Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Надходження і вибуття основних засобів за рік

  Основні фонди Наявність на початок року, тис. грн. Надійшло за рік, тис. грн. Вибуло за рік, тис. грн. Наявність на кінець року, тис. грн.
Первісна вартість основних засобів 78,09,0 208,4 13,63,0 6654,4
у т.ч. нових бувших в експлуатації - - 158,4 50,0 - 158,40 50,0
Вартість ліквідованих основних засобів     321,3  
Знос основних засобів 3639,0 - - 3192,40
Залишкова вартість основних засобів - -

 

У звітному році на підприємство надійшло основних засобів на суму 208,4 тис. грн., що склало 3,13% їхньої загальної вартості.

Слід зазначити, що 76% основних засобів, що надійшли – нові. Ціль відновлення основних засобів – модернізація торгово-технологічного процесу, зниження витрат на їхній зміст і експлуатацію.

Результати, що характеризують стан і рух основних засобів представлені в таблиці.

Аналітичні показники про рух і технічному стані основних засобів

 

Показники   Значення показника
минулий рік звітний рік зміна
Коефіцієнт надходження, % (1) 5,35 3,13 -2,22
Коефіцієнт відновлення, % (2) 5,35 2,38 -2,97
Коефіцієнт вибуття, % (3) 5,06 17,45 +12,39
Коефіцієнт ліквідації, % (4) 2,59 4,1 +1,51
Коефіцієнт приросту, % (5) -0,3 -14,78 -14,38
Коефіцієнт придатності, % (7) 53,4 52,03 -1,37
Коефіцієнт зносу, % (8) 46,6 47,97 +1,37

 

Дані таблиці показують, що за звітний рік технічний стан основних кошт погіршилося, тому що знизився коефіцієнт відновлення, різко підвищився коефіцієнт вибуття, ліквідація основних кошт збільшилася, це означає, що в підприємства велика кількість старих зношених основних кошт; коефіцієнт приросту склав – 14,78, що означає, що основних кошт більше вибуває, чим надходження.

 

Аналіз ефективності використання основних засобів

 

Головна задача аналізу основних засобів – виявлення резервів підвищення ефективності їхнього використання. Для оцінки ефективності оснащення торговельних підприємств застосовуються загальні показники:

- Фондовіддача Фв;

- Фондоємкість Фє;

- Фондоозброєність Фоб.;

- Рентабельність основних фондів.

Перші три використовуються для характеристики ефективності використання основних засобів при здійсненні торговельної діяльності, останній використовується для оцінки фінансової діяльності.

Оцінка ефективності використання основних засобів заснована на застосуванні загальної для усіх видів ресурсів технології оцінки, що припускає розрахунок і аналіз показників віддачі і ємкості.

Показники віддачі характеризують розмір виручки, що приходиться на 1 грн ресурсів.

Показники ємкості характеризують витрати або запаси ресурсів на 1 грн виторги. Під запасом ресурсів розуміється наявний обсяг ресурсів на звітну дату по балансі, під витратами – поточні витрати ресурсів, у даному випадку, амортизація.

При зіставленні основних засобів із розміром виручки за звітний період варто розраховувати середньорічну вартість основних засобів за цей же період.

Для підрахунку середньорічної вартості основних засобів (ОС) використовується формула:

 

ОФ= основні фонди початку періоду + основні фонди на кінець періоду

2

узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача. Фондовіддача в торгівлі визначається як відношення розміру виручки (товарообігу) до середньої вартості основних засобів у первісній або відбудовній оцінці:

Фв = Т

ОФ

При розрахунку фондовіддачі варто мати на увазі, що у вартості основних фондів враховуються власні й орендовані засоби, не враховуються основні фонди, що знаходяться на консервації, а також здані в оренду іншим підприємствам.

При оцінці динаміки фондовіддачі вихідні дані приводяться в порівнянний вид. Обсяг товарної продукції варто відкоригувати на зміну оптових цін, а вартість основних засобів – на коефіцієнт переоцінки.

Підвищення фондовіддачі приводить за інших рівних умов до зниження суми амортизаційних відрахувань і відповідно сприяє підвищенню частки прибутку в ціні товару, а виходить, приводить до збільшення рентабельності капіталу і продажів.

На основі факторної моделі фондовіддачі розраховується приріст обсягу продажів за рахунок розширення основних фондів і росту фондовіддачі. Використовуючи способи факторного аналізу (абсолютних різниць, ланцюгових підстановок, інтегральний) розраховують вплив фондовіддачі на зміну товарообігу:

- Спосіб абсолютних різниць:

Т (Фв) = ОЗ1 x Фв;

- Інтегральний спосіб:

Т(Фв) = ОЗ0 x Фв +

Іншим показником ефективності використання основних засобів є фондоємкість, що визначається відношенням середньорічної вартості основних засобів до обсягу продажів (показник, зворотний фондовіддачі):

 

Фє =

Зміна фондоємкості показує приріст або зниження вартості основних засобів на 1 грн товарообігу і застосовується при визначенні суми відносної економії або перевитрат коштів в основних фондах.

Сума відносної економії (перевитрат) основних засобів визначається:

Евідн.(S) = (Фє1 – Фє0) x Т1

Співвідношення темпів приросту вартості основних засобів і темпів приросту продажів дозволяє визначити граничний показник фондоємкості, тобто приріст основних засобів на 1% приросту обсягу продажів. Даний показник використовують для оцінки технологічної ефективності різних виробництв або виявлення динаміки ефективності роботи підприємства за тривалий період.

