Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Абетковий покажчик

 

Аденін 876, 1029

Азиди 718

Азобарвник 741

Азобензен 673, 716

(Е)-N,N'-Азодіоксид 661

Азоксибензен 673

п-Азоксибензен 715

Азометин 694

Азосполуки 715, 716

Аконітин 1078

Акрилоамід 210

Акрилонітріл 173, 210

Алізарин 1102

Аліл хлористий (3-хлоропропен) 295, 313, 374

Алкадієни 174

Алкалоїди 1072

Алкалоїди стероїдного ряду 1003

Алкандіоли 362, 363, 614

Алкани 131

Алканоли 341

Алканоляти 404

Алкансульфокислота 141

Алкансульфонати 1106

Алкансульфонова кислота 140

Алкантриоли 362, 363

Алканхлоросульфокислота 141

Алкени 15

Алкенілбензени 257

Алкеноли 359

Алкіларени 321

Алкілбензени 239

Алкілбензенсульфонати 1107

N-Алкілгідроксиламін 698

Алкілмеркаптиди 757

Алкілсульфати 1106

Алкілцелюлоза 957

Алкіндіол 205

Алкіни 192

Алкінілбензени 266

Алкіноли 205, 359

Алоза 912

2-Алкоксиетанол 436

Алфоли 355

Алфол-процес 355

Алюлоза 913, 914

Альбуміни 1009

Альдегіди
акролеїн 369, 374, 442, 458
анісовий 442
бензальдегід 256, 438, 442, 446, 480
бурштиновий 472
валеріановий (пентаналь) 446
гліколевий 371
гліоксаль 249, 371, 472
гліцероловий 371, 911, 912
коричний 442, 458, 595
кротоновий 457
левуліновий 998
малоновий 472
масляний (бутаналь) 442, 446, 447
мурашиний (формальдегід, метаналь) 438, 442, 446, 480
оцтовий (етаналь) 438, 442, 480
піровиноградний 472
пропіоновий (пропаналь) 442, 446
саліциловий 392, 442, 469

Альдоза 909

Альтроза 912

Амід 499, 507, 510, 536, 847

Амілоза 950

Амілопектин 950

Аміни 679

Амінокислоти протеїногенні 1006

Амінооксид 699

Амінопіридини 854

Аміносахариди 940

Аміносульфокислоти 742

Анабазин 1077

Аналіз 112
кількісний 114
якісний 113

Ангідриди 347, 500, 507, 510, 528, 532, 539, 733
бурштиновий 612, 617
глутаровий 617
малеїновий (бутеновий) 249, 512, 616, 621
оцтовий (етановий) 480, 512, 532
фталевий 289, 630, 633
циклічні 617

Анілін (феніламін) 237, 256, 394, 673, 679, 683, 688

Аномери 918, 943

Антинідин 1078

Антрахінон 293

Антрацен 229, 281, 291-294

Арабіноза 912

Ареколін 1076

Арени 229

Арилалканоли 360

Арилалкілсульфід 321

Ариламін 321

Арилгалогеніди 317-324

Арилмеркурій хлорид 784

Ароматичність 83, 230, 231

Аскорбінова кислота (вітамін С) 941, 1058

Атропін 1079

АТФ (аденозинтрифосфат) 937, 1037

Ауксохроми 80, 1096

Аурамін 1100

Ацетилен (етин) 193, 196, 359

Ацетиленід 204

Ацетон 166, 173

Ацетонілацетон (1,4-дикетон) 830

Ацетонітріл 516

Ацетооцтовий естер 525, 566, 575-582, 589

Ацилгідразон 743

Барвники 1091
активні 1097
кислотні 1097
кубові 1097
основні 1097
протравні 1097
проявні 1097
субстантивні 1097

Бензен (бензол) 69, 225, 239, 241, 252, 256

м-Бензендисульфонат 402

Бензенкарбонітрил 512

Бензенсульфохлорид 706

Бензилхлорид 256

Бензоїлхлорид 512

п-Бензохінон (1,4-бензохінон) 402, 698

Біарен 321

Білки 737, 1004

Біотин (вітамін Н) 1071

Біофлаваноїди (вітамін Р) 1066

4,4'-Біс(фенол) 395

Біурет 651

Біфеніл (дифеніл) 229, 268-271

Борани 357

Бродіння
ацетонобутанолове 930
бутиратнокисле 930
гліцеролове 929
молочнокисле 929
пропіоновокисле 929
спиртове 929

1-Бромобутан 220

1-Бромопропан 220

Бромоформ 298

Будова 19

Бутадієни
бута-1,2-дієн 175
бутадієн (бута-1,3-дієн, дивініл) 173-175, 178, 191, 210
ізопрен (2-метилбута-1,3-дієн) 174, 175, 178, 180, 191, 990
хлоропрен (2-хлоробута-1,3-дієн) 191, 210

Бутан 66, 132, 134, 161, 220

Бутан-1-сульфокислота 220

Бутаноїлхлорид 512

Бутени 173
бут-2-ен (псевдобутилен, α,β-диметилетилен) 151, 153, 154, 156
бутилен (бут-1-ен) 151, 153, 154
ізобутилен (α,α-диметилетилен) 154, 161, 162

Бутиллітій 787, 790

Бутини 193, 195, 198

Високомолекулярні сполуки 880
гетероланцюгові 883, 887, 891
гомоланцюгові 883, 887, 891
гомополімери 883
кополімери 883
нерегулярні 884, 888
реактопласти 885
регулярні 884, 888
стереонерегулярні 884, 889
стереорегулярні 884, 889
термопласти 885

