Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Історія держави і права зарубіжних країн як наука

ББК 67.2я73 О-66

Рекомендовано до друку Вченою радою

юридичного факультету Інституту державного управління і права

Київського національного університету культури і мистецтв

(протокол № 2 від 27лютого 2006р.)

Рецензенти

Білик Б. І.- доктор історичних наук, професор Бризгалов І. В.- кандидат юридичних наук, доцент

Орленко В. І.

О-66 Історія держави і права зарубіжних країн:Посіб. для підготов, до іспитів /В. І. Орленко, В. В. Орленко. -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. - 244 с. - (Б-чка студента).

I8ВN 978-966-437-025-4.

Викладення матеріалу в посібнику здійснюється на основі типової програми з навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн", яку вивчають у вищих навчальних закладах І—IV рівнів акредитації. Автори коротко, майже в конспективній формі, охарактеризували основні риси права та держави провідних цивілізацій в історичній ретроспективі. Така форма подання матеріалу дає змогу ефективно готуватися до заліків та іспитів із цієї дисципліни, швидко повторити пройдений матеріал або зорієнтуватися в новому.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю як денної, так і заочної форм навчання.

ББК67.2я73

I8ВN 978-966-437-025-4

© Орленко В. 1, Орленко а а,2006,2007, 2008 © Видавець ПАЛИВОДА А. а,2006, 2007,2008


ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................... 10

ТЕМА 1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука

1.1. Призначення курсу "Історія держави і права зарубіж­
них країн".................................................................................................. 12

1.2. Предмет історії держави і права зарубіжних країн......... 12

1.3. Методологія науки та курсу історії держави і права
зарубіжних країн.................................................................................... 13

1.4. Зв'язок історії держави і права зарубіжних країн

'•• іншими дисциплінами............................................................................... 13

1.5. Джерела та періодизація історії держави і права
зарубіжних країн.................................................................................... 14

ТЕМА 2. Держава і право Стародавнього Єгипту

2.1. Виникнення, періодизація та суспільний лад Старо­
давнього Єгипту:.......................................................................................... 14

2.2. Державний лад Стародавнього Єгипту.............................. 17

2.3. Джерела, зміст і основні риси права Стародавнього
Єгипту 19

ТЕМА 3.Держава та право Стародавнього Вавилона

3.1. Виникнення й основні етапи розвитку Стародавнього
Вавилона......................................................................................................... 20

3.2. Суспільний лад і правове становище населення Старо­
давнього Вавилона........................................................................................... 21

3.3. Державний лад Вавилона............................................................. 21

3.4. Реформи Хаммурапі............................................................................ 23

3.5. Загальна характеристика Законів Хаммурапі: історія
віднайдення пам'ятки, структура, принципи......................................................... 23

3.6. Право власності та зобов'язальне право в Законах
Хаммурапі....................................................................................................... 24

3.7. Шлюбно-сімейні відносини та спадкове право за Законами
Хаммурапі....................................................................................................... 26

3.8. Злочин і покарання в Законах царя Хаммурапі........................................ 26

3.9. Закони Хаммурапі про судовий процес....................................... 27

ТЕМА 4. Держава та право Стародавньої Індії

4.1. Виникнення держав у Індії...................................................................... 28

4.2. Система варн (каст) Стародавньої Індії........................................ 29

4.3. Державний лад і система управління Стародавньої Індії. ЗО

4.4. Джерела староіндійського права................... ...„............................ 31

4.5. Загальна характеристика Законів Ману: історія створення,
структура, форма викладу приписів........................................................... 31

4.6. Основні риси права Стародавньої Індії......................................... 32


ТЕМА 5. Держава та право Стародавнього Китаю

5.1. Виникнення й періодизація історії Стародавнього Китаю.... 34

5.2.Суспільний лад Стародавнього Китаю................................. 35

5.3.Організація державної влади в Стародавньому Китаї.. 36

5.4.Реформи Шан Яна..................................................................... 37

5.5.Судова система Стародавнього Китаю............................. 37

5.6.Основні риси права Стародавнього Китаю...................... 38

ТЕМА 6. Держава та право Стародавньої Греції

6.1. Формування державності в Стародавній Аттиці.
Поняття полісу та його органи влади................................................. 39

6.2. Реформи Солона....................................................................... 40

6.3. Реформи Клісфена.................................................................... 41

6.4. Державний лад Афін у період розвитку демократії........ 42

6.5. Джерела й основні риси афінського права........................ 43

ТЕМА 7. Держава та право Стародавнього Риму

7.1. Виникнення й основні етапи розвитку Римської рабо­
власницької держави........................................................................... ,

7.2. Суспільний лад Стародавнього Риму.................................

