Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Об'єкти та суб'єкти іноземного інвестування

Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти, інве­стування в які не заборонено законами України, а саме в:

- основні фонди діючих підприємств та об'єктів соціального призначення (щодо їх реновації, впровадження нових техніки і технологій);

- основні фонди новостворених підприємств (виробничих по­тужностей) та об'єктів соціального призначення;

- оборотні кошти підприємств та організацій усіх сфер і галу­зей народного господарства;

- цінні папери;

- цільові грошові вклади;

- науково-технічну продукцію;

- інтелектуальні цінності; \

- і інші об'єкти власності, в т. ч. майнові права.

Слід, однак, зазначити наявність законодавчих обмежень щодо деяких об'єктів. Так, ст. 13 Конституції України встановлює, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресур­си, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Земля, що є ос­новним національним багатством, перебуває під особливою охо­роною держави. Відтак, іноземне інвестування у зазначені об'єкти може здійснюватися лише у формах, не заборонених законодав;-ством України та з дотриманням встановленого порядку, тобто з урахуванням відповідних положень Земельного кодексу України (статті 122-139 та ін.), Кодексу України про надра (ст. 4), Водного кодексу України (ст. 6), Лісового кодексу України (ст. 6) та інших нормативно-правових актів.

Крім того, іноземні інвестори не можуть вкладати інвестиції в об'єкти права державної власності, що не підлягають приватиза­ції, у формі набуття права власності на ці об'єкти.

Обов'язковим учасником правовідносин, пов'язаних з інозем­ним інвестуванням, є іноземний інвестор.

Іноземними інвесторами визнаються суб'єкти - нерезиденти, які проводять інвестиційну діяльність на території України, а саме:

- юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншої, ніж Україна, держави;

- фізичні особи - іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні і не обмежені у дієздатності;

- іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;

- інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України.

- Іноземні інвестори стають учасниками інвестиційних право­відносин лише за умови здійснення ними на території України ін­вестиційної діяльності (ст. 1 Закону України «Про режим інозем­ного інвестування»).

Отже, за українським законодавством особа визнається інозем­ним інвестором за наявності таких умов:

- для фізичної особи-іноземця - постійного місця проживання, а для інших суб'єктів - постійного місця знаходження за межами України;

- здійснення зазначеними особами господарської діяльності, пов'язаної з реалізацією іноземних інвестицій у передбачених за­конодавством формах1.

Для іноземних інвесторів на території України відповідно до ст. 7 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» можуть за­проваджуватися такі правові режими для іноземних суб'єктів гос­подарської діяльності:

національний режим є загальним правилом (якщо інший пра­вовий режим не встановлено відповідно до закону) і передбачає наявність у іноземних суб'єктів господарювання такого ж обсягу прав та обов'язків, як і у вітчизняних суб'єктів господарської дія­льності (резидентів); цей режим застосовується щодо всіх видів господарської діяльності іноземних суб'єктів, пов'язаної з їх інве­стиціями на території України, а також щодо експортно-імпортних операцій іноземних суб'єктів господарської діяльності тих країн, які входять разом з Україною до економічних союзів;

режим найбільшого сприяння, відповідно до якого іноземні суб'єкти господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та пільг щодо мит, податків та зборів, якими користується та/або буде користуватися іноземний суб'єкт господарської діяльності будь-якої іншої держави, якій надано згаданий режим, за винятком
випадків, коли зазначені мита, податки, збори та пільги по них встановлюються в рамках спеціального режиму; режим найбільшо­го сприяння надається на основі взаємної угоди суб'єктам госпо­дарської діяльності інших держав згідно з відповідними договорами України та застосовується зазвичай у сфері зовнішньої торгівлі;

спеціальний режим, який застосовується до територій спеці­альних економічних зон, а також до територій митних союзів, до яких входить Україна, і в разі встановлення будь-якого спеціально­го режиму згідно з міжнародними договорами за участю України.

