Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Туристична фірма

Як правило, в туристському бізнесі працюють невеликі фірми. Така фірма не вимагає великих інвестицій при створенні, зате має достатньо швидку оборотність засобів і відносно високу рентабельність.

Кожній туристській фірмі властива своя специфіка діяльності, яка залежить від поставленої мети і задач. Одні туристські фірми концентрують свої зусилля на виробництві пакетів послуг, освоюють нові регіони, розробляють нові види туризму, тоді як інші більше уваги уділяють збуту.

Основними задачами туристської фірми є:

- створення привабливих туристських продуктів, відповідних потребам туристів;

- підтримка пропозиції на рівні попиту;

- збереження конкурентоспроможності туристського продукту;

- якісне обслуговування туристів;

- отримання постійної клієнтури;

- забезпечення фінансової стійкості.

Основна задача туристської фірми — це безперервний цикл виробничої і перспективної діяльності по створенню якісного туристського продукту.

Туристські фірми можна класифікувати по меті і типах, По меті туристські фірми діляться на фірми, що спеціалізують на дитячому, діловому, рекреаційному туризмі і т. д.; по типах — на фірми, що спеціалізуються на внутрішньому і міжнародному туризмі.

Експертні оцінки свідчать, що в більшості країн близько 40% всіх туристів, що виїжджають за межу, організовують свої поїздки через туристські фірми, які забезпечують міжнародні н внутрішні перевезення, необхідний пакет послуг (мешкання, живлення, екскурсії), а також інші посередницькі операції (страхування, отримання віз і т. д.).

За змістом і характеру своєї основної діяльності туристська фірма є посередником між споживачем (туристом) і виробником (готель, транспорт, ресторан) туристських послуг.

Сучасна туристська фірма {як і будь-яке підприємство, що проводить товари і послуги) стикається з такими проблемами, як високий ступінь невизначеності ринкової ситуації, сезонна нестабільність попиту на туристські послуги, посилювання конкуренції, брак фінансових ресурсів і т.д.

В цих умовах важливим елементом організації туристської фірми є передінвестиційна оцінка доцільності її створіння. Для цього необхідно спрогнозувати оптимальний об'єм продажів, прибули, собівартості туристського продукту, валової виручки і граничного доходу. Знання граничних витрат і граничного доходу дозволять вирішити питання про поведінку фірми на туристському ринку.

Функціонування туристських фірм в ринковому середовищі вимагає вивчення закономірностей і особливостей туристського ринку. На ділі це означає, що сучасна економіка туризму повинна включати всесторонній аналіз попиту і пропозиції на туристському ринку.

Економічна рівновага на туристському ринку вимагає фінансово-економічного аналізу туристської індустрії (її структури, тенденцій і умов розвитку, функціональної ролі і спрямованості). Аналіз ресурсів і матеріально-технічної бази туризму дозволяє підійти до рішення питання про реальні можливості туристської пропозиції, рівновазі попиту і пропозиції на туристські послуги, а також про якість туристського продукту.

При реалізації вибраної стратегії фірми велике значення має адекватна організаційна структура. Для невеликих турфірм, як правило, характерна функціональна структура управління.

Достоїнствами функціональної структури є ефективний контроль за досягненням результатів і висока якість управління операціями.

Для більш крупних фірм характерна лінійно-функціональна структура, а в компаніях, провідних справи у видалених один від одного регіонах — регіональна структура.

 

6.4. Бізнес-планування діяльності туристичної фірми (самостійно)

Як правило, основну роль в процесі бізнес-планування грають розробка і реалізація бізнес-плану підприємницького проекту (бізнес-плану розвитку фірми).

На нинішньому етапі розвитку економіки бізнес-планування має певні особливості, які підприємцям необхідно враховувати при розробці планів розвитку фірми;

- нестабільність економічного розвитку, змінні правила господарювання;

- відносна незахищеність підприємців від зовнішнього середовища, часто вельми агресивної;

- конкурентні можливості господарюючих партнерів.

В бізнес-плані дається опис основних розділів розвитку фірми на конкурентному ринку з урахуванням власних і позикових фінансових джерел, матеріальних і кадрових можливостей і пропонованих ризиків, що виникають в процесі реалізації підприємницьких проектів. Бізнес-план дозволяє відповісти на питання: Чи «варто вкладати грошові кошти в цей проект і чи принесе дохід (прибуток) його реалізація». Він є кількісним і якісним орієнтиром як для самої фірми, так і для її партнерів і кредиторів.

Бізнес-план — це економічно обґрунтований документ. З одного боку, він показує реальність планованої справи (проекту), з іншою — виступає як засіб дієвої реклами для майбутніх інвесторів, партнерів. Як правило, бізнес-план розробляється на декілька (3—5) років; на основі його показників ведеться річне планування діяльності турфірми.

Склад і структура бізнес-плану туристської фірми залежать від розмірів передбачуваного туристського ринку, наявності конкурентів і перспектив зростання створюваного підприємства. Чим крупніше ринок, тим більшу кількість його сегментів необхідно враховувати. При великій кількості конкурентів потрібне вивчення найкрупніших з них, їх товарів і послуг, а, отже, і ускладнення структури бізнес-плану. Для більш пильного вивчення найбільш важливі для підприємства сегменти ринку або конкуренти можуть бути винесений в особливий розділ бізнес-плану.