Відновлення 96

Вініл хлористий (хлороетен) 295, 310

Вінілацетилен 203

Вініліден 310

Вінілхлорид 210

Вітаміни 1053

Вітамін F (вищі карбонові кислоти ненасичені) 1057

Властивості фізичні 74
активність оптична 79
густина 78
густина відносна 78
диполь 75

запах 81

кипіння 77
колір 80
момент дипольний 75
обертання питоме 79
плавлення 76
показник заломлення 80
полярність молекул 75
розчинність 78
стан агрегатний 76

Властивості хімічні 74

Вуглеводи 907

Вуглеводні 130

Вуглеводні ациклічні 211

Галактоза 912, 938

Галактозоамін 940

Галегін 1090

Галогеноалкани 302-308

Галогеноалкени 309-315

Галогеноалкіни 316

Галогеногідрини 370

Галогеніди бензильні 325, 326

Галогеноангідриди 343, 499, 507, 510, 520, 528, 529, 539, 733, 763

Галогенопохідні вуглеводнів 295

Галоформи 327

Гангліозиди 987

Гвайол 995

Гексадієни
гекса-2,4-дієн 180
гекса-2,5-дієн(діаліз) 178

Гексаметилдисілоксан 119

Гексаметилендіамін 613, 678, 683

Гексаметилциклотрисилази 803

Гексан 132

Гексахлоробензен 333

Гексахлороциклогексан 333

Гексени 151, 153, 155

Гексини 193, 196

Гексоза 909

Гераніол 81

Героїн 1084

Гібридизація 39

Гігрин 1075

Гідразид 743

Гідразид фталевої кислоти 704

Гідразин 222, 842, 870

Гідразобензен 673, 716

4-Гідроксиазобензен 391

Гідроксиламін 672

5-Гідроксиметилцитозин 1029

Гідрохінон (бензен-1,4-діол) 381-383, 400-402

Гіперкон’югація 44

Гістони 1008

Глікоген 952

Глікогліцероліпіди 989

Глікозиди 927

Гліколіпіди 984

Глікосфінголіпіди 985

Гліцерин (гліцерол) 362, 366-377, 905, 1105

Гліцерофосфоліпіди 974

Глобазиди 988

Глобуліни 1009

Глюкоза (виноградний цукор, декстроза) 911, 912, 917, 919, 937

Глюкозоамін 940

Гомологи 20

Гормони
андрогени 1002
естрогени 1002
кортикоїди 1002
стероїдні 999, 1002

Група 12

старша характеристична 53, 56

характеристична 13, 48, 52, 54 55

Гуанін 876, 1029, 1030

Гулоза 912

Гутаперча 191, 998

Дегідрогенбензен 323

1,4-Дегідрогеннафтален 289

2-Дезокси-β-D-рибоза 940, 1031

Декан 132

Декстрини 951

Дельфінін 1078

Денатурація 1018, 1046

Дец-1-ен 151

Дец-1-ін 193

Дибромобутани 220

Дивінілбензен 229, 259

9,10-Дигідрогенантрацен 293

9,10-Дигідрогенфенантрен 293

Диметилсульфон (метилсульфінілметан) 763

Диметилсульфооксид (ДМСО) 761

Динітрил 614

Дисахариди
відновлюючі 943, 944
невідновлюючі 943, 944

Дисульфід 750

Дитерпени 996

Дифеніламін 679, 683

Дифенілацетилен 790

1,2-Дифенілетан 268

1,1-Дифенілетилен 790

Дифенілметан 268, 272-274

Дихлороацетилен 316

Дихлоробензен 333

Дихлороетан (1,2-дихлороетан) 295

Дихлороетилен 310

Дихлорофосфоран 809

Діазини 864

Діазосполуки 707

Діазотати 714

Діалкілалюмінійгідрид 797

Діалкілсульфід 752

Діацетил 472

Діетилбензен-1,4-дикарбоксилат 515

Діетилмеркурій 784

Діетилтіоетер 754

Діетилфталат 631

Дієновість 83

Дікетопіперазин 734

Діоксан (1,4-діоксан) 430, 820

Довжина зв’язку 37

Екгонін 1079

Екстракція 111

Електрофіли 87

Електрофільність 89

Енантіомерія 26

Енергія резонансу 46

Еноли 361

Епімери 918

Епоксид 166, 432

1,2-Епоксипропан (пропіленоксид) 430

Ергометрин 1082

Еримелантин 1088

Еритрулоза 913

Естери 347, 368, 404, 507, 510, 528, 539, 555
вінілацетат 210
вінілового спирту 201, 361
малоновий 589, 607, 618, 650

Етан 66, 132, 134

Етанамід (ацетамід) 513, 536

Етаноламін 436

Етери 350, 368, 404, 415, 555
алкілвінілові 201
вінілові 210, 361, 426

сульфокислот 776

Етил-2-метилпропаноат 513

Етиламін (етанамін) 688

Етилацетат (етилетаноат, етиловий естер оцтової кислоти) 511

Етилбензен 70, 229

Етилен (етен) 68, 151, 154, 173

Етиленбромогідрин 436

Етилендіамін 679

Етилкарбонат 635

Етилмеркаптам 742

Етилсульфінілбензен 763

Етилсульфонілбензен 759

Етилформіат (етилметаноат) 515

Етилхлорокарбонат 635

Етоксиетан (сірчаний, діетиловий) 415, 418, 420

2-Етоксиетанол 436

Ефедрин 1090

Ефект
батохромний 1095
гіпсохромний 1096
індукційний 40, 41, 45, 233, 310, 346, 366, 493, 496, 547, 548, 691, 777, 808
мезомерний 42, 43, 45, 233, 310, 318, 379, 426, 493, 1096
пероксидний (М. Хараш і Ф. Майо) 165

