Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Загальні положення

Первинні засоби пожежогасіння на

Підприємствах апк

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторної роботи

 

для студентів стаціонарної та заочної форм навчання

 

 

Київ -2009


УДК 338.436: 614.84

Представлено структуру і порядок виконання лабораторної роботи „первинні засоби пожежогасіння на підприємствах апк”.

 

Для студентів стаціонарної та заочної форм навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 

Рекомендовано вченою радою механіко-технологічного факультету НУБіП України.

 

Укладачі: О.В.Войналович, С.М.Голопура, Н.Є.Воронцова

 

Рецензенти: Т.О.Білько, М.П.Тягай

 

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання лабораторної роботи

„первинні засоби пожежогасіння

на підприємствах апк”

 

 

Укладачі: Войналович Олександр Володимирович,

голопура Світлана Миколаївна,

воронцова Наталія Євгенівна

 

Відповідальний за випуск доцент О.В.Войналович

 

 

Зав. Видавничим центром НУ БіПУ А.П.Колесніков

Редактор О.М.Кирик

 

Підписано до друку 09.11.09. Формат 60 х 84 1/16.

Ум.друк.арк. 1,1. Обл.-вид.арк. 1,2.

Наклад 100 пр. Зам. № 2736

Видавничий центр НУБіПУ

03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15.


Мета роботи

1. Отримати знання щодо способів гасіння різних видів пожеж на підприємствах АПК первинними засобами пожежогасіння.

2. Набути навичок користування найпоширенішими типами вогнегасників.

3. Навчитися вибирати типи вогнегасників для характерних пожеж в АПК та оцінювати необхідну їх кількість для виробничих підрозділів підприємств аграрного виробництва.

 

Загальні положення

Для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж на початкових стадіях їх поширення, працівники власними силами мають застосовувати первинні засоби пожежогасіння. До нихналежать: вогнегасники, пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати) та пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо).

Щоб визначити тип та необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння для окремих виробничих дільниць чи загалом для підприємства, слід ураховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості наявних легкозаймистих і горючих речовин (рідин), їх взаємодію з вогнегасильними речовинами, а також розміри площ виробничих приміщень, відкритих майданчиків та устаткування.

Як правило, пожежний інвентар та інструменти, а також вогнегасники розміщують на спеціальних пожежних щитах (стендах), які встановлюють на території об’єкта з розрахунку один щит на 5000 м2 та розміщують відповідні знаки, що вказують місце їх розташування.

Вибирають тип та визначають необхідну кількість вогнегасників згідно з Типовими нормами, затвердженими наказом МНС України від 02.04.2004 р. за № 151, залежно від вогнегасильної спроможності вогнегасників, площі дільниці (виробничого приміщення), класу ймовірної пожежі в приміщенні або на об’єкті, враховуючи категорію виробництва щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки. У таблиці 1 наведено класифікацію щодо видів пожеж та вказано рекомендовані вогнегасильні речовини, які мають фізико-хімічні властивості, що дозволяють створити умови для припинення пожежі.

До основних видів вогнегасильних речовин належать: вода, піна, інертні та негорючі гази, галогенопохідні вуглеводнів (бромистий етил), спеціальні порошки, пісок тощо. Ці речовини, зазвичай, комбіновано впливають на процес горіння. Так, вода і піна охолоджують та ізолюють осередок горіння; порошки - хімічно гальмують реакцію окиснення у зоні займання та ізолюють горючі речовини від полум'я.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Список літератури | Класифікація пожеж та рекомендовані вогнегасильні речовини

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.