Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Первинний, аналітичний та синтетичний облік доходів підприємства

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій у робочому плані призначені рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності».

На рахунках класу 7 протягом звітного року по кредиту відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни продажу, по дебету – щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунки 70 «Доходи від реалізації» та 71 «Інший операційний дохід» призначені для відображення доходів від операційної діяльності, а рахунок 73 «Інші фінансові доходи» – доходів від фінансової діяльності.

Рахунок 74 «Інші доходи» призначений для обліку доходів, пов’язаних передусім з інвестиційною діяльністю, та доходів, що виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною або фінансовою діяльністю.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством. Первинними документами з обліку доходів від реалізації є розрахунки (довідки) бухгалтерії.

У відповідності з національними стандартами бухгалтерський облік повинен забезпечити отримання інформації про доходи за видами діяльності.

До основної діяльності відносять операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (робіт, послуг), які є визначальною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу.

Доходи, пов’язані з основною діяльністю підприємства, включають:

§ дохід від реалізації готової продукції;

§ дохід від реалізації, товарів;

§ дохід від реалізації робіт, послуг.

Продаж (реалізація) готової продукції (товарів, робіт, послуг) обліковується на рахунку 70 «Доходи від реалізації». Характеристика цього рахунку в таблиці 14.5.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації ведеться щодо кожного об’єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок.

Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реалізації виступають: «Прибутковий касовий ордер», виписка банку, «Рахунок фактура», «Товарно-транспортна накладна», «Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Накладна», «Акт приймання виконаних підрядних робіт».

 

 

Таблиця 14.5

Характеристика рахунку 70 «Доходи від реалізації»

Назва та шифр Призначення рахунку По дебету відображається По кредиту відображається Місце в звітності
70 «Дохід від реалізації» Узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, а також про суму знижок, наданих покупцям та про інші вирахування з доходу Належна сума непрямих податків (акцизного збору, ПДВ та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуються підприємством на користь комітента; результат зміни резервів незароблених премій у страхових організаціях; списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати» Збільшення (одержання) доходу Звіт про фінансові результати (ф.№2) р. 010

 

Матеріали поставляються покупцю з виписаною товарно-транспортною накладною. Документи передаються в бухгалтерію, де здійснюється їх перевірка, а потім – на склад для контролю при прийнятті матеріалів. Крім того бухгалтерія повинна встановити доцільність тієї чи іншої поставки, міру задоволення потреб установи і чи не приведе ця поставка до утворення понаднормових залишків.

Матеріали відвантажені зі складу оформляються накладними, актами. В документах обов’язково зазначаються такі дані: для кого відвантажено матеріали, номенклатурний номер, найменування, сорт, кількість, вага, ціна, сума, дата вибуття зі складу і розписка матеріально-відповідальної особи, яка відвантажила цінності. Відповідно до вище зазначених документів визнаються доходи підприємства.

Розрахункові документи вважають пред’явленими покупцеві (замовникові) за умови, що це відбулося способом, передбаченим договором (якщо розрахунки здійснюються без участі установ банків) або після подачі їх до установи банку (якщо розрахунки здійснюються через установи банків).

Якщо за умовами договору (контракту) продукцію приймає покупець (замовник) безпосередньо на підприємстві виробника, то вона вважається реалізованою після передачі її покупцеві (замовникові), оформлену документами, передбаченими умовами договору (контракту) і з пред’явленням розрахункових документів покупцеві (замовникові).

Реалізованою вважається продукція, за яку продавець одержав кошти (або відповідну суму вартості).

У фінансовому обліку філії процес реалізації відображається так: при методі нарахування – в момент відвантаження готової продукції, товарів, наданих послуг, а при касовому методі в момент одержання грошей (їх еквівалентів або справедливої вартості активів чи ліквідації зобов’язань).

1) Відображено суму, на яку покупцю (замовнику) пред’явлені розрахункові документи за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги (рахунок):

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;

К-т 70 «Доходи від реалізації».

2) Одержано готівку від продажу товарів, робіт, послуг (прибутковий касовий ордер):

Д-т 30 «Каса»;

К-т 70 «Доходи від реалізації».

