Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основные информационные источники. Технология поиска информации средствами Интернета

Правовою основою призначення і проведеннясудових екс­пертиз є Закон України «Про судову експертизу» (від 25 лютого 1994 року), Кримінально-процесуальний (КПК), Цивільний процесуальний (ЦПК) і Господарський процесуальний (ГПК) кодек­си України. Законодавство встановлює, що судові експертизи покарних і цивільних справах призначаються в тих випадках, коли для вирішення питань при провадженні за цими справами необ­хідні спеціальні пізнання.

 

Таким чином, судово-експертну діяльність в Україні здійс­нюють державні спеціалізовані установи і відомчі служби:

— науково-дослідні та інші установи судових експертиз Міні­стерства юстиції і Міністерства охорони здоров'я України;

— експертні служби Міністерства внутрішніх справ, Мініс­терства оборони і Служби безпеки України.

 

Підставою для проведення експертиз в експертній установі є передбачений законом процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом). Інші дослідження проводяться за письмовою заявою замовника з обов'язковою вказівкою його реквізитів, а також питань, що під­лягають вирішенню.

 

Цікавим моментом є те, що чинним законодавством, зокре­ма ст. 10 Закону України «Про аудиторську діяльність», для деяких підприємств передбачено обов'язкове проведення ау­диту, за результатами якого складається аудиторський висно­вок. Однак слідчим і судам, особливо господарським, необхід­но мати на увазі, що аудиторський висновок не є висновком судової експертизи, яка може бути призначена тільки після по­рушення справи. Крім того, сертифікат на аудиторську діяль­ність не дає права його власникам займатися судово-експерт­ною діяльністю.

 

Організація науково-методичного забезпечення судово-експерт­ної діяльності покладається на міністерства і відомства, у систе­му яких входять спеціалізовані установи і служби, що проводять судові експертизи. Для розгляду найбільш важливих питань роз­витку судової експертизи, що мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції України створюється Координаційна рада з проблем судової експертизи.

На Координаційну раду з проблем судової експертизи покла­дається обговорення і розробка рекомендацій за такими питан­нями:

забезпечення найбільш повного задоволення потреб судів, органів дізнання і досудового слідства в судово-експертних до­слідженнях;

розвиток мережі судово-експертних установ і збільшення обсягів і видів судових експертиз, впровадження нових видів експертиз;

удосконалення процесуального законодавства України про проведення судової експертизи;

узгодження відомчих нормативних актів (положень, ін­струкцій, наказів), що регламентують порядок проведення судо­вих експертиз і діяльність установ і служб судових експертиз;

створення нових видів судових експертиз, організаційні і методичні основи яких вимагають об'єднання зусиль судово-експертних установ (служб) різних відомств;

визначення актуальності, пріоритетності основних напрям­ків науково-дослідних робіт і конкретних тем, що вимагають спіль­ної, погодженої розробки та редакційно-видавничої діяльності з питань судової експертизи;

удосконалення організаційних основ проведення міжвідом­чих комплексних експертиз;

обмін науково-технічною інформацією і статистичними да­ними за профілем діяльності;

розробка загальних положень з атестації судових експертів і діяльності відомчих експертно-кваліфікаційних комісій;

удосконалення форм науково-методичної роботи з посадо­вими особами, що призначають судові експертизи;

формування державного реєстру судових експертів;

розробка загальних вимог з підготовки кадрів для судово-експертних установ і підвищення їхньої кваліфікації;

організація міжвідомчого інформаційного банку судових експертиз;

проведення міжвідомчих науково-методичних конферен­цій, семінарів, шкіл з проблеми судової експертизи;

встановлення і розвиток міжнародного співробітництва та обміну науково-технічними досягненнями в галузі криміналісти­ки і судової експертизи;

здійснення інших організаційних заходів, спрямованих на розвиток діючих і впровадження нових видів судових експертиз.

 

Фахівці в галузі економічної експертизи можуть атестуватися за трьома видами експертних спеціальностей:

11.1. Дослідження документів бухгалтерського обліку і звіт­ності;

11.2. Дослідження документів з фінансово-кредитних опе­рацій;

11.3. Дослідження документів з економічної діяльності під­приємств і організацій.

