Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Варіант №2

1. Під політичною соціалізацією людини слід розуміти:

1. процес входження людини в сферу політики; формування політичних знань, уявлень, орієнтацій, настанов, набуття навичок політичної поведінки;

2. звільнення від залежності, підлеглості, гноблення, взагалі від усього застарілого, віджилого зрівняння в правах;

3. світоглядні ідеали, моральні норми, які відображають духовний досвід усього людства;

4. деградацію соціальну людини;

5. реалізацію особистості в партійній діяльності.

 

2. Гасло “мета виправдовує засоби”ввійшло в історію під назвою:

1. анархізм;

2. плюралізм;

3. макіавеллізм;

4. утопічний соціалізм;

5. націонал-соціалізм.

 

3. Характерним набором цінностей для лібералів є:

1. пацифізм, расизм;

2. політична і економічна пасивність, вороже ставлення до реформ;

3. підтримка усталених порядків, культ влади та ієрархії, ставлення до приватної власності як до основної засади господарювання та функціонування суспільства;

4. приватна власність, захист прав і інтересів меншин, мінімізація державного регулювання економіки, зменшення податків та соціальних програм;

5. підтримка колективної, групової власності.

 

4. Яка країна не має Конституції як окремого документу:

1. Франція;

2. Великобританія;

3. Україна;

4. Російська федерація;

5. Польща.

 

5. Під прогностичною функцією політології слід розуміти:

1. формування точних знань про сутність політичного, спираючись на політичну теорію;

2. розробка теорії та методології дослідження політичних явищ, інститутів, процесів;

3. здійснення політичних прогнозів, які базуються на конкретних політологічних дослідженнях;

4. здійснення аналізу суспільно-політичних процесів;

5. логічний підхід у трактуванні політичних процесів.

 

6.Першим Президентом Української народної республіки було обрано:

1. Л. Кравчука;

2. М. Грушевського;

3. Л. Кучму;

4. В. Ющенка;

5. В. Януковича.

 

7. Головною метою створення будь-якої партії є:

1. завоювання та втримання влади;

2. досягнення соціальної стабільності в суспільстві;

3. необхідність ідеологічного впливу;

4. дестабілізація суспільно-політичного стану у державі;

5. непримиренна політична конкуренція.

 

8. Політична система суспільства – це:

1. політична влада;

2. система державних та недержавних інститутів та установ яка пов’язана з питанням завоювання, використання та утримання державної, політичної влади;

3. установа (організація), яка здатна приймати політичні рішення й втілювати їх у відповідні правові норми;

4. узагальнююча назва представницького органу громадян;

5. державна організація суспільства.

 

9. За якої політичної моделі парламент, обравши уряд, не може його усувати до кінця терміну його повноважень?:

1. президентської (американської);

2. парламентської (англійської);

3. парламентсько-президентської (швейцарської);

4. президентсько-парламентської (французької);

5. анархічної.

 

10. Яка із наведених держав є унітарною?:

1. Велика Британія;

2. Польща;

3. Канада;

4. Німеччина;

5. Швейцарія.

 

11. Сутність консервативної доктрини:

1. політична і економічна пасивність, вороже ставлення до реформ;

2. підтримка колективної, групової власності;

3. політична ідеологія і практика суспільно-політичного життя, що орієнтується на збереження і підтримання існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей і морально-правових засад;

4. політична та ідеологічна течія, що об'єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод;

5. ідеологічна і політична течія, яка виступає за здійснення ідей демократичного соціалізму в усіх сферах життя суспільства.

 

12. Програмний документ Кирило-Мефодіївського братства називався:

1. "Відозва до укранців";

2. “Самостійна Україна”;

3. “Руська Правда”;

4. «Листи до братів-хліборобів»;

5. «Литовські статути».

 

13. Перші аристократичні клуби – прототипи сучасних партій з'явились:

1. у стародавньому Римі (оптимати і популяри);

2. в Англії (торі та вігі);

3. у Франції (якобінці та жірондисти);

4. в Чехії (гусити);

5. у Росії (західники та слов'янофіли).

 

14. Парламент, це:

1. орган жорсткого контролю президентом усіх гілок влади;

2. суто представницький орган президента у політичній сфері;

3. узагальнююча назва представницького органу громадян, що здійснює законодавчу владу в країні;

4. система державних і місцевих владних органів і установ, що здійснюють владно-політичні та адміністративно-управлінські функції;

5. ланка державної влади, що відповідно до закону ухвалює рішення, спрямовані на подолання суперечок між фізичними особами, фізичними та юридичними особами, здійснює тлумачення Конституції та законів.

 

15. Який із зазначених елементів є необхідними для функціонування класичної президентської моделі?:

1. сильна виконавча влада в умовах панування ідеології лібералізму, розвинутих громадянського суспільства та правової держави;

2. максимальне обмеження демократичних методів правління;

3. переважаючий вплив парламенту в політичній сфері.

4. уряд формується на парламентській основі та несе тільки перед парламентом відповідальність за свої дії;

5. суто представницька роль президента у політичній сфері.

 

16. Яка із наведених держав є федеративною:

1. Україна;

2. США;

3. Франція;

4. Польща;

5. Італія.

 

17.“Формальний” лідер ‑ це:

1. той, хто реально керує;

2. той, хто має до цього здібності;

3. той, хто за розписом знаходиться при владі;

4. той, хто здійснює послідовні політичні реформи;

5. той, хто консолідує суспільство.

 

18. В парламентській моделі прем'єр–міністр:

1. лідер партії, яка отримала перемогу на виборах;

2. обирається прямим, загальним голосуванням;

3. обирається опосередковано, через систему виборщиків;

4. призначається президентом;

5. захоплює силою владу.