Еферофізин 1090

Жири (тригліцериди) 960

Замісник 52, 65-70

Замісник І і ІІ роду 233

Зарин 812

Зв’язок
глікозидний 944-947
ковалентний 37

пептидний 733

Зоман 812

Зсув хімічний 119

Ідоза 912

Ієрвін 1085

Ізобутан (2-метилпропан) 67, 141

Ізомери 19, 21

Ізомерія
π-діастереоізомерія 31, 32
σ-діастереоізомерія 31, 32
антропоізомерія 26, 79
діастереоізомерія 26, 133, 180
просторова 22
стереоізомерія 19, 343
структурна 21
структурна динамічна 22
структурна статична 22, 133, 153, 195, 180, 240
цис-, транс- 32, 33, 217, 227

Ізонітрил 303, 700

Ізоолаксазин 1069

Ізотіоціанат 303

Ізохінолін 859, 878

Ізоціанат 538, 809

Імідазол (1,3-діазол) 819, 838, 878

Імідхлорид карбонової кислоти 541

Імінокислоти протеїногенні 1006

Індиго 741, 1101

Індол (бензено[2,3-b]пірол) 822, 832-836, 878, 879

Йодоформ 298

Йони
алкоксид 346
ацилій 246
диполярні (бетаїн, цвітер-іон) 729, 731, 732, 1030
імідазолій 840
карбоаніон 88, 277, 322
карбокатіон 89, 170, 183, 235, 247, 261, 279, 313, 319, 325, 349, 352, 456
карбоксилат 541
карбоній 900
нітроній 245
оксоній 346
піразолій 840
хлороній 246

Калій циклогексанкарбоксилат 512

Кальцифероли (вітамін D) 1062

Камфан 994

Камфора 994

Капрі синій 1101

Капролактам 256

Карбен 222

Кардіоліпін 982

Карнітин (вітамін Вт) 1059

Каротини 997, 1061

Каталізатори
Фріделя-Крафтса 900

Циглєра 784

Циглера-Натта 902

Катехін 1066

Каучуки
бутадієннітрильний 191
бутадієнстиреновий 191
ізопреновий 187
натуральний (поліізопрен) 191, 881, 998

Кафверин 683

Кетен 503

Кетоза 909

Кетони
ацетилацетон 472, 589
ацетон (пропанон) 438, 442, 480, 579
ацетонілацетон 472
ацетофенон (1-фенілетанон) 442, 446
безофенон (дифенілметанон) 442, 446
дибензальацетон 458
дигідроксиацетон 371, 911, 913
циклогексанон 612, 614

Кислота 481
абієтинова 996
адипінова (гександіова) 490, 612, 613, 616, 657
акрилова (пропенова) 489, 582, 593, 657
п-амінобензойна 724, 741

α-аміноенантова 904
антранілова (о-амінобензойна) 657, 724, 741

арахідонова (цис-цис-цис-цис-ейкоза-5,8,11,14-тетраєнова) 489

ацетилендикарбонова (бутиндіова) 490

ацетилсаліцилова (аспірин) 564, 657

барбітурова 650, 871

п-бензендисульфонова 402
бензенсульфонова (бензенсульфокислота) 763
бензойна (бензоатна) 249, 256, 484, 486, 491, 597, 657, 658

о-бензоїлбензойна 632
бурштинова (бутандіова) 490, 607, 616, 623, 657
валеріанова (пентанова) 484, 487, 549
винна 634, 658, 923
вища карбонова 954, 963, 1057
галова (3,4,5-тригідроксинбензойна) 561, 657, 658
гідрогеназна 723
гліколева 371, 551, 658
гліоксилева 371, 566, 623
глутарова (пентандіова) 490, 507
глюканова 923
глюкорова (цукрова) 923
елаїдинова (транс-октадец-9-єнова) 489
енантова (гексанова) 487
ізокротонова (цис-бут-2-енова) 489
ізомасляна (2-метилпропанова) 487
ізофталева (ізофталатна, бензен-1,3-дикарбонова) 491
ізоціанова 645, 655
карбамінова 538, 635, 655
корична (3-фенілпропенова) 491, 534, 595, 605
коркова (октандіова) 490
кротонова (транс-бут-2-енова) 489, 582, 593
лактобіонова 947
лауринова (додеканова) 487
лимонна 634, 658
ліноленова (цис-цис-цис-октадека-9,15,16-триєнова) 489, 582, 657
Льюїса 244, 246, 247, 253, 347, 351
малеїнова (цис-бутендіова) 490, 616, 620-623, 625, 657
малонова (пропандіова) 490, 607, 612, 615, 738
мальтобіонова 945
масляна (бутанова) 484, 487, 549
метакрилова (2-метилпропенова) 489, 582, 593, 657
молочна 551
мурашина (метанова) 484, 487, 492, 658
нітролова 674
олеїнова (цис-октадец-9-єнова) 489, 582
оцтова (етанова) 166, 210, 480, 484, 487, 492, 612, 615, 657, 658
пальмітинова (гексадеканова) 487, 492
пікринова 388, 1099
пімелінова 564, 612
піровиноградна 566, 657
прокатехова (3,4-дигідроксибензойна) 561
пропанова 487
пропінова (пропіолова, пропаргілова) 489
протокатехова 402
саліцилова (α-гідроксибензойна) 391, 561, 658
себацилова (додекандіова) 490
сечова 875, 876
сорбінова (гекс-2,4-дієнова) 489
стеаринова (октадеканова) 487, 492
сукцинамова (амід бурштинової кислоти) 617
сульфанілова (п-аміносульфобензойна) 700, 742
сульфенова 750, 765
сульфінова 750, 765, 775
сульфонова 750, 768, 770
терефталева (терефталатна, бензен-1,4-дикарбонова) 249, 491, 630
тетрагідросаліцилова 564
тетрилова (бут-2-інова) 489

