Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Социально-экономические и экологические проблемы регионов и пути их решения

Подальший розвиток України пов'язаний з вирішенням багатьох соціально-економічних та екологічних проблем. Так, територіальна структура господарського комплексу суттєвих змін не зазнає. Базові галузі економіки — електроенергетика, паливна та хімічна промис­ловість, металургія і машинобудування зосереджені переважно в Донецькому, Придніпровському та Центральному районах. Ці галу­зі виробляють понад дві третини промислової продукції і найбільші обсяги валового внутрішнього продукту України. В районах їх роз­міщення найвищі показники зосередження населення та виробницт­ва доданої вартості. Зберігається тенденція зростання територіаль­ної концентрації виробничого потенціалу у високоурбанізованих ре­гіонах. У деяких з них (Придніпровський, Центральний) відзначено і більш високе зростання виробництва продукції сільського госпо­дарства, ніж у багатьох традиційних виробників аграрної продукції. На противагу високоурбанізованим та індустріально розвину­тим регіонам сформувалися й райони з високою територіальною концентрацією виробництва продукції сільського господарства. До них належать Поліський, Подільський та Карпатський регіони.

В останній період на Поліссі і Поділлі спостерігаються депреси­вні процеси, коли спад економічної діяльності є переважаючою тен­денцією. Разом з тим у Донецькому, Придніпровському та Східно­му районах має місце зростання показників виробництва продукції. Саме на ці райони а також на Центральний район припадає най­більша частка капітальних вкладень і прямих іноземних інвестицій. Значні регіональні відмінності спостерігаються і в розвитку соціальних процесів. Так, у високоурбанізованих регіонах відбу­вається зменшення загальної чисельності населення. У цих регіо­нах, як і в регіонах глибокої депопуляції, найбільш високі показ­ники зниження природного приросту, зростання рівня безробіття. В окремих районах склалася несприятлива і екологічна ситуа­ція, яка вимагає термінового вирішення. Це стосується Донець­кого, Придніпровського та Поліського районів. Основними завданнями регіонального розвитку України ма­ють бути такі, що визначені далі.

Для Донецького району найбільш актуальною серед економіч­них проблем є ефективна реструктуризація економіки за рахунок удосконалення виробничої спеціалізації базових галузей — вугіль­ної, хімічної, коксохімічної, металургії. Саме ці галузі є найбільш матеріаломісткими і створюють найбільше техногенне наванта­ження на природне середовище. Надто загострилась на цьому тлі і соціально-економічна ситуація. Вона проявляється в постійному зменшенні чисельності населення за рахунок перевищення (по­над 2 рази) смертності над народжуваністю, від'ємним сальдо мі­грації. У цих регіонах найбільше вивільнення працівників зі сфе­ри економічної діяльності, в структурі яких переважно жінки й молодь. Це загострює проблему зайнятості працездатного насе­лення, особливо шахтарів, жінок та молоді.

У Придніпровському районі, де зосереджена чорна і кольоро­ва металургія, гірничодобувна, коксохімічна галузі та важке ма­шинобудування, створилось надмірне навантаження на природне середовище. Це доповнюється загостренням соціальних проблем. Тому для цього району актуальним є активізація структурних пе­ретворень у виробничій сфері з урахуванням соціальних наслідків.

У Поліському районі найбільш гострою проблемою є реабілі­тація радіаційне забруднених територій та залучення ресурсного потенціалу в народногосподарський обіг.

Найбільш гострими проблемами Карпатського району, на ви­рішення яких мають бути спрямовані зусилля, є: зупинення деін-дустріалізації, активний розвиток сфери зайнятості, активізація демографічної політики та її збалансування з економічним розвит­ком, вирішення екологічних проблем, зокрема, запобігання та упе­редження природних і техногенних катастроф з тяжкими еколо­гічними, соціальними та економічними наслідками.

Зазначені соціально-економічні та екологічні проблеми еко­номічних районів та шляхи їх вирішення охоплюють і більш дрібні територіальні структури — області, адміністративні райони, міста тощо. У них загальні процеси мають свої особливості прояву, що зумовлено конкретними місцевими природно-ресурсними і соціа­льно-економічними умовами, особливо обмеженими можли­востями місцевих бюджетів. Гострою проблемою виступає недо­статність коштів у місцевих бюджетах і для забезпечення фінан­сування соціальної сфери та місцевих виробничих потреб.

