Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Семинар: Возможна ли универсальная этика, которая бы объединила мировые культуры?

I. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція розроблена на основі ДК 003-95 «Державного класифікатора України. Класифікатор професій»; Закону України «Про дошкільну освіту»; «Положення про дошкільний навчальний заклад»; інструкції про ділову документацію дошкільних закладах; Положення про психологічну службу системи освіти України.

1.2. Практичний психолог є педагогічним працівником дошкільного навчального закладу.

1.3. Практичний психолог призначається на посаду і звільняється з посади начальником відділу освіти.

1.4. На посаду практичного психолога призначаються особи, які мають вищу освіту зі спеціальності «Психологія».

1.5. У своїй роботі практичний психолог керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про психологічну службу системи освіти України», «Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти», наказами органів управління освітою всіх рівней, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу..

1.6. Практичний психолог адміністративно підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу; методично - вихователю-методисту дошкільного навчального закладу, методисту-психологу міського відділу освіти.

II. Функції

2. Практичний психолог проводить:

2.1. індивідуальну та групову психодіагностику всіх учасників навчально - виховного процесу (вихованців, педагогів, батьків);

2.2. розвивальну та корекційно - відновлювальну роботу з дошкільниками;

2.3. консультативну роботу з учасниками навчально - виховного процесу;

2.4. здійснює навчальну діяльність в закладі, бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного особистісного розвитку дітей, зміцненні психічного здоров'я;

2.5. планування, розроблення, впровадження в практику роботи розвиваючих та корекційних програм навчально - виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових та інших особливостей дітей;

2.6. систему пошуку, відбору та розвитку обдарованих дітей;

2.7. організацію психологічної просвіти вихователів та батьків дошкільників;

III. Обов'язки

3. Практичний психолог:

3.1. складає річний та місячний план роботи, узгоджує його у методиста-психолога міського відділу освіти та затверджує у завідувача дошкільним навчальним закладом, виходячи із завдань, що стоять перед педагогічним колективом на навчальний рік;

3.2. веде облік роботи та оформлює робочу документацію згідно вимог обласного центру практичної психології та відділу освіти міськвиконкому;

3.3. у зазначений термін подає звітну документацію до відділу освіти міськвиконкому;

3.4. бере участь в організації і плануванні навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей та захисту їх психічного здоров'я;

3.5. бере участь у роботі педагогічних рад, методичних об'єднань, атестаційних комісій по підвищенню кваліфікаційного рівня педагогічного персоналу дошкільного навчального закладу;

3.6. надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні і розробці інноваційних програм і технологій;

3.7. бере участь у розробці навчальних планів, програм, методичних рекомендацій, вносить пропозиції щодо оптимізації виховного процесу;

3.8. бере участь в організації і комплектуванні груп дітей за індивідуальними і віковими показниками з метою диференційного підходу в питаннях виховання та розвитку дошкільників;

3.9. виявляє і обстежує вихованців, які потребують психолого – педагогічної корекції особистості та інтелектуальної сфери;

3.10. сприяє створенню умов для ефективної адаптації дітей до дитячого садка, узгоджує між батьками та вихователями питання створення єдиного підходу до виховання дітей в сім'ї та дитячому закладі;

3.11. складає та реалізує програми корекційно - відновлюваних та розвивальних занять з дітьми;

3.12. надає консультації адміністрації дошкільного навчального закладу з психологічних аспектів навчально - виховного процесу та управлінської діяльності;

3.13. надає консультації вихователям та батькам з психологічних аспектів навчання, виховання і розвитку дітей з врахуванням їх індивідуальності і особистості;

3.14. сприяє формуванню позитивного психологічного клімату в дитячих та педагогічному колективах шляхом підвищення комуникативності та психологічної культури педагогів і батьків;

3.15. 3.15.використовує в своїй діяльності сучасні форми та методи надання психологічних послуг (семінари-практикуми, тренінги, індивідуальне та групове консультування, тощо);

3.16. постійно працює над підвищенням власної психологічної і професійної компетентності, загальної культури та самовдосконалення;

3.17. проводить соціально-психологічні та соціологічні дослідження виходячи з актуальних потреб закладу, а також у відповідності до планів відділу освіти міськвиконкому;

3.18. використовує у своїй професійній діяльності методики, технології і методи, які пройшли соціально - психологічну експертизу у відповідних державних центрах практичної психології і соціальної роботи;

3.19. дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя;

3.20. дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту. Своєчасно проходить періодичне медичне обстеження.

