Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Значення туризму

Економіка країни і туризм тісно взаємодіють один з одним. Загальноекономічні чинники впливають на туризм як позитивно, так і негативно. Чинниками позитивного впливує:

- зростання реального доходу — при збільшенні реального доходу споживачі одержують в своє розпорядження більше грошей, відповідно збільшується і попит на туризм;

- більш рівномірний розподіл доходу — ніж рівномірне розподіляється дохід в суспільстві, тим більше число людей зможе купити туристський продукт;

- стабільне положення валюти — якщо курс іноземної валюти стабільний, то населення може купити її в більшій кількості, а в" такій ситуації легше спланувати свій відпочинок.

Чинниками негативного впливуна туризм є:

- економічні кризові явища:

- зростання безробіття, скорочення заробітної платні і т. п.;

- нестабільна ситуація з валютою — якщо курс іноземної валюти високий, то населення може придбати її менше, а значить, туристська поїздка російського жителя за рубіж коштуватиме дорожче.

Туризм надає велику дію на економіку регіону, в якому він розвивається. Можна виділити три основні напрями впливу туризму на життя суспільства; економічне, соціальне і гуманітарне.

Економічне значення туризму. Як економічне явище туризм розглядається з двох сторін:

- як економічний комплекс, розвиток якого більшою мірою пояснюється зв’язками, процесами і відносинами;

- як найважливіший каталізатор економічного зростання. В цій якості туризм виступає каналом перерозподілу валового внутрішнього продукту між країнами.

В сучасному світі туризм:

- має індустріальну форму;

- виступає у вигляді послуг, які не можуть нагромаджуватися і транспортуватися;

- характеризується високим рівнем ефективності і швидкою окупністю інвестицій;

- є піонером господарського освоєння нових районів;

- виступає як ефективний засіб охорони природи і культурної спадщини;

- сумісний практично зі всіма галузями господарства і видами діяльності людини.

Відомо, що дохід від іноземного туризму в розвинутих країнах в два рази перевищує дохід від міжнародної торгівлі кольоровими і чорними металами.

Доходи від туризму утворюються в результаті туристських витрат, які визначаються як загальна сума споживацьких витрат, вироблюваних відвідувачем в ході його поїздки і перебування в місці призначення. Туристські витрати включають оплату:

- комплексних поїздок;

- пакетів послуг на відпочинок і тури;

- розміщення;

- харчування і напої;

- транспорту;

- рекреаційних, культурних і спортивних видів діяльності;

- споживацьких товарів, що є невід'ємним елементом подорожей;

- медичного обслуговування і ін.

Перераховані туристські витрати роблять прямий вплив на економіку, тобто економічна діяльність туризму вносить внесок в створення національного доходу.

Сферами дії туризму на економіку країни і суспільство в цілому є:

- Підприємницька сфера. Створення туристського підприємства приносить вигоду, оскільки воно надає клієнтам свої продукти і послуги, робітником і службовцем — заробітну платню і інші види виплат, акціонерам (власникам) — прибуток, державі (регіону) — податки і збори;

- Споживацька і прибуткова сфери. Туризм створює нову форму споживацького попиту. Попит туристів на різноманітні товари і послуги сприяє розвитку місцевої промисловості. Завдяки цьому розвивається виробництво споживацьких товарів і підвищується рівень життя населення.

Завдяки туризму розвиваються місцеві підприємства, у тому числі:

- культурні і розважальні (музеї, виставки, меморіальні комплекси і пам'ятники, шоу-бізнес, кінобізнес), які, у свою чергу, через оподаткування приносять користь регіону і місцевому населенню;

- транспортні підприємства і фірми (суспільний транспорт, прокат автомобілів, використовування автобусів під екскурсії, місцеві авіакомпанії значною мірою орієнтовані на доходи від туризму);

- підприємства, виготовляючи сувеніри, спеціальне туристське спорядження і народний промисел (продукція цих підприємств у всьому світі в значній мірі орієнтована на туристів).

- Валютна сфера. Туризм сприяє притоці значних сум іноземної валюти. Причому надходження іноземної валюти відбувається не тільки у вигляді оплати за туристський пакет (тур), але і у вигляді обміну грошей в обмінних пунктах туристського центру на повсякденні витрати туристів, оплату додаткових послуг і т.д.