7.3. Державний лад Риму в царський період............... ,............

7.4. Реформи Сервія Тулдія............................................................

7.5. Державний лад Риму в республіканський період............

7.6. Римська держава в період імперії....... '.................................

7.7. Основні етапи розвитку римського права........... „...'.........

7.8. Джерела римського права......................................................

7.9. Поняття та характерні риси квіритського права.............

7.10. Закони XII таблиць: історія створення, структура,
форма викладу правових норм..........................................................

7.11. Кримінальне право Стародавнього Риму.......................

7.12. Кодифікація Юстиніана........................................................

ТЕМА 8. Ранньофеодальна держава і право франків

8.1. Загальна характеристика середньовічної держави та права.

8.2. Виникнення держави франків і основні періоди її розвитку.

8.3. Форми феодальної залежності селян у державі франків...

8.4.Центральне та місцеве управління держави франків....

8.5.Судова система держави франків........................................

8.6.Джерела права у Франкській монархії.......... :........ .-:.........

 

8.7. Салічна правда: історія створення, джерела, структура,
форма викладу правових норм..........................................................

8.8. Основні риси права франків.................................... ;.............

ТЕМА 9. Феодальна держава та право Франції

9.1. Виникнення Франції та її розвиток у ранньофеодальний
період........................................................................................................


 

9.2. Боротьба королівської влади Франції за централізацію
держави. Реформи Людовика IX............................................... 63

9.3. Франція в період станово-представницької монархії
(XIV-XV століття)...................................................................................... 64

9.4. Великий березневий ордонанс (1357 р.)............................. 65

9.5. Абсолютна монархія у Франції................................................ 66

9.6. Джерела права середньовічної Франції................................. 67

9.7. Основні риси права середньовічної Франції..................... 68

ТЕМА 10. Феодальна держава та право Англії

10.1.Суспільний і державний лад англосаксів.......................... 69

10.2.Феодальна монархія в Англії після нормандського
завоювання (XI —XII століття).............................................................. 70

10.3. Утворення станово-представницької монархії в Англії. 71

10.4.Велика хартія вольностей 1215 р.......................................... 73

10.5.Абсолютна монархія в Англії.................................................. 74

10.6. Джерела права середньовічної Англії............................... 75

10.7. Основні риси права середньовічної Англії.......................... 76

ТЕМА 11. Держава та право Німеччини в Середні віки

11.1. Утворення й особливості розвитку феодальної держави

в Німеччині................................................................................................ 77

11.2. Станово-представницька монархія в Німеччині.............. 78

11.3. Золота булла 1356 р.................................................................... 79

11.4. Абсолютизм у Німеччині........................................................ 80

11.5. Джерела й основні риси права середньовічної Німеччини. 81

11.6. "Саксонське зерцало".................................................................. 82

11.7. "Швабське зерцало"................................................................ 83

11.8. "Кароліна".................................................................................. 84

ТЕМА 12. Держава та право Арабського Халіфату

12.1. Виникнення й розвиток Арабського Халіфату................ 84

12.2. Державний лад Арабського Халіфату.............................. 86

12.3. Джерела й основний зміст права Арабського Халіфату.

ТЕМА 13. Виникнення та розвиток держави і права в західних та східних слов'ян

ТЕМА 14. Держава та право Федеральної Росії 14.1. Виникнення й державний лад Росії в XIV—XVI сто­ літтях...............................