п-толуїлова (4-метилбензоатна) 491
фенілоцтова (фенілетанова) 491, 605, 657
фосфінова 813
фосфонова 812
фталамінова 741
фталева (фталатна, бензен-1,2-дикарбонова) 491, 630, 633, 657, 905
фталімінова 631
фумарова (транс-бутендіова) 490, 620-625
хінолінова 862
хлормурашина (хлоркарбонатна) 636, 637
хлоросульфонова 245
хлороцтова 615
целобіонова 946
ціанова 635, 655
цінхомерова 862
щавлева (етандіова, оксалатна) 249, 371, 490, 607, 612, 615, 658, 923
яблучна 622, 625, 634, 658

Кислоти нуклеїнові 1027, 1038
ДНК 940,1039
РНК 1039, 1048, 1051

Кислоти

α-амінокарбонові 727-728
аліфатичні моногідроксикарбонові 552
альдарові 923
альдонові 923

аміноаренокарбонові 741
амінокарбонові 724
ароматичні дикарбонові 626
ароматичні карбонові 596
галогенокарбонові 544
гідраксамові 672
гідроксикарбонові 544
дикарбонові 606
жирноароматичні 605
ненасичені монокарбонові 582
нітробензойні 741
оксокарбонові 566

Кислотний синій антрахіноновий 3 1102

Кислотність 84, 204, 346, 366, 386, 401, 496, 554, 563, 569, 585, 600, 611, 629

Клас 11

Класифікація
реакцій 91
речовин 48

Кобаламіни (вітамін В12) 1070

Кокаїн 1079

Кокулін 1088

Кокулолідин 1088

Колоксилін 956

Колхамін 1088

Колхіцин 1088

Комплекс активований 170

Конденсація 674, 842, 847
альдольна 355, 455, 456, 933
Кляйзена 525, 526
кротонова 457
перехресна альдольно-кротонова 458
перехресна Кляйзена 526
Перкіна 534
термічна 836

Коніїн 1076

Конфігурація 24, 25
абсолютна 30
відносна 30
E- та Z- 33
R- та S- 27

Конформація 24, 34

Кофактор 1071

Кофеїн 876, 1084, 1087

Краун-етери 430

Крезоли 378, 382, 383, 398

Кринін 1087

Крохмаль 949

Ксантогенат 957

Ксилени 229, 239, 240, 252
м-ксилен 69, 241
о-ксилен 69, 241, 633
п-ксилен 69, 241, 630

Ксилоза 912

Ксилулоза 913, 914

Кумен (кумол, ізопропілбензен) 70, 239, 240, 256, 397

Кумулени (алени) 175, 176, 222

Купрум гліколят 367

Кут валентний 37

Лавсан 629

Лактам 734, 739

Лактоза 943

Лактони 556, 590, 934

Ланка структурна 881

Лікоподин 1078

Лікоренін 1087

Лікорин 1087

Ліксоза 912

Лімонен 993

Ліпіди 958

Ліпіди складні 972, 984

Ліпоєва кислота (вітамін N) 1057

Лобелін 1076

Локант 52, 56, 61-63

Мальозонід 166

Мальтоза 943, 945

Маноза 912, 939

Матрин 1085

Мезитилен (1,3,5-триметилбензен) 240, 241

Мезоформа 32

Мелікопідин 1089

Мелікопін 1089

Мелікопіцин 1089

Ментол 993

Ментон 993

Меркаптид 749

2-Меркаптотолуол 742

Мескалін 1090

Метан 66, 132, 134

Метил-3-етилбензоат 513

Метиламін (метанамін) 679, 688

Метиленовий блакитний 1101

S-Метилметіонін (вітамін U) 1059

2-Метил-2-нітропропан 661, 673

Метиловий оранжевий 716, 1099

Метилсульфонілметан 759

Метилтіобензен 755

Метилтіометан 755

Метилтрихлоросилан 800

Метилфосфін 807

Метилциклогексан 252

5-Метилцитозин 1029

Метод
Буво-Блана 356, 372
Воля 935
діазометод (О. Нєсмєянов) 784
Дюма 114, 519
Кьєльдаля 114
Піріа 519
Руффа 935
Фішера-Тропша 144, 145
Циглера-Натта 355
Шоттена-Баумана 693

Метоксиетан 420

Метоксиметан 420, 421

3-Метоксипіридин 1076

Механізм реакції 99
алкілування аренів 247
альдольної конденсації 456
ацилювання аренів 246
галогенування аренів 246
гідролізу естерів 523
дегідратації спиртів 170, 427
електролізу солей карбонових кислот 147
електрофільного заміщення 232, 285
електрофільного приєднання 158, 159, 183, 200, 261, 586
елімінування 171, 352
елімінування-приєднання 323
естеріфікації 498
естерної конденсації 525
кето-енольної таутомерії 476
конденсації Перкіна 534
нітрування аренів 245
нуклеофільного заміщення 304-306, 322, 349, 350
нуклеофільного заміщення в ацильній групі 517
нуклеофільного приєднання 201
переестерифікації 524
полімеризації 896
полімеризації аніонної 901
полімеризації катіонної 900
полімеризації радикальної ініційованої 897, 898
приєднання-відщеплення 497
радикального заміщення 138-141, 250
радикального приєднання 165, 185, 202, 262
реакції Канніццаро 464
розщеплення 425
сульфування аренів 245

