Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Призначення та класифікація поздовжньо – фрезерних верстатів.

Поздовжньо-фрезерні верстати призначені для обробки горизонтальних, вертикальних, похилих і фасонних поверхонь деталей торцевими, циліндричними і фасонними фрезами. Верстати випускають одно - і двох стійковими, з одним або декількома шпинделями.

Поздовжньо-фрезерні верстати мають робочий стіл, що здійснює лише повздовжнє переміщення. Головним рухом в поздовжньо-фрезерних верстатах є обертальний рух шпинделя бабок, а рухами подач – повздовжній рух столу і відповідні переміщення шпиндельних бабок. Окрім робочих рухів верстати мають зазвичай наступні допоміжні рухи: швидкі повздовжні переміщення столу; швидкі переміщення шпиндельних бабок; швидкий підйом або опускання траверси; переміщення гільз шпинделів кожної шпиндельної бабки для точної установки фрез на потрібну товщину шару, що зрізується; поворот будь-якої з шпиндельних бабок для установки фрези під потрібним кутом (у верстатів з поворотними шпиндельними бабками). Ширина столу повздовжньо – фрезерних верстатів знахо­диться в межах 320–5000 мм, а довжина 1000–12 500 мм і більше. Кожен шпиндель приводиться в рух від окремого електродвигуна.

Сучасні повздовжньо – фрезерні верстати мають високу продуктивність. Ма­шинний час при обробці скорочується в результаті високих швидкостей шпинделів, високих подач, великих тягових сил приводів подач і достатніх потужностей шпиндельних бабок. Допоміжний час скорочується в результаті механізації допоміжних операцій, при використанні дистанційного керування верстатом з одного підвісного пульта. У конструкціях верстатів передбачені можливість наладки з пульта управління будь-якого режиму роботи, дистанційне безступінча­сте регулювання подач (для верстатів з шириною столу 500 мм і більше), затиск і відтискання переміщуваних вузлів, їх переміщення, механізоване прибирання стружки із зон різання і інші види механізації.

В повздовжньо – фрезерних верстатах нерухома станина являється основою, до якої в двох стійкових верстатах кріплять дві стійки без поперечини або з поперечиною, а в одно стійкових – одну стійку, що несе консольну траверсу.

Двох стійковий повздовжньо – фрезерний верстат з неповоротними шпиндельними бабками показаний на рис.17.1, одно стійковий верстат з неповоротною шпиндельною бабкою – на рис.17.2. Схеми компоновок одно стійкових і двох стійкових верстатів приведені на рис.17.3.

 

Рис. 17.1. Двох стійковий поздовжньо-фрезерний верстат.

Рис.17.2. Одностійковий поздовжньо-фрезерний верстат.

Рис.17.3. Схеми компоновок поздовжньо-фрезерних верстатів:

а – одно стійкових; б – двох стійкових з нерухомими шпиндельними бабками; в – двох стійкових з поворотними шпиндельними бабками.


2.Будова та основні вузли поздовжньо – фрезерних верстатів.

Двостояковий поздовжньо-фрезерний верстат (рис. 17.4) складається зі станини А, двох стояківБ, Й, стола3, траверсиГ,поперечки Д, двох фрезерних головокВ, Ж з горизонтальною віссю обертання шпинделя й двох фрезерних головокЕ, Є з вер­тикальною віссю обертання шпинделя.

Станина має горизонтальні напрямні для стола. В ній змонтовані механізми для поздовжнього зворотно-поступального переміщення стола з різною швидкістю.

Рис. 17.4. Двостояковий поздовжньо-фрезерний верстат:

А - станина; Б, И - стояк; В, Е. Є, Ж - фрезерна головка;

Г - траверса; Д - поперечка; 1 - шпиндель; 2 - фреза;

Dr - головний рух різання; Ds - рух подачі

Останньою ланкою кіне­матичного ланцюга є черв'ячно-рейкова передача. На станині закріплені два стояки.

Стіл призначений для базування й закріплювання загото­вок, для виконання робочої подачі Ds й зворотного швидкого переміщення у початкову позицію.