13.1.Виникнення та розвиток феодальної держави і права
Болгарії

13.2. Виникнення й розвиток феодальної держави та права
в Чехії

13.3. Виникнення й розвиток феодальної держави та права
Польщі


20.11.Фінансова реформа.............................................................. 166

20.12.Контрреформи 1880-1890-хрр......................................... 167

20.13. Розвиток права Росії у другій половині ХІХст............. 168

 

20.14. Розвиток юридичної думки Росії в другій половині
ХІХст 169

20.15. Зміни в державному ладі Російської імперії на
початку XX ст......................................................................................... 171

20.16. Організація місцевої влади в період буржуазно-
демократичної революції 1905—1907 рр...................................... 173

ТЕМА 21. Державата право СІЛА в Новітній час 21.1. "Новий курс" президента Ф. Рузвельта............................ 176 21.2. Державний лад США............................................................ 177 21.3. Конгрес США.......................................................................... 178 21.4. Президент СІДА.

20.17. Розвиток права в період буржуазно-демократичної
революції 1905-1907 рр.......................................................................

20.18. Зміни в державному апараті та праві Росії в період
Першої світової війни...............................

 

21.5. Уряд США................................................................................ 180

21.6. Судова система США........................................................... 180

21.7. Основні риси розвитку правової системи США......

ТЕМА 22. Держава та право Німеччини Новітнього часу

кої
189 190 191
22.6. Судова система сучасної Німеччини., 22.7. Розвиток німецького права...................

 

22.1. Революція 1918р. й утворення Веймарської республіки. 183

22.2. Встановлення фашистської диктатури в Німеччині.... 185

22.3. Німеччина після Другої світової війни............................. 187

22.4. Конституція ФРН 1949 р...................................................

22.5. Приєднання НДР до ФРН і створення єдиної Німецьк<
держави............................................

ТЕМА 23. Держава та право Великобританії в Новітній час

23.1. Організація держав.""' =»=»*'

мої влади............................................. 192

23.2. Судова система Великобританії....................................... 193

23.3. Основні зміни в праві.................................................


ТЕМА 25. Держава та право Японії в Новітній час

25.1. Державний і політичний лад Японії у 1920 — 1940-х рр... 203

25.2. Конституція Японії 1947 р.................................................... 205

25.3.Розвиток Японії в другій половині XX — на початку
XXI століть................................................................................................ 206

25.4. Судова система сучасної Японії......................................... 207

25.5. Адміністративно-територіальний поділ сучасної Японії. 208

ТЕМА 26. Держава та право Китаю в Новітній час

26.1. Антифеодальна буржуазна революція 1911 —1913 рр.
в Китаї........................................................................................................

26.2. "Друга революція" в Китаї.................................................... 210

26.3. "Третя революція" в Китаї.................................................... 211

26.4. Соціалістичний Китай........................................................... 212

26.5. "Великий стрибок" у Китаї................................................... 213

 

26.7. "Культурна революція" в Китаї........................................... 214

26.8. Китай після Мао Цзедуна..................................................... 215

 

26.8. Система державних органів сучасного Китаю............... 216

26.9. Судова система сучасного Китаю..................................... 217

26.10. Конституція та основні риси права сучасного Китаю.... 217

ТЕМА 27,Держава та право Росії в Новітній час

.27.1. Держава і право Росії в період буржуазно-демокра­
тичної революції...................................................................................... 219

27.2. Соціалістична революція в Росії та створення радянської
держави...................................................................................................... 221

27.3. Радянська держава та право в період НЕПу (1921 —
1929рр.)...................................................................................................... 225

27.4. Радянська держава і право в період докорінного
зламу суспільних відносин (кінець 20-х рр. — 1941р.)................. 228

27.5. Радянська держава та право в 1941 —1945 рр.............. 233

27.6. Радянська держава та право в 1945—1991 рр............... 236

2.7.7. Держава та право Російської Федерації в період

реставрації капіталізму......................................................................... 240


ТЕМА 24. Держава та право Франції в Новітній час

202 202

24.1. Третя республіка у Франції між світовими війнами... 196

24.2. Четверта республіка у Франції. Конституція 1946 р... 198

24.3. Утворення П'ятої республіки. Конституція 1958 р....... 200

24.4. Судова система сучасної Франції..............................

24.5. Розвиток французького права......................................