 

Експерт-бухгалтер повинен бути висококваліфікованим фахів­цем у сфері бухгалтерського обліку, контролю і економічного аналізу, фінансів і господарського права. Він повинен отримати широку фундаментальну наукову підготовку і глибокі практичні навички, безупинно поповнювати свої професійні знання, мати високі цивільні і моральні якості.

 

Експерт-бухгалтер повинен володіти всіма загальнотеоретичними дисциплінами в обсязі, що необхідний для точної оцінки правильності планування, фінансування, кредиту­вання, організації бухгалтерського обліку і внутрішнього контро­лю, складання бухгалтерської і статистичної звітності на підприємстві, в організації і в установах різних галузей народної господарства.

 

Чинне законодавство надає експерту визначені права, що по­винні забезпечити йому реальні можливості для виконання ним процесуальних обов'язків.

Незалежно від виду судочинства судовий експерт має право:

Знайомитися з матеріалами справи, що стосуються експертизи.

Клопотати про надання додаткових і нових матеріалів, не­обхідних для вирішення поставлених питань.

З дозволу особи чи органу, що призначили експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих і судових дій, подавати клопотання, що стосуються проведення експертизи, і ставити відповідні запитання допитуваним особам.

Вказувати у висновку експертизи на факти, що мають зна­чення для справи, щодо яких йому не були поставлені запитання.

У випадках незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок експертизи.

Викладати письмово відповіді на запитання, що ставляться перед ним під час допиту.

Оскаржити у встановленому порядку дії і рішення осіб чи органу, що призначили експертизу, які порушують права експер­та або порядок проведення експертизи.

 

Скарги на дії і рішення органів дізнання чи слідчого експерт може направити прокурору чи особисто через особу, дії якої оскаржуються. В останньому випадку скарга протягом доби під­лягає передачі прокурору, з поясненням органу дізнання чи слід­чого.

Чинне законодавство надає прокурору три доби для розгля­ду скарги і відповіді експерту. У випадку відхилення скарги експерта у відповіді повинні бути чітко сформульовані причини, з яких вона визнана безпідставною. Скарга на рішення і дії про­курора може бути подана у вищий орган прокуратури.

Основные информационные источники. Технология поиска информации средствами Интернета

Умелая обработка информации позволяет проектировщику более четко и ясно определить проблему (очертить суть противоречия, находится в основе проблемы, выяснить уже известные на данный момент пути ее решения и т.д.) быстро найти собственные способы для решения поставленных задач и, соответственно, более основательно разрабатывать банк идей и предложений.

Когда перед дизайнером (конструктором) стоит задача по изучению исследуемой проблемы, ему необходимо определить источники, к которым он будет обращаться в первую очередь.

Итак, рассмотрим информацию как ведущий ресурс проекта, соответствующие источники информации и средства и приемы ее поиска.

Термин «информация» в середине ХХ века ввел К. Шеннон относительно теории передачи кодов, получив название «Теория информации». В настоящее время содержание этого термина получил более глубокое естественно-философское значение. Такая трансформация - в ​​восприятии человеком - понятие «информация» стала следствием необходимости переосмысления технологий трансляции и ретрансляции, восприятия и преобразования того, что имеет общее название - информация.

Информацию (от лат. Informatio - сообщать) определяют как любое сообщение о чем-либо, теоретические сведения, значения определенных показателей, являющихся объектами хранения, обработки и передачи используемых в процессе анализа определенных (экономических, технологических, политических и др.) решений.

Все информационную среду делится на три типа источников информации:

 документ;

 человек;

 предметно-вещное среду.

Понятие «документ» используется сегодня в двух значениях:

а) Документ - это материальный носитель записи с зафиксированной на нем информацией для передачи ее во времени и пространстве;

б) Документ - это юридически закрепленный бумага, удостоверяющая за его владельцем право на что-нибудь, удостоверяет любой факт.

Человек является ключевым звеном в системе информационных источников. Может раскрыть по объему большую и интересную информацию из области знаний и собственного опыта использования этих знаний на практике.

Под предметно-вещественным средой понимают окружения, рядом с нами с вами. Предметы и вещи иногда могут рассказать не менее человек.

