Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


І в збудженому станах

Електронні формули та схеми деяких атомів у нормальному

 

 


Згідно з уявленнями В.Косселя хімічний зв'язок має електростатичний характер. Під час взаємодії атоми елементів передають електрони один одному і перетворюються на різнойменно заряджені іони, які й взаємодіють електростатично. У найпростішому вигляді енергію електростатичної взаємодії між двома зарядами можна описати виразом

 
 

 


де Е — потенціальна енергія; q1 q2 — заряди частинок (іонів), Кл; r — відстань між центрами заряджених частинок, м; к — коефіцієнт, що дорівнює 8,99 · 109Дж м/Кл2.Валентність атомів, що беруть участь в утворенні іонного зв'язку, визначається числом відданих або приєднаних електро­нів, оскільки можуть утворитися як одно-, так і багатозарядні іони, наприклад: Na+, Mg2+, Al3+, C1, S2– та ін. Зазвичай, такий характер взаємодії виникає між атомами елементів з відмінними електронегативностями, тобто між типовими металами і типовими неметалами. Згодом уявлення В. Косселя було втілено у теорію іонного зв'язку.

Обидва підходи до пояснення природи хімічного зв'язку — і Г.Н.Льюїса, і В.Косселя — виявилися плідними, оскільки їх автори розглядали зв'язки в речовинах різного характеру.

Крім ковалентного та іонного є також металічний зв'язок, який встано-влюється між атомами в металічних кристалах. Цей тип зв'язку розглянуто окремо.

 

Завдання для самоперевірки:

1. Задача. Сульфур утворює хімічні зв’язки з калієм, гідрогеном, бромом і карбоном. Які із зв’язків найбільш і найменш полярні? Вкажіть, у бік якого атома відбувається зміщення електронної частини зв’язку?

2. Задача. Визначте валентність і ступінь окиснення карбону в сполуках: а) С2Н6; б) СО2; в) НСООН

3. Задача. Сульфур у сполуці з флуором виявляє вищий позитивний ступінь окиснення. Обчисліть масу газуватого фториду сульфуру (ІV) об’ємом 1л (нормальні умови) і його густину за воднем (стор. 36 Г.П.Хомченко).

 


Тестові завдання по темі «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома.»

 

