Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Lesson 4 Collective Security

Plвоєнні дії; сутички

Ворожість; вороже ставлення; ворожнеча

The principles and tasks of the CNSDU activity are determined by the Law of Ukraine “On Council of National Security and Defense of Ukraine” of 1998 and the Concept of National Security and Defense of Ukraine, ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine in 1997. The Law defines functions and authorities of the Council in peace and war, its organizational structure and membership, members’ duties etc.

s Answer the questions

1. What is national security?

2. What is the difference between national goals, objectives, and interests?

3. What are the US national security interests?

4. What governmental organization assists the Ukrainian President in pursuing national security policy?

 

N O Translate into Ukrainian

Preparedness for military action; a military advantage; from within or without; in pursuit of national objectives; overt or covert; to achieve objectives that contribute to national security; to attain national objectives; in peace and war; to be derived from sth; a broad course of action; identity; to support the vital interests; to support the vital interests of the United States and its allies; legal acts; foreign relations; economic well-being; to pursue national security policy.

 

N O Translate into English

Руйнівні дії; сприятливий стан міжнародних відносин; базуватися на чомусь; досягати національних цілей у мирний та воєнний час; виходити з інтересів національної безпеки; зберігати політичну своєрідність; сприяти економічному добробуту; підтримувати життєво важливі інтереси України; допомагати президентові у здійсненні політики національної безпеки.

ó N O Translate quickly

Оборонна перевага; national security and defense; стан обороноздатності; hostile action; стратегія національної безпеки; national power; національна військова стратегія; military power; військові сили; paramilitary forces; збройні сили; armed services; Сухопутні війська; Navy; Військово-повітряні сили; national interests; національні цілі; national objectives; національна політика; national security interests; цілі національної безпеки; national security objectives; політика національної безпеки; statements of guidance; Верховна Рада України; the Head of the Verkhovna Rada of Ukraine; Прем’єр-міністр України; the Minister of Defense of Ukraine; міністр закордонних справ України; the Head of Security Service of Ukraine; міністр фінансів України; the Minister of Justice of Ukraine; начальник Генерального штабу Збройних сил України; military advantage.

A Build up your vocabulary

 

hostility

acts of hostility – ворожі дії, прояви ворожості

feelings of hostility – ворожість, ворожі почуття

he sensed our hostility – він відчув наше вороже ставлення

his hostility snagged all my plans – його вороже ставлення зірвало всі мої плани

hostility to /against/ smth. – вороже ставлення до чогось

overt hostility – відверта ворожість

perpetual hostility – ворожнеча, що не припиняється

reasonless hostility – безпідставна ворожість

to feel hostility towards sb – відчувати ворожнечу /вороже ставитись/ до когось

to hot up a hostility – роздувати ворожнечу

cessation of hostilities – припинення воєнних дій, перемир’я

hostilities terminated at sundown – із заходом сонця воєнні дії /сутички/ припинилися

outbreak of hostilities – початок воєнних дій

termination of hostilities – припинення воєнних дій

the two countries are uncomfortably close to hostilities – ці дві країни близькі до збройного зіткнення

to embark on hostilities – починати воєнні дії

renewal of hostilities – поновлення воєнних дій

 

N Translate at sight

Національна безпека України[18]

Основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз, визначаються Законом України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року.

Відповідно до цього Закону розробляються і затверджуються Президентом України Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України, що є документами, обов’язковими для виконання, і основою для розробки інших програм за напрямами державної політики національної безпеки.

Правову основу у сфері національної безпеки України становлять Конституція, закони України, міжнародні договори, а також інші нормативно-правові акти.

Національні інтереси – це життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток.

Загрози національній безпеці – це наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України.

Сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до законів України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем з боку суспільства і безпосередньо спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх загроз, називається воєнною організацією держави.

Таким чином, національна безпека визначається як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, що забезпечує сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію реальних та потенційних загроз національним інтересам.

 

O Translate by ear

Суб’єкти та принципи забезпечення національної безпеки[19]

Суб’єктами забезпечення національної безпеки є: Президент України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада національної безпеки і оборони України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Національний банк України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; Збройні Сили України, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України; громадяни України, об’єднання громадян.

Основними принципами забезпечення національної безпеки є: пріоритет прав і свобод людини і громадянина; верховенство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у розв’язанні конфліктів; своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам; чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки; демократичний цивільний контроль над воєнною організацією держави та іншими структурами в системі національної безпеки; використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки.

Національна безпека України забезпечується шляхом проведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах.