Во время работы над проектом важно знать где искать нужную информацию. В связи с этим различают следующие наиболее распространенные пути поиска информации:

- Изучение библиотечного каталога

- С помощью поисковых систем в Интернете

- В справочном аппарате лингвистических энциклопедий. У них после статьи на определенные темы дается список литературы.

- Коммуникативный - возможность получить необходимую консультацию учителя, специалиста той области, которая близка к теме проета.

Во время работы с книгой стоит обратить внимание на следующие важные моменты.

План текста - это совокупность названий основных мыслей изложенных в тексте. Пункты плана могут иметь вид заголовков или вопросов-тем, в которых читатель может детализировать заголовки текста, предлагаемое автором. Если текст не определен вопросов, то план можно составить самостоятельно. Для этого необходимо определять главные мысли в тексте, устанавливать связь между ними, и на этой основе разделять текст и подбирать заголовки к образованным частей текста.

Тезисы - это основные положения (мысли) текста, которые обосновываются, объясняются автором. Тезисы, как правило, содержат больше информации, чем пункты плана. Поэтому для обдумывания и запоминания текста, составление тезисов помогает более составления плана на основе прочитанного. Составление тезисов позволяет более детально разделить текст на отдельные части, чем в случае с планом, поэтому анализ текста, на основе тезисов получается более основательный.

Процесс изучения учебной, научной и другой литературы требует внимательного и подробного обдумывания и обязательного конспектирования. Конспект - это эффективный вид записи не только учебной, но и научной информации. Различают такие конспекты, как: плановые, свободные, текстуальные и тематические.

Плановый конспект - конспект книги по ее содержанию: заголовкам, разделам, параграфам. Такой конспект полностью отражает структуру книги.

Свободный конспект - конспект, объединяет в своем содержании пересказ прочитанного с цитатами из отдельных разделов или параграфов книги.

Текстуальное конспект - конспект, состоящий из цитат, отражающих основное содержание книги, идеи и положения определенного пункта или книги.

Тематический конспект - конспект, в котором цитаты из разных источников или перевод авторских мыслей группируются по рубрикам, раскрывающие содержание тем, из которых состоит книга.

Сегодня наиболее удобным и современным

средством поиска и систематизации необходимой

информации для проекта является Интернет ресурсы.

Интернет - всемирная ассоциация компьютерных сетей или проще - World Wide Web (WWW), что дословно означает всемирная широкая паутина. Сеть Интернет была создана в США, как локальная сеть компьютеров министерства обороны. Главная идея сети заключается в том, что соединены между собой компьютеры более надежно сохраняют информацию - при повреждении одного из них информация хранится на других.

Виды доступа к ресурсам Интернета отличаются различными схемами подключения, которые обеспечивают поставщики услуг сети - провайдеры. Обычные пользователи подключаются к Интернету с помощью модема и телефонной линии, кабельного соединения или с помощью беспроводной технологии. Каждый компьютер, подключенный к всемирной сети имеет свой номер, который называют доменом. (от англ. domain - область).

Информацию ищут по:

 тематическими каталогами и

 с помощью поисковых машин.

Для удобства проведем аналогию поисковых тематических каталогов в Интернете с обычной книгой. Она начинается с заголовков и завершается алфавитным (предметным) указателем основных терминов. Несмотря на то, что они (заголовки и указатель) находятся в разных местах книги и выглядят по разному, они выполняют одинаковую функцию - помогают находить в книге нужную информацию. Содержание с заголовками - это пример каталогизации в Интернете. Читатель по названию раздела выбирает тему, которая его интересует и по номеру страницы находит нужный текст. Алфавитный указатель - пример индексации. Читатель находит нужный срок и получает номер страницы которой находит нужную информацию.

В Интернете каталоги и указатели различаются технологии подготовки. Над каталогами работают люди, а указатели формируются автоматически. При каталогизации ресурса опытный редактор внимательно просматривает его, определяет, к какой области знаний его можно отнести, и вносит его в соответствующий каталог. Наиболее крупный каталог Интернет - Yahoo. В нем работает более 150 квалифицированных редакторов. Это большая организация, однако ее усилий хватает только на то, чтобы поддерживать наиболее актуальные каталоги. А не вносить новые.