Підприємство є платником податку з валового доходу, його обліковують:

1) у твердій сумі на одиницю реалізованої продукції (акциз);

2) упроцентному відношенні до відпускної ціни (ПДВ).

Податок з валового доходу є одним з джерел доходу бюджету, що сплачується підприємствами з грошової виручки від реалізації продукції. Тому в основі розрахунку податку з доходу в обліку відображають виникнення заборгованості перед фінансовими органами за платежами до бюджету, з одного боку, і збільшення затрат за рахунок реалізації – з іншого.

1) Відображено суму нарахованого податку з доходу (розрахунок бухгалтерії):

Д-т 70 «Доходи від реалізації»;

К-т 64 «Розрахунки за податками та платежами».

2) Погашено заборгованість перед бюджетом по податках і платежах (виписка банку):

Д-т 64 «Розрахунки за податками та платежами»;

Д-т 31 «Рахунки в банках».

Підприємство зобов’язане забезпечувати належний контроль за своєчасністю і повнотою надходження коштів від покупців і замовників для того, щоб вони оплатили відвантажену їм продукцію (товари), виконані роботи і надані послуги. З цією метою аналітичний облік на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» має бути організований у переліку поданих покупцем розрахункових документів.

Типові бухгалтерські проводки по рахунку 70 «Доходи під реалізації» подано в таблиці 14.6.

Таблиця 14.6

Типові бухгалтерські проводки по рахунку 70 «Доходи під реалізації»

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дт Кт
Відвантажено покупцям продукцію, надано послуги (накладна) 701,703
Нараховано ПДВ на виручку від реалізації продукції (розрахунок бухгалтерії) 701,703
Відображено вартість поверненої покупцем продукції (рахунок)
При повернені продукції корегується сума ПДВ (розрахунок бухгалтерії)
Віднесено на фінансові результати дохід від реалізації (розрахунок бухгалтерії) 701,703
Отримано готівку за продану продукцію (прибутковий касовий ордер) 701,703
Отримано кошти на поточний рахунок в банк (виписка банку) 701,703  
Видано заробітну плату готовою продукцією (розрахунково-платіжна відомість, накладна)  

 

До іншої операційної діяльності належить процес вибуття будь-якого активу (виробничих запасів, матеріальних цінностей, оборотних активів тощо). У складі інших операційних доходів відображаються всі інші доходи, не пов’язані з реалізацією (товарів, робіт, послуг), до яких, зокрема, належать:

§ дохід від реалізації іноземної валюти;

§ дохід від реалізації інших оборотних актинів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо);

§ дохід від операційної оренди активів;

§ дохід від операційної курсової різниці;

§ пеня, штрафи, які визнані боржником або щодо яких отримано рішення судових органів про стягнення;

§ доходи від відшкодування раніше списаних активів;

§ дохід від списання кредиторської заборгованості, що виникла під час операційного циклу, після закінчення строку позовної давності;

§ дохід від безоплатно отриманих необоротних активів;

§ інші доходи від операційної діяльності.

В бухгалтерському обліку суми інших доходів від операційної діяльності філія відображає на рахунку 71 «Інший операційний дохід» на відповідних субрахунках, характеристика якого наведена в таблиці 14.7.

Таблиця 14.7

Характеристика рахунку 71 «Інший операційний дохід»

Назва та шифр Призначення рахунку По дебету відображається По кредиту відображається Місце в звітності
71 «Інший операційний дохід» Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяль-ності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Суми непрямих податків (акцизного збору, ПДВ та інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати» Збільшення (одержання) доходу Звіт про фінансові результати (ф.№2) р. 060

 

Аналітичний облік інших операційних доходів ведеться за видами доходів та іншими напрямами, визначеними підприємством. Записи на рахунках з обліку інших операційних доходів здійснюються на підставі розрахунку бухгалтерії.

Бухгалтерськими документами з обліку інших операційних доходів є: «Прибутковий касовий ордер», виписка банку, «Рахунок фактура», «Товарно-транспортна накладна», «Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», контракти та договори, «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей», «Книга обліку розрахунків з депонентами».

Відображення операцій пов’язаних із отриманням доходів від іншої операційної діяльності, наведено в таблиці 14.8.

