Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Основні естетичні категорії

Категорії естетики — це основні понят­тя естетичної теорії, духовні моделі есте­тичної практики, естетичного освоєння світу. В категоріях естетики як логічних формах пред­ставлено весь історичний досвід естетич­ного відношення до дійсності та есте­тичні характеристики світу культури і природи. Категорії естетики не є нерухомими, незмін­ними сутностями. Вони історично зміню­ються і розвиваються, відображаючи етапи розвитку соціальної практики та динаміки ціннісних орієнтацій. Система категорій, як зміст естетичної теорії, є мінливою, конкретно-історичною, має культурно-регіональні та національні особливості. Розвиток та розширення ка­тегоріального апарату естетики відбу­вається внаслідок як розвитку естетич­ної та художньої практики, так і розвит­ку наукової рефлексії щодо них. Теоре­тичне поняття набуває статусу категорії естетики, як­що воно містить в собі певну законо­мірність естетичної та художньої діяль­ності. Категорії естетики мають певну особливість, яка полягає в тому, що вони спираються пе­реважно на оціночний момент. Це пов'я­зано із антропологічною домінантою ес­тетичної та художньої сфери культури. Сучасна естетична теорія внаслідок роз­витку нових напрямів дослідження та загальнофілософських методологічних за­сад не має жорстко визначеної та структурованої системи категорій, що усклад­нює можливість остаточної визначеності відносно категоріального статусу деяких понять естетики. Категорії естетики структуруються відносно певних напрямів естетичної те­орії, які стосуються різних сфер та ас­пектів естетичної та художньої практики і виглядають таким чином:

1) Метакатегорії: естетичне, гармонія, міра, пре­красне, потворне, піднесене, низьке, ге­роїчне, трагічне, комічне, іронія.

2) Ка­тегорії естетичної діяльності: естетична діяльність, мистецтво, фольклор, деко­ративно-прикладне мистецтво, дизайн, художнє конструювання, естетика побу­ту, мода, садово-паркове мистецтво.

3) Категорії естетичної свідомості: есте­тичні почуття, оцінки, судження, смак, ідеали, погляди та теорії.

4) Категорії гносеології мистецтва: художній образ, мімезис (художнє відображення і відтво­рення), поетика (художнє мислення), ху­дожня форма і художній зміст, художня ідея, художня правда, художня умов­ність, ідеалізація, типізація, індивіду­алізація.

5) Категорії психології мистец­тва: художня творчість, художнє сприй­няття, катарсис, емпатія, художня здіб­ність, талант, геній, натхнення, фанта­зія, свідоме, підсвідоме, творча уява, ін­дивідуальна манера і стиль.

6) Категорії соціології мистецтва: художник, публі­ка, художня критика, меценатство, функції мистецтва, свобода і детермінізм художньої діяльності, соціальне замов­лення, народність, національне та зага­льнолюдське в мистецтві, елітарне та ма­сове мистецтво.

7) Категорії онтології та морфології мистецтва: художній твір, артефакт, види мистецтва (архітектура, скульптура, живопис, література, музи­ка, театр, кіно тощо); роди (епос, лірика, драма, станкове або монументальне мис­тецтво тощо); жанри (роман, повість, оповідання, портрет, пейзаж, натюрморт тощо).

8) Категорії семіотичного та структурного аналізу мистецтва: текст, контекст, знак, композиція, сюжет, фа­була, міф, художній час і простір, ритм, інтонація, метафора, символ, архетип.

9) Категорії герменевтичного аналізу ми­стецтва: розуміння, тлумачення, інтерп­ретація, художня мова, буття, гра, діалогічність, переживання, культурний контекст, герменевтичне коло.

10) Кате­горії історичного дослідження мистецтва: художній процес, традиція, спадко­ємність, новаторство, художній канон, ху­дожня епоха, напрям, течія, школа, ме­тод, стиль.

11) Категорії теорії естетичного виховання: естетичні здібності та потреби, методи та засоби естетичного виховання, всебічний розвиток особистості, художнє спілкування.

Категоріальний апарат естетики постійно збагачується за рахунок осмислення нових художніх явищ і про­цесів, залучення термінів суміжних нау­кових дисциплін (філософії, психології, мистецтвознавства, семіотики, структу­ралізму, культурології тощо), які набува­ють специфічного естетичного змісту.


Читайте також:

 1. Gigabit Ethernet на витій парі категорії 5
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 4. Амністія являє собою повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочину.
 5. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 6. Артеріальний пульс, основні параметри
 7. Банківська система та її основні функції
 8. Безпека» і «небезпека» як ключові категорії в безпеці життєдіяльності
 9. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 10. Будова й основні елементи машини
 11. Будова оптоволокна та основні фізичні явища в оптоволокні.
 12. Бюджетування (основні поняття, механізм).
Переглядів: 700

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Історія розвитку української естетичної думки | Естетичне як універсальна категорія естетики

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.