиіс: тәжірібелі

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Максималды балл – 100. | ВВВВВВВВВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.