Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема №1

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра економічної теорії і підприємництва

Методичні вказівки

та плани практичних занять

З дисципліни «Політична економія»

Галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

(усіх форм навчання)

 

 

Кривий Ріг - 2010

 

 

Методичні вказівки та плани практичних занять з дисципліни «Політична економія» для студентів галузі знань «Економіка і підприємництво»

 

Укладачі: Паустовська Т.І., к.е.н., доцент

Андрієвська О.А., викладач

 

Рецензент: Кравченко Н.В., к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск: зав. кафедрою ЕТіП Ковальчук В.А., д.т.н., професор

 

У методичних вказівках наведені теми, плани практичних занять, питання для самостійного опрацювання, тести, задачі, терміни та поняття, список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни «Політична економія».

Розраховано на студентів І курсу усіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво».

 

 

Затверджено на засіданні Схвалено на засіданні

кафедри ЕТіП вченої ради

Протокол №7 економічного факультету Протокол №7

від 29.03.2010 р. від 15.04.2010 р

 

ВСТУП

 

Політична економія – це перша економічна дисципліна, яку вивчають студенти-економісти КТУ і з якої починається вивчення економічної теорії.

Політекономія – це наука, яка досліджує найбільш глибинне й суттєве в економічних явищах і процесах суспільного життя. Вона, як навчальна дисципліна, має особливе значення для професійного становлення майбутніх економістів, є необхідною і дуже важливою основою формування високоосвічених фахівців економічного мислення сучасного типу. Дає можливість студентам поширити загальноекономічний кругозір, уявлення про закономірності і принципи розвитку ринкової економіки та переходу до ринкового господарювання.

Методичні рекомендації побудовані, виходячи із загального робочого нормативного навчального плану, щоб забезпечити ґрунтовну теоретичну підготовку студентів з політичної економії, націлити їх на творче пізнання законів і категорії цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва в умовах обмеження ресурсів і управління ними з метою досягнення максимального задоволення потреб людей, в тому числі проблеми, «що, як, для кого і скільки виробляти ?»

Слід зазначити, що на практичні заняття відводиться лише 36 годин на весь курс дисципліни політекономія, а при заочній формі навчання – тільки 12 годин. Це означає, що основного значення набуває самостійна робота кожного студента.

Для поглибленого вивчення даної дисципліни, підготовка до практичних занять, написання рефератів і курсової роботи, готуючись до написання контрольно-модульних робіт і здачі екзамену, студентам необхідно використовувати наукові і публікаційні статті в журналах і газетах, монографічну літературу, а також закони і законодавчі акти України з питань економіки і соціальної політики. Це дає студентам можливість зрозуміти взаємозв’язок економічної теорії і практики господарювання.

 

Тема №1

«Предмет і метод політичної економії»

Мета заняття: розглянути як зароджувалася та розвивалася політична економія як самостійна наука, з’ясувати що являє собою предмет політекономії та показати які методи, закони, функції та категорії використовуються наукою політекономією, щоб дати можливість студентам зрозуміти важливість даного предмета для їх подальшої економічної освіти.

 

План заняття

1. Предмет політичної економії:

визначення предмета політичної економії;

• закони і категорії політичної економії;

• зародження і розвиток політичної економії, її напрями та
школи.

2. Методи політичної економії та її функції:

загальні методи пізнання;

• спеціальні (конкретні) методи пізнання;

• терміни і поняття, узагальнення, припущення та спрощення;

• функції політичної економії.

3. Позитивна і нормативна політична економія

Питання для обговорення

 

1. Чому політекономія, як самостійна наука, почала формуватися із школи меркантилістів?

2. Які школи політекономії мали найбільший вплив на формування ринкової економіки ХVIII-XIX ст.?

3. Як кейнсіанська економічна теорія вплинула на роль держави в економічних процесах?

4. Чим відрізняється сучасне визначення предмету політекономії від визначення класичною школою політекономії?

5. Що таке нормативна і що таке позитивна політекономія? Їх відмінності.

6. Які групи методів існують в політекономії?

7. Що таке категорії політекономії?

8. Яку роль у курсі політекономії відіграють її функції?

 

Тести

1. Яке з визначень точніше передає сутність індуктивного методу пізнання?

а) рух від окремих фактів до загальних висновків;

б) висування гіпотез та подальша їх перевірка на фактах;

в) попереднє формулювання економічних законів та їх подальша перевірка на фактах.

2. Стійкі, сутнісні, постійно повторювані зв’язки між економічними явищами - це:

а) поняття;

б) економічні категорії;

в) економічні закони;

г) економічна політика.

3. В історії економічної думки неможливо обійти увагою такі школи (напрямки), як:

а) класична політекономія;

б) фізіократія;

в) меркантилізм;

г) неокласика;

д) монетаризм;

е) кейнсіанство

Складіть їх перелік в історичній послідовності.

4. Назва економічної науки «політекономія» вперше з`явилася в:

а) середині XV ст.;

б) 1615 р.;

в) 1647 р.;

г) 1776 р.;

д) 1818 р.;

е) 1867 р.

5. Представники якого напрямку, в економічній науці, вважали торгівлю джерелом багатства нації:

а) фізіократія;

б) меркантилізм;

в) класична політекономія;

г) кейнсіанство?

6. Найбільш повно функції політичної економії характеризує визначення:

а) наука про багатство;

б) наука про виробничі відносини;

в) наука про оптимальний вибір головної мети економічного розвитку;

г) наука про ринкове господарство;

д) всі визначення обмежені і неповні?

7. Найбільш повно функції політичної економії визначенні в пунктах:

а) методологічна і практична;

б) пізнавальна, методологічна, практична;

в) пізнавальна, ідеологічна, методична;

г) пізнавальна, методична, практична, ідеологічна;

д) ідеологічна і практична.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Що з перерахованого відноситься до принципів політичної економії?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.