Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА І ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА

Методичні матеріали до написання курсової роботи

 

Упоряд. проф. І.В.Зайченко

 

Київ 2014


Навчально-методичне видання

 

 

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України 15 листопада 2011 року (Протокол № 3).

 

 

Рецензенти:

Дем’яненко Н.М., доктор педагогічних наук, професор;

Сопівник Р.В., доктор педагогічних наук, доцент;

 

 

З 17

Загальна і професійна педагогіка. Методичні матеріали до написання курсової роботи /Упоряд. проф. І.В.Зайченко. – К.: НУБіП України, 2014. – 44 с.

 

У посібнику розкриваються вимоги до написання курсової роботи з “Загальної і професійної педагогіки”, подані теми для написання курсової роботи та література.

Методичні матеріали розраховані для студентів напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта” спеціальності 7.01010401 “Професійна освіта” (освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”).

Посібник буде корисним і студентам інших гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів

 

 

© Зайченко І.В., 2014


ЗМІСТ

 

  Стр.
Зміст…………………………………………………………………
Вступ………………………………………………………………..
1. Структура курсової роботи………………………………………
2. Етапи виконання курсової роботи………………………..
3. Оформлення курсової роботи…………………………….
4. Захист курсової роботи……………………………………
Додатки. Додаток 1. Тематика курсових робіт з дисципліни “Загальна і професійна педагогіка”…………..  
Додаток 2. Приклади структури курсової роботи…………
Додаток 3. Зразок титульного аркуша………………………
Додаток 4. Приклади оформлення бібліографічного опису джерел у списку літератури…………………………………
Література……………………………………………………..

 

 


ВСТУП

 

Навчальними планами напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта” студентів спеціальності 7.01010401 “Професійна освіта” (освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”) передбачено написання і захист курсової роботи з навчальної дисципліни “Загальна і професійна педагогіка”.

У даному посібнику розкрито найважливіші відомості про те, що таке курсова робота, які вимоги ставляться до неї, як вибрати тему курсової роботи, підібрати та вивчити наукову літературу, визначити структуру роботи, написати розділи й підрозділи, сформулювати висновки й рекомендації, написати вступ, оформити список використаних джерел та додатки, літературно й технічно грамотно оформити роботу, виправити помилки, підготуватись до захисту і як захистити курсову роботу.

Курсова робота - це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України метою курсової роботи є закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота як самостійне навчально-наукове дослідження має виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.

Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань.

Виконання Курсової роботи сприяє більш глибокому й усвідомленому оволодінню теоретичними знаннями й практичними уміннями та навичками, прищепленню інтересу до науково–дослідицької роботи, виробленню навичок самостійної творчої діяльності. В процесі і в результаті виконання Курсової роботи виробляються вміння аналізувати актуальні проблеми, які покликані вирішувати конкретна сфера пізнання, узагальнювати власні теоретичні знання і практичний досвід, а також досвід кращих представників тієї чи іншої професії, самостійно розробляти окремі питання теми з курсу дисципліни, осмислювати різноманітні життєво–соціальні ситуації, працювати з літературою.

Курсова робота з дисципліни повинна відповідати наступним вимогам:

1. Мати належний науково–теоретичний рівень.

2. Виявляти наявність у студента вмінь:

– обґрунтовувати актуальність теми, її значення для теорії і практики конкретної навчальної дисципліни;

– критичного і творчого підходу до аналізованої проблеми;

– аналізувати й узагальнювати передовий і власний соціальний досвід;

– користуватися методикою наукового дослідження;

– самостійно, логічно і грамотно викладати матеріал теми;

– оформляти курсову роботу у відповідності з існуючими нормами і вимогами.

3. Засвідчити глибокі теоретичні знання студента у галузі теорії і методології науково–педагогічного дослідження.

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Вона затверджується на засіданні кафедри. Виконання курсових робіт визначається графіком.

Зазвичай студенту надається право обирати тему курсової роботи з числа визначених випускними кафедрами навчального закладу або запропонувати власну тему з обґрунтуванням її розробки.

Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами. Організація і контроль за процесом підготовки й захисту курсових робіт покладаються на завідуючих кафедрами.

Тематика курсових щорічно коригується з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

 

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Незалежно від обраної теми, структура Курсової роботи. має бути такою: титульний аркуш; зміст; вступ; кілька розділів, параграфів, що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи; висновки; список використаної літератури; додатки (за потреби) (Додаток 2).

У вступі розкривається актуальність вибраної теми, її місце в системі соціально–педагогічної дисципліни, теоретичне і практичне значення.

У першій частині – теоретичній – подається аналіз наукової літератури, який містить: а) історико–соціальний аспект проблеми; б) її філософське і соціологічне обгрунтування з позицій сучасної науки; в) провідні концепції сучасної педагогічної теорії з даної теми. При аналізі літературних джерел варто не лише викладати їхній зміст, а й висловлювати своє ставлення до кожного з них, відзначаючи положення, які можуть бути використані в роботі, а також ті, з якими погодитися не можна.

В резюме необхідно чітко виділити опорні теоретичні позиції, які необхідно покласти в основу розробки даної Курсової роботи.

У другій частині – практичній (експериментальній) – необхідно описати педагогічний досвід роботи з даної проблеми певного навчального закладу (коледжу, ліцею, технікуму, інституту, університету тощо) або окремого педагогічного працівника, використовуючи матеріали спостережень, бесід з студентами й колегами, публікацій в педагогічній пресі та ін.

Особливо цінним є опис власного практичного педагогічного досвіду і проведеного студентом педагогічного експерименту. Тут же або в додатках можна подати й практичні матеріали: фотознімки, схеми, таблиці, результати анкетування тощо, пронумерувавши їх і подавши відповідні записи. Ці матеріали також мусять бути проаналізовані.

У висновках відображається загальний підсумок з проблеми дослідження на основі резюме першої і другої частини роботи, накреслюються шляхи удосконалення даного аспекту проблеми в теорії і практиці професійного навчання.

В кінці роботи подається бібліографія – літературні джерела, які подаються в алфавітному порядку. Важливо відзначити державні документи, що стосуються педагогічних проблем (закони і постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови, накази і укази Кабінету Міністрів України та міністерств, що опікуються педагогічними проблемами та ін.); монографії, журнальні й газетні статті, підручники, навчальні посібники, методичні розробки та ін.

Грамотно складений бібліографічний список сприяє раціональному оформленню посилань при цитуванні. У тексті роботи відразу після закінчення цитати в квадратних дужках вказується: перша цифра – номер літературного джерела в бібліографічному списку; друга цифра після коми – номер сторінки. Наприклад, [13, 128] або [13, с. 128].

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Ващенко Г. Виховний ідеал. Підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків. – Том 1 (Третє видання). – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 191 с.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.