Вступ

Навчальний курс історії держави і права зарубіжних країн є обов'язковою фундаментальною юридичною дисципліною та складо­вою частиною навчального процесу студентів, які навчаються за спеціальністю "Правознавство". Він передбачає вивчення процесів виникнення й розвитку держави та права різних народів світу від найдавніших часів і до наших днів. Вивчення цієї дисципліни має важливе наукове, світоглядне, політичне, виховне, прогностичне та практичне значення. По-перше, воно сприяє політичному само­пізнанню, усвідомленню місця і ролі незалежної України в сучасному світі. По-друге, історія держави та права зарубіжних країн є науковою базою для вивчення інших юридичних дисциплін, дає можливість роз­ширити межі юридичних знань, сприяє виробленню не лише юридич­ного мислення, але й загальної юридичної культури. По-третє, під час розгляду питань курсу аналізуються дані та факти загальної історії, економіки, політики, а також інша інформація, що хоча без­посередньо й не стосується юридичних наук, але сприяє розширен­ню загального світогляду. По-четверте, виникає потреба в розгляді низки положень з теорії держави та права, а також багатьох галузе­вих юридичних дисциплін. По-п'яте, історія держави і права зарубіж­них країн — це методологічна наука, що дає можливість глибше зрозуміти надзвичайно різноманітні й суперечливі процеси розвитку держави та права, а також їхні основні закономірності. По-шосте, вивчення досвіду державного та правового розвитку провідних країн світу має сприяти розв'язанню аналогічних питань у нашій державі. Це не означає, що зарубіжний досвід є готовим зразком для запозичен­ня, проте саме такий досвід, сконцентрований у теорії та практиці розвинених країн світу, можна сприймати як своєрідне мірило для прогнозування подальшого державотворчого та правового роз­витку України. Отже, сьогодні не можна бути кваліфікованим юристом, не маючи історично-правової підготовки.

Опанування історії держави і права зарубіжних країн є невід'ємною частиною та необхідним елементом вищої юридичної освіти. При вивченні цієї дисципліни доводиться мати справу з величезним обсягом інформації, що стосується державно-правового розвитку багатьох зарубіжних країн і охоплює проміжок часу в декілька тисячоліть. З огляду на сказане вище та беручи до уваги перевантаже­ність наявних підручників і навчальних посібників з цього курсу надмірною, нерідко несуттєвою інформацією, автори поставили 10


 


перед собою мету - коротко й доступно, майже в конспективній формі, викласти загальні та специфічні риси виникнення, розвитку й функціо­нування різних історичних типів і форм держави та права, що існували протягом усієї історії розвитку людства. Посібник подає відповіді майже на 200 питань, які сформульовано згідно із затвердженою Міністерством освіти і науки України програмою курсу з історії держави і права зарубіжних країн, більшість з цих питань, як свідчить практика провідних вищих навчальних закладів України, так чи так виносяться на екзаменаційну сесію. Сподіваємося, що запропоноване видання не тільки сприятиме систематизації отриманих студентами протягом року знань з курсу історії держави і права зарубіжних країн та добрій підготовці до іспиту, але й заощадить їхній час.


ТЕМА 1

Історія держави і права зарубіжних країн як наука

1.1. Призначення курсу "Історія держави і права зарубіжних країн"

Історія держави і права зарубіжних країн є обов'язковою фундаментальною дисципліною, котру вивчають у всіх вищих юридич­них навчальних закладах та на всіх юридичних факультетах, її мета-ознайомити студентів із загальними та специфічними рисами виник­нення, розвитку й функціонування держави та права в різних народів від найдавніших часів до наших днів; допомогти їм при всьому розмаїтті та суперечливості усвідомити загальні закономірності становлення й розвитку держави і права, навчити, використовуючи отримані знання, аналізувати сучасний стан української державності та права, прогнозувати основні тенденції їхнього розвитку в майбутньому.

Вивчення історії держави і права зарубіжних країн має важливе наукове, світоглядне, політичне та практичне значення, є базою для опанування інших юридичних дисциплін, дає змогу значно поглибити загальні юридичні знання студента, сприяє виробленню не лише юридичного мислення, але й загальної юридичної культури.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Задание №7 – 25 баллов | Предмет історії держави і права зарубіжних країн

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.