Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Проблемно-орієнтований підхід до розв'язування задачі синтезу організаційної структури

Розглянемо структуру багатоконтурної системи:

(11.5)

де SA — алгоритмічна; SФ- функціональна; SO - організаційна; SI- інформаційна структури (SФ ↔ SI).

Ці структури визначають відповідно: взаємопов'язані набори алгоритмів розв'язування задач управління; функцій і інформаційних масивів, які об'єднані в контури управління; елементів ухвалення рішень і зв'язків між ними.

Для визначення класів функціональної структури представимо її у вигляді створених множин:

SФ=F×G (11.6)

де: – множина функцій в контурах управління;

— множина контурів управління.

 

Під класом структури SФ розуміється, область її визначення, що задається правилами агрегації функцій контурів управління за координатами F і G.

Під агрегацією розуміється визначення деякої сукупності функцій контурів управління для виконання їх в одній підсистемі ухвалення рішень, однією ОПР.

Визначимо два правила: міжконтурна та поконтурна агрегація. Для вказаних правил введемо відповідно характеристичні функції:

γ1(SФ)=1 , якщо функції fji і fji' що належать різним контурам управління, агреговані;

γ2(SФ)=1, якщо функції одного контура якщо функції fji і fji' агреговані, в протилежному випадку γ1(SФ)= γ2(SФ)=0.

Структуру SФ віднесемо до класу агрегування , якщо , .

Сукупність введених класів агрегації покриває множину варіантів побудови функціональної структури багатоконтурної системи. Назвемо функціональну структуру багатоконтурної системи на класах <0,0> <0,1> <1,0> <1,1> відповідно абсолютно- (А), поконтурно-, міжконтурно-розподіленою (М), поконтурно- (К) і міжконтурно- агрегованою (К-М) структурою.

Введемо поняття модуля організаційної структури - це дворівнева ієрархічна система, утворена (k+1)-ою зв'язаними підсистемами, так, як показано на рисі 11.9.

Рисунок 11.9 Модуль організаційної структури

 

Елементи С1,...,Ск виробляють керуючі дії {m1, m2, …, mr}, а елемент С0 реалізує функцію координатора; координуючі діяльність елементів С1,...,Ск сигнали позначені на схемі г1,..., гk.

Організаційна структура будь-якої складності може бути представлена сукупністю таких модулів.

Припустимо, що кожному контуру управління функціональної структури можна поставити у відповідність модуль організаційної ієрархії, хоча насправді взаємозв'язок функціональної і організаційної концепцій далеко не однозначний. Проте ми покажемо, що таке припущення дозволяє зробити деякі корисні висновки. Отже, нехай кожна функція fj реалізується одним елементом організаційної структури сi, інакше:

Тоді від функціональної структури класу <0,0> - SфA можна перейти до організаційної структури SOA, кожна з k підсистем якої реалізує одну з функцій контура управління, а елемент С0 здійснює координацію, наприклад, в часі через розподіл ресурсів. В цьому випадку виконуватимуться співвідношення:

(11.7)

Задача синтезу організаційної структури у такому разі зводиться до синтезу координатора, що виробляє координуючі сигнали г = {гi} , що не складає особливих труднощів, оскільки принцип координації був закладений при організації контура управління в організаційній структурі.

В тому випадку, якщо J=K, коментарі не потрібні.

Якщо J < К, то «зайві вирішальні елементи» ліквідовуються.

Якщо J> К, ми маємо тип організаційної структури, що відноситься до класу <0,1> - S0K, в кожному елементі якої виконується не менше однієї функції управління:

(11.8)

В процесі синтезу координатора потрібно врахувати відповідні модифікації координуючих дій, наприклад, через «преміювання» елементів, що суміщають різні функції.

Нехай організаційна система володіє властивостями універсальності: один модуль здатний виконувати задачі обробки і реалізації, функцій двох або більше управляючих контурів АJ i АJ’. Тоді справедливі умови:

(11.9)

Універсальна організація з високою продуктивністю S0KM включає елементи, для яких виконуються співвідношення:

(11.10)

Частковим висновком з цих міркувань є те, що організаційні структури також були розділені на класи. Тільки замість «агрегації» ми говоритимемо «об'єднання» елементів, а контуру управління ставитимемо у відповідність модуль ієрархічної структури.

Інше зауваження полягає в наступному. Одному і тому ж класу функціональних структур ми поставимо у відповідність чотири класи організації,

відмінні, по-перше, ускладненням характеру діяльності (зростанням різноманітності) і, по-друге, модифікацією функцій координатора. Розглянемо, наприклад, випадок (11.10.а) за допомогою графічної ілюстрації (рис. 11.10).

