Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Трактат «Про місто Боже» належить перу?

1. Нікколо Макіавеллі;

2. Аврелія Августина;

3. Жан-Жака Руссо;

4 Фоми Аквінського;

5. Марсилія Падуанського.

 

5.Доктрина української монархічної державності належить:

1. В. Липинському;

2. М. Драгоманову;

3. С. Петлюрі;

4. В. Атоновичу;

5. Н. Махну.

6. Корпус виборців, сукупність громадян, наділених активним виборчим правом ‑ це:

1. уповноважені;

2. електорат;

3. політичний етикет;

4. група підтримки;

5. громадська рада.

 

7. Найбільш типовою рисою тоталітарного режиму є:

1. влада системи, яка пронизує всі сфери життя суспільства;

2. одноособова влада харизматичного лідера;

3. домінування демократичних методів правління;

4. ліберальне правління;

5. вільний розвиток громадянського суспільства.

 

8. Термін "політична культура" вперше вжив:

1. французький мислитель Жан-Жак Руссо;

2. німецький філософ XVIII ст. І. Гердер;

3. англійський філософ Дж. Локк;

4. італійський вчений Н.Макіавеллі;

5. голландський мислитель Бенедикт Спіноза

 

9. До зовнішніх функцій держави належить:

1. комунікативна та функція забезпечення зовнішньої безпеки;

2. захист прав та свобод громадян;

3. консолідація суспільства;

4. соціальне забезпечення громадян;

5. забезпечення екологічного балансу.

 

10. Комуністична доктрина органічно пов'язана;

1. із соціальними засадами суспільства;

2. з релігійно-моральними цінностями;

3. з економічними засадами суспільства;

4. з ліберальними поглядами на сутність держави;

5. з націоналізмом.

 

11. Політика, це:

1. публічна діяльність політичних лідерів;

2. організаційно-управлінська сфера суспільної діяльності, метою якої є проблема загальної організації спільного життя людей та влада як універсальний засіб забезпечення такої організації;

3. сукупність найбільш стійких, основних для даної національної спільноти особливостей сприйняття оточуючого світу, форм реакції на нього.

4. форма свідомого обдурювання мас, спекуляція на реальних труднощах і проблемах, потребах і сподіваннях людей з метою досягнення політичного успіху;

5. харизматична форма впливу на суспільство.

 

12. Суть української монархічної державності полягає у наступному;

1. політичним ідеалом для України є спадкова монархія на чолі з гетьманом, в якому втілюється українська національна ідея;

2. політичним ідеалом для України є парламентська республіка;

3. політичним ідеалом для України є республіка на чолі із сильним президентом;

4. політичним ідеалом для України є змішана республіка;

5. політичним ідеалом для України є імператорська модель.

 

13. Кадрова партія характеризується:

1. чіткою організаційною структурою, оформленим членством, внесками та обов'язковим виконанням статутних вимог;

2. відсутністю офіційного членства та жорсткого організаційного зв'язку пересічних партійців і керівників; створюється, як правило, під вибори;

3. класовою заангажованістю;

4. терористичною спрямованістю;

5. використанням радикальних методів для досягнення поставлених цілей.

 

14. Найбільш типовою рисою авторитарного режиму є;

1. ліберальне правління;

2. вільний розвиток громадянського суспільства;

3. влада системи, яка пронизує всі сфери життя суспільства;

4. одноособова влада харизматичного лідера;

5. домінування демократичних методів управління.

 

15. Характерною рисою президентської моделі є:

1. поєднання президентом повноважень глави держави та уряду;

2. уряд формується на парламентській основі та несе перед парламентом відповідальність за свої дії;

3. відсутність механізмів взаємозв'язку та взаємовпливів президента та парламенту, парламенту та уряду;

4. жорсткий контроль президентом усіх гілок влади;

5. суто представницька роль президента у політичній сфері.

 

16. До внутрішніх функцій держави відноситься:

1. забезпечення міжнародного балансу;

2. захист прав та свобод громадян;

3. участь у геополітичних ринках;

4. міжнародна економічна співпраця;

5. підтримка миру у світі.