Таблиця 14.8

Типові бухгалтерські проводки по рахунку 71 «Інші операційні доходи»

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дт Кт
Відвантажено дохід від реалізації оборотних активів (рахунок)
Нараховано ПДВ від вартості реалізації необоротних активів (розрахунок бухгалтерії)

Продовження табл. 14.8

Одержано пеню, штрафи, неустойки (розрахунок бухгалтерії) 36,37
Списання кредиторської заборгованості по закінченню строку позовної давності (платіжне доручення, розрахунок бухгалтерії) 63,68
Віднесено до складу операційного доходу кошти, одержані як цільове фінансування (розрахунок бухгалтерії)
Віднесено інший операційний дохід на рахунок фінансових результатів по закінченню звітного періоду (розрахунок бухгалтерії)

 

До неопераційної діяльності належить фінансова та інвестиційна діяльність. Фінансовою діяльністю вважається така діяльність, яка пов’язана зі змінами розміру та складу валового та позикового капіталу підприємства.

Основними видами доходів, які належать до фінансової діяльності, є: дивіденди одержані, відсотки одержані, інші фінансові доходи.

Доходи, що виникають в процесі фінансової діяльності такі, як дивіденди, відсотки, інші доходи відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку 73 «Інші фінансові доходи», характеристика якого наведена в таблиці 14.9.

Таблиця 14.9

Характеристика рахунку 73 «Інші фінансові доходи»

Назва та шифр Призначення рахунку По дебету відображається По кредиту відображається Місце в звітності
73 «Інші фінансові доходи» Узагальнення інформації про інші фінансові доходи підприємства у звітному періоді Списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати» Збільшення (одержання) доходу Звіт про фінансові результати (ф.№2) р. 120

 

Аналітичний облік доходів фінансової діяльності ведеться за видами доходів та іншими напрямами, визначеними підприємством. Первинні документи обліку фінансових доходів є розрахунку бухгалтерії.

Бухгалтерськими документами з обліку інших фінансовий доходів виступають: «Прибутковий касовий ордер», виписка банку, «Товарно-транспортна накладна», «Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів», «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», контракти та договори.

Облік операцій, пов’язаних із отриманням фінансових доходів філії і відображенням на рахунку 73 «інші фінансові доходи», наведено в таблиці 14.10.

Таблиця 14.10

Типові бухгалтерські проводки по рахунку 73 «Інші фінансові доходи»

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дт Кт
Нараховано суму відсотків, що підлягають отриманню (розрахунок бухгалтерії)
Отримано суму відсотків, що підлягають отриманню (прибутковий касовий ордер, виписка банку) 30,31
Віднесено інші фінансові доходи, отримані за звітний період, до складу фінансових результатів (розрахунок бухгалтерії)  

 

Під інвестиційною діяльністю розуміють такий вид діяльності, коли підприємство купує та продає основні засоби, цілісні майнові комплекси та інші необоротні активи, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Для узагальненні інформації про доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 «Інші доходи».

До таких доходів, зокрема, належать доходи від:

§ реалізація фінансових інвестицій, необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів), майнових комплексів;

§ не операційних курсових різниць;

§ безоплатно отриманих активів;

§ інші доходи від звичайної діяльності, в тому числі від списання кредиторської заборгованості, що виникла не під час операційного циклу, після закінчення строку позовної давності.

Бухгалтерськими документами з обліку інших доходів виступають: «Прибутковий касовий ордер», виписка банку, «Товарно-транспортна накладна», «Прибутковий ордер», «Рахунок-фактура», «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», контракти та договори, які заклечались з постачальниками і фінансово-кредитними установами.

Характеристика рахунку, що використовується для накопичення інформації про доходи від інвестиційної діяльності, наведена в таблиці 14.11.

Таблиця 14.11.

Характеристика рахунку 74 «Інші доходи»

Назва та шифр Призначення рахунку По дебету відображається По кредиту відображається Місце в звітності
74 «Інші доходи» Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю Належна сума непрямих податків (ПДВ, акцизного збору та інших зборів) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати» Доходи від реалізації фінансовий інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, від не операційних курсових різниць, інші доходи, не пов’язані з операційною діяльністю Звіт про фінансові результати (ф.№2) р. 130

 

Аналітичний облік доходів від інвестиційної діяльності ведеться за видами доходів. Записи на рахунках з обліку інших доходів здійснюється на підставі розрахунку бухгалтерії.