Рисунки 11.10 Графічна ілюстрація зміни організаційної структури:

а) початкові модулі;

б) умови перетворення елементів нижнього рівня;

в) деякі можливі модифікації координаторів

 

Нехай початкова функціональна система була агрегована поконтурно. Логічно припустити, що при цьому кожному контуру управління ставиться у відповідність модуль організаційної системи. При цьому правило агрегації функцій неявно задає спосіб координації елементів усередині модуля:

В загальному випадку, якщо , виникає необхідність збільшення різноманітності управляючої системи через нарощування рівнів ієрархії (рис. 11.11).

При цьому задача синтезу організаційної структури полягає в синтезі координатора S0, а щодо синтезу структури модулів, вкладених в підсистеми S01,…,S0q ніяких передумов функціональна система не створює: системі надається право самоорганізації. Координатор може лише впливати на організацію роботи підрозділів за допомогою встановлення принципів координації і правил типу «розв'язування взаємодій» або «оцінки взаємодій».

Рисунок 11.11 Створення нового ешелону в організаційній системі

 

Чим вищий рівень агрегації функціональної системи, тим ширше можливості самоорганізації багатоешелонної системи. Рішення проблеми самоорганізації грунтується на такій кількості суб'єктивних чинників (психологічних, мотиваційних), що їх формалізація в загальному випадку неможлива.

В таблиці 11.1 заштрихована частина відповідає області, де реалізуються принципи самоорганізації. В решті кліток - місце для обмежень, що відображають різні способи побудови організаційної структури системи для різних варіантів її алгоритмічної структури.

Таблиця 11.1 Характеристика способів побудови організаційних структур

 

Таким чином, задача синтезу організаційної структури може бути реалізована з використанням комбінаторного методу. Задача оцінки динаміки функціонування багатоконтурної системи з вибраним варіантом її організаційної оцінки може виконуватися методами імітаційного моделювання для кожного варіанту структури багатоконтурної системи, отриманої при розв'язування задачі синтезу.

Необхідність імітаційної процедури підкреслює наступне міркування. Нехай організаційна структура системи управління корпоративного типу схематично була представлена так, як це показано на рис. 11.12.

Рисунок 11.12 Трирівнева ієрархічна оргструктура управління процесом Р

 

Організація управління поєднує лінійну і штабну структурні форми на верхніх рівнях ієрархії і матричну на нижньому.

Елемент С0 - адміністратор системи, основна функція якого полягає в координації роботи «штабів» Сi, (( ) за допомогою координуючих дій γ. Внутрішньорівнева координація між підсистемами Сi здійснюється за допомогою зв'язків λ. Функціональне призначення елементів Сi — координувати і бути координованими. Сигнали δi, що генеруються цими підсистемами, координують діяльність управляючих підсистем cij, які виробляють управляючі сигнали mij. Зв'язки, що кореспондують, між підсистемами, контрольованими загальним координатором Сi, позначимо ξi.

Процес синтезу описаної структури містить процедури, представлені в таблиці 11.2, і здійснюється на основі початкової функціональної структури класифікованої відповідно до правил , як це було показано вище.

Таблиця 11.2 - Відповідність функціональних структур певного класу задачам синтезу організаційної структури

 

Заповнені клітинки таблиці 11.2 характеризують імовірність того, що, грунтуючись на конкретному класі функціональної структури, вдасться побудувати допустимі варіанти відповідних фрагментів оргструктури. Як видно, заповнені клітки були згруповані в області головної діагоналі. Незаповнені клітки характеризують області самоорганізації: зліва від діагоналі — задачі внутрішньої самоорганізації, справа - задачі зовнішньої самоорганізації.

Стає очевидно, що особливу складність викликатиме проблема синтезу структури нової функціональної системи управління, що не має однозначних аналогів. За допомогою імітаційного підходу можна досліджувати гіпотетичні організаційні системи і в ході імітаційного експерименту перевірити управлінські гіпотези, що виявляються в процесі самоорганізації.

При розробці імітаційної моделі можна використовувати дедуктивний підхід: ґрунтуючись на методах теорії регулювання, ввести відомі передавальні функції і відповідно до них імітувати різні варіанти організаційної структури через відповідний підбір параметрів адаптації, як це було показано, наприклад, у П.Ертлі-Каякоба. При такому підході можна використовувати наступні підказки до моделювання (табл.11.3).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Проектування організаційних структур корпоративної системи управління | Приклад моделі організації, побудованої методами теорії регулювання-за П.Ерпші-Каякобу)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.