 

17. Предметом політології є:

1. закономірності становлення та функціонування політичної влади, об'єктивні та суб'єктивні фактори, котрі впливають на їх розгортання, механізми і результати дії цих законів;

2. розвиток суспільства та соціальних класів у ньому;

3. все, що відноситься до діяльності держави, суспільних класів, націй, політичних партій, взаємовідносин влади та громадянина;

4. сукупність поглядів, знань, ідеалів, які відображають специфічний зміст, рівень, особливості уявлень членів національно-етнічної спільноти про сучасне і майбутнє свого розвитку, про місце та призначення серед інших спільнот, а також характер взаємовідносин з ними;

5. розвиток партійної діяльності у суспільстві.

 

18. Харизматичне лідерство – це:

1. лідерство, засноване на звичаї, традиції, які передбачає віру підлеглих у те, що влада законна, оскільки існувала завжди;

2. лідерство, засноване на анархічному правлінні;

3. лідерство, яке передбачає наявність лідерів, обраних демократичним шляхом;

4. лідерство, засноване на вірі мас в особливий "Божий дар", видатні якості та здібності до правління окремих лідерів;

5. лідерство, засноване на тиранії.

 

19. Масова партія характеризується:

1. чіткою організаційною структурою, оформленим членством, внесками та обов'язковим виконанням статутних вимог;

2. відсутністю офіційного членства та жорсткого організаційного зв'язку пересічних партійців і керівників; створюється, як правило, під вибори;

3. класовою заангажованістю;

4. терористичною спрямованістю;

5. використанням радикальних методів для досягнення поставлених цілей.

 

20. Головною опорою авторитарних режимів є:

1. домінуючі вертикальні силові структури - армія, каральні органи;

2. громадянське суспільство;

3. партія – монополіст;

4. засоби масової інформації;

5. політична опозиція.

 

21. Характерного рисою парламентської моделі є:

1. поєднання президентом повноважень глави держави та уряду;

2. уряд формується на парламентській основі та несе перед парламентом відповідальність за свої дії;

3. наявність механізмів взаємозв'язку та взаємовпливів президента та парламенту, парламенту та уряду;

4. жорсткий контроль президентом усіх гілок влади;

5. суто представницька роль президента у політичній сфері.

 

22. Уявлення про державу як велику родину з відповідними порядками, властиво для;

1. патріархальної теорії держави;

2. теорії "нічного вартового";

3. теорії “суспільного договору”;

4. класової теорії;

5. насильницької теорії.

 

23. Теоретичні моделі комунізму були започатковані:

1. Дж. Локком та Т.Гоббсом;

2. Т. Мором та Т. Кампанеллою;

3. В.Парето та Г.Москою;

4. Г. Алмондом та Т. Вербою;

5. В. Леніним і Й. Сталіним.

 

24. Особлива процедура усунення президента від влади називається:

1. інтерпеляцією;

2. вето;

3. імпічментом;

4. вотумом недовіри;

5. референдумом.

 

25. Об'єктом політології є:

1. закономірності становлення та функціонування політичної влади, об'єктивні та суб'єктивні фактори, котрі впливають на їх розгортання, механізми і результати дії цих законів;

2. розвиток суспільства та соціальних класів у ньому;

3. все, що відноситься до діяльності держави, суспільних класів, націй, політичних партій, взаємовідносин влади та громадянина;

4. сукупність поглядів, знань, ідеалів, які відображають специфічний зміст, рівень, особливості уявлень членів національно-етнічної спільноти про сучасне і майбутнє свого розвитку, про місце та призначення серед інших спільнот, а також характер взаємовідносин з ними;

 

26. Загальнокосмічний порядок справедливості у Стародавньому Китаї уособлювався поняттям:

1. маат;

2. дао;

3. діке;

4. фа;

5. цзю.