Итак, суммируя можно отметить, что:

 каталоги организуются по темам и содержат гиперссылки для возвращения на верхний уровень сайта каталога;

 для использования каталога необходимо выбрать соответствующую категорию из области человеческой деятельности, которые разбиты по группам: искусство, экономика, наука, техника, архитектура, дизайн и т.д.. Если щелкнуть мышкой на выбранную (искусство) категорию то появятся соответствующие гиперссылки архитектура, живопись и т.д. Далее следует подробная классификация;

 в целом работать по поисковым каталогами несложно - поиск информации пользователем производится на интуитивном уровне и практически всегда заканчивается успехом.

Для поиска информации в сети Интернет чаще всего используют информационно-поисковые машины. Такими поисковыми машинами являются: Цель, Ukrnet, Atlas, Google, Рамблер, Яндекс, Yahoo, Excite, Hotbot и другие. Нужно ввести адрес такой системы (например: www. Ukrnet.ua) в адресную строку программы-браузера Internet Explorer. После этого загрузится главная страница поисковой системы. Поиск нужной информации можно осуществить с помощью ключевых слов или с помощью Web-каталогов.

Все поисковые системы Интернета реализуют несколько алгоритмов поиска. К ним относят: простой поиск, расширенный поиск и контекстный поиск.

Простой поиск. Во время этого поиска в поле запроса вводится одно или несколько слов, которые могут характеризовать содержание документа. При вводе одного слова машина выдает, как правило достаточно большое количество ссылок, из которых выбрать нужную информацию бывает достаточно сложно. Поэтому простой поиск используют для нахождения несложных, однозначных вопросов или теоретических положений.

Расширенный поиск. Такой поиск всегда включает запрос из группы слов. Во время расширенного поиска рекомендуют связывать ключевые слова логическими операторами and (и) or (или) not (нет) и другие. Главное преимущество расширенного поиска состоит в том, что как правило записи ключевых слов и логических операторов в различных поисковых машинах или одинаковые, или очень похожи. Поэтому, усвоив один раз приемы расширенного поиска, можно им пользоваться где угодно, переключив машину в нужный режим расширенного поиска.

Контекстный поиск. Поисковые машины, поддерживающие этот вид поиска, выдают информацию, которая точно соответствует ключевым словам в поисковой окне. Для этого в большинстве случаев ключевая фраза предстоит принять в кавычки.

Другая наиболее распространенная услуга, которая используется в сети Интернет - это электронная почта (E-mail).

Основное преимущество электронной почты в отличие от традиционной заключается в том, что адресат, которому присылают информацию может находиться на больших расстояниях, в любой точке земного шара, однако отправлен ему письмо поступит за несколько минут. Главное чтобы он был подключен к сети Интернет. Причем информация может быть не только в виде текстовых документов, но и в виде фото или видео файлов.

Еще одним преимуществом электронной почты является автоматическая загрузка той информации, которая вас заинтересовала. Для этого можно подписаться на определенные списки рассылки. Большинство устроены так же как и газеты или другие периодические издания. То есть вы постоянно будете получать последнюю информацию, например, о новинках техники или технологий в определенной области. Другие, похожие на доски объявлений где размещена также и реклама различных вещей - от техники до научно-популярных журналов. Сегодня распространенными стали автоматизированные файловые серверы позволяющие получить сведения о погоде в любой точке земного шара.


Читайте також:

 1. I. Основные положения экономической теории.
 2. IX. НАУКА, ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ
 3. S 2. Основные типы
 4. А. Клеточный состав эпителия. Основные клетки
 5. Банковские информационные системы
 6. Бухгалтерские информационные системы (БУИС)
 7. Влияние хозяйственных операций на валюту баланса: первый и второй тип хозяйственных информации.
 8. Вопрос 2.3. Мотивация деятельности сотрудников подразделения по защите информации
 9. Вопрос 57. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики.
 10. Вопрос Основные макроэкономические проблемы
 11. Глава 1. Основные понятия и определения термодинамики
 12. ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система народної освіти на Україні в 20 –30 – ті роки. | Тема: Системне програмне забезпечення. Файлова система.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.