Мила 1105

Міо-інозитол (вітамін В8) 1063

Моноетилглутарат 617

Мономер 895

Моносахариди 907, 908

Монотерпени 992-995

Морфін 1084

Мутаротація 918, 944-947

НАД 939

НАДФ 939

Напівестери 639, 640

Напрямок реакції 99

Насиченість 82

Натрій 2-етил-3-метилбутаноат 512

Натрій азид 723

Нафтален 71, 229, 281-290, 633

Нафтален-1-сульфокислота 288

Нафтіламін 679

Нафтоли 336, 378, 380-382

Нафтоловий жовтий 1099

1,4-Нафтохінон 289

Ненасиченість 82

Неролідон 995

Нікотин 1077

Нікотинова кислота, нікотинамід (вітамін РР) 1067

Нінгідрин 740, 1025

Нітрил 303, 507, 510

Нітробензен 236, 661, 663, 698

Нітрогеновмісні сполуки 659

N-Нітрозоамін 696

Нітрозобензен 698

Нітрозосполуки 660

2-Нітронафтален 668

Нітросполуки 664

о-Нітротолуен (1-метил-2-нітробензен) 668

Нітрофеноли 388, 393, 661

Новолак 906

Номенклатура 51
IUPAC 52
раціональна 51
тривіальна (історична) 51

Нонан 132

Нуклеозид 1023, 1032

Нуклеотид 1023, 1034, 1036

Нуклеофіли 87

Нуклеофільність 88

Озазон 926, 936, 945, 947

Озон (кетоальдегід) 936

Озонід 166

Окис етилену (оксиран) 818

Окис мезитилу 457

Окиснення 96

Оксазол 844, 847

N-Оксид 863

N-Оксид хіноліну 862

Оксим 454, 479, 662, 698

Оксиран (епоксиетан, оксид етилену, етиленоксид) 430-432

Октан 132

Олігосахариди 907, 942

Олія 962, 969

Оранжевий І 1099

Органічна хімія 14

Оротова кислота (вітамін В13) 1068

Ортоестери 639, 640

Основи
гетероциклічні 1028-1030
піримідинові 1029
пурінові 1029

Шиффа (альдемін) 454, 694

Основність 84, 88, 346, 411, 649, 691

Оцимен 990

Оцтовий альдегід (ацетальдегід, етаналь) 173, 210

Пангамова кислота (вітамін В15) 1058

Пантотенова кислота (вітамін В3) 1059

Папаверин 1084

Пеганін 1086

Пеларгол 81

Пеніклавін 1082

Пентаацетилглюкоза 928

Пентадієни
пента-1,2-дієн 175
пента-1,3-дієн 175, 180
пента-1,4-дієн 175

Пентаметилглюкоза 928

Пентан 132

Пентени 151, 153, 162, 167

Пентини 193, 195

Пентоза 909

Пептиди 733, 1008

Перегонка 109
з водяною парою 109
під вакуумом 109
проста 109
ректифікація 109
Сублімація 110

Перекристалізація 110

Пероксид бензоїлу 898

α-Піколін (α-метилпіридин) 817, 850

Пілокарпін 1089

Пінаколін 369

Пінан 994

Пінени 994

Піперазин 863

Піперидин 853

Піразин 864, 870

Піразол 838, 878, 879

Піразолідин 841

Піразолін 841

Піран 917

Пірани 849, 857

Пірен 281

Піридазин 864, 870

Піридин (азин) 817, 818, 820, 849, 850, 878, 879

Піридоксол (вітамін В6) 1067

Піримідин (1,3-діазин, м-діазин) 818, 820, 864, 870, 871, 878, 879

Пірокатехол (пірокатехін, бензен-1,2-діол) 381-383, 400-402

Піроксилін 480, 956

Пірол (азол) 817, 819, 824, 828, 878, 879

Піролідин (азолідин, тетрагідропірол) 819

Пірони 856

Плазмологени 980

Поверхневоактивні речовини 1103
амфоліти 1108
катіоноактивні 1108
неіоногенні 1108

Поліамід 616, 903

Полібутадієн 191

Полівінілхлорид 881, 891

Полігалогенопохідні вуглеводнів
віцінальні 327-328
гемінальні 327

Полігідрокси-γ-лактони 1058

Поліестери 903

Поліетилен 173, 790, 891, 896

Поліетиленоксид 891

Полікарбонати 891

Полісахариди 907, 949

Полісилоксан 804

Полістирен 262, 897

Політерпени 998

Поліхлоропрен (неопрен) 191

Поляриметр 79

Полярність зв’язку 37

Порфін 872, 877

Похідні карбонатної кислоти 635

Правило
Вагнера-Попова 462
Ельтекова-Ерленмейєра 477
Зайцева 171, 352
Кана-Інгольда-Прелога 27
Марковникова 159, 200, 311, 357
складання схем синтезу 104
старшинства 57
Хюккеля 83, 231
Чаргаффа 1041, 1043

Принцип
заміщення 52
найменших локантів 56, 64

Проба
Байєра 166
Бейльштейна (на галогени) 113, 331
Вагнера 331
йодоформна (галоформна) 376, 479
Ласеня 331
Лукаса 376
на Карбон і Гідроген 113, 114
на Нітроген і Сульфур 113, 114
Хінсберга 706

Проекції
Ньюмена 34
перспективні 34

Фішера 915, 916

Проламіни 1008

Пропа-1,2-дієн 175

Пропан 132, 134, 220

Пропан-1-сульфокислота 220

Пропаноли 165, 170, 173

Пропанонітрил 512

Пропілбензен 240

Пропілен (пропен) 68, 151, 154, 170, 173

Пропілен оксид 432

Пропіллітій 784

Пропілнатрій 784, 785

Пропін (метилацетилен) 193, 196

Протаміни 1008

Протеноїди 1009

Протони еквівалентні 118

Протравний зелений 1099

Птеридин 1069

Пурин (імідозоло[4,5-d]піримідин) 822, 873, 878

Путресцин 683

Радикал
бензоїл 898
феніл 898

Реактиви
Гріньяра 146, 307, 358, 435, 453, 468, 508, 524, 530, 538, 541, 782, 810
Іоцича 204, 206, 208, 625, 793
Лукаса 349
Нормана 782
Толленса 461, 506, 924, 945
Троммера 460
Фелінга 460, 506, 924, 945
Швейцера 954

