Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Синусоїдний струм та основні величини, що його характеризують.

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

СИНУСОЇДНОГО ОДНОФАЗНОГО СТРУМУ

 

 

Методичні вказівки

до виконання розрахункових робіт з курсу “Теоретична електротехніка”

для студентів напрямів підготовки 0906 “Електротехніка”,0914 “Електроніка”,

0914 “Компютеризовані системи, автоматика і управління”, 0915 “Компютерна інженерія”.

 

 

Гриф НТУУ “КПІ” наданий рішенням Методради університету

Від17.06.2004 р. Протокол №10.

 

Київ 2004

 

Розрахунок електричних кіл синусоїдного однофазного струму: Метод. вказівки до виконання розрахункових робіт з курсу “Теоретична електротехніка” для студ. напрямів підготовки 0906 “Електротехніка”,0914 “Електроніка”, 0914 “Компютеризовані системи, автоматика і управління”, 0915 “Компютерна інженерія”.

/ Уклад.: І. А. Курило, І. Н. Намацалюк, А. А. Щерба. – К.: НТУУ”КПІ”, 2004.- с.

 

 

Навчальне видання

 

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

СИНУСОЇДНОГО ОДНОФАЗНОГО СТРУМУ

 

Методичні вказівки

до виконання розрахункових робіт з курсу “Теоретична електротехніка”

для студентів напрямів підготовки 0906 “Електротехніка”,0914 “Електроніка”,

0914 “Компютеризовані системи, автоматика і управління”, 0915 “Компютерна інженерія”.

 

Укладачі: Курило Ігор Анатолійович

Намацалюк Ігор Нестерович

Щерба Анатолій Андрійович

 

 

Відповідальний

редактор Ю. Ф. Видолоб, канд. техн. наук, доц.

 

 

Рецензент К. М. Вакуленко, д-р техн. наук, проф.

ВСТУП

 

При вивченні курсів “Теоретичні основи електротехніки”, “Теорія елек-тричних і магнітних кіл”, “Електротехніка і основи електроніки” навчальними планами передбачені такі важливі форми самостійної роботи студента як роз-в’язання задач і виконання розрахунково-графічних завдань.

Розв’язання задач і робота над розрахунково-графічними завданнями дозво-ляє студенту перевірити рівень знання теоретичного матеріалу, навчитись проводити інженерні розрахунки з необхідною точністю, користуватись засо-бами сучасної обчислювальної техніки, навчитись лаконічно і в логічній послі-довності викладати свої думки.

Посібник повинен допомогти студенту в оволодінні методами розрахунку лінійних електричних кіл синусоїдного струму. Тут студент знайде стисло наве-дені найбільш важливі теоретичні положення, рівняння і формули. На конкрет-них прикладах показані особливості розрахунку електричних кіл синусоїдного струму.

Розглянуті векторні і топографічні діаграми, резонансні режими, частотні характеристики, електричні кола з індуктивно-зв’язаними єлементами, чотири-полюсники.

Синусоїдний струм та основні величини, що його характеризують.

 

Синусоїдний струм - струм, що змінюється у часі за синусоїдним законом:

Графік (часова діаграма) його показаний на Рис. 1. Максимальне значення функції - амплітуда. Амплітуду струму позначають Іm .

- фаза синусоїдної функції - числове значення її величини в даний момент часу.

- початкова фаза - значення фази в момент часу , вона може бути додатня або від’ємна, і визначається від точки, де функція міняє знак «-» на «+», до початку координат. На Рис. 1 початкова фаза додатня.

Період Т - це час, за який здійснюється одне повне коливання.

Частота f - число коливань за 1 сек, , вимірюється в або в Герцах (Гц).

Кутова частота (швидкість зміни кута у часі) , вимірю-ється в рад/сек або .

 

Будь-яка синусоїдна функція характеризується трьома величинами – амплі-тудою, кутовою частотою та початковою фазою (Іm, w, yi). На Рис. 2 зоб-ражені синусоїдні напруга і струм од-накової частоти, при чому

Відносне розміщення синусоїд визначається кутом зсуву фаз - j , що дорівнює різниці початкових фаз напруги та струму . Чисельне значення кута зсуву фаз з урахуванням того, що період синусоїди у кутовому вимірі дорівнює , вибирають у діапазоні

При - напруга випереджає струм,

- напруга і струм співпадають за фазою,

- напруга відстає від струму.

В Україні, Росії та Західній Європі стандартна частота енергетичних ус-тановок синусоїдного струму 50 (Гц), в США - 60 (Гц). Діапазон частот, практично застосовуваних, синусоїдних струмів досить широкий: від долей гер-ца, наприклад, в геологорозвідці, до міліардів герц в радіотехніці.

Синусоїдні струми низьких частот (до декількох кілогерц) одержують за до-помогою електромашинних синхронних генераторів(вивчаються у курсі елек-тричних машин), синусоїдні струми більш високих частот одержують в напів-провідникових та лампових генераторах (вивчаються у курсі промислової елек-троніки).

Під середнім значенням синусоїдної ЕРС Ес (напруги, струму) розуміють середнє по модулю значення за період: це висота прямокуника, площа S якого, дорівнює площі фігури, обмеженої напівхвилею синусоїди (Рис.3).

 

Аналогічно для струму і напруги Іc=0.637 Іm ,Uc=0.637 Um.

Більшість електровимірювальних приладів (наприклад, електромагнітної системи) показують не амплітуду і не середнє значення, а, так зване, діюче абоефективне значення синусоїдної величини. Діюче значення синусоїдного струму період якого Т, дорівнює значенню такого еквівалентного постійного струму, який проходячи по тому ж опору, що й синусоїдний, за час Т виділяє на ньому ту ж кількість енергії.

Енергія W, що поглинається в опорі R за час dt дорівнює: . За час одного періоду: . Енергія для постійного струму за цей же час: W=I2RT. Прирівнюємо

= I2RT.

Звідки:

Аналогічно , .

 

Діючі значення синусоїдних величин у корінь з двох раз менші від амплітуди.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Побудова непроекціювального геометричного тіла | Зображення синусоїдних величин векторними.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.