Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація інвестицій.

Існує і дещо звужене розуміння інвестицій, коли інвестиції розглядаються з позиції потоків платежів. З такої точки зору під інвестиціями можна розуміти всі витрати (або їх грошовий еквівалент), пов’язані з використанням капіталу (імобілізація, уречевлення вільного капіталу). Більш вузьке розуміння інвестицій включає сам об’єкт і строки імобілізації капіталу, які в такому випадку виступають критерієм класифікації інвестицій.

З метою врахування, аналізу і планування інвестиції класифікуються згідно І.О. Бланк за такими ознаками (рис. 2.1.)

 

Класифікація інвестицій
За об’єктом вкладання коштів
Фінансові
Реальні
Інтелектуальні
В людський капітал
За характером участі в інвестуванні
Прямі
Непрямі
За періодом інвестування
Короткостро-кові
Довгострокові
За формами власності інвесторів
Приватні
Державні
Іноземні
Спільні
За регіональною ознакою
Інвестиції у середині
Інвестиції за кордоном
За ступенем ризику
Безризикові
Низькоризкові
Середньо-ризикові ризикоі
Високоризикові
Спекулятивні

 


1.За об’єктами вкладень коштів виділяють:

- реальні інвестиції — вкладення у виробничі фонди (основні та оборотні). В основному, це вкладення в матеріальні активи — будинки, споруди, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності, а також нематеріальні активи (патенти, ліцензії, "know-how", технічна, науково-технічна, інструктивна, технологічна, проектно-кошторисна та інша документація).

Всередині цієї групи, як правило, виділяють наступні види інвестицій: інвестиції, які направляють на розширення виробничих потужностей, на реконструкцію та розширення діючого виробництва, відтворення основних фондів, які вибули.

- фінансові інвестиції — характеризують вкладення капіталу в різні фінансові інструменти (в основному в цінні папери) з метою отримання прибутку в майбутньому. Фінансові інвестиції, у свою чергу, підрозділяються на прямі (внесення засобів у статутний фонд юридичної особи в обмін на його корпоративні права) і портфельні (придбання цінних паперів та інших фінансових активів на фондовому ринку).

- інтелектуальні інвестиції — це вкладення в об'єкти інтелектуальної власності, які виходять з авторського права, винахідницького та патентного права, права на промислові зразки та корисні моделі.

- інвестиції в людський капітал — це вкладення в освіту, підвищення кваліфікації, соціальну сферу. Ці інвестиції довгострокові та скуповуються в майбутньому.

2. За характером участі в інвестуванні виділяють:

- прямі - передбачають пряму участь інвестора у виборі об'єктів інвестування і вкладення капіталу. Вони здійснюються шляхом безпосереднього вкладення капіталу до статутних капіталів інших підприємств. Пряме інвестування здійснюють в основному досвідчені інвестори, які достатньо поінформовані про об'єкти інвестування і добре ознайомленні з його механізмом.

- непрямі інвестиції - передбачають вкладення капіталу інвестора, опосередковане іншими особами (фінансовими посередниками). Не всі інвестори мають достатню кваліфікацію для ефективного вибору об'єктів інвестування і наступного керування ними. У цьому випадку вони купують цінні папери, що випускаються інвестиційними й іншими фінансовими посередниками, що зібрані в такий спосіб інвестиційні засоби розміщають за своїм розсудом, вибираючи найбільш ефективні об'єкти інвестування, беручи участь у керуванні ними, розподіляючи отримані доходи серед своїх клієнтів.

3. За періодом інвестування розрізняють:

- короткострокові - це звичайно вкладення капіталу на період не більше одного року (наприклад, короткострокові депозитні внески, купівля короткострокових ощадних сертифікатів тощо).

- довгострокові інвестиції - озуміють вкладення капіталу на період понад один рік. Цей критерій застосовують у практиці обліку, але, як показує досвід, він потребує подальшої деталізації. Інвестиційні компанії довгострокові інвестиції деталізуються в такий спосіб: а) до 2 років; б) від 2 до 3 років; в) від 3 до 5 років; г) понад 5 років.