Виробнича інфраструктура. Туризм створює структуру відпочинку, яка може бути використаний не тільки для туристів, але і для місцевого населення. Поява нових туристських центрів супроводиться виникненням сервісних, торгових і розважальних підприємств, будівництвом доріг, пляжів, що позитивно впливає на оточуючу інфраструктуру, а також на споживацький ринок і інші сфери підприємницької діяльності. Розвинута туристська інфраструктура в тому або іншому регіоні служить показником рівня життя місцевого населення.

Гроші, витрачені туристами в місці перебування, одночасно створюють доходи для країни (регіону) перебування. Цей дохід веде до ланцюгової реакції: витрати — доходи — витрати - доходи і т.д. Кожний рубель, що заробляється на першому обороті засобів і одержуваний у вигляді доходу, знову йде з рахунку підприємства. Таким чином, в результаті первинних доходів, отриманих унаслідок туристських витрат, виникають нові доходи, але вже третіх осіб, якщо ці особи виступають в ролі постачальників яких-небудь товарів для туристського підприємства. У результаті виходить дохід з приростом.

Цей процес робить непрямий вплив на економіку країни (регіону). Непрямий внесок туризму в економіку країни виявляється в ефекті повторення витрат туристів на покупку послуг і товарів в певний час і у визначеному місці.

Таке явище називається ефектом мультиплікації, або мультиплікатором. Мультиплікаційний вплив туризму виявляється в тому, що в результаті ланцюгової реакції «витрати - доходи дохід, одержуваний від одного туриста, перевищує суму грошей, витрачених їм в місці перебування на покупку послуг і товарів.

Це означає, що частина доходів, отриманих з виручки від продажу туристських послуг і товарів, прямує на податки. Коли туристське підприємство купує місцеві товари, то гроші туристів починають повністю працювати на економіку регіону. З цих доходів виплачується заробітна платня працівникам, які, у свою чергу, витрачають їх на покупку товарів і послуг.

Частина грошей, отриманих від туристів, йде на створення фундації накопичення; частина — покриває проведені витрати на покупку товарів, придбаних в інших регіонах, тобто є витоком грошей з сфери економіки туризму. Таким чином, збільшення доходу і управління виробництвом туристського продукту усилює мультиплікацію туристської витрати. З другого боку, ніж більше товарів імпортується з інших регіонів, тим ефект мультиплікації менше.

В регіональному аспекті туризм сприяє економічному розвитку слабих в структурному відношенні регіонів. Для місцевих жителів таких регіонів туризм є важливим джерелом додаткового доходу.

Туризм допомагає вирішувати загальні економічні проблеми, але, враховуючи багатоаспектний характер туристської діяльності, він не може ефективно розвиватися сам по собі. Економічна активність туризму напряму пов'язана з розвитком економіки країни. Економічна ефективність туризму припускає, що туризм в країні повинен розвиватися паралельно і у взаємозв'язку з іншими галузями народногосподарського комплексу.

Соціальне значення туризму. Соціальне значення туризму для життя суспільства полягає в:

- відновленні психофізіологічних ресурсів суспільства і працездатності людини;

- раціональному використовуванні вільного часу;

- створенні робочих місць і забезпеченні зайнятості населення;

- дії на культуру місцевих жителів;

- забезпеченні доходів працівників, зайнятих на підприємствах, і доходів власників;

- екологічної безпеки туризму і спрямованості його на підтримку і відновлення рекреації

З соціальної точки зору основною функцією туризму є відновлення сил людини, що затрачують їм при виконанні своїх виробничих обов'язків, які нерідко пов'язані з нервовим перенапруженням і одноманітністю. Туристський відпочинок — це зміна обстановки, зміна повсякденного образу і ритму життя, звільнення від утомленості, можливість розважитися, ознайомитися з новою місцевістю, її людьми, розширити кругозір і т.д. Все це сприяє відновленню сил людини.

Пропонуючи людям свої послуги, туристське підприємство привертає їх до туристського відпочинку. Туристи дістають можливість провести вихідний день, відпустку, канікули раціонально і з користю.

Розвиток туристських клубів, здатних привернути молодь до захоплюючих подорожей, сприяє формуванню здорового покоління. Від виконання туристськими підприємствами своїх задач залежить моральне і фізичне здоров'я всього суспільства.

