Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Облік інших видів власного капіталу

Резервний капітал -це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих доку­ментів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 % статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 % суми чистого прибутку товариства за рік. Призначається Резервний капітал на покриття непередба­чених витрат, збитків, на сплату боргів підприємства при його ліквідації, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Залишки невикористаних коштів Резервного капі­талу переходять на наступний рік.

Для узагальнення інформації про стан та рух Рез. капіталу призначено рахунок 43 „Резервний капітал”. За кредитом відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

Основні проводки:

1) використано частину прибутку на створення Рез. капіталу: Дт 443 Кт 43;

2) використано Рез. капітал: а) на зб. Стат. капіталу Дт 43 Кт 40;

б) на покриття збитків звітного періоду Дт 43 Кт 442;

в) на виплату дивідендів по привілейованим акціям (якщо не вистачає прибутку) Дт 43 Кт 671.

Рахунок 41 “Капітал у дооцінках” призначено для обліку і узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно до П(С)БО відображаються у складі власного капіталу і розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності тощо.Рахунок 41 має такі субрахунки:- 411 “Дооцінка (уцінка) основних засобів” - узагальнюється інформація про дооцінки об'єктів основних засобів, уцінки таких об'єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку;- 412 “Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів” - узагальнюється інформація про дооцінки об'єктів нематеріальних активів, уцінки таких об'єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку;- 413 “Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів” - узагальнюється інформація про зміну балансової вартості об'єкта хеджування при значенні коефіцієнта ефективності хеджування грошових потоків у межах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та віднесення сум до первісної вартості фінансових активів чи фінансових зобов'язань або до складу інших доходів (витрат);- 414 “Інший капітал у дооцінках” - узагальнюється інформація про інший капітал у дооцінках, не відображений на інших субрахунках.Вхідний залишок на субрахунках рахунку 41 “Капітал у дооцінках” формується шляхом перенесення відповідної інформації з рахунку 42 “Додатковий капітал”. Рахунок 42 “Додатковий капітал” призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. За кредитом рахунку відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.Рахунок 42 має такі субрахунки:- 421 “Емісійний дохід” - відображається прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за дебетом рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”;- 422 “Інший вкладений капітал” - обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу;- 423 “Накопичені курсові різниці” - узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до П(С)БО відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході;- 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” - відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі;- 425 “Інший додатковий капітал” - обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків, зокрема капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів.

Вилучений капітал- це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним товарист­вом у його учасників. Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції з метою їх наступного анулювання, перепродажу чи поширення серед своїх працівників. Викуплені акції мають бути реалізовані або анульовані протягом року. В цей період розподіл прибутку АТ здійснюється без врахування викуплених власних акцій.

На рахунку 45 “Вилучений капітал” ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу). За дебетом рахунку відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).Рахунок 45 має такі субрахунки:- 451 “Вилучені акції”;- 452 “Вилучені вклади й паї”;- 453 “Інший вилучений капітал”.Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).
  Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Викуплено акції за купівельною вартістю
Реалізовано акції: - на купівельну вартість акцій   301,311  
  - на різницю між продажною і купівельною вартістю 301, 311
  - на продажну вартість викуплених акцій 301,311
  - на різницю між купівельною та продажною вартостями
Анульовано акції: - на номінальну вартість
  - на різницю між купівельною і номінальною вартістю

Неоплачений капітал- це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до капіталу. При створенні АТ та після прийняття рішення про випуск акцій і оголошення передплати на них вся сума зареєстрованого Стат. капіталу відображається в обліку як неоплачений капітал.

Для обліку призначено рахунок 46 “Неоплачений капітал”: по Дт відображається заборгованість засновників товариства за внесками до Стат. капіталу, по Кт – погашення цієї заборгованості. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Осн. проводки: 1) зареєстровано Стат. капітал Дт 46 Кт 40;

2) відображено внески до стат. капіталу:

- грошовими коштами Дт 30,31 Кт 46;

- ОЗ, НА, ін. НМА і запасами Дт 10,11,12,20,22,28 Кт 46.

Під поняттям забезпечення слід розуміти зобов’язання з невизначеною сумою та часом погашення на дату балансу.

Непередбачене зобов’язання – це:

1) зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджене лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю;

2) теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов’язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов’язання не можна достовірно визначити.

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума вкл. до складу доходу звітного періоду.

З метою бухгалтерського обліку зобов’язання поділяються на:

- довгострокові;

- поточні;

- забезпечення;

- непередбачені зобов’язання.

Забезпечення можуть створюватись для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на:

а) виплату відпусток працівникам;

б) додаткове пенсійне забезпечення;

в) виконання гарантійних зобов'язаннь;

г) реструктуризацію;

д) виконання зобов’язаннь щодо обтяжливих контрактів.

