Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Правила оформлення курсової роботи.

4.1. Загальні вимоги до оформлення.

Курсову роботу виконують рукописним способом на одній стороні аркушів білого паперу формату А4 (210-297) з врахуванням наступних вимог:

а)_________________________ обсяг курсової роботи до 30 – 35 сторінок писаного тексту, до 35– 40 друкованого;шрифт Times New Roman №14.

б) курсова робота виконується акуратно, розбірливо, без помарок і скорочень слів (крім загальновживаних скорочень);

в) рукопис пишуть чорнилом або пастою одного кольору (чорного, синього або фіолетового).

г) мінімальний інтервал між рядками 3,6 мм; для друку – 1,15 – 1,5.

д) бажано розміщати до тридцяти текстових рядків на сторінці

є) незначні помилки, описки, графічні неточності, які допущені в процесі написання курсової роботи, можна виправляти зафарбуванням білою фарбою, та акуратним нанесенням на тому ж місці виправленого тексту;

з) кожну структурну частину курсової роботи потрібно починати з нової сторінки.

4.2.Заголовки.

Заголовки структурних частин курсової роботи (наприклад "ВСТУП", "ЗМІСТ') пишуть або друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів пишуть або друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу і ставлять в кінці крапку.

Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати не менше 5,4мм.

4.3.Нумерація.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки.

Номер розділу ставлять після слова "Розділ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка пишуть заголовок розділу.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кіпці номера підрозділу ставлять крапку, наприклад: 42.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту' складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера ставлять крапку, наприклад: "1.2.4." (четвертий пункт другого підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації, таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки) позначають скороченням "Рис." І нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій Повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Після номера ілюстрації крапка не ставиться, наприклад, "Рис. 2.1" (перший рисунок другого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним загальним заголовком таблиці розміщують напис 'Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка Після номера таблиці крапка не ставиться. Наприклад, "Таблиця 1.3" (третя таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на іншу сторінку, слово "Таблиця" і номер її вказують один раз в правому верхньому куті над відповідним загальним заголовком першої частини таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.3.

Формули в курсовій роботі нумерують в межах розділу. Номер формули повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка Після номера формули крапка не ставиться. Номер формули пишуть біля правого поля аркуша на рівні цієї формули в круглих дужках, наприклад: (2.5) (п'ята формула другого розділу).

4.4. Ілюстрації.

Якість ілюстрації повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Ілюстрації повинні бути виконані чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору. При необхідності поглиблення наочності, як виключення, допускається використання в графіках, схемах та картах інших кольорів.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст).

 

4.5.Таблиці.

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятись у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву (загальний заголовок таблиці), яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери.

Заголовки граф (бічні заголовки) повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці назву вміщують тільки над її першою частиною.

Таблиця 1.1 – Назва таблиці

       
       

 

4.6.Формули.

Пояснення значень, символів і числових даних потрібно подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу потрібно подавати з нового рядка Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знаків <<=", "+"„

4.7. Розрахункова частина, виконана за допомогою програм Microsoft Excel, DeltaGraf, STATISTICA 6.0

Приклади:

1. Коефіцієнти народжуваності та смертності (використовуємо дані статистичного збірника). Необхідно розрахувати природний прирісту населення за регіонами у 2005 році.

Відкриваємо лист Microsoft Excel. Вводимо дані в стовпцях A, B, C, D, E, F, G.

В стовпцях H5, I 5, J5 вводимо формули =B5-E5; =C5- F5; = D5- G5 відповідно. Мишкою розтягуємо формули до 10 строки включно.

 

Отримуємо показники природного приросту населення.

 

За допомогою Мастера диаграм розглянемо графічне зображення природного приросту населення та зробимо висновки, що в сільській місцевості спостерігається найбільше скорочення населення, при чому у вибраних областях найгірша ситуація у Вінницькій порівняно з всією Україною, а найліпша у Волинській.

 

 

При виконанні розрахункової частини курсового проектування за допомогою вищевказаних програм необхідно копіювати виконані розрахунки на носії комп’ютерної інформації (дискети, диски) та надати на перевірку керівнику курсового проектування. Тільки після цього можна приступати до друкування курсової роботи.

2.Для визначення стійкості взаємозв’язків між явищами та степені залежності одного явища від іншого використовуємо розрахунок коефіцієнта кореляції.

Уводимо дані по запасах на складах Xi в стовпець А за 8 періодів.