Наявність розвинутої туристської індустрії дозволяє вирішувати проблему зайнятості робочих рук. Туризм є однією з самих трудомістьських галузей економіки, тому розвиток туризму сприяє зменшенню безробіття. За даними ВТО. кожне п'ятнадцяте робоче місце в світі доводиться на туристський бізнес.

Світова практика показує, що туристська індустрія привертає додаткові трудові ресурси з інших регіонів, збільшуючи тим самим населення даної місцевості.

Туризм робить вплив на підвищення рівня життя населення. Послуги туризму в порівнянні з роботою в інших галузях добре оплачуються, тому робота в туризмі має високий попит.

Туризм надає дію і на сімейну структуру: через фінансову незалежність працюючих змінюються відносини між батьками і дітьми, а також положення жінок в сім'ї

Сучасний туризм має двоякий вплив на екологічну обстановку. З одного боку, навколишньому середовищу до певної міри завдається шкоди. Відбувається зміна природних життєвих умов людей, тваринного і рослинного світу. Серед чинників шкідливої дії туризму на перше місце місцеві жителі ставлять забруднення повітря транспортом і неекологічне використовування землі (задоволення своїх потреб у відпочинку туристи ставлять вище, ніж турботу про використовування і збереження природного середовища).

З другого боку, туризм зацікавлений в підтримці екології і рекреації, оскільки це є важливою умовою його діяльності. Експлуатуючи природні, культурні і історичні об'єкти, туризм зацікавлений в їх підтримці. Наявність доглянутих парків, скверів, пам'ятників сприяє доброму відпочинку туристів і підвищує рейтинг туристського підприємства

До негативних наслідків дії туризму на життя місцевого населення можна віднести:

- зростання частки некваліфікованої праці;

- зростання числа відхилень від суспільних норм поведінки (алкоголізм, хуліганство, проституція);

- розлучення, легке відношення молоді до життя;

- комерціалізацію культури;

- втрату самобутності конкретного туристського напряму;

- конфлікти між місцевим населенням і туристами.

Як позитивні, так і негативні аспекти дії туризму місцеве населення виявляються на різних рівнях — національному, місцевому і індивідуальному.

Задоволення туристських потреб не повинне завдавати збитку інтересам населення регіонів і країн відвідин, культурним і історичним цінностям, навколишньому середовищу, природним ресурсам.

Гуманітарне значення туризму. Загальноприйнятим в цьому значенні є поєднання відпочинку з вивченням життя, історії, культури, звичаїв народів Росії і інших країн. Важливе значення для туриста має огляд визначних пам'яток. Побачене і почуте на екскурсії, як правило, залишається в пам'яті надовго. Знайомство з культурою і звичаями народів різних країн розширює кругозір, духовно збагатив людину.

Професійне екскурсійне обслуговування дитячої аудиторії, починаючи з найранішим віком, допомагає розширювати кругозір дітей, а також формувати естетичні смаки підростаючого покоління, його відношення до суспільства і навколишньої природи.

Таким чином, до переваг розвитку туризму відносяться:

- збільшення грошового потоку в регіон, у тому числі притока іноземної валюти;

- зростання валового внутрішнього продукту;

- створення нових робочих місць;

- реформування структури відпочинку, яка використовується як туристами, так і місцевим населенням;

- залучення капіталу, у тому числі іноземного;

- збільшення податкових зборів в регіоні.

До негативних наслідків розвитку туризму відносяться:

- зростання конкуренції на місцеві товари і послуги, природні ресурси і нерухомість;

- відтік грошей за межу при туристському імпорті;

- викликані туризмом екологічні і соціальні проблеми;

- недостатній розвиток інших галузей народного господарства, якщо туризм в регіоні стає профілюючою галуззю.

В Україні туризм є молодою галуззю і потребує спеціальних протекціоністських заходах з боку держави. Зокрема, західні конкуренти користуються численними податковими і зовнішньоекономічними пільгами, яких позбавлені російські виробники туристського продукту. Внаслідок цього туристським підприємствам Україні важко конкурувати при просуванні свого туристського продукту на світовому туристському ринку.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Предмет економіки туризму | Туризм як динамічна економічна система

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.