Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Облік інших видів власного капіталу

Резервний капітал -це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих доку­ментів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Створюється Рез. капітал в АТ у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% Статутного капіталу.

Щорічні відрахування на поповнення Резервного капіталу передбачаються установчими документами та здійснюються за рахунок чистого прибутку, але не можуть бути менше 5% його загальної вартості.

Призначається Резервний капітал на покриття непередба­чених витрат, збитків, на сплату боргів підприємства при його ліквідації. Залишки невикористаних коштів Резервного капі­талу переходять на наступний рік.

Для узагальнення інформації про стан та рух Рез. капіталу призначено рахунок 43 „Резервний капітал” – пасивний рахунок.

Основні проводки:

1) використано частину прибутку на створення Рез. капіталу: Дт 443 Кт 43;

2) використано Рез. капітал: а) на зб. Стат. капіталу Дт 43 Кт 40;

б) на покриття збитків звітного періоду Дт 43 Кт 442;

в) на виплату дивідендів по привілейованим акціям (якщо не вистачає прибутку) Дт 43 Кт 671

Пайовий капітал - це сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбачена установчими документами.

Дані про "Пайовий капітал" використовуються кредитними спілками, колективними підприємствами, підприємствами споживчої кооперації, в яких частина власного капіталу формується у вигляді пайових внесків.

Джерелами формування пайового капіталу є обов’язкові та додаткові пайові внески, які надходять від індивідуальних та колективних членів АТ.

Загальними зборами пайовиків визначаються розміри обов'язкових пайових внесків, виходячи із потреби у власних оборотних коштах. Поверненню пайовикам підлягають обов’язкові пайові внески при вибутті з числа членів даного підприємства або при ліквідації підприємства. Сума, що підлягає поверненню, визначається з урахуванням боргових зобов'язань підприємства та його фін. стану.

Пайовиками можуть вноситись додаткові пайові внески на добровільних засадах з метаю забезпечення розвитку господарської діяльності підприємства, які підлягають повному або частковому поверненню згідно із заявою пайовика.

Облік ведеться на пасивному рахунку 41 „Пайовий капітал”.

оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Оприбутковано внески членів житлово-будівельного кооперативу 30,31
Відображено розпайовану вартість майна в КСП
Поповнено пайовий капітал за рахунок нерозподіленого прибутку
Суму непокритого збитку направлено на зменшення пайового капіталу    
Поповнено пайовий капітал за рахунок нарахованого доходу пайщиків від участі в капіталі згідно з їх заявами
  Направлено пайові внески: - на формування (поновлення) статутного капіталу
- на погашення позик 50, 60
- на погашення боргів перед різними кредиторами 63, 66 ,67, 68
Видані пайщикам в рахунок внесених паїв: - необоротні основні засоби
- оборотні матеріальні активи 20, 21, 22, 28
  - грошові кошти 30,31
Направлено пайові внески на формування статутного капіталу при реорганізації підприємства в акціонерне

 

Додатковий капітал -це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Додат­ковий капітал збільшується на суму емісійного доходу.

Додатковий капітал (інший додатковий капітал) збільшуєть­ся на суму дооцінки необоротних активів, на суму безкош­товно отриманих підприємством активів від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу.

В обліку і балансі сума додаткового капіталу відображається окремо: “Додатковий оплачений капітал” та “Інший додатко­вий капітал”.

Для обліку призначено рахунок 42 „Додатковий капітал”- пасивний рахунок.

Основні проводки:

1) відображено суму уцінки ОЗ, не обор. МА, НА Дт 42 Кт 10,11,12;

2) відображено зменшення додаткового капіталу внаслідок списання з балансу виробничих запасів Дт 42 Кт 20;

3) відображено збільшення Стат. капіталу за рахунок додаткового капіталу Дт 42 Кт 40;

4) відображено збільшення Рез. капіталу за рахунок зменшення додаткового капіталу Дт 42 Кт 43;

5) відображено формування пайового капіталу, передбаченого статутними документами, за рахунок додаткового капіталу Дт 42 Кт 41.

Вилучений капітал- це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним товарист­вом у його учасників. Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції з метою їх наступного анулювання, перепродажу чи поширення серед своїх працівників. Викуплені акції мають бути реалізовані або анульовані протягом року. В цей період розподіл прибутку АТ здійснюється без врахування викуплених власних акцій.

 

На рахунку 45 „Вилучений капітал” ведеться облік вилученого капіталу у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення стат. капіталу). По Дт 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників. Оплата одержаних акцій може здійснюватися грошовими коштами, векселями та з позикових рахунків. По Кт показують вартість анульованих або перепроданих акцій (часток). Якщо акції анульовані, то на цю суму зменшується статутний капітал, при перепродажу - показують зменшення вилученого капіталу та збільшення відповідних активів. При реалізації акцій своїм акціонерам заборгованість може відображатись на рахунку 46 "Неоплачений капітал".

оп Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Викуплено акції за купівельною вартістю
Реалізовано акції: - на купівельну вартість акцій   301,311  
  - на різницю між продажною і купівельною вартістю 301, 311
  - на продажну вартість викуплених акцій 301,311
  - на різницю між купівельною та продажною вартостями
Анульовано акції: - на номінальну вартість
  - на різницю між купівельною і номінальною вартістю

Неоплачений капітал- це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до капіталу. При створенні АТ та після прийняття рішення про випуск акцій і оголошення передплати на них вся сума зареєстрованого Стат. капіталу відображається в обліку як неоплачений капітал.