Реакції
вулканізації 894
гетерополіконденсації 903
гомополіконденсації 903
макромолекулярні 894
поліконденсації 895, 903
полімераналогічні 893
полімеризації 895, 896
полімеризації аніонної 901
полімеризації йонної 899
полімеризації катіонної 900
полімеризації радикальної ініційованої 897

Реакція 100
автоокиснення 426
азосполучення 715
алільного заміщення 167
алкілування 244, 247, 253, 273, 280, 294, 319, 390, 542, 650, 652, 704, 732, 782, 810, 854, 861, 957
алкілування за Гофманом 704
алкоголізу 93, 314, 524, 530, 533, 631, 637
амонолізу 93, 314, 523, 530, 533, 631, 637, 737
ацилювання 244, 246, 287, 391, 470, 530, 533, 577, 603, 650, 693, 672, 956
Бідженеллі 871
бімолекулярна 95
біуретова 1024
Вагнера 166, 172, 190
Ваузена 1025
взаємоперетворення 623
відновлення 90, 146, 163, 169, 186, 189, 215, 220, 224, 225, 248, 253, 254, 280, 289, 293, 294, 307, 356, 373-374, 395, 460, 463, 478, 501, 527, 530, 538, 570, 662, 673, 702, 703, 735, 760, 768, 775, 804, 836, 853, 862, 922
відновлення за Кіжнером-Вольфом 463
відновлення за Клемменсенем 463
відновлення за Роземундом 470
Вільямсона 411
Віттіга 808, 813
Вюрца 144, 147, 307
Вюрца-Гріньяра 251, 254
Вюрца-Фіттіга 251, 254, 810
галогенування 138, 158, 184, 200, 220, 244, 246, 248, 250, 288, 314, 319, 329, 389, 459, 502, 549
галоформна 462
Гаттерманна 712
Гель-Фольгарда-Зелінського 502, 549
гетеролітична 92
гідратації 93, 160, 184, 201, 314, 354, 373, 468, 622
гідроборування-окиснення 357
гідрогенгалогенування 93, 160, 165, 184, 200, 220, 261, 314, 329
гідрогенізації 145
гідролізу 93, 146, 314, 354, 357, 373, 374, 398, 426, 470, 507, 508, 523, 530, 533, 537, 541, 560, 574, 614, 624, 630, 631, 637, 644, 649, 672, 721, 737, 775, 776, 777, 894, 932, 951, 955, 967
гідросилювання 805
гідроформілювання (оксосинтез) 164, 355, 469
гідрування 93, 163, 169, 186, 189, 202, 220, 224, 248, 253, 261, 289, 452, 559, 623, 826, 868, 968
гомолітична 92
Гріньяра 794
дегалогенування 93, 169, 208, 328
дегідратації 93, 170, 189, 265, 352, 369, 427, 500, 535, 537, 542, 556, 625, 633, 925
дегідрогенгалогенування 93, 171, 189, 208, 265, 328, 592
дегідроциклізації 254, 290, 294
дегідрування 93, 141, 169, 189, 224, 265, 348, 466
декарбоксилювання 147, 402, 503, 519, 520, 548, 571, 735, 831
декарбонілювання 572
Дільса-Альдера (дієновий синтез) 83, 185, 190, 290, 590, 828
Дюма 144, 147
електролізу 147
електрофільна 94
елімінування 93, 141, 169, 170, 171, 189, 208, 264, 265, 311, 312, 314-316, 328, 352
епімерізації 925
епоксидування 166
естерифікації 347, 368, 498, 733
заміщення 93, 138-141, 167, 204, 224, 232-238, 244, 250, 253, 263, 271, 274, 278, 280, 287, 288, 292, 294, 303, 307, 308, 314-316, 320, 321, 324, 326, 328, 329, 347, 349, 350, 351, 370, 388-393, 712, 713
Зандмейєра 712
ізомеризації 141, 167, 265, 662
ізонітрильна 700
Канніццаро 464
карбоксилювання 506, 604, 625
карбонілювання 205, 508, 614
кислотно-основна 96, 346, 386, 411
Кляйзена 641
Кляйзена-Тищенко 464
коксування 252
Кольбе 144, 147, 391, 519
Кольбе-Шмідта 565
Корі-Хауса 144, 146
крекінгу 143, 145, 169
ксантопротеїнова 1024
Кучерова 201
Львова 315
металування 785
нінгідринова 1029
нітрозування 392
нітропрусидна 1026
нітрування 139, 244, 245, 287, 319, 676, 956
нуклеофільна 94
озонолізу 166, 186, 249, 469, 623
окиснення 90, 163, 186, 203, 207, 215, 221, 224, 227, 249, 263, 274, 278, 289, 293, 348, 371, 373, 395, 401, 437, 460-462, 466, 478, 500, 505, 506, 555, 559, 592, 603, 614, 624, 625, 630, 633, 662, 663, 698, 699, 750, 764, 768, 773, 836, 853, 857, 862, 868, 923, 924
окисно-відновна 96
Паулі 1026
перегрупування 93, 224, 225, 237
перегрупування Арбузова-Міхаеля 812-813
перегрупування Гофмана 538, 741
перегрупування Лобрі-де-Брютна-ван-Екенштейна 925
перегрупування пінаколінове 369
перегрупування Фріса 387, 467
поліконденсації 613, 629, 652
полімеризації 162, 187, 203, 262, 271, 311, 314, 590
полімолекулярна 95
приєднання 93, 158-165, 183-185, 200-203, 205, 220, 221, 222, 262, 308, 311, 312, 314, 326, 329, 428, 452, 541, 587, 588, 589, 622, 752, 790, 793
приєднання з відщепленням 454, 497
приєднання за Міхаелем 589
Прілєжаєва 166
Прінса 164
радикальна 94
Реймера-Тімана 392, 469
Реппе 205, 593
Реформаторського 560
риформінгу 252
розділення за Хінсбергом 694
розкладу 721
розщеплення 189, 425, 468, 469, 557, 579, 716
розщеплення за Гофманом 704
самоконденсації 870
сульфоокиснення 140, 772
сульфохлорування 141, 772
сульфування 141, 160, 220, 244, 245, 288, 319, 773
тозилування 694
Ульмана 271
Фаворського 205
Фінкельштейна 308
Фріделя-Крафтса 632, 853
Циглера 799
циклізації 222, 225, 226, 572, 830, 836, 847
циклоприєднання (перициклізація) 93
Чічібабіна 854, 861
Шиманна 713