На вертикальних напрямних стояків пересуваються (у вер­тикальному напрямку) фрезерні головки з горизонтальною віссю обертання шпинделя, а також траверса з двома фрезерними го­ловками з вертикальною віссю обертання шпинделя. Щоб підви­щити жорсткість, стояки вгорі з'єднані поперечкою.

Траверса обладнана окремим механізмом вертикального переміщення. Фрезерні головки Е і Є незалежно переміщаються по напрямних траверси в горизонтальному напрямку.

Кожна фрезерна головка має індивідуальний електродвигун, що передає обертальний рух на коробку швидкостей і далі на шпиндель (головний рух різання Dr). Крім обертального руху шпиндель отримує переміщення вздовж своєї осі, яке використо­вують під час виставлення фрези на задану глибину різання. Фрезерні головки можна встановлювати під потрібним кутом відносно поверхні стола.

 

Питання для самоперевірки

1.Класифікація поздовжньо - фрезерних верстатів.

2.Для яких технологічних операцій призначені верстати?

3.Чим відрізняється одностоякові поздовжньо – фрезерні верстати від двохстоякових ?

4.Класифікація рухів поздовжньо – фрезерних верстатів?

5.Основні розміри поздовжньо – фрезерних верстатів.

Тема 18: Поперечно-стругальний верстат моделі 7Е35.

Література: [16] c. 248-250; [17] c. 178-180

 

Студенти повинні знати:

1. Призначення та область застосування поперечно – стругальних верстатів.

2. Будову та основні вузли поперечно - стругальних верстатів.

3. Кінематику рухів поперечно - стругальних верстатів.

Студенти повинні вміти:

Виконати розрахунки по налагодженню та настройці поперечно - стругальних верстатів.

 

Поперечно-стругальні верстати призначені для обробки плоских і фасонних поверхонь, а також пазів на заготов­ках з довжиною обробки до 1000 мм. Їх переважно використову­ють в інструментальних і ремонтних цехах.

Поперечно-стругальний верстат (рис.18.1) складається з фундаментної плити А, литої станиниБ, повзунаЕ, столаГ, поперечки В і супорта Д.

На фундаментній плиті закріплена станина.

У горизонтальних напрямних станини переміщається супорт, а по вертикальних напрямних - поперечка разом зі сто­лом. У станині змонтована коробка швидкостей з кулісним ме­ханізмом (або гідропривід), який забезпечує зворотно-поступаль­ний рух повзуна.

На лівому торці повзуна закріплений супорт. Повзун із су­портом, переміщаючись вперед, виконує головний рух різання Dr , а переміщаючись назад - зворотний хід.

Супорт має відкидний різцетримач 1 і вертикальні напрямні з гвинтовою передачею. Їх можна встановлювати під потрібним кутом в разі обробки нахилених площин. Переміщення рухо­мої частини супорта разом з різцетримачем використовують як рух вертикальної подачі Ds в чи подачі під заданим кутом Ds к, а також як допоміжний рух для налаштовування різця на задану глибину різання. Відкидний різцетримач дозволяє різцю легко ковзати по обробленій поверхні заготовки під час зворотного ходу повзуна, завдяки чому різець і оброблена поверхня не за­знають пошкоджень.

Вертикальну подачу можна також виконувати, переміщаю­чи поперечку зі столом по напрямних станини. Переважно таке переміщення використовують для підведення заготовки у по­чаткове положення перед обробкою.

Рис. 18.1. Поперечно-стругальний верстат і його кінематична схема:

А - фундаментна плита; Б - станина; В - поперечка; Г - стіл;

Д — супорт; Е - повзун; 1 - відкидний різцетримач

На столі з Т-подібними пазами закріплюють оброблювану заготовку безпосередньо або в машинних лещатах. Під час об­робки горизонтальних поверхонь стіл пересувається автоматич­но по горизонтальних напрямних поперечки, виконуючи попе­речну подачу Ds п.