Порівняльний аналіз видатків з місцевих бюджетів для забез­печення діяльності освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення та розвитку житлово-комунального господарства в розрахунку на душу населення показує наявність значних тери­торіальних відмінностей по регіонах України. Так, співвідношен­ня між трьома регіонами з найвищим рівнем усіх видатків на со­ціальну сферу (Київ, Полтавська і Харківська області) і найниж­чим рівнем видатків на душу населення (Чернігівська, Луганська і Вінницька області) становить 2,2 раза. Таким чином, в одних регіонах загальні витрати з місцевих бюджетів в розрахунку на одного жителя більше ніж у 2 рази перевищують аналогічні ви­трати в інших регіонах.

Нерівномірність витрат місцевих бюджетних коштів по регіо­нах України характерна і для окремих галузей соціальної сфери. Так, співвідношення між витратами на освіту в регіонах з найбіль­шими обсягами (Київ, Полтавська і Житомирська області) та найменшими (Сумська, Вінницька і Луганська області) становить понад 2 рази, а співвідношення витрат на охорону здоров'я між аналогічними групами регіонів — майже 2 рази. Співвідношення між найбільшими і найменшими витратами на соціальний захист становить понад 3 рази, а на житлово-комунальне господарство — майже 8 разів.

Такі значні відмінності у фінансуванні соціальної сфери з міс­цевих бюджетів ставить перед регіональними і місцевими орга­нами завдання для вирішення соціальних та економічних проб­лем. Серед шляхів їх вирішення важлива роль належить оптимі-зації співвідношень між місцевими і загальнодержавними бюдже­тами з урахуванням необхідності вирішення соціально-економіч­них завдань регіонів, забезпечення соціальних стандартів населен­ню України. Суттєвим важелем у вирішенні регіональних соціаль­но-економічних проблем є вдосконалення інвестиційної і кредитної політики держави, розширення місцевих джерел наповнення бю­джету за рахунок удосконалення податкової системи та інших форм економічного регулювання.

Важливу роль у визначенні шляхів вирішення соціально-еко­номічних та екологічних проблем у регіонах є вдосконалення і посилення державного управління регіональним розвитком, за­безпечення місцевого самоврядування. Це вимагає зростання де­централізації управління соціальним розвитком і активний пере­хід до регіонального та місцевого самоврядування. Важливим є передача територіальним громадам повноважень і матеріальних та фінансових ресурсів з метою самостійного вирішення соціаль­них і економічних питань місцевого самоврядування. Вимагають поглиблення й розширення правові основи самоврядування регіонів, надання їм науково-методичної, організаційної та інформа­ційної допомоги з питань місцевого самоврядування і регіональ­ного розвитку. Актуальним є створення спеціального загально­державного органу з питань територіального розвитку (міністер­ство, комітет), який би займався питаннями регіонального та міс­цевого соціально-економічного розвитку. Це особливо важливо у зв'язку з розробкою та запровадженням соціальних та економіч­них нормативів (на душу населення), диференційованих за різнома­нітними соціально-економічними критеріями по регіонах країни.

Політика економічного зростання на базі ринкових перетво­рень повинна бути пов'язана з регіональною соціальною політи­кою, які разом утворюватимуть комбіновану модель економічно­го і соціального розвитку. Передбачуваний етап економічної стабілізації й розвитку вимагає і нової соціальної політики, зміс­том якої мають бути позитивні зрушення в розвитку соціальних процесів. З цією метою необхідна активізація реформ у соціаль­ній сфері, в основу якої має бути покладена активна дія соціаль­них чинників у суспільному відтворювальному процесі як перед­умова економічного зростання. Соціальна політика для регіональ­них інституцій усіх рівнів повинна стати пріоритетною.

 


Читайте також:

  1. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
  2. Вопрос Основные макроэкономические проблемы
  3. Дифференциация регионов по уровню развития производительных сил
  4. Тема 9. САНИТАРНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
  5. Численные методы решения уравнения адвекции
Переглядів: 738

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дифференциация регионов по уровню развития производительных сил | ОРГАНИЧЕСКИХ РАДИКАЛОВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.