Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Геологічних умов територій

Послідовність їх вивчення

Інженерно-геологічні умови і

Під інженерно-геологічними умовами територій варто розуміти всю сукупність природних геологічних умов, що визначають планування і розміщення на них різних видів будівництва, раціональне використання цих територій, вибір районів і місць розташування різних споруд, стійкість і нормальну їх експлуатацію й умови виконання будівельних і гірничих робіт. Геологічні умови в даному випадку називаються інженерно-геологічними, а прогноз змін геологічних умов складають у зв'язку з будівництвом споруд і виконанням інженерних робіт.

Найважливішим елементом інженерно-геологічних умов території є гірські породи, що формують її геологічну будову та визначають характер рельєфу, розвиток геологічних процесів, поширення підземних вод і родовищ корисних копалин. У той же час гірські породи служать природною основою для різних споруд, середовищем для них і будівельним матеріалом. Тому при описі й оцінці інженерно-геологічних умов регіонів, областей, районів і ділянок необхідно в першу чергу показати закономірності поширення на них гірських порід, що володіють різним складом, будовою і фізико-механічними властивостями.

 

2.1.4 Неоднорідність і мінливість інженерно -

Інженерно-геологічні умови територій можуть відрізнятися неоднорідністю і мінливістю. Тому раціональна система інженерних вишукувань повинна відповідати природним умовам, тобто забезпечувати можливість виявлення і вивчення їх неоднорідності і мінливості і дозволяти за ознаками подібності і розходження виділяти окремі однорідні ділянки з визначеним рельєфом, геологічними утвореннями, процесами і явищами, оцінювати умови будівництва на них споруд, раціонально використовувати геологічне середовище і розробляти способи його охорони. Тільки на основі раціональної системи вишукувань можна визначати всі те, що є головним, характерним, типовим для кожної території або окремих її частин і робити типізацію територій. Виявлення й оцінка закономірностей розподілу характеру і ступеню неоднорідності і мінливості інженерно-геологічних умов територій треба вважати ведучим мотивом системи інженерних вишукувань на всіх стадіях.

Неоднорідність і мінливість інженерно-геологічних умов тієї або іншої території можуть бути обумовлені неоднорідністю і мінливістю форм рельєфу, геологічної будови, складу, стану і властивостей гірських порід, поширення підземних вод і геологічних процесів. Неоднорідність треба пов'язувати з наявністю границь явних, чітких, поступових, розпливчастих або передбачуваних. Неоднорідність, що визначає проведення границь, не завжди встановлюється відразу, а в міру нагромадження необхідних фактів. Наприклад, у долинах рік остаточна стратифікація терас встановлюється після того, як вивчено їх будова. Отже, їх виділення за морфологічними ознаками недостатнє.

Неоднорідність інженерно-геологічних умов може
мати закономірний і незакономірний або умовно
незакономірний характер прояву в просторі і часі. Наприклад, вододіли відокремлюються від схилів долин, у основі яких, як правило, розвиті річкові тераси. Таке просторове розташування елементів рельєфу різного роду закономірно і пов'язано з геологічною історією формування долини. Неоднорідність у просторі може мати і незакономірний характер прояву. Наприклад, у льодовикових (моренних) відкладих валуни і брили поширені звичайно незакономірно. В осадових породах нерідко спостерігається велика складність геологічного розрізу, обумовлена частим і неправильним перешаруванням порід різного петрографічного складу.

Ступінь неоднорідності інженерно-геологічних умов може бути різна: дуже різка, значна, помітно вловима тільки при використанні спеціальних методів досліджень. Ця остання виявляється в мінливості, варіаціях, змінах числових значень показників деяких ознак і властивостей об'єктів, процесів і явищ. Для такого ступеню неоднорідності характерним є відхилення окремих показників якостей, властивостей, ознак об'єкту від середніх значень, але не настільки значне, щоб було можна установити його візуально. Тому такі об'єкти макроскопічно виглядають однорідними (квазіоднорідними) і тільки при детальному їх вивченні можна знайти зміни якихось ознак і властивостей.