Типові бухгалтерські проводки з обліку доходів від іншої звичайної діяльності наведено в таблиці 14.12.

 

Таблиця 14.12.

Типові бухгалтерські проводки по рахунку 74 «Інші доходи

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дт Кт
Відображено реалізацію основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (рахунок)
Нараховано ПДВ з продажної вартості основних засобів (розрахунок бухгалтерії)
Відображено реалізацію майнових комплексів (рахунок)
Нараховано ПДВ з продажної вартості майнових комплексів(розрахунок бухгалтерії)
Відображено дохід від безоплатно отриманих необоротних активів в сумі амортизації (акт приймання)

Продовження табл. 14.12

Віднесено до складу доходів звітного періоду суму дооцінки об’єкта, який раніше був уцінений (якщо суму попередньої оцінки було списано на витрати) (акт приймання)  
Отримано дохід від реалізації необоротних активів (виписка банку)  
Оприбуткування матеріальних цінностей від ліквідації основних засобів (прибутковий ордер)  
Віднесено суму інших доходів на фінансові результати від звичайної діяльності в кінці звітного періоду (розрахунок бухгалтерії)  

 

На підставі первинних документів інформація доходи і результати діяльності відображається в облікових регістрах, інформація яких потім використовується для заповнення Головної книги та фінансової звітності (рис. 14.4).

Рис. 14.4. Порядок відображення доходів

Інформація про доходи збирається в журналі «Доходи та фінансові результати», в якому наводиться кореспонденція рахунків щодо формування доходів, а також дається розшифровка сум доходів за субрахунками рахунків сьомого класу. така зведена інформація доповнюється даними про надходження доходів від конкретних юридичних та фізичних осіб, що вимагає організації аналітичного обліку в розрізі окремих субрахунків та відображення даних в оборотних відомостях.

Отже, для обліку доходів призначені рахунки класу 7 «Доходи та фінансові результати», що групуються за такими напрямами:

1) рахунок 70 – дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг);

2) рахунок 71 – інший операційний дохід;

3) рахунок 73 – інші фінансові доходи;

4) рахунок 74 – інші доходи;

5) рахунок 75 – надзвичайні доходи.

 

Складання звітності як елемента методу бухгалтерського обліку є його завершальним етапом.

Звітність, як і баланс, має узагальнені підсумкові дані. Якщо в балансі є дані про наявність засобів і джерел їх використання, та у звітності містяться не тільки фактичні, а й планові показники за різні періоди.

Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб’єкта господарювання за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб’єкта господарювання.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

§ придбання, продажу та володіння цінними паперами;

§ участі в капіталі суб’єкта господарювання;

§ оцінки якості управління;

§ оцінки здатності суб’єкта господарювання виконувати свої зобов’язання;

§ забезпеченості зобов’язань суб’єкта господарювання;

§ визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

§ регулювання діяльності суб’єкта господарювання;

§ інших рішень.

Фінансова звітність подається:

1) органам, до сфери управління яких належить підприємство;

2) трудовим колективам на їх вимогу;

3) органам державної статистики;

4) іншим органам виконавчої влади та користувачам згідно із законодавством.

Підприємство зобов’язане подати органам Державного казначейства (щодо асигнувань із державного бюджету) та фінансовим або казначейським органам (щодо асигнувань із місцевих бюджетів) Звіт про використання бюджетних асигнувань.

Користувачі фінансової звітності потребують систематизованої інформації про діяльність підприємства. Фінансова звітність є важливим джерелом інформації для використання в управлінських цілях на мікро- і макрорівні. Тому відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» організація повинна на основі даних бухгалтерського обліку складати і подавати річну фінансову (бухгалтерську) звітність.

Фінансова звітність складається з:

§ Балансу (форма №1);

§ Звіту про фінансові результати (форма №2);

§ Звіту про рух грошових коштів (форма №3);

§ Звіту про власний капітал (форма №4);

§ Приміток до річної фінансової звітності (форма №5);

§ Додатку до приміток до річної фінансової звітності (форми №1–б).