 

Translate in writing

US National Security Strategy[20]

National security strategy and national military strategy, shaped by and oriented on national security policies, provide strategic direction for combatant commanders. Combatant commanders, in turn, provide guidance and direction through their combatant command strategies and plans for the employment of military forces. These strategies integrate national and military objectives (ends), national policies and military concepts (ways), and national resources and military forces and supplies (means).

The US approaches its global commitments with a strategy founded on deterrence. Successful military operations may not, by themselves, achieve the desired strategic end state. Military activities need to be synchronized with other instruments of national power and focused on common national aims.

National military strategy (NMS)[21] is derived from the national security strategy. National military strategy attempts to promote peace, deter aggression, and, failing that, fight and win. But in the larger context, defeating an enemy military force is rarely sufficient to ensure a long-term solution to a crisis. The national military strategy and defense policy provide strategic guidance for the employment of military forces. The National Military Strategy provides advice of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, in consultation with the other members and the combatant commanders, to the President, the National Security Council, and the Secretary of Defense as to the recommended military policy and force structure required to attain the national security objectives.

 

ó ® Act as an interpreter

 

Як можна розцінити напади терористів? The terrorist attacks are acts of war. They are acts of war against the United States of America and its allies. It's war against the very idea of civilized society[22].
Чи можна знайти якесь виправдання тероризму? Absolutely not. No cause justifies terrorism. The world must respond and fight this evil. Terrorists threaten to destroy our basic freedoms and our way of life.
Тобто, можна стверджувати, що сьогодні ми маємо нового ворога – тероризм. That’s right. The enemy is not one person. It is not a single political regime. It is not a religion. The enemy is terrorism.
Як можна охарактеризувати тероризм? Our new enemy – terrorism – is basically violence. The violence which is politically motivated. It is aimed against noncombatant targets. And it includes subnational groups and secret agents.
Які форми боротьби використовують терористи? They kill, kidnap, extort, rob, wreak havoc to terrorize people. They believe that these are legitimate forms of political action.
Якою, на Вашу думку, має бути відповідь терористам? The struggle against international terrorism is different from any other war in our history. We will not triumph solely through military might. We must fight terrorist networks. We must fight all those who support their efforts to spread fear around the world. We must use every instrument of national power – diplomatic, economic, law enforcement, financial, information, intelligence, and military.

< Active terms and expressions

 

collective security колективна безпека
regional security регіональна безпека
pacifism пацифізм
pacifist пацифіст
regional alliances регіональні союзи/альянси
international alliances міжнародні союзи/альянси
settlement врегулювання; домовленість; згода
to make settlements дійти згоди; досягти домовленості (щодо врегулювання питання)
peace-loving nations миролюбні держави
disarmament роззброювання, роззброєння
nuclear disarmament ядерне роззброювання
actors суб’єкти
collective security actors суб’єкти колективної безпеки
nongovernmental organization (NGO) неурядова організація
UN Security Council (UNSC) Рада Безпеки ООН (РБ ООН)
United Nations Charter; Charter of the United Nations Статут ООН; Хартія ООН
member nation країна-учасниця; країна-член
UN member nation країна-член ООН
permanent members постійні члени
General Assembly (GA) Генеральна Асамблея
Secretary General Генеральний секретар (ООН)
International Court of Justice Міжнародний Суд ООН
ad hoc adj. спеціальний
enforcement action застосування сили; примусові дії
pillar напрям співробітництва
EC pillar напрям співробітництва ЄС
Common Foreign and Security Policy (CFSP) “Спільна політика з питань безпеки і міжнародних справ” (напрям співробітництва у ЄС)
Justice and Home Affairs (JHA) “Правосуддя і внутрішні справи” (напрям співробітництва у ЄС)
supranational adj. наднаціональний
supranational functions наднаціональні функції
signatory сторона, що підписала (угоду, договір); “підписант”
headquarters штаб-квартира

 

*****

the veto right of the great powers право вето великих держав
international machinery міжнародний механізм
advocates of collective security прихильники ідеї колективної безпеки

 

& Prepare translation of the main text

Collective Security[23]


Читайте також:

 1. Basic Concept of Security and Defense
 2. Lesson 1 Basic Concept of Security and Defense
 3. Lesson 1 Basic Concept of Security and Defense
 4. Lesson 10 Branches, Services and Units of the US Armed Forces
 5. Lesson 11 Maintaining the Force
 6. Lesson 11 Maintaining the Force
 7. Lesson 12 Military Ranks
 8. Lesson 13 Military Uniform
 9. Lesson 13 Military Uniform
 10. Lesson 14 Daily Routine
 11. Lesson 14 Daily Routine
 12. Lesson 15 Officer Training System
Переглядів: 1021

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
National Security | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.