Чим більше неоднорідність інженерно-геологічних умов території, тим більше високої повинна бути ступінь детальності інженерних вишукувань. Вона повинна безумовно забезпечувати вірогідність і надійність виявлення і вивчення всіх особливостей інженерно-геологічних умов при проектуванні, виключати необхідність у розгляді додаткових варіантів вибору. Наприклад, будівельного майданчика, типу фундаментів і ін. і гарантувати будівництво від можливих геологічних несподіванок, що могли б уплинути на зміну проекту споруди, терміни і вартість будівництва. Це одне з основних методологічних положень системи інженерних вишукувань, і тому на нього звертається особлива увага.

З приведеного випливає, що в основі встановлення і вивчення неоднорідності інженерно-геологічних умов територій, тих або інших геологічних об'єктів, процесів і явищ дійсно повинні лежати геологічні методи, тому що їх прояв пов'язаний з особливостями умов утворення рельєфу, гірських порід і історією геологічного розвитку територій.

При інженерних вишукуваннях на територіях, складених морськими відкладами, буде виявлятися більша однорідність геологічних умов, ніж на територіях, складених лагуновими відкладами. Тому в першому випадку вишукування можуть мати меншу детальність.

Континентальні відклади характеризуються ще більшою невитриманістю поширення, формами залягання і змінною потужністю. Вони залягають у виді покривів, товщ, шарів, лінз і інших форм. Особливо великою мінливістю умов залягання відрізняються елювіальні, делювіальні, колювіальні, алювіальні, заплавні, льодовикові, озерно-льодовикові і болотні утворення. Потужність цих відкладів звичайно складає одиниці або перші десятки метрів, а по простяганню вони простежуються на малі відстані. Тому при дослідженнях таких ділянок детальність вишукувань, густота розвідницької мережі повинна бути значні, крок розвідки повинний складати перші десятки метрів, а часто і менше.

Магматичні глибинні породи утворюють у більшості випадків порівняно великі інтрузивні тіла-масиви, батоліти, лаколіти й ін. При таких розмірах і формах залягання на них можуть цілком розміститися великі споруди. Ці породи утворюють покриви, потоки, куполи, пластові поклади, що перешаровуються з осадовими й ефузивно-осадовими породами. Детальність вишукувань на таких ділянках повинна бути значно більша, ніж на ділянках, складених інтрузивними породами.

Умови залягання метаморфічних порід залежать від умов залягання вихідних порід, з яких вони утворилися. При регіональному метаморфізмі утворюються товщі великої потужності, на яких можна розміщати великі споруди. При локальному метаморфізмі спостерігається швидка зміна різних типів порід. У цих випадках на великих площах геологічні умови можуть бути неоднорідні і складні, що треба враховувати при визначенні детальності вишукувань і густоти розвідницької мережі.

Особливу неоднорідність інженерно-геологічних умов будівельних майданчиків і ділянок, складених скельними і напів-скельними магматичними, метаморфічними і зцементованими осадовими породами, обумовлюють структурно-тектонічні елементи. Великі тріщини, нерівномірний розподіл систем і зон тріщин, тектонічні порушення, жильні утворення, сланцюватість і інші особливості обумовлюють неоднорідність на відстанях від метрів до перших десятків метрів. Тому на таких ділянках необхідна значна детальність вишукувань.

Отже, критеріями неоднорідності інженерно-геологічних умов територій є в першу чергу:

1) різноманіття форм рельєфу;

2) складність геологічного розрізу, обумовлена поширенням різних стратиграфічних, генетичних і петрографічних типів порід, формою й умовами їх залягання, невитриманістю потужності і тектонічним порушенням;

3) неоднорідність фізичного стану гірських порід;

4) неоднакові поширеність і умови залягання підземних вод.

Неоднорідність може бути посилена розвитком геологічних процесів і явищ на розглянутій території.

 


Читайте також:

 1. Види використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду
 2. Види геологічних зйомок
 3. Відображення нафтогазонакопичення територій в аномаліях геофізичних полів
 4. Встановлення прибудинкових територій.
 5. Геохімія – ключ до розкриття геологічних процесів.
 6. Екологічне значення ландшафтів і заповідних територій
 7. Екологічні проблеми урбанізованих територій
 8. Етапи створення територій природно-заповідного фонду
 9. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
 10. Загальний порядок використання та контролю територій та об’єктів природно-заповідного фонду
 11. Загальні вимоги до оформлення геологічних карт. Умовні позначення на геологічній графіці.
Переглядів: 1003

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інженерно-геологічних досліджень | Гірських порід на схилах і в укосах

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.