4. За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції:

- приватні - це вкладення коштів, здійснювані громадянами, а також підприємствами недержавних форм власності, насамперед — колективної (правильніше було б назвати цю форму інвестицій “недержавними”, але в економічній теорії та практиці вживається термін “приватні”).

- державні - вкладення, здійснювані центральними і місцевими органами влади й управління за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також державними підприємствами й установами за рахунок власних і позичкових коштів.

- іноземні - вкладення, здійснювані іноземними громадянами, юридичними особами і державами.

- спільні - вкладення, здійснювані суб’єктами даної країни й іноземних держав.

5. За регіональною ознакою можна виділити:

- інвестиції усередині країни - це вкладення коштів в об'єкти інвестування, розмішені в територіальних кордонах даної країни.

- за кордоном - вкладення коштів в об'єкти інвестування, розміщені за межами територіальних кордонів даної країни (до цих інвестицій відносяться також придбання різних фінансових інструментів інших країн).

6. За рівнем інвестиційного ризику інвестиції поділяють на:

- без ризикові - це вкладення коштів у такі об'єкти інвестування, за якими відсутній реальний ризик втрати капіталу (очікуваного доходу) і практично гарантовано отримання розрахункової суми інвестиційного доходу.

- низькоризикрві - це вкладення капіталу в об'єкти інвестування, ризик за якими значно нижчий від середньо ринкового.

- середньоризикові - рівень ризику за об'єктами інвестування приблизно відповідає середньоринковому.

- високоризикові - рівень ризику перевищує середньо ринковий.

- спекулятивні - вкладення капіталу в найризикованіші інвестиційні проекти, за якими очікується найвищий рівень інвестиційного доходу [11, с.412].

Розглянута класифікація дозволяє виділити основні напрями інвестиційної діяльності, але вона не враховує ряду специфічних рис інвестиційного процесу, які здійснюють суттєвий вплив на процес оцінювання. Інвестиції можуть бути також класифіковані за рядом додаткових ознак:

— за використанням в інвестиційному процесі обмежених ресурсів — землі, капітальних ресурсів та персоналу;

— за потрібною сумою первинних капіталовкладень — інвестиції в малі, середні та великі проекти;

— за степенем підвладності впливу інших інвестицій — незалежні інвестиції; інвестиції, що потребують супутніх інвестицій; інвестиції, чутливі до прийняття конкуруючих інвестиційних рішень;

— за формою отриманого ефекту (залежать від цілей інвестування): економічні, соціальні, технічні, екологічні;

— за функціональною діяльність, з якою найбільш тісно пов'язані інвестиції;

— за галузевою класифікацією;

— за ступенем обов'язковості здійснення — обов'язкові, не абсолютно обов'язкові, необов'язкові [24].

З точки зору моменту вкладення інвестицій та використання результатів розрізняють: одноразові інвестиції — одноразовий випуск продукції (до цієї групи належать інвестиції, витрати яких здійснюються в один момент часу, і, відповідно, випуск продукції є одноразовим актом, через деякий час після завершення процесу інвестування); багаторазові інвестиції — одноразовий випуск продукції (в цьому випадку витрати капіталу здійснюються в часі, а випуск продукції — одномоментно), одноразові інвестиції — багаторазовий випуск продукції.

Отже, продумана та в науковому плані обґрунтована класифікація інвестицій дає змогу не тільки їх грамотно враховувати, а й аналізувати рівень їхнього використання і на цій основі отримувати об'єктивну інформацію щодо розробки та реалізації ефективної інвестиційної політики.

Наведена класифікація інвестицій є найбільш придатною для використання на підприємстві. Перевага цієї класифікації над іншими полягає в тому, що вона дає справжнє уявлення про мету підприємства щодо інвестицій, та по суті, ця класифікація характеризує інвестиційний портфель підприємства. Оптимізація портфеля з мінімізацією ризику та максимізацією отримання економічної вигоди (збільшення капіталу та доходу) є однією з найважливіших проблем на підприємстві.

 

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 7. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 8. Банківський кредит та його класифікація.
 9. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 10. Будівельна класифікація ґрунтів
 11. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
 12. Будівельні лебідки, їх призначення, класифікація та конструкція.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сутність інвестицій та державної інвестиційної політики | Принципи інвестиційної політики

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.