Фондоозброєність праці, характеризується вартістю основних засобів у розрахунку на одного торговельного працівника, тобто це відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньосписочної чисельності торговельних працівників (Фозб):

 

Фозбр. =

 

Ріст фондоозброєності веде до підвищення продуктивності праці. Взаємозв'язок продуктивності праці (Пр) з фондоозброєністю виражає наступна факторна модель:

 

Пр = Фв x Фозб

 

 

Ще одним показником оцінки ефективності використання основних засобів є показник рентабельності (РОФ):

 

РОФ = ________Річна сума прибутку_______________

Середньорічна вартість основних фондів

 

У таблиці приведені дані, що характеризують ефективність використання основних виробничих фондів підприємства.

 

Показники використання основних фондів підприємства

 

Показники Минулий рік Звітний рік Зміна Темп зміни
1. Товарообіг, тис. грн. 2. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 3. Прибуток, тис. грн. 4. Фондовіддача виробничих основних фондів 5. Фондоємкість основних фондів чисельність торговельних робітників, чіл. 6. Фондоозброєність 7. Рентабельність основних фондів 8. Сума відносної економії (перевитрати)   7797,2 4282,74   2,77 0,36   863,0 9,03 0,549   7231,7 4596,04   3,47 0,29   971,0 7,45 0,636   -1458,1 +3485   -565,5 +313,3   0,7 -0,07   +108 -1,58 +0,087 1,16   0,93 1,073   +1,25 0,805   1,12 0,83 1,158  

Товарообіг підприємства збільшився за рік на 16% і склав у сумі 3485 тис. грн., середньорічна вартість основних засобів зменшилася на 565,5 тис. грн. приріст обсягу товарообігу визначається впливом зниження виробничого потенціалу в розмірі 1566,44 тис. грн. (-565,5 x 2,77) і підвищенням ефективності його використання в розмірі 5062,19 тис. грн. (7231,7 x 0,7).

Частка впливу збільшення фондовіддачі на обсяг товарообігу складає 145% (5062,19/3485,0), тоді як вплив зменшення вартості основних фондів – 45% (1566,44/3485). Сформоване співвідношення впливу двох факторів на обсяг товарообігу служить передумовою росту рентабельності продажів.

Зниження фондоємкості на 0,07 свідчить про наявність відносної економії кошт, вкладених в основні фонди. Сума відносної економії склала –1758,1 тис. грн. ((0,29-0,36) x 25115). Головний фактор економії кошт, вкладених в основні фонди, - ріст фондовіддачі на 0,7.

Фондоозброєність праці на підприємстві у звітному році знизилася на 1,58 тис. грн. на людину порівняно із минулим роком, за рахунок зниження вартості основних засобів і збільшення чисельності працівників підприємства. Незважаючи на зниження фондоозброєності, у підприємства відзначений ріст продуктивності праці. Як би рівень фондовооруженности зберігся на підприємстві в межах минулого року, то з огляду на прямолінійну залежність між товарообігом і фондоозброєністю, обсяг продажів у звітному році виріс би на значну величину. Факторна модель у даному випадку виглядає в такий спосіб:

 

Фв=

 

де Ч – середньосписочна чисельність працівників.

 

Для комплексної оцінки ефективності використання основних виробничих фондів розраховують інтегральний показник оцінки використання основних засобів (S):

 

S=, де

 

Iфв – індекс фондовіддачі;

Ip – індекс рентабельності;

озб – індекс фондоозброєності.

У нашому прикладі S==1,094

Чим менше показник інтегральної оцінки використання основних засобів, тим ефективніше використовуються основні засоби. Значення цього показника повинне прагнути до одиниці. Розрахуємо вплив фондовіддачі, рентабельності і фондоозброєності на цей показник.

 

Jo = = = 3,705

Jскор1 == = 4,1476

JскорII == = 4,464

J1 = = = 4,054

Зміна ефективності використання основних засобів за рахунок зміни фондовіддачі

 

JФво = JскорI - Jo = 4,1476 – 3,706 = 0,4426

 

За рахунок зміни рентабельності основних засобів

 

JР = JскорII - JскорI = 4,464-4,1476 = 0,3164

 

За рахунок зміни фондоозброєності

 

JФозб = JI - JскорII = 4,054 – 4,464 = 0,41

 

З приведених розрахунків видно, що фондовіддача і рентабельність позитивно впливають на інтегральний показник, а фондоозброєність негативно.

Особливість аналізу основних засобів – його багаторівневий характер. Важливо виділити рівень впливу факторів і відповідно до цього вибрати моделі і способи аналізу. Кінцевою метою аналізу основних засобів незалежно від галузі діяльності підприємства є виявлення можливості розширення обсягів реалізації без залучення додаткових ресурсів або визначення потреби у відновленні або розширенні виробничого потенціалу.

 

Література: Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства . с. 284-290

Сименко И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятий торговли:с. 78-92


Читайте також:

 1. Cтруктура апаратних засобів ІВС
 2. Амортизація основних засобів
 3. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 4. Амортизація основних засобів.
 5. Амортизація основних фондів
 6. Амортизація основних фондів
 7. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
 8. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.
 9. Амортизація основних фондів, методи її нарахування.
 10. Аналіз ефективності використання основних засобів.
 11. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
 12. Аналіз оборотності засобів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основних засобів підприємства | Завдання для самостійної роботи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.