Резерпін 1081

Резит 906

Резол 906

Резорцинол (резорцин, бензен-1,3-діол) 381-383, 400-402

Ренатурація 1018, 1046

Реплікація 1047

Ретинол (вітамін А) 996, 1061

Ретронецин 1075

Рефрактометр 80

Рибоза 912, 920, 939, 1031

Рибофлавін (вітамін В2) 1070

Рибулоза 913, 914

Рицинін 1076

Розетол 81

Розщеплення сигналів 121

Рутин 1066

Ряд гомологічний 20

Салол 563

Сахароза 932, 943, 944

Седамін 1076

Семікарбазон 454, 479

Сечовина (карбамід) 635, 637, 642, 647-653

Сила
кислот 86
основ 85

Силандіоли 804

Силани 804

Синє-фіолетовий Руемана 740

Синтез 103
Вільямсона 387, 428
Габріеля 704, 737
Ганча 855
Дебнера-Мілера 863
Кіліані-Фішера 934
конвергентний 105
лінійний 105
Родіонова 738
Скраупа 863
Штрекера 738

твердофазний 1022

Синтол 355

Сіль четвертинного амонію 692

Сірчистий чорний 1102

Сквален 997

Склад 18

Смола
сечовиноформальдегідна 652
фенолоформальдегідна 393, 480, 906

Соланін 1085

Солі діазонію 398, 708

Солі пірилієві 856

Сорбіт 936

Сорбоза 913, 914

Спаргеїн 1085

Спектроскопія
ІЧ 123
мас-125
УФ 125
ЯМР 117

Спирти 335
аліловий (проп-2-ен-1-ол) 339, 374
аміловий (пентан-1-ол) 337, 339
бензиловий 337
бутан-1,4-діол 205, 340
бутиловий (бутан-1-ол) 335, 343, 357
вініловий (етенол) 339

вищий 971
втор-бутиловий (бутан-2-ол) 339, 343
гліколі 166, 340, 362, 363
гліцерол (гліцерин) 337, 340, 362, 377
діацетоновий 455
етиленгліколь (етандіол) 173, 337, 340, 362, 377, 436
етиловий (винний, етанол) 173, 337, 339, 341, 354, 377, 480
ізобутиловий (2-метилпропан-1-ол) 339, 343, 357
ізопропіловий (пропан-2-ол) 339, 355
метиловий (деревинний, карбінол, метанол) 337, 339,341, 355, 377
неопентиловий ((2,2-диметилпропан-1-ол) 339, 349
пропаргіловий (проп-2-ін-1-ол) 205, 339
пропіловий (пропан-1-ол) 339, 355, 357
трет-бутиловий (2-метилпропан-2-ол) 339
цетиловий 337
циклопента-1,2-діол 227

Сполуки
алюмінійорганічні 795
гетероциклічні 814
елементорганічні 778
літійорганічні 788
магнійорганічні 204, 604, 753, 769, 792

макроергічні 1037

металоорганічні 787
силіцийорганічні 800

Стан

ізоелектричний 1017

перехідний 101, 102

Стеран 999

Стереохімія 24

Стериди 999

Стерин 1000
мікостерини 1000
фітостерини 1000

Стероїди 999

Стильбен (1,2-дифенілетилен) 268

Стирен (вінілбезен, стирол) 229, 241, 256, 257, 259, 263, 897, 901

С-токсиферин 1082

Стрихнін 1081

Структура
білкової молекули 1011-1014
гібридна 177

ДНК 1042-1045
резонансна 232, 234, 279, 285, 719

родоначальна 52, 56-59

Ступінь полімеризації 881

Сукцинімід 617

Сульфаніламід 742

Сульфатиди 988

Сульфід 303, 754

Сульфінілхлорид 768

Сульфонаміди 777

Сульфони 756, 762, 764

Сульфооксиди 756, 758

Сульфоропохідні вуглеводнів 744

Сульфохлориди 775, 777

Суміш нітрувальна 245

Сфінгофосфоліпіди 983

Табун 812

Тагатоза 913, 914

Талоза 912

Тартрати 634

Таутомерія 22
амідо-імідольна 23
аци-нітро 671
валентна 23
імін-енамінна 23, 1030
кето-енольна 23,361, 475-477, 571, 925, 1058
лактим-лактамна 23, 734, 1030
нітрозо-оксимна 23
нітро-ізонітро 23
цикло-ланцюгова 23, 917

