Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Лекция 1.

Р.

М. Берислав

Тема: Характеристика роботи аптеки як торгівельного підприємства. Організація грошового обігу та обліку руху грошових коштів.

Зміст

1. Організаційні вимоги до обігу грошових коштів в аптеках.

2. Облік грошових операцій на поточному рахунку.

Організація обігу грошових коштів

Оскільки аптека не тільки заклад охорони здоров’я, а й торговельне підприємство, організація грошового обігу та обліку руху грошових коштів займає значне місце в її діяльності.

Основним документом, який регламентує порядок здійснення касових операцій в Україні у національній валюті, є Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. В касі аптеки можуть зберігатися наступні цінності

Згідно з П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» до грошових коштів та їх еквівалентів відносяться: грошова готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Грошові кошти діляться на готівкові та безготівкові, а їх облік проводиться окремо. Готівкові грошові кошти (каса) відносяться до нормованих оборотних засобів підприємств, організацій та інших юридичних осіб, а безготівкові грошові кошти — до ненормованих.

В Україні, як і в більшості розвинених країн світу, існує двохрів-

нева банківська система:

• перший рівень — НБУ;

• другий рівень — мережа комерційних банків різних видів

форм власності.

НБУ — центральний банк країни, який здійснює єдину державну

політику в сфері грошового обігу та кредиту; забезпечує міжбанківські

розрахунки; проводить координацію діяльності банківської системи

взагалі; встановлює курс національної валюти відносно іноземних ва-

лют; випускає в обіг грошові знаки; зберігає резерв грошових знаків,

дорогоцінних металів.

Операції, які виконує НБУ:

• дає кредити комерційним банкам;

• здійснює розрахунково-касове обслуговування комерційних

банків та інших кредитних установ;

• купує та продає державні цінні папери;

• купує та продає іноземну валюту;

• проводить емісію приватизаційних паперів;

• проводить операції з резервними фондами грошових знаків;

• проводить регулювання рівня банківських ставок та ін.

Комерційні банки на договірних умовах здійснюють:

• кредитно-розрахункове та касове обслуговування підпри-

ємств, установ, організацій та громадян;

• залучення та розміщення грошових вкладів і кредитів;

• фінансування капітальних вкладень за дорученням власників

коштів та ін.

Облік руху готівкових грошових коштів

До основних завдань обліку грошових коштів відносяться:

• щоденний контроль за наявністю, зберіганням та рухом кош-

тів у касі;

• дотримання правил ведення касових операцій;

• правильне та вчасне оформлення касових та фінансових до-

кументів;

• дотримання ліміту грошей у касі;

• вчасна здача виручки на рахунок;

• дотримання касової та фінансової дисципліни;

• ревізія каси.

Підприємства та суб’єкти підприємницької діяльності (далі

СПД) мають право здійснювати розрахунки між собою, а також з фі-

зичними особами як готівкою, так і в безготівковій формі. При цьому

розрахунки повністю повинні проводитись з оформленням відповід-

них документів, які засвідчують факт покупки (продажу) товару (на-

дання послуг). Порядок ведення касових операцій регламентується

Положенням про ведення касових операцій у національній валюті

в Україні (далі Положення № 72), затвердженим постановою Правлін-

ня Національного банку України від 19.02.2001 р. № 72 (з доповнення-

ми та змінами), і покладається на касира.

В аптечних підприємствах, на яких штатним розкладом не перед-

бачена посада касира, виконання його обов’язків покладається згідно

з письмовим розпорядженням керівника на іншого працівника.

Касир підпорядковується головному бухгалтеру. Призначається

та звільняється касир за письмовим наказом керівника підприємс-

тва відповідно до чинного законодавства про працю. Усі операції, які

проводяться з готівкою в аптеках, називаються касовими і діляться на

прибуткові та видаткові.

Прибуткові і видаткові касові операції оформляються прибут-

ковими та видатковими касовими ордерами (далі ПКО і ВКО), які

реєструються в журналі реєстрації касових ордерів, типові форми і по-

рядок заповнення яких затверджені наказом Міністерства статистики

України від 15.02.96 р. № 51 «Про затвердження типових форм пер-

винного обліку касових операцій».

У прибуткових (Додаток 14) та видаткових (Додаток 15) касових

ордерах вказується підстава для їх складання та вказуються додані до

них документи. Прийом та видача готівки за касовими ордерами може

проводитись тільки в день їх складання, при цьому виправлення в ка-

сових документах забороняються.