 

27. Автором відомої праці “Самостійна України” є:

1. М. Міхновський;

2. М. Грушевський;

3. М. Туган-Барановський;

4. М. Драгоманов;

5. В. Липинський.

 

28. Крайні (радикальні) партії характеризуються:

1. чіткою організаційною структурою, оформленим членством, внесками та обов'язковим виконанням статутних вимог;

2. відсутністю офіційного членства та жорсткого організаційного зв'язку пересічних партійців і керівників; створюється, як правило, під вибори;

3. класовою заангажованістю;

4. терористичною спрямованістю;

5. використанням радикальних методів для досягнення поставлених цілей.

 

29. В основі теорії “суспільного договору” лежить принцип:

1. насильства;

2. добровільності ( добровільної згоди );

3. зовнішнього впливу;

4. кругової поруки;

5. взаємовигоди.

 

30. Під пізнавальною функцією політології слід розуміти:

1. формування точних знань про сутність політичного, спираючись на політичну теорію;

2. розробка теорії та методології дослідження політичних явищ, інститутів, процесів;

3. здійснення політичних прогнозів, які базуються на конкретних політологічних дослідженнях;

4. здійснення аналізу суспільно-політичних процесів;

5. логічний підхід у трактуванні політичних процесів.

 

31. Орган, який формулює і схвалює закони в країні:

1. уряд;

2. суд;

3. парламент;

4. прокуратура;

5. юстиція.

 

32. Пряма демократія реалізується через:

1. участь у референдумах, демонстраціях, голосуваннях;

2. участь у виборах (реалізація принципу "делегування повноважень");

3. участь у виборах суддів;

4. участь у громадських слуханнях;

5. участь у масових погромах.

 

33. Основними функціями парламенту є:

1. формування законодавства та контроль за бюджетом країни;

2. здійснення тлумачень Конституції та законів;

3. адміністративно-управлінські;

4. здійснення вирішального впливу на стан, тенденції і перспективи розвитку політико-правової системи;

5. судочинство.

 

 

34. Уявлення про державу як апарат насильства властиве:

1. патріархальній теорії держави;

2. теорії "нічного вартового";

3. теорії “суспільного договору”;

4. класовій теорії;

5. насильницькій теорії.

 

35. Під теоретико-методологічною функцією політології слід розуміти:

1. формування точних знань про сутність політичного, спираючись на політичну теорію;

2. розробка теорії та методології дослідження політичних явищ, інститутів, процесів;

3. здійснення політичних прогнозів, які базуються на конкретних політологічних дослідженнях;

4. здійснення аналізу суспільно-політичних процесів;

5. логічний підхід у трактуванні політичних процесів.

 

36. Практичні поради щодо основних методів завоювання влади в епоху Відродження вперше запропонував:

1. Н. Макіавеллі у трактаті "Державець";

2. Е.Роттердамcький у книзі "Про свободу волі";

3. Ф.Петрарка у праці "Сонети";

4. Ш.-Л. Монтеск’є у праці «Про дух законів»;

5. Г. Гегель у трактаті «Філософія права».

 

37. До керівного складу Верховної Ради України входять:

1. Голова Уряду, його заступники;

2. Голова Верховного Суду, його заступники;

3. Голова Верховної Ради, його заступники;

4. Голова Конституційного суду і його заступники;

5. Президент і його адміністративний апарат.

 

38. Де знаходиться центр виконавчої влади?:

1. у Парламенті;

2. в Уряді;

3. в судовій владі;

4. у місцевих органах управління;

5. у Верховному суді.

 

39. Хто є автором першої в історії західноєвропейської політичної думки книги "Держава":

1. Драгоманов;

2. Платон;

3. Ж.-Ж. Руссо;

4. Арістотель;

5. Н. Макіавеллі.

 

40. Уявлення про державу як інститут, дарований людям Богом, властивий для:

1. теологічної теорії;

2. патріархальній теорії держави;

3. теорії "нічного вартового";

4. теорії “суспільного договору”;

5. насильницької теорії.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. | Варіант №2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.