Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Корпоративна форма іноземного інвестування

Форми здійснення іноземних інвестицій

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у різноманітних фор­мах. Закон «Про режим іноземного інвестування» (ст. 3) розрізняв численні шляхи (називаючи їх формами) інвестування, а саме:

- часткової участі у підприємствах чи інших організаціях кор­поративного типу, що створюються спільно з українськими юри­дичними і фізичними особами, або придбання частки діючих під­приємств; при цьому можуть використовуватися усі організаційно-правові форми господарських організацій корпоративного типу(господарські товариства, кооператив, господарське об'єднання,промислово-фінансова група);

- створення підприємств, що повністю належать іноземним ін­весторам, у порядку, передбаченому Законом України «Про під­приємства в Україні»;

- створення філій та інших відокремлених підрозділів інозем­них юридичних осіб; представництва іноземних суб'єктів госпо­дарської діяльності, що відкриваються в Україні, повинні реєст­руватися згідно із ст. 5 Закону України «Про зовнішньоекономіч­ну діяльність»; порядок реєстрації визначається Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господар­ської діяльності в Україні, затвердженою наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18.01.1996 р. №30;

- придбання у власність діючих підприємств повністю;

- не заборонене законами України придбання нерухомого чи ру­хомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, облад­нання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом пря­мого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді ак­цій, облігацій та інших цінних паперів;

- придбання самостійно або за участю українських юридичних чи фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;

- придбання інших майнових прав;

- в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

Узагальнивши вищезазначені положення Закону «Про режим іноземного інвестування, можна виділити дві основні правові форми іноземного інвестування: корпоративнута договірну,які можуть поєднуватися (наприклад, у разі створення кількома осо­бами, за участі іноземного інвестора/інвесторів, господарського товариства; укладення засновницького договору в такому випад­ку є обов'язковою передумовою інвестування в корпоративній формі).

 

Корпоративна форма іноземного інвестування має місце у разі:

- створення іноземним інвестором самостійно чи за участю укра­їнських суб'єктів господарювання господарських організацій;

- набуття іноземним інвестором корпоративних прав діючої гос­подарської організації чи цілісного майнового комплексу унітар­ного підприємства;

- створення іноземним інвестором з правами юридичної особи філії чи представництва, реєстрація яких здійснюється відповідно до Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18.01.1996 р. №30.

Особливу роль серед організаційно-правових форм іноземного інвестування відіграють підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства,особливості правового статусу яких визначаються ГК України (ч. 2 ст. 63, статті 116-117) та Законом «Про режим іноземного інвестування» (оперує лише поняттям підприємства з іноземними інвестиціями - п. З ст. 1, статті 16-21).

Підприємством з іноземними інвестиціямивизнається підпри­ємство (господарська організація) будь-якої організаційно-право­вої форми, в статутному фонді якого не менш як 10 відсотків ста­новить іноземна інвестиція.

Іноземне підприємствоє різновидом підприємства з іноземни­ми інвестиціями. Характерною ознакою іноземного підприємства є 100-відсоткова іноземна інвестиція в його статутному капіталі (фонді). Набуття спеціального статусу - підприємства з іноземними ін­вестиціями чи іноземного підприємства - відбувається з дня зара­хування іноземної інвестиції на баланс такої організації.

Іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, в т. ч. внески до статутного фонду таких підприємств, оцінюються в іно­земній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України. При цьому перерахування інвестиційних сум в іноземній валюті у ва­люту України здійснюється за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України.

До установчих документів підприємств з іноземними інвести­ціями (іноземного підприємства) ставляться спеціальні вимоги: крім відомостей, передбачених законодавством України для від­повідних організаційно-правових форм підприємств, вони також повинні містити відомості про державну належність засновників такого підприємства.

Іноземна юридична особа, засновуючи або беручи участь у за­снуванні на території України суб'єкта підприємницької діяльнос­ті, повинна засвідчити свою реєстрацію у країні місцезнаходження відповідним документом, яким може бути витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо (п. 5 Положення про дер­жавну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 740).

Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом. Порядок пропуску такого майна на територію України визначається ст. 18 Закону України «Про режим інозем­ного інвестування» та постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 937 «Про порядок видачі, обліку і погашення век­селів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску інозем­ного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна».

Підприємство з іноземними інвестиціями є самостійним у здій­сненні господарської діяльності. Воно самостійно визначає умови реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ціну на них, якщо інше не передбачено законодавством України.

Продукція цих підприємств не підлягає ліцензуванню і квоту­ванню за умови їх сертифікації як продукції власного виробництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями (інозем­них підприємств) здійснюється у загальному для всіх суб'єктів підприємницької діяльності порядку, тобто відповідно до податко­вого законодавства України.

Охорона та здійснення підприємствами з іноземними інвести­ціями прав інтелектуальної власності забезпечується згідно із за­конодавством України. Ці підприємства самостійно приймають рішення про патентування (реєстрацію) в Україні та за кордоном винаходів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів інтелектуальної власності, які їм належать, керуючись при цьому українським законодавством.

Законом можуть бути визначені галузі господарювання та/або території, в яких встановлюється загальний розмір участі інозем­ного інвестора, а також території, на яких діяльність підприємств з іноземними інвестиціями (іноземних підприємств) обмежується або забороняється, виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.


Читайте також:

 1. II. Критерій найбільших лінійних деформацій
 2. III.4 Форматування тексту.
 3. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 4. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 5. IV. Критерій питомої потенціальної енергії деформації формозміни
 6. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 7. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 8. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 9. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 10. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
 11. Абсолютизація формально-технічних пошуків у мистецтві ХХ ст.
 12. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
Переглядів: 857

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Об'єкти та суб'єкти іноземного інвестування | Договірна форма іноземного інвестування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.