На рис. 3.3 наведена схема обліку руху готівкових грошових коштів.

 

Відповідальність та обов’язки касира

Керівник аптечного підприємства одночасно з зарахуванням на

роботу касира заключає з ним договір про повну матеріальну відпові-

дальність та ознайомлює його під підпис з Положенням № 72.

У випадку спричинення аптеці матеріальних збитків (навмисне

чи ненавмисне) касир повністю відшкодовує ці збитки. Касир не має

права зберігати в касі аптеки готівку та інші цінності, які не належать

аптеці, а також передовіряти свої обов’язки іншим.

Основні обов’язки касира:

• щоденно оприбутковувати торгову виручку від реалізації ме-

дикаментів, інших товарів аптечного асортименту та позаре-

алізаційні надходження;

• проводити прибуткові й видаткові касові операції на підставі

відповідних касових ордерів;

• при отриманні касових ордерів перевірити правильність їх

оформлення;

 

• після проведення касових операцій одразу ж записувати їх

у касову книгу ;

• оформляти документацію на здачу готівки і здавати готівку

до установ банку;

• контролювати затверджений банком ліміт залишку готівки на

кінець дня;

• щоденно складати звіт касира;

• не допускати виправлень у касовій книзі.

Порядок проведення готівкових розрахунків

Порядок готівкових розрахунків регламентується Законом Ук-

раїни «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері

торгівлі, громадського харчування та послуг», у редакції відвід 06.07.1995 № 265/95-ВР та змінами і доповненнями (01.06.2000 р.

№ 1776-III) (далі Закон).

Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД), які здійснюють

розрахункові операції готівкою і/або в безготівковій формі (і засто-

суванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів та ін.) під час

продажу товарів (наданні послуг) у торговельній сфері, громадському

харчуванні та послугах повинні:

• проводити розрахункові операції на повну суму покупки (на-

дання послуг) через зареєстровані, опломбовані в установ-

леному порядку та переведені у фіскальний режим роботи

реєстратори розрахункових операцій (РРО) з роздрукуван-

ням відповідних розрахункових документів;

• видавати особі, яка отримує чи повертає товар, отримує по-

слугу чи відмовляється від неї, розрахунковий документ вста-

новленої форми на повну суму проведеної операції;

• застосовувати РРО, включених до Державного реєстру РРО опе-

рацій, з дотриманням встановленого порядку їх застосування;

• при незастосуванні РРО проводити розрахунки з використан-

ням книги обліку розрахункових операцій (книги ОРО) та

розрахункової книжки з дотриманням встановленого поряд-

ку їх ведення;

• надавати в органи державної податкової служби звітність,

пов’язану із застосуванням РРО і розрахункових книжок, не

пізніше 15 числа наступного за звітним місяця;

• вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування,

ремонтувати РРО через центри сервісного обслуговування

у встановленому порядку;

• надавати покупцеві товарів (послуг) за його вимогою чек, на-

кладну чи інший письмовий документ, який засвідчує переда-

чу права власності на них від продавця до покупця.

На період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту чи

у випадку тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих днів), від-

ключення електроенергії проведення розрахункових операцій здій-

снюється з використанням книги ОРО і розрахункової книжки чи

із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

Порядок реєстрації, опломбування та застосування РРО для

реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) регламен-

тується Державною податковою адміністрацією України відповідно до

Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій та

розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПАУ від 01.12.2000 р.

№ 614 «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону Ук-

раїни «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері

торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі Наказ).

Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та

ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій,

а також форма і порядок надання звітності, пов’язаної із застосуван-

ням РРО чи з використанням розрахункових книжок, встановлюють-

ся Державною податковою адміністрацією України.

На території України у сферах, визначених діючим Законом, доз-

воляється реалізовувати та застосовувати тільки ті РРО вітчизняно-

го та закордонного виробництва, які включені до Державного реєстру

реєстраторів розрахункових операцій, конструкція та програмне за-

безпечення яких відповідають конструкторсько-технологічній та про-

грамній документації виробника.

Положення про Державний реєстр РРО, а також Положення про

порядок технологічного обслуговування та ремонту РРО затверджу-

ються Кабінетом Міністрів України за клопотанням Міністерства еко-

номіки України та Державної податкової адміністрації України.

Вимоги стосовно реалізації фіскальних функцій РРО для різних

сфер застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Контролюючі органи мають право відповідно до законодавства

здійснювати планові чи непланові перевірки СПД, які підлягають чин-

ності цього Закону.