Жорстко регламентованої структури бізнес-плану не існує. Проте в ньому передбачаються розділи, в яких розкриваються основна ідея і мета, характеризується специфіка продукту підприємства і задоволення ним потреб ринку, дається оцінка ринку і встановлюється стратегія поведінки фірми на певних ринкових сегментах, визначається організаційна і виробнича структура, формується фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансування і пропозиції по інвестиціях, описуються перспективи зростання підприємства, маркетингові дослідження.

При створенні туристської фірми в бізнес-плані можливі наступні розділи:

1. Загальна характеристика фірми (резюме).

2. Характеристика туристського продукту.

3. Дослідження і аналіз ринку туристського продукту.

4. Конкуренція на ринку туристського продукту.

5. План маркетингу.

6. План виробництва

7. Організаційний план, управління, кадри.

8. Ризики в діяльності фірми.

9. Фінансовий план.

10. Додатки.

В першому розділі бізнес-плану дається характеристика фірми і її положення в бізнесі на основі оцінки і аналізу поточного стану, виявлення тенденцій і шляхів розвитку.

В другому розділі повинне бути представлено призначення туристського продукту, його відмінності від продуктів конкурентів, причини, спонукаючі споживачів придбавати саме цей продукт, перспективи розвитку. Будь-яка підприємницька фірма працює на покупців, тому перш, ніж провести продукт, потрібно виявити його потенційних покупців, провести аналіз ринку.

Третій розділ бізнес-плану присвячений детальній характеристиці ринку туристського продукту, на який даний продукт розрахований, його структурі, сегментації, довше продукту фірми на ринку.

Як правило, процес дослідження пропонованого ринку збуту складається з чотирьох етапів.

По-перше, слід визначити умови виробництва і реалізації продукту.

Існує три основні причини для зростання потреби на даному ринковому просторі:

- збільшується населення даного ринкового простору;

- збільшується кількість споживачів;

- споживачі хочуть і здатні купувати більше (вище платоспроможний попит).

Залежно від кожного з цих чинників швидкість росту попиту може бути різною. У зв'язку з цим необхідно вживати заходів, що забезпечують вигоду бізнесу.

По-друге, необхідно провести аналіз наступних даних:

- хто. чому, в якій кількості, коли буде готовий купити туристський продукт в найближчій і довгостроковій перспективі;

- якою повинні бути ціни.

Визначаючи максимальне число послуг, які фірма зможе продати, слід оцінити, скільки покупців можна «відняти» у конкурентів, а також у продавців за межами ринкового простору.

По-третє, на основі висловленого слід розробити заходи, реалізація яких дозволить утримувати дану нішу ринкового простору.

В четвертому розділі бізнес-плану дається характеристика конкурентів і їх потенціалу.

В п'ятому розділі особливу увагу надається:

- стратегії маркетингу;

- формуванню громадської думки про фірму і її продукт;

- методам і каналам просування продукту;

- формам і методам стимулювання продажів;

- рекламі.

В шостому розділі бізнес-плану необхідно показати, що туристська фірма в змозі проводити потрібну кількість туристського продукту необхідної якості.

В сьомому розділі доцільно показати організаційну структуру фірми:

- організаційна схема управління;

- склад і функції підрозділів;

- порядок координації діяльності і взаємозв'язок між підрозділами;

- інші питання організації.

Особлива увага слідує уділити проблемам підбору і оцінки персоналу:

- визначити найближчі потреби фірми в персоналі, враховуючи їх неминучі зміни у міру розвитку бізнесу;

- визначити, якого роду співробітники будуть здатні виконувати ті або інші функції;

- проаналізувати взаємостосунки між співробітниками колективу, а також то, як встановлюватимуться для них задачі.

Необхідно продумати, як здійснюватиметься набір співробітників, їх підготовка і оплата праці. Повинна бути даний повна характеристика особистих і ділових якостей управляючого складу фірми, від якого повністю залежатиме втілення сформульованої в бізнес-плані концепції розвитку фірми.

Як правило, кадрова політика керівництва фірми націлена на рішення наступних питань:

- принципи відбору співробітників;

- принципи найму (контрактна система, «довічний найм», випробувальний термін і т. д.);

- створення системи планування професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів;

- вибір методу і періодичності оцінки якості роботи співробітників;

- система просування працівників по службі.

Доцільно стисло висловити питання про технічні засоби управління і обробки економічної інформації, необхідної для управління фірмою.

У восьмому розділі бізнес-плану описуються види ризиків, з якими може зіткнутися фірма, профілактика ризиків, управління ними, розміри можливих ризиків, витрати на страхування.

Дев'ятий розділ — фінансовий план. Головна задача його складання полягає у визначенні необхідного об'єму фінансових ресурсів з урахуванням розумних резервів в рамках оптимальної структури засобів.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Туристичне підприємство | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.