Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Контроль якостi робiт при будiвництвi об'єктiв

Управління якістю

 

Під управлінням якістю розуміють, згідно ДСТУ, встановлення, забезпечення і підтримання необхідного рівня якості продукції при її розробці і експлуатації, шляхом систематичного контролю якості і цілеспрямованого впливу на умови і фактори, які впливають на якість.

Встановлення рівня якості будівельної продукції полягає у розробці показників якості продукції, затвердження їх у нормативній документації на певний період часу.

Нормування якості полягає у розроблені документів, регламентуючих вимог до якості на етапах проектування, виробництва і експлуатації (ДБНи, ДСТУ, стандарти, ТУ та ін.).

У процесі проектування формується просторово-регулююче уявлення про майбутнє об’єкта - тобто встановлюються всі показники, які визначають якість майбутньої продукції.

Забезпечення рівня якості будівельної продукції – здійснюється шляхом виконання техніко-організаційних і економічних заходів, спрямованих на досягнення встановленого рівня якості будівельної продукції.

Процес формування заданого рівня якості включає:

- виробництво будматеріалів, деталей, конструкцій, обладнання;

- транспортування їх;

- зберігання їх на складах і будівельних майданчиках;

- виконання відомчих норм.

Підтримання рівня якості будівельної продукції – це здійснення заходів, що дозволяють зберегти якість будівельної продукції на встановленому рівні на протязі певного строку.

Підтримання досягнутого рівня якості на стадії експлуатації забезпечується при допомозі організації сучасного технічного обслуговування і ремонту. У процесі експлуатації виявляються, аналізуються і узагальнюються недоліки, які допущені при формуванні якості, з тим щоб не допустити їх у майбутньому.

При значних об'ємах будівництва, якiсть є одним iз найважливiших факторiв, якi забезпечують скорочення витрат у будiвельному виробництвi, підвищують експлуатацiйну надiйнiсть споруд i знижують витрати щодо їх експлуатацiї.

Якiсть будiвельної продукцiї формується на чотирьох етапах:

1) при розробцi нормативної документацiї;

2) проектуваннi об'єктiв;

3) виготовленнi матеріалів, виробiв, деталей i конструкцiй;

4) виконанні БМР.

Я к i с т ь н о р м а т и в н о ї д о к у м е н т а ц i ї - визначається загальним технiчним рiвнем будiвельного виробництва, розвитком стандартизацiї, вимiрювальної, обчислювальної технiки i науково-вишукувальних робiт.

Я к i с т ь п р о е к т у - визначається рiвнем прийнятих проектних рiшень, їх прогресивнiстю, вiдповiднiстю їх найновiшим досягненням вiтчизняного i закордонного досвiду, перспективам розвитку галузi.

Я к i с т ь б у д i в е л ь н и х м а т е р i а л i в i в и р о б i в -характеризується сукупнiстю визначених властивостей, якi задовiль-няють умови їх використання. Наприклад, для несучих конструкцiй - це мiцнiсть, жосткiсть; для огороджувальних конструкцiй ємкостей i труб - трiщиностiйкiсть, водонепроникнiсть, морозостiйкiсть; для огороджуючих конструкцiй будинку – тепло- i звукоiзоляцiйнi якостi. Кiлькiсть виробiв збільшують шляхом вдосконалення технологічних процесiв на заводах, впровадження машинної технологiї на всiх стадiях виробництва, покращення пооперацiйного i приймального контролю.

Я к i с т ь Б М Р - визначається вимогами проекту, ДБНом, ДСТУ, технiчними умовами (ТУ) i спецiальними iнструкцiями. Вона залежить:

- вiд квалiфiкацiї робiтникiв i ITР;

- якостi машин i iнструментiв, використаних матерiалiв i виробiв, а також вiд дотримання правильної технологiчної послiдовностi ведення робіт;

- погодження дiй загальнобудiвельних генпiдрядних i спеціалізо-ваних субпiдрядних організацій;

- впровадження спецiальних заходів щодо пiдвищення якостi (наприклад, комплексної системи управлiння якістю робiт).

Органiзацiя контролю i якостi робiт. Для визначення вiдповiдностi якостi будiвництва вимогам, що пред'являються i оперативного прийняття заходів з лiквiдацiї браку органiзують зовнiшнiй i внутрiшнiй контроль якостi матерiалiв i будiвельно-монтажних робiт.

Зовнiшнiй контроль- здiйснюють наступні державнi i відомчі органи контролю:

Замовник - виконує технiчний нагляд за якiстю виконаних робiт, звіряє їх об'єми, контролює термiни їх виконання i приймає участь в прийманнi закiнчених об'єктiв.

