Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

 

КУРСОВА РОБОТА

cтудента 1301 групи,

спеціальності

“Професійне навчання”

Котченка Степана Васильовича

Науковий керівник

Зайченко Іван Васильвич,

доктор педагогічних наук,

професор

 

Київ 2014


Додаток 4

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ У СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги: один автор Данильченко, Т.В. Психологія статі [Текст]/ Данильченко Т.В. - Ніжин : Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2006. – 208 с.
два автори Молдован, В. Юридична клініка [Текст]: навч. посіб./ Молдован В., Кацавець P. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2007. – 224 с.
три автори Волощук, Г.О. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні : бюджетні, страхові, пенсійні [Текст] : навч. посіб./ Волощук Г.О., Пасічник Ю.В., Прямухіна Н.В. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 184 с.
чотири автори Маркетинг [Текст] : посібник, практикум і навчально-методичний комплекс по маркетингу/ Р.Б. Ноздрьова, Г.Д. Крилова, М.І. Соколова, В.Ю. Гречков. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 568 с.
п’ять та більше авторів Правознавство [Текст]: підручник/ A.L Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, A.M. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова гідність”, 2008. – 792 с.
без автора Конституція України [Текст]: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996]. – К.: Знання, 1996. – 56 с.
Багатотомні видання Історія держави і права України [Текст] : у 2 т. Т.2./ За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К. : Ін Юре, 2003. – 580 с.
Перекладні видання Філософія права [Текст]/ за ред. Джоела Фейнберга, Джулса Коулмена ; перек. з англ. Таращук. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2007. – 1256 с.
Стандарти Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1-2003, IDT) ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Введ. 2007-07-0L – Київ : Держспожив стандарт України, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
Збірники наукових праць Актуальні проблеми фінансів і банківської справи [Текст] : зб. наук, статей. Вип. 7/ Міністерство економіки України. – К.: Знання, 2004. – 351 с.
Словники Словник законодавчих і нормативних термінів [Текст] : термінологічний словник/ уклад. М.І. Іншин, І.М. Шопіна, Г.О. Якимов. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 487 с.
Депоновані наукові праці Соціологічне дослідження малих груп населення [Текст]/ В.І. Іванов [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – X., 2002. –110 с.– Бібліогр.: с. 108-109. – Деп. у ВІНІТІ 13.06.02 №145432.
Складові частини: Книги збірника журналу Веснін, В.Р. Конфлікти в системі управління персоналом [Текст]/ В.Р. Веснін // Практичний менеджмент персоналу. – Л., 1998. – С. 395–414. Базілінська, О.Я. Перспективи розвитку економіки України в контексті євроінтеграції [Текст]/ Базілінська О.Я. // Глобалізація та проблеми економічного розвитку країн у сучасних умовах : збірник матеріалів круглого столу. – Чернігів : Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – С. 21–25. Мілані, B.C. До питання про об’єкт договору про надання послуг [Текст]/ B.C. Мілаш // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 4. – С. 72–77.
Матеріали конференцій, з’їздів Держава загального добробуту: проблеми і перспективи [Текст] : збірник матеріалів вузівської науково-практичної конференції/ Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці ; за ред. канд. пед. наук Зайченко Н.І. – Чернігів : Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – 68 с.
Дисертації Вишняков, І.В. Моделі і методи оцінки комерційних банків в умовах нестабільності [Текст] : дис. канд. екон. наук: 08.00.13 : захищена 12.02.02 : утв. 24.06.02/ Вишняков Ілля Володимирович. – К., 2002. –234 с.
Автореферати дисертацій Прядко, Н.А. Людина у контексті релігійно-філософської рефлексії І. Гізеля [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05/ Прядко Наталія Анатоліївна ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2005. – 18 с.
Звіт про науково-дослідну діяльність Стан і перспективи розвитку статистики друку України [Текст] : звіт про НДД : 06-02/ Кн. палата України ; кер. А.А. Джиго ; викон. В.П. Смирнова [та ін.]. – М., 2000. – 250 с. – Бібліогр.: с. 248–250. – Інв. №756600
Каталоги Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с.: іл.
Промислові каталоги Оснащення класних кімнат загальноосвітніх шкіл [Текст] : каталог/ М-во освіти і науки України. – К., 2002. – 235 с. ; 21 див. – В тексті привед. найменування і адреси виготівників. – 600 экз.
Серійні та інші ресурси, що продовжуються: газета, журнал, бюлетень Статті з газети Діалог регіон : Бізнес. Економіка. Політика. Новини. Факти. Коментарі [Текст] : щотиж. інформ.-аналіт. газ./ засновник: Інформ. агентство "Служба новин". 2002 – К.: Інформагенство, 2002. – 16 п. л. Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Текст] : науково-теоретичний часопис/ Ін-т соціології НАН України. – 1997, липень.К. :ВІПОЛ, – ISSN 1563–3713 Товарні знаки, знаки обслуговування місць походження товарів [Текст] : офіц. бюлетень Укр. агентства по пат. і тов. знакам. – К. – 2 рази на місяць. – вид. з 1994. –30 прим. Громов, В. Україна та Європа [Текст]/ В. Громов // Вісті. – 1999. – 2 березня. – С. 2.
Атласи Атлас світу : [Політичний] [Карти]/ укл. і підгот. до вид. ПКО “Картографія” в 2000 р. ; гол. ред. Н.Н. Полунікина; відп. ред. Н.В. Смурова ; комп’ютер, картографія : Н.М. Тат’ян, Т.В. Деліцина ; оформл. худож. А.Л. Чирікова. – К. : АКТАР : Онікс, 2001. – 1 атл. (448 с.) : кол., карти, табл., текст, іл., указ. 19x13 см. – В-2647. – ISSN 5-85120-055-3 (в пер.). – 3000 прим.
Законодавчі та нормативні документи Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 1 груд. 2005 р./ Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). Медична статистика [Текст] : зб. нормат. док./ упоряд. та голов, ред. В.М. Заболотько ; М-во охорони здоров’я України, Голов, упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ, міськ. наук, інформ.-аналіт. центр мед. статистики. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. : табл. – (Нормативні директивні правові документи).
Бібліографічні покажчики Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки [Текст]/ М-во внутр. справ України, Львів, держ. ун-т внутр. справ ; [уклад. Кирись Б.О., Потлань О.С.]. – Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11с. – (Серія : Бібліографічні довідники ; вип. 2).
електронні ресурси Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р./ Держ. ком. статистики України ; ред. О.Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во “Інфодиск”, 2004. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем, вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул, екрану.
Картографічні видання Політична карта Європи [Карти] : політ, устрій на 1 січ. 2001 р./ укл. і підгот. до вид. ПКО “Картографія” в 2001 р. ; гол. ред. Н.Н. ІІолункіна ; ред. О.І. Іванцова, Н.Р. Монахова ; кер. проекту М.Ю. Орлов. – 1 : 25 000 000 ; полікон. пр-ція ЦНДІГАІК. – М. : ПКО “Картографія”, 2001. – 1 к. (2 л.) : кол. ; 98x71 см. – 250 прим. Європа. Держави Європи [Карти] : [фізична карта]/ укл. і підгот. до друку ПКО “Картографія” в 1985 р. ; ст. ред. Л.Н. Колосова ; ред. Н.А. Дубовий. – Випр. у 2000 р. – 1 : 5000 000, 50 км в і см ; пр-ція норм. кон. равнопром. – К. : Укркартографія, 2000. – і к. : кол., табл. ; 106x89 см. – 3000 прим.

 

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема: ПРОГРАМОВАНЕ НАВЧАННЯ | ЛІТЕРАТУРА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.