3.21. приймає участь у ремонтних роботах, суботниках, санітарних днях.

 

IV. Права

4. Практичний психолог має право:

4.1. на всі соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством України;

4.2. звертатися до органів державної влади та суду для захисту своїх трудових прав;

4.3. вибирати та бути обраним до представницьких органів влади;

4.4. о дер жувати заохочення та винагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов'язків;

4.5. на безпечні умови праці, регулярний медичний огляд, на проходження інструктажів;

4.6. на своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації та атестацію;

4.7. брати участь у роботі психолого - медико - педагогічної консультації та комісії з прав дитини;

4.8. звертатися в науково - методичні центри та лабораторії для отримання методичних рекомендацій;

4.9. на визначення змісту своєї діяльності та вибору пріоритетних напрямів роботи з урахуванням державних норм і стандартів;

4.10. методичний день для самоосвіти та самовдосконалення з метою підвищення професійного рівня та особистісного розвитку;

4.11. розподіляти свій робочий час виходячи з тривалості робочого тижня 40 годин (на ставку) та специфіки установи, із них 20 годин активної роботи у дошкільному навчальному закладі (індивідуальна і групова діагностика; консультування дітей, педагогів, батьків чи осіб що їх замінюють; корекційно - розвиавальна робота; навчальна діяльність тощо)і 20 годин - на підготовку і проведення соціально - психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку досліджень,оформлення висновків, планування та звітність, а також на підвищення свого професійного рівня. У разі відсутності необхідних умов у закладі, психолог має право використовувати 20 годин за межами дошкільного навчального закладу ( в бібліотеці, у методичному кабінеті відділу освіти міськвиконкому, комп'ютерному центрі тощо).

4.12. заміняти вихователя у разі необхідності за письмовим наказом керівника ДНЗ.

V. Відповідальність

5. Практичний психолог несе відповідальність у порядку, встановленому чиннимзаконодавством України:

5.1. за якісне, своєчасне виконання зазначених вище посадових обов'язків у повному обсязі;

5.2. за розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих в процесі діагностики, консультування та корекційної роботи, що може задати шкоди дитині чи її соціальному оточенню;

5.3. за використання своїх знань і становища, методів та їх програмного забезпечення з метою приниження людської гідності, фізичного чи психічного насильства, що суперечить професійній етиці та свідчить про професійну некомпетентність практичного психолога і може бути поводом для звільнення з посади, яку він займає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту»;

5.4. за завдані навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу, при виконанні своїх посадових обов'язків, збитки у порядку та межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством;

5.5. за охорону життя і здоров'я дітей, виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, попередження травматизму під час навчально - виховного процесу;

5.6. за якість надання освітніх послуг відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Державних програм розвитку дітей дошкільного віку;

5.7. за виконання правил техніки безпеки, цивільної оборони, дорожнього руху, охорони праці, протипожежної безпеки, санітарних норм і правил.

VI. Взаємовідносини

6. Практичний психолог під час роботи забезпечує взаємовідносини з:

6.1. керівником дошкільного навчального закладу, вихователем - методистом щодо режиму, графіку роботи, організаційних питань;

6.2. медичною сестрою з питань, пов'язаних з охороною і зміцненням здоров'я дітей;

6.3. службою у справах дітей міськвиконкому, вихователями, вчителем - логопедом, інструктором з фізичної культури, іншими педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу з питань педагогічної діяльності;

6.4. помічником вихователя та іншими працівниками дошкільного навчального закладу;

6.5. взаємини з усіма спеціалістами будуються на основі рівності, взаємної доповнюваності та відповідальності;

6.6. методично підпорядкований міський психологічній службі,

 

Інструкцію розробив: _________________ __________________ (підпис) (ініціали, прізвище)
Інструкцію отримав: _________________ __________________ (підпис) (ініціали, прізвище)
   

 

ПОГОДЖЕНО

голова профспілкового комітету

_________________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Протокол № ______ від __________________

 

Семинар: Возможна ли универсальная этика, которая бы объединила мировые культуры?

Цель семинара:Используя теоретический материал лекции и основные категории этики обсудить перспективу создания глобальной этики

Ключевые понятия: этика, моральные нормы, этический конфликт, моральный выбор, глобальная этика, справедливость

План семинара
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Информационные ресурсы | Загальні правила етикету.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.