Теобромін 1087

Теорія
напруження А. Байєра 214
напруження циклів 215

резонансу 46, 177

Теофілін 1087

Терпени 990

Терпінени 993

п-Терфеніл 268

Тетрагідрофуран (ТГФ, оксалан) 418, 419, 430, 782, 819

1,2,3,4-Тетрагідрохінолін 862

Тетралін (1,2,3,4-тетрагідрогеннафтален) 289

Тетраметилсілан 119

Тетраметилстанум 784

Тетратерпени 997

Тимін 869, 1029, 1052

Тимол 403

Тіаамід 847

Тіазол 844, 846, 847, 1068

Тіамін (вітамін В1) 1068

Тіоестер 749

Тіоли 745

Тіоспирт (тіол) 752, 764, 773, 775

Тіофен (тіол) 817, 818, 819, 824

Тіофенол 321, 745, 753

Тіоціонат 303

Тозилхлорид 694

Токофероли (вітамін Е) 1065

Толуен (метилбензен) 229, 235, 239, 241, 252, 256

о-Толуїдин 683

Томатидин 1003

Трегалоза 944

Триетилалюміній 784, 787

Триетилсилан 800

2,2,4-Триметилпентан 161

1,3,5-Триоксан 430

Тритерпени 997

Трифеніл 229

Трифенілметан 268, 275-280

Трифенілсиланол 800

Тропін 1079

Убіхінони (вітамін Q) 1064

Урацил 869, 1029, 1030

Уреїд 650

Уретан (етилкарбамат) 635, 637, 642, 645

Фактор енергетичний 100

Фарнізол 995

Фенантрен 291-294

9,10-Фенантрахінон 293

Фенілазид 723

п-(Фенілазо)бензенсульфокислота 716

Фенілацетилен (етинілбензен) 229, 241, 265

Фенілгідразон 836

Фенілгідроксиламін 663, 673

Фенілдіазонійхлорид 715

Фенілетанол 81

Фенілнатрій 785

Фенілпропени 264, 265

Фенілпропіни 266

Фенілпропіонат (феніловий естер пропіонової кислоти) 511

Фенілтіобензен 755

Фенол 321, 336, 378, 381, 382

Фенолсульфокислоти 388

Фенолфталеїн 632, 1100

Феноляти 404

Фізостигмін 1080

Філохінон (вітамін К) 1064

Фільтрування 108

Фітол 996

Флаван 1066

Флавон 1066

Флуоресцеїн 1100

Фолієва кислота (вітамін Вс) 1069

Формамід 516

Формула
гібридна 47
електронна 47
загальна 20

Кекуле 223
клиноподібна 25
Коллі-Толленса 917, 920
Льюїса 47
мезомерна 47
молекулярна (брутто) 18
резонансна 47
структурна 20
Фішера 25, 28, 29, 911
Хеуорса 919,920

Фосген (карбонілхлорид) 635, 636, 638

Фосфатидилетаноламін 978

Фосфатидилінозитоли 981

Фосфатидилсерин 979

Фосфатидилхолін 974-976

Фосфіни 806, 808

Фосфіноксид 809

Фосфіноксиди третинні 813

Фосфоліпіди 973

Фосфорани 808

Фреони 295, 333

Фруктоза (левульоза) 911, 913, 914, 917-920, 938

Фталімід 634

Фтороформ 298

Фуран (оксол) 419, 817, 819, 824, 828, 917

Фурангуланін 1086

Фурфурол 831, 879, 925

Характеристичні частоти поглинання 123-124

Хелат 731, 740

Хінін 1083

Хінолін (бензено[2,3-b]піридин) 817, 822, 859, 878, 879

Хітин 940

Хлорангідридоцтової кислоти 529

Хлорметан 333

Хлороацетилен 316

Хлоробензен 256, 295, 300

Хлороетан 333

Хлорофіл 877

Хлороформ (трихлорометан) 295, 298, 333

Холестерин (холестерол) 1000

Холін (вітамін В4) 1060

Хризоїдин 1099

Хроматографія 111, 126-129

Хромофори 80, 1094

Целобіоза 943, 946

Целофан 957

Целюлоза 881, 894¸953

Центрифугування 108

Цереброзиди 986

Циклоалканоли 361

Циклоалкеноли 361, 616

Циклобутан 220, 221

Циклогексан 214, 223, 225, 616

Циклогексанол 395

Циклогептан 223

Циклогептанон 225

Циклоокта-1,3,5,7-тетраєн 203

Циклооктан 226

Циклопентан 214, 225

Циклопентен 227

Циклопропан 214, 221

п-Цимол (1-ізопропіл-4-метилбензен) 241

Цитидин 1085

Цитозин 869, 1029, 1030, 1052

Ціанамід 635, 642, 646, 653

Ціанарен 321

Ціангідрин 934

Ціангідрин ацетону 594

Частинка проміжна 101, 102

Числа жирів 970

Число протонів 121

Число сигналів 118

Чотирихлористий вуглець (тетрахлорометан) 295, 298, 333

 

 

Навчальне видання

 


Читайте також:

 1. Абетково-предметний покажчик
 2. Алфавітно-предметний покажчик
 3. Алфавітно-предметний покажчик
 4. Алфавітно-предметний покажчик
 5. Бібліографічні покажчики
 6. Зв’язним списком називається структура даних, кожний елемент якої зв’язаний з наступним (або попереднім, або з обома сусідніми) елементом за допомогою покажчиків.
 7. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 8. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 9. Іменний покажчик.
 10. Іменний покажчик.
 11. Іменний покажчик.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Речицький О.Н., Решнова С.Ф.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.039 сек.