Показники річної бухгалтерської звітності складаються наростаючим підсумком з початку звітного року за січень – грудень.

Показники за окремими статтями наводяться у фінансовій звітності, якщо стаття відповідає таким критеріям:

§ є ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід, пов’язаних з цією статтею;

§ оцінка статті може бути достовірно визначена.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна (місячна, квартальна) фінансова звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. №419 затверджено Порядок подання фінансової звітності. Річна фінансова звітність подається підприємством не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком.

Для впорядкування і складання звітності її класифікують за такими ознаками: змістом та джерелами складання; термінами подання; обсягом; періодичністю подання; охопленням всіх видів діяльності; розподілом за галузями народного господарства; характером спрямування та використання; роллю в управлінні народним господарством; ступенем використання обчислювальної техніки; способом відправлення.

Нині звітні форми заповнюють вручну і з використанням ЕОМ. Через це за ступенем використання обчислювальної техніки звітність можна поділити на ту, що складається вручну, і ту, що складається з використанням ЕОМ.

Дані «Аналізу рахунків 7 класу» використовуються для складання Звіту про фінансові результати, тому цей обліковий регістр є своєрідним інформаційним носієм, правильне розуміння якого дозволяє приймати ефективні управлінські рішення (рис. 14.5).

Рис. 14.5. Використання даних Журналу для заповнення Звіту про фінансові результати

Сучасна комп’ютерна техніка дає змогу накопичити, систематизувати й узагальнити облікові дані про доходи в автоматизованому режимі. Це дозволяє ефективно вирішити проблеми аналітичного обліку доходів завдяки широким можливостям у виборі номенклатури аналітичних об’єктів, оперативності отриманих даних про доходи на будь-яку звітну дату. З’являється можливість формувати велику кількість додаткових записів для отримання достовірної інформації.

Для складання звітності використовуються дані облікових регістрів, оборотних відомостей.

Дані з рахунків класу 7 «Доходи і фінансові результати» відображаються в облікових регістрах і фінансовій звітності (таблиця 14.13).

Таблиця 14.13

Розкриття інформації про доходи та фінансові результати

№ п/п Шифр і назва рахунку Номер рядка в Звіті про фінансові результати (ф. № 2) Номер рядка в Примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5)
70 «Дохід від реалізації» Розділ І, рядок 040 -
71 «Інші операційні доходи» Розділ І, рядок 060 Розділ V, рядки 440-490
73 «Інші фінансові доходи» Розділ І, рядок 120 Розділ V, рядки 530-560
74 «Інші доходи» Розділ І, рядок 130 Розділ V, рядки 570-630
75 «Надзвичайні доходи» Розділ І, рядок 200 -
79 «Фінансові результати» Розділ І, рядки 100, 105, 170, 175, 190, 195, 220, 225 -

 

При складанні фінансової звітності важливу роль відіграють Примітки до річної фінансової звітності, в яких щодо доходів обов’язково повинна наводитися відповідна інформація таблиця 14.14.

Таблиця 14.14

Розкриття інформації про доходи у Примітках до річної фінансової звітності

№ п/п Найменування показника Код рядка
А. Інші операційні доходи Операційна оренда активів  
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Інші операційні доходи
В. Інші фінансові доходи Дивіденди  
Проценти
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи
Г. Інші доходи Реалізація фінансових інвестицій  
Реалізація необоротних активів
Реалізація майнових комплексів

Продовження табл. 14.14

Неопераційна курсова різниця
Безоплатно отримані активи
Інші доходи

Також інформація про доходи розкривається у формі 2 «Баланс», а саме сума доходу майбутніх періодів у розділі V пасиву балансу, рядок 630. У розділі І пасиву Балансу відображається нерозподілений прибуток (непокритий збиток) у 350 рядку.

Інформація про доходи підприємства подається у таких фінансових звітах: Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5). У них наводиться інформація про облікову політику підприємства щодо визнання доходу, визначаючи спосіб визначення ступеня завершеності робіт, послуг та розподіл доходу за кожною групою доходів.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Законодавчо-нормативна база організації обліку доходів | Економічна суть фінансових результатів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.