 

19. Яка з наведених держав є членом Європейського Союзу:

1. Україна;

2. Польща;

3. Білорусь;

4. ПАР;

5. Китай.

 

20. Творцем теорії “ інтегрального націоналізму” є:

1. М. Грушевський;

2. П. Скоропадський;

3. Д Донцов;

4. М. Міхновський;

5. Т. Шевченко.

 

21. Державний устрій , це:

1. територіально-організаційна структура держави, яка встановлює порядок поділу її на частини та відносини між центральною та місцевою владами;

2. організація вищої державної влади та система її взаємостосунків з громадянами;

3. характер відносин між різними етносоціальними суб'єктами, який ґрунтується на спільності інтересів, цілей, завдань;

4. це організація партійних стосунків у державі;

5. це система громадських оганізацій у державі.

 

22. Найважливішим теоретичним положенням лібералізму є:

1. створення "соціальної держави" як інструменту формування "солідарного суспільства";

2. підтримка усталених порядків, культ влади та ієрархії, ставлення до приватної власності як до основної засади господарювання та функціонування суспільства;

3. нетерпимість до вільнодумства;

4. приватна власність, захист прав і інтересів меншин, мінімізація державного регулювання економіки, зменшення податків та соціальних програм;

5. підтримка колективної, групової власності.

 

23. Сецесія ‑ це:

1. збори громадян Стародавньої Греції у V-VI ст. до н.е.

2. представницький орган у Стародавньому Римі;

3. вільний вихід із складу конфедерації;

4. підписання федеративного договору;

5. дострокове припинення повноважень президентом.

 

24. Якою республікою за формою правління є Україна?:

1. монархією;

2. президентсько-парламентською;

3. республікою;

4. імперією;

5. парламентсько-президентською.

 

25. Які два принципи лежать в основі правової держави?:

1. загальнодозволяючий та загальнозабороняючий;

2. система стримок та противаг;

3. єдності та боротьби протилежностей;

4. солідаризм і рівність;

5. ксенофобія і расизм.

 

26. “Політія” за Аристотелем, це:

1. одна із негативних форм правління;

2. одна із застарілих моделей політичного устрою;

3. одна із найбільш досконалих форм правління, при якій в усьому панує поміркованість;

4. адміністративний устрій давньогрецьких полісів;

5. один із органів правління у давньогрецьких республіках.

 

27. Поділ влад, це:

1. один з головних принципів демократичного суспільства, сутність якого полягає у відносному розподілові цілісної державної влади на законодавчу, виконавчу та судову із застосуванням механізму їх взаємного стримування та противаг;

2. гострі дебати, дискусія, зіткнення різних думок, поглядів з певних актуальних питань;

3. ставлення політичного суб'єкта до об'єктів, процесів, явищ політичного діяльності;

4. розпорошення владних повноважень;

5. конфронтація між діючою владою і опозицією.

28. Що покликане забезпечувати таємне голосування:

1. незалежність того, хто голосує від наслідків його волевиявлення;

2. неможливість підтасовки результатів виборів;

3. спрощення підрахунку голосів;

4. адміністративний тиск політичної влади;

5. презумпція невинуватості.

 

29. Сутність загальнодозволяючого принципу:

1. людина господар своєї долі.;

2. заборонено все, що не дозволено законом;

3. дозволено все, що не заборонено законом;

4. дозволено абсолютно все;

5. загальновизнана ідеологія.

 

30. Абсолютна більшість, це:

1. звичайна більшість;

2. 50% + 1 голос;

3. ситуація, коли участь у виборах беруть 2/3 або 3/4 від числа тих, хто має право брати участь у виборах;

4. участь у виборах 100 % громадян;

5. ігнорування виборів більшою частиною суспільства.

 

31. Сутність загальнозабороняючого принципу:

1. людина господар своєї долі.;

2. заборонено все, що не дозволено законом;

3. дозволено все, що не заборонено законом;

4. дозволено абсолютно все;

5. загальновизнана ідеологія.

 

32. Перші політичні партії з’явилися у:

1. в Росії;

2. у Німеччині;

3. в Англії;

4. у США;

5. в Україні.

 

33. Важливою рисою тоталітарної влади, є:

1. домінуючі вертикальні силові структури - армія, каральні органи;

2. громадянське суспільство;

3. партія – монополіст;

4. засоби масової інформації;

5. політична опозиція.

 

34. Масова компанія, широкий комплекс заходів та процедур для формування керівних органів у державі, це:

1.імпічмент;

2. референдум;

3. виборча кампанія;

4. путч;

5. передача повноважень.

 

35. Найвищий орган, який несе відповідальність за організацію і проведення виборів в Україні – це:

1. Верховний суд;

2. Центральна виборча комісія;

3. Верховна Рада;

4. уряд;

5. Конституційний суд.

 

36. Одним із перших ідею федерації слов‘ян сформулювали:

1. Організація "Об'єднані слов'яни";

2. прихильники "хлопоманства";

3. представники Кирило-Мефодіївського братства;

4. українофіли;

5. «Братство тарасівців».

 

37. Вперше термін “консерватизм” був ужитий::

1. Ф. Шатобріаном;

2. Дж. Локком;

3. Т. Гоббсом;

4. Е. Дюркгеймом;

5. М. Дюверже.

 

38. Концепція "Ідеальної держави" належить:

1. Сократу;

2. Платону;

3. Гіппократу;

4. Аристотелю;

5. М. Падуанському.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Трактат «Про місто Боже» належить перу? | Який напрям у політичній думці майже безроздільно панував в українській політичній думці з 40-х рр. ХІХ ст. до 20-х рр. ХХ ст.?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.