Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Становление речи.

Таблиця Види психологічного впливу і психологічного протистояння впливу

Технології комунікативного менеджменту.

Психологічний вплив визначається як вплив на стан, думки, почуття й дії іншої людини за допомогою винятково психологічних засобів, з наданням їй права й часу відповідати на ці дії. При цьому протистояння чужому впливу розглядається як опір діям іншої людини за допомогою психологічних заходів. Дослідник пропонує класифікацію видів впливу і видів протистояння впливу, яка відповідає не стільки вимогам логічної відповідності, скільки фено­менології переживання впливу обома сторонами: ініціатором впли­ву, тобто тим із партнерів, хто першим здійснив спробу впливу будь-яким з відомих чи невідомих способів, та адресатом впливу, тобто тим із партнерів, до якого звернене перше намагання впливу.

№ пор. Назва впливу Визначення
Переконання Свідомий аргументований вплив на іншу людину чи групу людей, що має на меті зміну їхнього судження, ставлення, наміру або рішення
Самопро-сування Оголошення своїх цілей і пред'явлення аргументів своєї компетентності і кваліфікації для того, щоб бу­ти гідно оціненим і завдяки цьому отримати перева­ги на виборах, під час призначення на посаду та ін.
Навіювання Свідомий неаргументований вплив на людину чи групу людей, що має на меті зміну їхнього стану, ставлення до чогось і схильності до певних дій
Зараження Передавання свого стану або ставлення іншій лю­дині чи групі людей, котрі якимось чином приймають цей стан або ставлення. Передаватися стан може як мимовільно, так і довільно, засвоюватися — так само мимовільно чи довільно
Пробудження імпульсу до наслідування Здатність викликати прагнення бути подібним собі. Ця здатність може як мимовільно проявлятися, так і довільно використовуватися. Намагання наслідувати і наслідування (копіювання чужої поведінки чи спосо­бу мислення) також може бути як мимовільним, так і довільним
Формування прихильності, доброзичливості Привернення до себе мимовільної уваги адресата шляхом прояву ініціатором власної незвичності і привабливості, висловлювання схвальних суджень про адресата, наслідування чи надання йому послуги
Прохання Звернення до адресата із закликом задовольнити потреби чи бажання ініціатора впливу
Примус Загроза застосування ініціатором своїх контролюю­чих можливостей, тобто повноважень у позбавленні адресата якихось благ, для того, щоб досягти від ад­ресата необхідної поведінки. Суб'єктивно примус переживається як тиск: ініціатором — як власний тиск, адресатом — як тиск на нього ініціатора або «обставин»
Деструктивна критика Висловлювання зневажливих чи образливих суджень про особистість людини або/чи брутальний агресив­ний осуд, обмовлення чи висміювання її справ і вчинків. Руйнівність такої критики в тому, що вона не дає змоги людині «зберегти обличчя», відволікає її сили на боротьбу з негативними емоціями, що виникли, позбавляє індивіда віри в себе
Маніпуляція Приховане спонукування адресата до переживання певних станів, прийняття рішень і/або виконання дій, необхідних для досягнення ініціатором своїх власних цілей
Контраргумен-тація Свідома аргументована відповідь на спробу переко­нання, що спростовує або заперечує доводи ініціато­ра впливу
Конструктивна критика Підкріплене фактами обговорення цілей, засобів або дій ініціатора впливу і обґрунтування їхньої невід­повідності цілям, умовам і вимогам адресата
Енергетична мобілізація Опір адресата намаганням навіяти чи передати йому певний стан, ставлення, намір чи спосіб дій
Творчість Створення нового, що нехтує впливи взірця, прикла­ду чи моди
Уникнення Намагання уникати будь-яких форм взаємодії з ініціатором впливу, у тому числі випадкових особис­тих зустрічей і зіткнень
Психологічна самооборона Застосування мовних формул та інтонаційних за­собів, що дають змогу зберегти самовладання й виграти час для обдумування подальших кроків у си­туації деструктивної критики, маніпуляції чи примусу
1/ Ігнорування Дії, які свідчать про те, що адресат навмисне не помічає або не бере до уваги слів, дій чи виражених адресатом почуттів
  Конфронтація Відкрите й послідовне протиставлення адресатом своєї позиції і власних вимог ініціаторові впливу  
  Відмова Вираження адресатом своєї незгоди виконати про­хання ініціатора впливу  

 

Висновок: комунікаційний менеджмент - професійна діяльність, спрямована на досягнення ефективної комунікації як всередині організації, так і між організацією і її зовнішнім середовищем. Комунікаційний менеджмент є самостійним видом спеціального менеджменту, що здійснює пізнання і використання закономірностей обміну інформацією, знаннями і інтелектуальною власністю в процесі формування і розвитку економічних систем.

В основі комунікаційної політики лежить прагнення організації самостійно генерувати, просувати, контролювати інформацію про себе.

 

Література

1. Завадський Й.С. Менеджмент: «Management». – 2-е. вид. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 542 с.

2. Орлан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: підручник: у 2 кн. Кн.. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування / Л.Е. Орлан-Лембрик – К. : Либідь, 2004. – 576 с. Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навч. посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. Петра Могили, 2006. – 376 с.

3. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004.

4. Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навч. посіб. / Ф.І. Хміль. - К.: Академвидав, 2004. - 280 с.

 


Читайте також:

  1. Оценка – установление соответствия сущего должному
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інформації | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.