Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Оцінка і аналіз якості будівельно-монтажних робіт

Рис. 1.Схема органiзацiї контролю якостi в будiвництвi

 

Л а б о р а т о р н и й к о н т р о л ь - здiйснюється на об'єктах i пiдприємствах будiндустрiї (заводах ЗБВ, трубозаготівельних i трубозварювальних базах тощо). В трестах i на заводах ЗБВ iснують центральнi будiвельнi лабораторiї (ЦБЛ). В БМО i на трубозварювально-iзоляцiйних базах - лабораторiї органiзують лише при значнiй вiддале-ностi їх вiд ЦБЛ i великих об'ємах робiт.

Будiвельнi лабораторії:

- слiдкують за якiстю матерiалiв i виробiв (цементу, труб, муфт, ущiльнювачiв, електродiв, бiтуму тощо),

- перевiряють їх на вiдповiднiсть ДСТУ, ТУ, нормам i вказiвкам,

- контролюють роботи щодо пiдвищення якостi матерiалiв i виробiв (наприклад, промивку i фракцiювання iнертних, очищення i iзоляцiю труб тощо),

- вiдбирають проби i випробовують зразки бетону, розчину, зварних швiв, iзоляцiйних покрить тощо,

- контролюють дотримання режимiв виконання робiт.

Забезпечення лабораторiй сучасним обладнанням пiдвищує дiю лабораторного контролю якостi.

З точки зору функціонального призначення і характеру проведення контроль є:

а) статистичний і виробничий;

б) технічний і економічний;

в) активний і пасивний;

г) приймальний (вхідний, вихідний) і інспекційний;
л) періодичний і постійний;

е) візуальний (зоровий) і інструментальний;

є) вибірковий і суцільний.

Комплексна система управлiння якiстю будiвельно-монтажних робіт - включає в себе засоби, методи i заходи, якi направленi на встановлення, забезпечення i пiдтримання необхiдного рiвня якостi робiт.

П л а н у в а н н я я к о с т i р о б i т, які виконують бригадами, дiльницями, БУ (БМУ) i трестом або об'єднанням в цiлому здiйснюється плановим, технiчним вiддiлом i головним технологом будiвельної органiзацiї на основi "Iнструкцiї з оцiнки якостi БМР".

К о н т р о л ь, i н ф о р м а ц i й н е з а б е з п е ч е н н я i о ц i н к а я к о с т i р о б i т - забезпечується службою управлiння якiстю, головним технологом, будiвельною лабораторiєю, технічним вiддiлом, лiнiйними ITР i бригадирами, а також геодезичною групою або головним геодезистом.

Технiчний вiддiл разом iз кошторисним вiддiлом здiйснюють вхiдний контроль якостi проектної документацiї, забезпечують усi пiдроздiли i служби нормативно-iнструктивними документами щодо якостi робiт i в першу чергу ДБНом.

М е т р о л о г i ч н е i м е т о д и ч н е з а б е з п е ч е н н я я к о с т i - здiйснює будiвельна лабораторiя i геодезична служба з метою єдностi, точностi i достовiрностi вимiрювань.

П р а в о в е з а б е з п е ч е н н я я к о с т i - здiйснює юридична служба разом iз кошторисним вiддiлом.

Роботу з виріщення претензій виконує юристконсульт сумiсно з бухгалтерiєю. Також до вищеперерахованих основних функцiй управління якiстю до них також вiдносяться органiзацiйно-технiчна пiдготовка виробництва, його матерiально-технiчне забезпечення (комплектацiя), пiдбiр кадрiв, їх матерiальне i моральне стимулювання.

Загальне керiвництво розробкою i впровадження комплексної системи управлiння якiстю здiйснює керiвник будiвельної органiзацiї, а координацiя робiт покладена на спецiальну службу управлiння якiстю. Важливими ланками у данiй системi є стандартизацiя i атестацiя як самих об'єктiв будiвництва, так i продукцiї будiндустрiї.

С т а н д а р т - це нормативно-технiчний документ, який встановлює комплекс норм, правил i вимог до об'єкта стандартизацiї i затверджений компетентними органiзацiями. У нашiй країнi застосовуються стандарти чотирьох основних категорiй: державнi (ДСТУ), галузевi (ОСТ), республiканськi (РСТ) i стандарти пiдприємств (СТП). До пiдприємств, якi порушують стандарти, застосовують економiчнi санкцiї.

А т е с т а ц i ї пiдлягає продукцiя всiх галузей народного господарства, в тому числi, яка використовується у будiвництвi.

Будівельну продукцію оцінюють за бальною системою.

В приймальних документах оцінка якості БМР визначається у відповідності із вимогами будівельних норм (БН 378-77):

- „відмінно” - роботи виконані з особливою ретельністю і з технічними показниками, які перевищують нормативні (наведені у відповідних розділах ДБН), або при поліпшенні проектних експлуатаційних показників без збільшення кошторисної вартості цих робіт;

- „добре” - роботи виконані у повній відповідності з проектом і нормативними показниками;

- „задовільно” - роботи виконані із незначними відхиленнями від проектної чи технічної документації, обов’язково узгодженими письмово з проектною організацією і замовником, які не знижують експлуатаційних якостей, показників надійності, міцності, стійкості, довговічності і зовнішнього вигляду побудованих будинків, споруд і їх частин.

Оцінювання якості розпочинається із знаходженням коефіцієнта дефектності:

,

де: а - кількість контрольованих показників;

- сума одиничних показників якості за всіма контрольованими вимогами.

Одиничні показники якості визначаються за формулою:

,

де: М – кількість спостережень;

П - загальна кількість спостережень у вибраному ряді.

 

При значенні - ставиться оцінка „5”;

- при - ставиться оцінка „4”;

- при , - ставиться оцінка „3”.

Якщо Кд >0,3 - робота не приймається і не оцінюється до усунення дефектів.

Загальна оцінка виконання робіт на об’єкті визначаються за формулою:

,

де: - обсяги робіт, які оцінені відповідно на оцінки „5”; „4” ; „3”.


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 4. SWOT-аналіз у туризмі
 5. SWOT-аналіз.
 6. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 7. V. Нюховий аналізатор
 8. АВС (XYZ)-аналіз
 9. Автоматизація проектних робіт
 10. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 11. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 12. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
Переглядів: 517

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контроль якостi робiт при будiвництвi об'єктiв | Прийняття об’єктів в експлуатацію

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.063 сек.