Планова перевірка здійснюється органами, уповноваженими

Законом нараховувати чи стягувати податки та збори (обов’язкові

платежі) з осіб, які використовують спрощену систему оподаткуван-

ня згідно з пунктом 5–9 цього Закону. Така перевірка здійснюється

не частіше одного разу за результатами звітного календарного року,

але не раніше термінів, визначених законодавством для надання річ-

ного податкового звіту (декларації) такими особами по цьому подат-

ку. Будь-яке податкове чи адміністративне нарахування, здійснене

з порушенням цього правила, вважається незаконним і не підлягає

виконанню.

Позапланова перевірка, яка проводиться уповноваженими конт-

ролюючими органами може здійснюватись виключно на підставі по-

станови слідчого органу дізнання чи відповідно до рішення суду.

 

Форми розрахункових документів

Згідно зі ст. 2 Закону розрахунковий документ — це документ

встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахунко-

ва квитанція, проїзний документ та ін.), який засвідчує факти продажу

(повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) гро-

шових коштів, купівлі-продажу іноземної валюти. Розрахунковий до-

кумент у випадках, передбачених Законом, може бути надрукований

РРО чи заповнений від руки.

Загальним для всіх цих форм розрахункових документів

є обов’язкова наявність у них реквізитів, передбачених окремо для

кожної з них Наказом. Ця вимога дуже важлива, оскільки при відсут-

ності хоча б одного з обов’язкових реквізитів документ не вважається

розрахунком, при цьому, незалежно від видів валюти, в якій здійсню-

ються розрахункові операції (національна чи іноземна), застосовують-

ся єдині затверджені форми розрахункових документів.

Єдина різниця полягає в тому, що при проведенні розрахункової

операції в іноземній валюті в таких документах необхідно вказувати

назву чи загальноприйняте умовне позначення валюти (згідно з Кла-

сифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління

НБУ від 04.02.98 р. №34.).

Перелік форм розрахункових документів включає:

• фіскальний касовий чек на товари (послуги), який повинен

друкуватись РРО при розрахунках за продані товари (надані

послуги);

• фіскальний касовий чек видачі засобів, який також друкуєть-

ся РРО при розрахунках у випадку, коли покупцеві видають-

ся гроші при поверненні товару, рекомпенсуються послуги,

приймаються під заставу цінності, виплачуються виграші

в державній лотереї та в інших випадках;

• розрахункову квитанцію, бланк якої виготовлено типографсь-

ким способом, а окремі реквізити можуть заповнюватись

вручну чи шляхом поставлення відповідного штампу при

реєстрації розрахунків за продані товари (надання послуг),

при видачі коштів покупцеві та ін.

Якщо РРО працює з цінами (тарифами), які включають ПДВ, то

в касовому чеку друкується вартість кожного товару (послуги) з ура-

хуванням ПДВ, якщо ні — вартість без врахування ПДВ.

Фіскальний касовий чек видачі коштів (форма ФКЧ-2)— це

розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розра-

хунків у випадку видачі розрахункових коштів покупцеві при повер-

ненні товару, рекомпенсації послуг, прийомі цінностей під заставу,

виплаті виграшів в державній лотереї та інших випадках.

У видатковому чеку, надрукованому РРО, забезпечуючи окреме

накопичення у фіскальній пам’яті позитивних та негативних сум, пе-

ред сумою виданих коштів може друкуватись знак «–» (мінус).

Розрахункова квитанція (форма № РК-1)– це розрахун-

ковий документ, бланк якого виготовлено друкованим способом

у відповідності з п. 2.7 Положення, а окремі реквізити заповнюються

від руки чи шляхом проштамповування при реєстрації розрахунків

за продані товари (надані послуги) чи при видачі коштів покупцеві

у разі повернення товару, рекомпенсації послуги, прийомі ціннос-

тей під заставу і в інших випадках

Затверджені форми розрахункових документів не є незмінними,

так як за поданням міністерств та інших центральних органів вико-

навчої влади для підпорядкованих в сферу їх управління підприємств

та організацій ДПАУ може встановлювати інші форми та зміст розра-

хункових документів, тому цілком можливі зміни уже наявних форм

розрахункових документів.

Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахунко-

вих операцій

Розрахунки зі споживачами у торговельній сфері (до якої від-

носяться аптеки) за готівку касир повинен проводити із застосуван-

ням РРО. При цьому покупцеві обов’язково повинні видаватись чеки,

а при виході з ладу РРО чи на період тимчасового відключення елект-

роенергії — товарні чеки.