Для обліку призначено рахунок 46 „Неоплачений капітал”: по Дт відображається заборгованість засновників товариства за внесками до Стат. капіталу, по Кт – погашення цієї заборгованості.

Осн. проводки: 1) зареєстровано Стат. капітал Дт 46 Кт 40;

2) відображено внески до стат. капіталу:

- грошовими коштами Дт 30,31 Кт 46;

- ОЗ, НА, ін. НМА і запасами Дт 10,11,12,20,22,28 Кт 46.

Під поняттям забезпечення слід розуміти зобов'язання з невизначеною сумою та часом погашення на дату балансу.

Непередбачене зобов'язання – це:

1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджене лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю;

2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума вкл. до складу доходу звітного періоду.

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:

- довгострокові;

- поточні;

- забезпечення;

- непередбачені зобов'язання.

Забезпечення можуть створюватись для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на:

а) виплату відпусток працівникам;

б) додаткове пенсійне забезпечення;

в) виконання гарантійних зобов'язаннь;

г) реструктуризацію;

д) виконання зобов'язаннь щодо обтяжливих контрактів.

Відповідно до галузевих методологічних рекомендацій з планування, калькулювання і обліку с/в продукції (робіт, послуг) організації окремих галузей народного господарства можуть також створити й інші додаткові резерви:

- на виплату і будівництві премій за введення об'єктів в експлуатацію;

- на будівництво тимчасових (титульних) будівель і споруд;

- на списання товарів в розмірах норм природного убутку;

- на гарантійний ремонт реалізованої продукції (робіт, об'єктів);

- на покриття передбачених витрат, пов’язаних із скороченням виробництва, консервацією виробничих потужностей і виплатою вихідних доплат звільненим працівникам;

- на покриття витрат, пов’язаних із консервацією і утриманням машин і механізмів сезонного використання;

- на покриття витрат по перебазуванню підрозділів організації, а також машин і механізмів.

Суми створених забезпечень визнаються витратами.

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого, ймовірно, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути визначена розрахунково. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створене.

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню.

Непередбачені зобов'язання відображаються на забалансових рахунках підприємства за обліковою оцінкою.

Узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду ведеться на рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів ”.

По Кт рах. відображається нарахування забезпечень, по Дт – їх використання.

Рахунок 47 має такі субрахунки:

471 “Забезпечення виплат відпусток”;

472 “Додаткове пенсійне забезпечення”;

473 “Забезпечення гарантійних зобов'язань”;

474 “Забезпечення інших витрат і платежів”.

На субрахунку 471 “Забезпечення виплат відпусток” ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про обов'язкові відрахування (збори) від забезпечення виплат відпусток на: збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, обов'язкове соціальне страхування, обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 472 “Додаткове пенсійне забезпечення” ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 “Забезпечення гарантійних зобов'язань” ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, предметів прокату.

На субрахунку 474 “Забезпечення інших витрат і платежів” ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47.

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування й використання.

Розмір кожної з резервних сум майбутніх витрат і платежів відображаються по кредиту рахунку 47. Фактичні витрати і платежі, для яких був раніше створений резерв, відносяться в дебет рахунку 20, 23, 31, 63, 66.

Правильність утворення і погашення сум резерву перевіряється за даними кошторисів, розрахунків і при необхідності в кінці року коригується.

 

Бухгалтерський облік коштів цільового фінансування викладений у П(С)БО 15 “Дохід”. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

До цільового фінансування та цільових надходжень відносять кошти. Що отримуються підприємством на суворо визначені цілі: утримання дитячих установ, підготовку кадрів, науково-дослідні роботи, що мають народногосподарське значення. Їх фінансування здійснюється за рахунок асигнувань з бюджету, внесків батьків, плати за навчання, прибутку, що залишається в розпорядженні, коштів, отриманих від інших підприємств.

Кошти цільового фінансування та цільових надходжень витрачаються в суворій відповідності до встановлених кошторисів. Забороняється витрачати цільові кошти не за призначеннямта направляти інші кошти на цілі, фінансування яких повино здійснюватись тільки за рахунок цільових джерел.

Для узагальнення інформації про наявність і рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в т.ч. про отриману гуманітарну допомогу) ведеться рахунок 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”.

По Кт рахунку відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, по Дт – використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Облік страхових резервівведеться на рахунку 49 “Страхові резерви”. Цей рахунок використовують підприємства, які відповідно до законодавства є страхувальниками і у встановленому порядку формують страхові резерви.

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 3. IX. Відомості про військовий облік
 4. IX. Відомості про військовий облік
 5. Аверсивную терапію використовують, як правило, при лікуванні алкоголізму, нікотиновій залежності і деяких інших захворювань.
 6. Автоматизовані форми та системи обліку.
 7. Акції та їх облік
 8. Акції та їх облік
 9. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 10. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 11. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 12. Альтернативні теорії капіталу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Акції та їх облік

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.