Частота подвійних ходів повзуна регулюється ступенево ко­робкою швидкостей. Рух від електродвигуна Д з частотою обер­тання п = 950 хв-1. передається на п'ятизахідний черв'як 5, а далі на вал І через черв'ячне колесо з кількістю зубців 29. За допомогою потрійного пересувного блоку зубчастих коліс 25 -30 - 20 і нерухомо закріплених коліс 35, 30, 40 вал II отримує три частоти обертання. Від нього через колеса 23, 40 і подвійний пересувний блок 45 - 28 на вал III й колесо 25 передається шість частот обертання. Таку саму кількість частот отримує кулісне колесо 100.

Кулісний механізм призначений для перетворення обертального руху кулісного колеса 1 (див. рис. 18.2, а також рис. 18.1) у зворотно-поступальний рух повзуна 2. Механізм складається з куліси 3, пальця куліси 4, змонтованого в радіальних напрям­них колеса, і каменя 5, вільно посадженого на палець. Бічними гранями камінь контактує з прорізом куліси. Верхній кінець куліси шарнірно з'єднаний з повзуном, а в проріз нижнього її кінця входить камінь 6, посаджений на нерухомий палець 7. За кожен оберт кулісного колеса куліса робить два хитних рухи, а повзун відповідно - один подвійний хід. Щоб забезпечити верх­ньому кінцю (шарніру) куліси прямолінійний рух (а не рух по дузі), необхідно мати додаткове переміщення куліси вздовж її поздовжньої осі відносно каменя 6. Для цього в нижній частині куліси зроблений проріз.

Довжину ходу повзуна регулюють, змінюючи радіус траєк­торії пальця куліси. З цією метою палець пересувають у радіаль­них напрямних кулісного колеса за допомогою гвинта 8 і гайки, нарізаної в пальці.

Рис. 18.2. Кулісний механізм:

1 - кулісне колесо; 2 - повзун; 3 - куліса; 4 - палець куліси;

5, 6 - камінь; 7 - палець; 8 - гвинт;

9 - зубчаста передача конічними колесами; 10 – вал

Обертання на гвинт передають від вала 10 через зубчасту передачу конічними колесами 9. Крім регулюван­ня довжини ходу іноді потрібно регулювати виліт повзуна. Цього досягають, обертаючи хвостовиком зубчасте колесо 18, далі коле­со 40 і гвинт з кроком t = 6 мм. Підшипники гвинта закріплені в повзуні. Тому гвинт, обертаючись в нерухомій гайці, переміщаєть­ся відносно неї разом з повзуном управо або вліво.

Механізм поперечної подачі приводиться в рух від зубчас­того колеса 1 (див. рис. 18.2, а також рис. 18.1), що обертається разом з кулісним колесом 100. Колесо 1 (z = 36) обертає колесо 2 (z = 36), у радіальному пазі якого закріплений палець 3 шатуна 4. Шатун приводить у хитний рух важіль 5 і підпружинену заскочку 6. Вона, упираючись у зубець храпового коле­са 7, повертає гвинт 8 на певний кут, внаслідок чого гайка гвинта переміщується разом зі столом, виконуючи рух поперечної подачі Ds п. Завдяки несиметричній формі заскочки вона під час прямого ходу впирається у зубець храпового колеса, а під час зворотного ходу проскакує через зубці храпового колеса, не повертаючи його.

Регулювати величину подачі можна двома способами. Пер­ший полягає у закриванні щитком 9 частини зубців храпового колеса. У цьому випадку заскочка входить у контакт з най­ближчим зубцем храпового колеса після її сходження зі щит­ка. Другий спосіб регулювання подачі (без застосування щитка) передбачає зміну радіуса траєкторії пальця 3. Переміщаючи па­лець уздовж радіального паза колеса 2, збільшують або зменшу­ють радіус його траєкторії, внаслідок чого збільшується або змен­шується кут хитання важеля і водночас кут повороту гвинта. Напрям подачі можна змінити, повернувши заскочку в гнізді важеля на 180°. Щоб припинити рух подачі, заскочку поверта­ють на 90°.

 

Питання для самоперевірки

1.Розшифрувати модель верстата 7Е35.

2.Область застосування поперечно – стругальних верстатів.

3.Будова поперечно – стругальних верстатів.

4.Основні та допоміжні рухи в поперечно – стругальних верстатах.