Умови застосування РРО, порядок видачі споживачам касових

і товарних чеків, відомості, які вони повинні містити, контроль за про-

веденням вказаних вище розрахунків зі споживачами регламентується

Положенням про порядок реєстрації та застосування РРО при розра-

хунках готівкою у торговельній сфері, затвердженими Законом.

До реєстрації приймаються РРО, модифікації яких включені до

Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування і за

умови, що термін використання, встановлений у технічній документа-

ції на РРО, не закінчився.

Реєстрація РРО здійснюється на підставі письмової заяви СПД

у довільній формі, в якій вказані сфера застосування та реквізити

РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпе-

чення, виробник чи постачальник, дата виготовлення), а також на-

дання ним таких документів та їх копій, засвідчених підписом керів

ника та печаткою СПД — юридичної особи чи особистим підписом

СПД — фізичної особи:

• копії свідоцтва державної реєстрації СПД;

• документа, який підтверджує факт покупки чи безкоштовно-

го отримання РРО у власність, іншого документа, який під-

тверджує право власності чи використання РРО;

• дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення гос-

подарчої одиниці (договір оренди та ін.);

• у випадку реєстрації РРО, який був раніше зареєстрований

іншим СПД, — довідки про відміну реєстрації.

Оригінали документів повертаються СПД, копії залишаються

в органі державної податкової служби (ДПС).

На підставі вивчення наданих СПД документів відповідаль-

на посадова особа органу ДПС не пізніше 2 днів з моменту подання

СПД документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО.

У випадку позитивного рішення виписується довідка про резервування

фіскального номера РРО в 2 примірниках; один примірник довідки на-

дається СПД, другий — залишається в органі ДПС. Фіскальний номер

РРО складається з коду області (дві цифри), коду району чи міста (дві

цифри) згідно з місцезнаходженням СПД і порядкового номера запису

(шість цифр) у Книзі реєстраторів розрахункових операцій. Протягом

5 робочих днів з моменту отримання довідки про резервування фіскаль-

ного номера РРО СПД повинен забезпечити переведення РРО в фіс-

кальний режим роботи, занесення фіскального номера РРО у фіскальну

пам’ять, опломбування РРО в центрі сервісного обслуговування у від-

повідності з розділом 3 Порядку, а також надання довідки про опломбу-

вання РРО разом з її завіреною копією за місцем реєстрації РРО.

Після отримання належним чином оформленої довідки про оп-

ломбування РРО посадова особа органу ДПС здійснює запис у від-

повідному розділі Книги реєстраторів розрахункових операцій та ви-

писує реєстраційне посвідчення в 2-х примірниках: один — надається

СПД, другий — залишається в органі ДПС. Номер посвідчення співпа-

дає з фіскальним номером РРО.

Відміна реєстрації здійснюється на підставі подачі СПД заяви

у довільній формі в орган ДПС, де зареєстровано РРО. Перед відмі-

ною реєстрації РРО його необхідно зняти з обліку та розпломбувати,

про що робиться відмітка у реєстраційному посвідченні та у довід-

ці про опломбування. При відміні реєстрації посадова особа органу

ДПС вилучає реєстраційне посвідчення, довідку про опломбування,

робить відповідний запис у книзі реєстраторів розрахункових опера-

цій і виписує довідку про відміну РРО за встановленою формою, яка

видається СПД.

У випадку втрати РРО для відміни реєстрації СПД повинен надати

в орган ДПС копію відповідного документа органів внутрішніх справ.

Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій

Порядок застосування розповсюджується на РРО, які зареєстро-

вані в установленому порядку:

• РРО може застосовуватись тільки в тій господарській одини-

ці, назва та адреса якої вказані в реєстраційному посвідченні,

і в сфері застосування, визначеній Державним реєстром РРО;

• контрольна стрічка повинна друкуватись у єдиному робочо-

му циклі з касовими чеками без повторного її використання;

• реєстрація продажу товару (надання послуги) через РРО

проводиться одночасно з розрахунковою операцією. Розра-

хунковий документ повинен видаватись покупцеві не пізніше

завершення розрахункової операції;

• внесення та видача готівки з місця проведення розрахунків

повинні реєструватися через РРО з використанням опера-

цій «Службове внесення» та «Службове повернення» , якщо

внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахунко-

вих операцій.