Уводимо дані по вантажообігу Уi у стовпець С. В осередку В5 пишемо формулу =$А5^2 для Хi^2. В осередку D5 пишемо формулу =$C5^2 для Yi^2. Для ХiYi в осередку Е5 пишемо формулу =$A5*$C5. Заповнюємо мишкою всі стовпці, а в рядку 13 пишемо за допомогою ВСТАВКА середні значення по стовпцях. Для середньоквадратичних відхилень в осередки В15 і D15 пишемо формули = ($В$13-$А$13^2)^(1/2) і =($D$13-$C$13^2)^(1/2). Одержуємо SigmaX=3.46 і SigmaY=5.86.

 

В осередок Е15 пишемо формулу коефіцієнта парної кореляції

=($Е$13-$А$13*$C$13)/$В$15/$D$15.

В ОСЕРЕДКИ Е16 і Е17 пишемо формули для А1 і Ао

=$Е$15*$D$15/$В$15 і =$C$13-$Е$16*$А$13. Одержуємо А1=1.268 і Ао=3.038.

В осередку F5 пишемо формулу для теоретичних значень Yti при всіх Xi – значеннях запасів =$Е$17+$Е$16*$А5. В осередку G5 пишемо формулу =$F5-$C5 і обчислюємо різниці еi=Yti-Yi, а в осередку Н5 їхні квадрати по формулі =$G5^2. в осередку G13 визначаємо середнє значення квадратів разностей ei

Тепер обчислимо коефіцієнти рівняння регресії Ао й А1 за допомогою стандартної програми "ЛИНЕЙН", а коефіцієнт кореляції по програмі "КОРРЕЛ".

Позначимо мишкою поле 032:Н36, ВСТАВКА, ФУНКЦІЯ, СТАТИСТИЧНІ, ЛИНЕЙН, ОК, відкривається табло функції "ЛИНЕЙН", уведемо:

Масив Y З5:З12

Масив X А5:А12 |

«ІСТИНА»

«ІСТИНА» , натискаємо F2, Shift + Ctrl + Еnter і читаємо в першому рядку області

Коефіцієнти А1 = 1.2686, Ао=3.0378

SigmaA1=0.458 SigmaAo=3.321

R^2=0.561

Позначимо поле АЗЗ і підключимо ВСТАВКА……... КОРРЕЛ, ОК, уведемо ті ж масиви З5:З12 ;

А5:А12

і одержимо в осередку АЗЗ коефіцієнт кореляції r=0.7492.

Перевірка r^2=R^2 - 0.7492^2=0.5613

При виконанні розрахункової частини курсового проектування за допомогою вищевказаних програм необхідно копіювати виконані розрахунки на носії комп’ютерної інформації (дискети, диски) та надати на перевірку керівнику курсового проектування. Тільки після цього можна приступати до друкування курсової роботи.

3.Умови праці робітників, які зайняти у галузях промис­ловості у 2003-2004 рр.

 

Проаналізувати динаміку середньої частки робітників, які пра­цюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Оцінити вплив на зміну цієї частки:

а) зміни чисельності працюючих у галузі;

б) зміни чисельності працюючих в умовах, що не відповідають вимогам.

Відкриваємо програму STATISTICA.

Вводимо кількість частот і варіацій. Заносимо дані.

 

 

Будуємо стовпчикову діаграму.

 

Визначаємо залежність чисельності працюючих від умов праці.

 

 

 

Аналогічно опрацюємо дані за 2004 рік, порівняємо та зробимо висновки.

При виконанні розрахункової частини курсового проектування за допомогою вищевказаних програм необхідно копіювати виконані розрахунки на носії комп’ютерної інформації (дискети, диски) та надати на перевірку керівнику курсового проектування. Тільки після цього можна приступати до друкування курсової роботи.

 

4.8. Посилання.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали, які використовувалися при виконанні курсової роботи.

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису в переліку посилань із зазначенням номера

Після цитати в тексті ставлять в квадратних дужках номер джерела, що відповідає бібліографічному опису в переліку використаних джерел, наприклад [3].

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" пишуть скорочено, наприклад: "... в табл.. 2.3". у повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації вказують скорочено слово "дивись", наприклад: "див. табл.. 2.3".

4,9. Список використаних джерел.

Спочатку у списку в алфавітному порядку розміщують бібліографічний опис нормативних актів та документів, далі в алфавітному порядку йдуть бібліографічні описи інших використаних джерел.

4.10. Додатки.

Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках. Розміщують додатки у порядку появи посилань у тексті. Кожен повни додаток повинен мати заголовок написаний або надрукований вгорі малими літерами (крім першої великої) симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами (крім першої великої) розміщується слово "Додаток " і проставляється його порядковий номер.

 

Рис. 3.7 – Графік динаміки сільського населення з 1939 по 2005 роки

 

УДК 62-52

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вимоги до складових частин курсової роботи. | Додаток 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.