5.Призначення та будова кулісного механізму.

Тема 19: Поздовжньо-стругальний верстат моделі 7212.

Література: [16] c. 177-178 .

 

Студенти повинні знати:

1. Призначення та область застосування поздовжньо – стругальних верстатів.

2. Будову та основні вузли двох стійкових поздовжньо - стругальних верстатів.

3. Кінематику рухів поздовжньо - стругальних верстатів.

Студенти повинні вміти:

Виконати розрахунки по налагодженню та настройці поздовжньо - стругальних верстатів.

 

 

Поздовжньо-стругальні верстати призначені пере­важно для обробки плоских поверхонь важких і довгих заготовок. Двостояковий поздовжньо-стругальний верстат (рис. 19.1) складається зі станини А, стола3, траверсиГ, двох стояківБ і И, поперечки Д, двох верхніх супортів Е і Є та двох бічних В і Ж супортів. Станина, стояки й поперечка утворюють замкнуту жорстку систему, завдяки чому можна знімати стружку великого перерізу. В горизонтальних напрямних станини рухається стіл із заготовкою або з кількома однаковими заготовками, виконую­чи головний рух різання Dr і зворотний хід.

Прямолінійний зво­ротно-поступальний хід він отримує від спеціального електродви­гуна постійного струму, який передає задану частоту обертання на редуктор і далі на рейкову передачу. Рейка закріплена до стола знизу. Довжина стола досягає до 15 000 мм. Швидкість його пере­міщення можна плавно регулювати в заданих межах. Величина ходу стола також регулюється спеціальними упорами.

По вертикальних напрямних стояків угору або вниз пере­сувається траверса разом із верхніми супортами. Їх відстань від поверхні стола вибирають залежно від висоти заготовки. Верхні супорти можуть незалежно рухатись по горизонтальних напрямних траверси. Від окремої коробки подач і окремого елек­тродвигуна вони отримують пришвидшене переміщення, необхі­дне для підведення і відведення різця від заготовки і дискретну робочу горизонтальну подачу Ds г. Бічні супорти рухаються незалежно по вертикальних напрямних стояків від окремого електродвигуна і коробки подач. Кожен із них може рухатись в режимі швидких переміщень або в режимі вертикальної Ds в подачі. Всі супорти мають поворотні напрямні для обробки нахилених площин і незалежне переміщення різця вздовж напрям­них переважно для регулювання глибини різання. На супортах встановлені відкидні різцетримачі, які на початку зворотного ходу автоматично піднімають різці над обробленою поверхнею.

Рис. 19.1. Поздовжньо-стругальний верстат:

А — станина; Б, И - стояк; В, Ж - бічний супорт; Г - траверса;Д - поперечка; Е, Є - верхній супорт; 3 - стіл; 1 - різець;Dr - головний рух різання; Ds г - рух горизонтальної і Ds в рух вертикальної подач

 

Всі супорти можуть виконувати горизонтальну й вертикальну подачі. Наявність чотирьох супортів дозволяє одночасно оброб­ляти декілька поверхонь, що істотно підвищує продуктивність верстата.

 

Питання для самоперевірки

1.Розшифрувати модель верстата 7212.

2.Область застосування поздовжньо – стругальних верстатів.

3.Будова поздовжньо – стругальних верстатів.

4.Основні та допоміжні рухи в поздовжньо – стругальних верстатах.

 

 

Тема 20: Довбальні верстати.

План

1. Класифікація довбальних верстатів.

2. Призначення, технічна характеристика і будова верстата моделі 7Д430.

3. Кінематика рухів верстата моделі 7Д430.

 

Література: [18] c. 228-232.

 

Студенти повинні знати:

1. Класифікацію довбальних верстатів.

2. Розшифровку моделі верстата 7Д430.

3. Призначення та будову верстата.

4. Технічну характеристику верстата.

5. Класифікацію рухів верстата.

 

Студенти повинні вміти:

Виконати розрахунки по налагодженню та настройці верстата моделі 7Д430 для обробки заданої заготовки.

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кінематика рухів верстата моделі 2В56. | Класифікація довбальних верстатів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.