Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Етапи розв'язання статистичної задачі

Підготовка медичних даних для обробки на ЕОМ.

Основними етапа­ми статистичної обробки даних є статистичне збирання даних (рутинна ручна робота) та аналіз даних (здійснюється за допо­могою комп'ютерних технологій) з подальшими висновками.Роботою зі збирання початкової інформації займається середній медпер­сонал: медсестри та статисти.

Якщо дані вводяться в ПК для текстової обробки, несклад­них математичних обчислень, систематизації та пошуку, то за­стосовуються універсальні сучасні інформаційні технології.

Якщо необхідно провести імовірнісно-статистичну обробку даних, то використовуються методики зі статистики: спеціаль­ний модуль, уведений в Ехсеl, що дає змогу розраховувати більше ніж 80 найважливіших статистичних функцій; спе­ціалізовані програмні пакети аналізу даних.

Аналогові дані попередньо відцифровуються та обробля­ються спеціальним ППЗ, що є прерогативою фахівців з інфор­матики, а не медичних працівників.

Будь-яка імовірнісно-статистична задача включає п'ять етапів:

— постановка задачі, її мета, розробка плану дослідження (робота лікаря);

— збирання матеріалу: вибір облікового документа з пере­ліком питань, на які потрібно отримати відповіді. Це може бути як спеціально складений дослідником опитувальний лист, анкета, карта, так і офіційний обліковий документ — та­лон амбулаторного пацієнта, лікарське свідоцтво про смерть тощо (робота лікаря та середнього медпрацівника);

— вибір методу вирішення та первинна статистична об­робка даних. Цей пункт включає обчислення показників (абсолютних, відносних та середніх величин), їх порівняння (робота лікаря та середнього медпрацівника);

— аналіз даних;

— інтерпретація результатів (робота лікаря).

Вимога правильно застосовувати методи при обробці науко­вого матеріалу визначається особливостями медицини — пред­метної сфери з нечіткою системологією. Тобто дані "переважно, майже завжди, досить часто, дуже рідко" позбав­лені конкретики, вони не математичні. У медицині такі описи мають імовірнісний характер. Статистика вимагає чіткого кількісного вираження випадків при дослідженні якого-небудь параметра. По суті, лікар постійно має справу з імовірніс­ним матеріалом. Методи теорії імовірності дають можливість проводити розрахунки, що дають змогу робити практичні вис­новки щодо випадкових явищ.

 

Контрольні питання

1. Назвіть етапи становлення медичної інформатики як на­уки.

2. Які завдання вирішує медична інформатика?

3. Чим відрізняється комп'ютеризація охорони здоров'я від її інформатизації?

4. Як ви розумієте термін "інформація"?

5. Наведіть приклади дискретних медичних даних.

6. Наведіть приклади аналогових медичних даних.

7. За допомогою якого пристрою обробляються аналогові дані.

8. Чим відрізняються за призначенням такі пристрої, як АЦП та ЦАП?

9. Для чого потрібні стандарти медичних даних?

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальні поняття про методи оброблення медичних даних. | Мережеві засоби передачі інформації.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.