Органи державного архітектурно-будiвельного контролю (ДАБК) - дають дозвiл на виконання будiвельно-монтажних робiт, контролюють правильнiсть забудови видiленої дiлянки i дотримання технiчних правил ведення робiт.

Авторський нагляд — контролює якiсть робiт i вiдповiднiсть зведених об'єктiв (споруд) затвердженому проекту.

Пожежна інспекція — контролює виконання на запроектованих об'єктах протипожежних заходів.

Санітарна інспекція — слiдкує за дотриманням на будмайданчику обов'язкових правил санiтарiї i гiгiєни, а також за своєчасним виконанням заходів з охорони навколишнього середовища.

Державний горнотехнічний нагляд (Держгортехнагляд) – контро-лює технiчний стан i безпеку експлуатацiї пiдйомно-транспортних машин i обладнання, котлiв i iнших ємкостей, якi працюють пiд тиском.

Технічна інспекція Ради профспілки - здiйснює контроль за дотриманням правил охорони працi, технiки безпеки i норм трудового законодавства, здiйснюється для перевiрки використання асигнувань, матерiальних ресурсiв i грошових засобiв, термiнiв i вартостi будiвництва. Шляхом контрольних замiрiв перевiряють кiлькiсть, характер i вартiсть робiт, не допускаючи до оплати тих з них, якi виконанi з вiдхиленнями вiд проекту, неякiсно i не комплексно.

Внутрiшнiй технiчний контроль - здiйснюється робiтниками i контролюючими органами будiвельних органiзацiй на всiх стадiях робiт.

Оперативний контроль - за якiстю робiт покладений на виконроба, будiвельного майстра i бригадира, якi виконують його безперервно i постiйно. Особлива вiдповiдальнiсть при цьому полягає на лiнiйних IТР, якi дають пiдписку на право виконання робiт.

Банківський (фінансовий) контроль – проводять органи фінансової установи

П i д п и с к а — це особлива юридична форма, документально фiксуюча обов'язковiсть виробника робiт суворо дотримуватися при будiвництвi об'єктiв вимог проекту, ДБН, ДСТУ i iнших нормативних документiв. При цьому вiн попереджується про особову адмiнiстративну i кримiнальну вiдповiдальностi за порушення технiчних умов виконання робiт i будiвельного законодавства.

Г о л о в н и й i н ж е н е р БУ (БМУ), є технiчним керiвником органiзацiї, здiйснює систематично вибiрковий контроль якостi робiт.

В залежностi вiд типiв виготовлення будiвельної продукцiї розрiзняють чотири основних виду внутрiшнього контролю: вхiдний, операцiйний, приймальний i лабораторний.

В х i д н и й к о н т р о л ь - iснує для перевiрки проектної документацiї, якостi продукції, матерiалiв, виробiв i обладнання, яке поступає на будмайданчик. Вiдповiднiсть документацiї можливостям якiсного виконання робiт перевiряється технiчним вiддiлом тресту (фірми) – при узгодженнi проекту i при отриманнi робочих креслень.

Якiсть виробiв, матерiалiв i обладнання звiряється з їх стандартами, ТУ, паспортами i робочими кресленнями. Цей вид контролю здiйснюють виконроби, майстри, бригадири, кладівники, а в необхiдних випадках - представники будiвельних лабораторiй i замовника.

О п е р а ц i й н и й к о н т р о л ь - є основним видом внутрiшнього технiчного контролю, який здiйснюється на робочих мiсцях. Вiн виконується у виглядi самоконтролю робiтниками i контролю виробничим персоналом. Операцiйний контроль виконується пiсля завершення виробничих операцiй. Мета його - виявлення дефектiв i прийняття оперативних заходів щодо їх усунення.

Операцiйний контроль здiйснюється у вiдповiдностi iз спецiаль-ними схемами контролю, розробленими у складi ПВР. Контролюючi функцiї виконують бригадири i IТР з використанням засобiв метрологiчного обслуговування. В необхiдних випадках залучаються будівель-нi лабораторiї iнших органiзацiй, геодезичнi, геологiчнi i iншi служби.

П р и й м а л ь н и й к о н т р о л ь - iснує для оцiнки якостi закiнчених споруд, або їх частин, а також прихованих робiт (тобто тих, результати яких закриваються наступними роботами) i вiдповiдальних будiвельних конструкцiй.

 

 
Переглядів: 1326

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Якість будівництва | Оцінка і аналіз якості будівельно-монтажних робіт

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.