Відповідно до галузевих методологічних рекомендацій з планування, калькулювання і обліку с/в продукції (робіт, послуг) організації окремих галузей народного господарства можуть також створити й інші додаткові резерви:

- на виплату і будівництві премій за введення об’єктів в експлуатацію;

- на будівництво тимчасових (титульних) будівель і споруд;

- на списання товарів в розмірах норм природного убутку;

- на гарантійний ремонт реалізованої продукції (робіт, об’єктів);

- на покриття передбачених витрат, пов’язаних із скороченням виробництва, консервацією виробничих потужностей і виплатою вихідних доплат звільненим працівникам;

- на покриття витрат, пов’язаних із консервацією і утриманням машин і механізмів сезонного використання;

- на покриття витрат по перебазуванню підрозділів організації, а також машин і механізмів.

Суми створених забезпечень визнаються витратами.

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого, ймовірно, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути визначена розрахунково. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створене.

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню.

Непередбачені зобов’язання відображаються на забалансових рахунках підприємства за обліковою оцінкою.

Узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду ведеться на рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів ”.

По Кт рах. відображається нарахування забезпечень, по Дт – їх використання.

Рахунок 47 має такі субрахунки:

- 471 “Забезпечення виплат відпусток” - ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов’язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- 472 “Додаткове пенсійне забезпечення” - ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення;

- 473 “Забезпечення гарантійних зобов’язань” - ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо;

- 474 “Забезпечення інших витрат і платежів” - ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47, зокрема забезпечення на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів, на реструктуризацію та виконання зобов'язань при припиненні діяльності;- 475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)” - підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про призовий фонд - суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї;- 476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї” - підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території
України, узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї. За кредитом субрахунків 475 і 476 і дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, за дебетом - виплата (видача) виграшів гравцям;- 477 “Забезпечення матеріального заохочення” - ведеться облік забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії, які підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконали роботу, що надає їм право на отримання таких виплат у майбутньому;- 478 “Забезпечення відновлення земельних ділянок” - ведеться облік створення за обґрунтованим розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об’єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель), за дебетом субрахунку відображається використання створеного забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів, рекультивації порушених земель.Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування й використання.

Розмір кожної з резервних сум майбутніх витрат і платежів відображаються по кредиту рахунку 47. Фактичні витрати і платежі, для яких був раніше створений резерв, відносяться в дебет рахунку 20, 23, 31, 63, 66.

Правильність утворення і погашення сум резерву перевіряється за даними кошторисів, розрахунків і при необхідності в кінці року коригується.

Бухгалтерський облік коштів цільового фінансування викладений у П(С)БО 15 “Дохід”. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

До цільового фінансування та цільових надходжень відносять кошти, що отримуються підприємством на суворо визначені цілі: утримання дитячих установ, підготовку кадрів, науково-дослідні роботи, що мають народногосподарське значення. Їх фінансування здійснюється за рахунок асигнувань з бюджету, внесків батьків, плати за навчання, прибутку, що залишається в розпорядженні, коштів, отриманих від інших підприємств.

Кошти цільового фінансування та цільових надходжень витрачаються в суворій відповідності до встановлених кошторисів. Забороняється витрачати цільові кошти не за призначенням та направляти інші кошти на цілі, фінансування яких повино здійснюватись тільки за рахунок цільових джерел.

Для узагальнення інформації про наявність і рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в т.ч. про отриману гуманітарну допомогу) ведеться рахунок 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”.

По Кт рахунку відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, по Дт – використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Рахунок 48 має такі субрахунки:- 481 “Кошти, вивільнені від оподаткування” - ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства;- 482 “Кошти з бюджету та державних цільових фондів” - ведеться облік коштів, отриманих з бюджету та державних цільових фондів, та їх використання;- 483 “Благодійна допомога” - ведеться облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість;- 484 “Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень” - ведеться облік надходження та використання коштів, які не відображаються на інших субрахунках рахунку 48.Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Облік страхових резервівведеться на рахунку 49 “Страхові резерви”. Цей рахунок використовують підприємства, які відповідно до законодавства є страхувальниками і у встановленому порядку формують страхові резерви.

 Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 3. IX. Відомості про військовий облік
 4. IX. Відомості про військовий облік
 5. Аверсивную терапію використовують, як правило, при лікуванні алкоголізму, нікотиновій залежності і деяких інших захворювань.
 6. Автоматизовані форми та системи обліку.
 7. Акції та їх облік
 8. Акції та їх облік
 9. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 10. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 11. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 12. Альтернативні теорії капіталу
Переглядів: 2400

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Неемісійні.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.015 сек.