СПД повинен забезпечити:

• збереження в господарчій одиниці останньої використаної

книги ОРО (Додаток 17), зареєстрованої на РРО, і вико-

ристаних контрольних стрічок за останні 3 робочі дні;

• зберігання в господарській одиниці останньої використаної

та поточної розрахункової книжки, яка використовується

в період ремонту РРО чи відключення від електромережі;

• друкування Х-звітів (рис. 3.6), Z-звітів (рис. 3.7) та інших до-

кументів (крім розрахункових), що передбачено експлуатацій-

ною документацією на РРО, підрахунок готівки на місці про-

ведення розрахунків при здійсненні перевірки господарської

одиниці за вимогою представника контролюючого органу;

• зберігання на місці проведення розрахунків реєстраційного

посвідчення та останньої довідки про опломбування РРО

чи їх копій.

Реєстрація книг обліку розрахункових операцій (книга ОРО)

проводиться на кожен РРО, а у випадку, якщо діючим законодавством

не передбачено застосування РРО, — на кожну господарську одини-

цю. Останнє буде цікаво тим СПД, які, у відповідності зі ст. 9 Закону,

звільнені від застосування РРО чи розрахункових книжок.

 

Література

1. Про ціни та ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 № 507-XII //

Відомості Верховної Ради. – 1990. — № 52. – С. 650.

2. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 р. № 108/95 ВР//

Юридичні аспекти фармації: Зб. нормат.-прав. актів станом на 5.04.2004 р. —

Х.: Магаполіс — 2004.— Т1.— С. 523–525.

3. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері

торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України у редакції від

01.06. 2000 р., № 1776 – ІІІ // Юридичні аспекти фармації: Зб. нормат.-прав.

актів станом на 5.04.2004 р. — Х.: Магаполіс — 2004.— Т1.— С. 232–236.

4. Про збір на обов’язкове пенсійне страхування: Закон України від

26.06.1997 р. № 400/97 ВР зі змінами та доповненнями // Податкове плану-

вання. – 2002.– № 1.– С. 70–72.

5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон

України від 16.07.1999 р. № 996 — XIV// Національні положення (стандар-

ти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція.— Х.: Курсор,

2004.— С. 3–13.

6. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного

страхування: Закон України від 11.01.2001 р. № 2213–III. // Дебет – Кредит. –

2001.– № 8–9.– С. 91–92.

7. Про податок з доходів фізичних осіб: Кодекс законів про працю

в Україні (зі змінами та доповненнями) // Юридичні аспекти фармації: Зб.

нормат.-прав. актів станом на 5.04.2004 р. — Х.: Магаполіс — 2004.— Т1.—

С. 422–450.

8. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів

малого підприємництва: Указ Президента України (зі змінами і доповнен-

нями, внесеними Указом Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99)//

Юридичні аспекти фармації: Зб. нормат.-прав. актів станом на 5.04.2004 р. — Х.:

Магаполіс — 2004.— Т1.— С. 410–411.

9. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України:

Постанова від 16.11.2001 № 1499// Юридичні аспекти фармації.— 2001.—

№ 23.— С. 2.

10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі,

громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові

операції без застосування реєстрів розрахункових операцій, з використанням

розрахункових операцій, з використанням розрахункових книжок та книг об-

ліку розрахункових операцій: Постанова від 23 серпня 2002 р. № 1336//Юри-

дичні аспекти фармації: спецвип. журн. Провізор.– 2001.– С. 20–21.

11. Порядок выдачи свидетельства об уплате единого налога, утвержден-

ный приказом ГНАУ от 29.10.1999 г., № 599. Про роз’яснення Указу Прези-

дента України від 3.07.98 р. № 727. Постанова КМУ від 16.03.2000 р. № 507//

Тема: «Введение. Предмет и задачи медицинской паразитологии.»


Читайте також:

 1. Лекция 1
 2. ЛЕКЦИЯ 1
 3. Лекция 1.
 4. Лекция 1. Введение
 5. Лекция 1. Векторная графика. Macromedia Flash MX Инструменты и технологии рисования во Flash
 6. Лекция 1. МАКРОЭКОНОМИКА. НАЦИОНАЛЬНАЯ
 7. ЛЕКЦИЯ 10
 8. Лекция 10.
 9. Лекция 11. Растворы электролитов. Электролитическая
 10. Лекция 11. Растворы электролитов. Электролитическая
 11. Лекция 11. Растворы электролитов. Электролитическая
Переглядів: 2864

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.032 сек.