Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Філософія стародавнього сходу. Антична філософія. Загальна характеристика філософії Середньовіччя.

Методичні рекомендації до семінарських робіт

Змістовний модуль 1:

"Філософія та її роль у житті людини: генеза філософської думки та її культурноісторичної форми".

Філософія стародавнього сходу. Антична філософія. Загальна характеристика філософії Середньовіччя.

Мета заняття:

1. Необхідно розуміти, що філософія як особлива сфера людського знання і пізнання виникла на основі світоглядних пошуків та орієнтацій людини, що постають як необхідність з погляду людського життєвого вибору та само­ствердження. Постаючи теоретичною формою світогляду, філософія набуває певних особливостей, таких, як узагальнюючий характер знання, принциповий людиноцентризм, прагнення досягти абсолютів та ін. Ці особливості зумовлюють структуру та функції філософського знання. У кінцевому підсумку філософія постає як глибинне і непереборне прагнення людської душі до прозорості й осмисленості підвалин власного буття.

2. XX століття особливо гостро поставило питання про буттєві засади людини, що спричинило підвищення інтересу до різних форм людського самовиявлення та самоусвідомлення. Деякі особливості східного філософствування (домінування цілого над частковим, афористичність думки та ін.) змушують звертатися до нього в пошуку відповідей на наболілі проблеми сьогодення. Адже східна філософська думка перебуває ближче до вихідних джерел філософії, до безпосереднього зображення місця людини у світі, ніж західна. Особливо цінними в цьому аспекті постають оригінальні набутки філософської думки Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю.

3. Антична філософія, висунувши та розробивши цілу низку ідей, являє собою колиску не лише європейської філософії, а й культури загалом. Вивчаючи вихідні ідеї античної філософії, можна простежити розвиток людського мислення від простої єдності до диференційованої багатоманітності та свідомої деталізації. Ідеї античної філософії донині пронизують науку, філософію, духовне життя суспільства.

4. Філософія Середньовіччя, утворившись у суспільстві з однозначною орієнтацією на духовні абсолюти, із суцільним пануванням релігії, зайняла специфічне місце в європейському духовному житті того часу: вона обслуговувала богослов 'я. Але водночас середньовічна філософія зробила неоціненний внесок в освоєння позачуттєвих сутностей, сприяла нагромадженню нових знань. Тому вона є особливо плідною для вивчення "внутрішньої людини" (Августин) та духовних процесів суспільного життя.

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:

1.Філософія стародавнього сходу:

1.2.Своєрідність давньоіндійської філософії. Буддизм.

1.3.Філософія Стародавнього Китаю. Конфуціанство і даосизм.

2. Антична філософія:

2.1. Натурфілософські ідеї давньогрецької філософії.

2.2. Класичний період розвитку античної філософії (Сократ, Платон, Аристотель). Філософія елліністичного періоду

3. Релігійний характер середньовічного світогляду і філософії.

3.1. Період апологетики і патристики в умовах античності. Схоластична філософія

 

Питання для обговорення на семінарському занятті:

1. Дайте визначення міфології та її засадничих рис?

2. Порівняти філософію та міфологію?

3. Назвіть передумови виникнення філософії та виділіть найважливішу з них, на вашу думку?

4. Розкрийте сутність процесів «переходу від міфу до логосу» та «поглинання міфом логосу» відповідно?

5. Поясніть, що таке ортодоксальні та неортодоксальні школи індійської філософії?

6. Сформулюйте основні ідеї ортодоксальних і неортодоксальних шкіл індійської філософії та своє ставлення до них?

7. Простежте різницю в підходах даосизму та конфуціанства до розуміння Дао?

8. Укажіть основні етапи розвитку, головні проблеми, найвідоміших представників античної філософії?

9. У чому полягає космоцентричний характер античної філософії?

10. Яку основну тенденцію в пізнанні першооснови світу можемо простежити в античній філософії? 12. У чому ви вбачаєте сучасне значення вислову «Пізнай самого себе»?

11. У чому полягає протилежність філософських систем Демокріта і Платона?

12. Які основні принципи етики обстоювали античні мудреці?

13. Чи згодні ви з твердженням, що епікурейці пропагували гонитву за чуттєвими насолодами, а стоїки — боягузливе ставлення до випробувань долі?

14. Що таке теоцентризм як наріжний принцип середньовічної філософської думки?

15. Чому у середньовічному суспільстві філософія посідала місце «служниці теології»?

16. Поясніть зміст середньовічних принципів креаціонізму, одкровення та провіденціалізму?

17. Що таке середньовічна схоластика?
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зразок виконання завдання | Історія і сучасний стан релігії в Україні. Нові релігійні рухи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.