Спеціальними законами можуть встановлюватися певні обме­ження для іноземних інвесторів. Так, згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про страхування», страхова діяльність в Україні може здійснюватися виключно страховиками - резидентами України. Відповідно до Закону «Про банки і банківську діяльність» (стат­ті 21-22) створення на території України комерційного банку за істотної (понад 10% статутного капіталу) участі іноземного інвес­тора здійснюється в дозвільному порядку.

Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійс­нюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріб-ритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої госпб-дарської діяльності.

Законами України можуть визначатися території, на яких дія­льність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвес­тиціями обмежується або забороняється, виходячи з вимог забез­печення національної безпеки.

Крім того, у певних випадках щодо іноземних інвесторів з окремих країн можуть запроваджуватися навіть дискримінаційні заходи. Так, у разі, коли є відомості про те, що інші держави, мит­ні союзи або економічні угруповання обмежують здійснення за­конних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діялА-ності України на своїй території, в т. ч. пов'язаних із здійсненням ними інвестиційної діяльності, органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльністі (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України) відповідно до їх компетенції мають право за­стосовувати адекватні заходи у відповідь на такі дії (ст. 29 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність»).

До заходів, що зазначені органи можуть застосовувати у відпо­відь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань, належать:

- застосування повної або часткової заборони (повного або часткового ембарго) на торгівлю;

- позбавлення режиму повного сприяння або пільгового спеці­ального режиму;

- запровадження спеціального мита;

- запровадження режиму ліцензування та/або квотування зов­нішньоекономічних операцій;

- запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експор­ту товарів;

- інші заходи, передбачені законами та міжнародними догово­рами.

Залучення іноземних інвестицій в національну економіку не­можливо досягти без встановлення державою системи гарантій для іноземних інвесторів. Законодавством України (ст. 396 ГК, стат­ті 8-12 Закону «Про режим іноземного інвестування») передбачені такі гарантії:

гарантії у разі зміни законодавства:відповідно до яких: а) на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії за­хисту іноземних інвестицій, чинні на момент їх вкладення, якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції ці гарантії змінюються (таке право має реалізовуватися протягом 10 років з дня набрання чинності закону про внесення подібних змін, проте не поширюється на питання оподаткування відповідно до Закону від 16.07.2000 р. «Про усунення дискриміна­ції в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створе­них з використанням майна та коштів вітчизняного походження»); б) до прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення (ця гарантія не стосується питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля);

гарантії щодо примусових вилучень:встановлена заборона на­ціоналізації іноземних інвестицій, а також їх реквізиції (за винят­ком випадків реквізиції для здійснення рятівних заходів у разі сти­хійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій, що проводиться на під- ставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України, і повинна супроводжуватися швидкою, негайною і ефек­тивною компенсацією іноземному інвесторові завданих йому збит­ків - на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцін­ки, підтвердженою аудитором або аудиторською фірмою);

гарантії щодо незаконних дій державних органів та їх посадо­вих осіб, які передбачають право іноземних інвесторів на оскар­ження таких дій, а також на компенсацію та відшкодування збит­ків, завданих іноземним інвесторам внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законом обов'язків щодо іно­земного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями;

гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності, які поля­гають у закріпленні за іноземним інвестором права на повернення не пізніше 6 місяців з дня припинення інвестиційної діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахувнням можливого зменшення ста­тутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не вста­новлено законодавством або міжнародними договорами України);

гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одер­жаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій:іноземним інве­сторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових пла­тежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій відповідно до порядку, визначеного Національним банком України). У спеціальних (вільних) економічних зонах регулювання іно­земних інвестицій може мати свою специфіку, що встановлюється законодавством України про спеціальні (вільні) економічні зони. Однак правовий режим іноземних інвестицій, що встановлюється у таких зонах, не може створювати умови інвестування та здійс­нення господарської діяльності менш сприятливі, ніж встановлені Законом України «Про режим іноземного інвестування».

 
Переглядів: 587

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та види іноземних інвестицій | Корпоративна форма іноземного інвестування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.