№ з/п Питання Відповіді
3.1.1.Укажіть, чому чисельно дорівнює порядковий номер хімічного елемента: заряду ядра атома кількості електронів кількості нейтронів відносній атомній масі
3.1.2. Укажіть, з яких частинок складається ядро атома: протонів та електронів нейтронів нейтронів та електронів протонів та нейтронів
3.1.3. Укажіть, чим відрізняються ізотопи хімічного елемента: кількістю протонів кількістю нейтронів кількістю електронів зарядом ядра
3.1.4. Нуклони - це загальна назва: електронів нейтронів та електронів протонів та нейтронів електронів та протонів
3.1.5.Укажіть електронну формулу атома Силіцію: 1s22s22p63s23p2 1s22e22 p63s23d4 1s22s22p43s24 1s22s22p63s23p4
3.1.6.Укажіть електронну формулу атома Нітрогену: 1s2 2s5 1s 23 ls2lp5 1s22s23
3.1.7.Укажіть електронну формулу атома Оксигену: 1s22s23s2Зр2 ls2lp6 1s2 2s24 ls2lp42s2
3.1.8.Укажіть електронну формулу атома Сульфуру: 1s22s263s223d2 1s22s263s23d4 1s22s22p42d23s23p4 1s2 2s263s2 3p4
3.1.9.Укажіть атом, якому відпо-відає електронна формула зов-нішнього енергетичного рівня 2s22p4: Літій Карбон Нітроген Оксиген
3.1.10.Укажіть електронну форму-лу зовнішнього енергетичного рівня атома Флуору:   3s24 2s22p4 2s22p5 2s22p6
3.1.11. Укажіть атом, якому відповідає електронна фор мула зовнішнього енергетичного рівня 3s23p5:   Хлор Натрій Алюміній фосфор
3.1.12. Укажіть електронну формулу зовнішнього енергетич-ного рівня атома Карбону: 3s2Зр4 2s22p2 2s25 2s22p6
3.1.13. Укажіть оксид, який утворює елемент із поряд­ ковим номером 11: RO R2O7 R2O R2O3
3.1.14. Укажіть оксид, який утворює елемент із порядковим номером 12: R2O R2O3 RO R2O5
3.1.15.Укажіть оксид, який утворює елементів поряд­ковим номером 13: R2O3 RO R2O RO2
3.1.16. Укажіть елемент, який утворює летку сполуку з Гідрогеном типу RH4: Фосфор   Силіцій   Сульфур Хлор
3.1.17. Укажіть загальну формулу броміду, утвореного хімічним елементом із порядковим номером 20: RBr RBr2 RBr3 RBr4
3.1.18. Укажіть загальну формулу хлориду, утвореного хімічним елементом із порядковим номером 3: RC1 RC12 RC13 RC14
3.1.19.Однакову кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні мають атоми елементів із порядковими номерами: 6 і 14 6 і 7 29 і 30 39 і 29
3.1.20.Однакову кількість електро-нів на зовнішньому енергетичному рівні мають атоми елементів із порядковими номерами: 9 і 35 9 і 25 16 і 24 16 і 34
3.1.21. Укажіть порядковий номер елемента, атом якого має на зов-нішньому рівні один електрон:  
3.1.22.Укажіть порядковий номер елемента, атом якого має на зовнішньому рівні 3 електрони:
3.1.23. Укажіть, що є спільного в будові атомів елементів із порядковими номерами 3 і 11: заряд ядра кількість електронів кількість електронних рівнів; кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні
3.1.24.Укажіть, що є спільного в будові атомів елемен­тів із порядковими номерами 17 і 18: кількість електронів кількість нейтронів кількість електронних рівнів кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні
3.1.25. Укажіть хімічний елемент, атомний радіус якого найбільший: В Li Be F
3.1.26. Укажіть хімічний елемент, який є найбільш електронегативним: О S Сl F
3.1.27. Укажіть хімічний елемент, атомний радіус якого найменший: Li Cs К Na
3.1.28. Укажіть хімічний елемент, який є найменіш електронегативним:   S А1 СІ Р
Укажіть елемент другого періоду, який виявляє найбільш яскраво виражені металічні властивості: Be N Li О
Укажіть елемент третього періоду, який виявляє найбільш яскраво виражені неметалічні властивості: А1 S СІ Р
3.1.31.Установіть відповідність між електронними кон­фігураціями та формулами хімічних частинок: Електронна конфігурація а) 1s22s22p63s23pl; Формула частинки S 2- Формула частинки Na+ Формула частинки A1 Формула частинки N
3.1.32. Установіть відповідність між електронними кон­фігураціями та формулами хімічних частинок: Електронна конфігурація a) 1s22s22p63s2;   6) l s 22 s 22p63s23p63d5; в) ls22 s 22p6; г) l s 22 s 22p63s23p4 Формула частинки Fe3+ Формула частинки Mg Формула частинки A13+ Формула частинки S
3.1.33.Установіть відповідність між електронними кон­фігураціями та формулами хімічних частинок: Електронна конфігурація a) 1s2 2s2 2p6 3s21; 6) ls22 s 22p63s23p6; в) 1s2; г) ls22s22p6 Формула частинки Li+ Формула частинки Al Формула частинки Ne Формула частинкиCl -
3.1.34.Установіть відповідність між електронними кон­фігураціями зовнішніх енергетичних рівнів та символами хімічних елементів: Електронна конфігурація а) 4s23d7; б) 3s2 Зр1; в) 4s2; г) 2s22p5. Символ хімічного елемента Са Символ хімічного елемента А1 Символ хімічного елемента Co Символ хімічного елемента F
3.1.35.Установіть відповідність між електронними кон­фігураціями валентних електронів хімічних елементів та формулами їхніх сполук із Гідрогеном: Електронна конфігурація а) 3s2Зр4; б) 2s2 2p5; в) 4s24p3; г) 2s22p4. Формула сполуки з Гідрогеном Н2О Формула сполуки з Гідрогеном AsH3 Формула сполуки з Гідрогеном H2S Формула сполуки з Гідрогеном HF

Задачі по темі «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва»

 

Задачі

1. Відносна молекулярна маса гідроксиду елемента першої групи дорівнює 102. Визначте елемент.

 

2. Відносна молекулярна маса вищого оксиду елемента п’ятої групи дорівнює 108. Визначте елемент.

 

3.Відносна молекулярна маса оксиду елемента першої групи дорівнює 62.

Визначте елемент.

4.Відносна молекулярна маса сполуки з Гідрогеном елемента четвертої групи дорівнює 32. Визначте елемент.

 

5. Відносна молекулярна маса сполуки з Гідрогеном елемента четвертої групи дорівнює 34. Визначте елемент.

 

6.Купрум має два нукліди, атомні маси яких 63 та 65. Середня атомна маса

Купруму 63,54. Визначте масові частки кожного з нуклідів Купруму.

7. Хлор має два нукліди, атомні маси яких 35 та 37. Середня атомна маса Хлору 35, 453. Визначте масові частки кожного з нуклідів Хлору.

 

8. В природних сполуках Купрум міститься у вигляді нуклідів

63Сu (71,87 масових %) та 65Сu (28, 13 масових %). Визначте середню відносну атомну масу Купруму.

 

9. Природний Талій має два нукліди, атомні маси яких 203 та 205. Середня атомна маса Талію 204, 38. Визначте масові частки кожного з нуклідів Талію.

 

10. У природних сполуках Силіцій міститься у вигляді нуклідів

28Si (92,28 масових %), 29Si (4, 67 масових %) та 30Si (3,05 масових %). Визначте середню відносну атомну масу Силіцію.

 

Вправи

 

1. За допомогою періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва:

а) складіть електронні та електронно-графічні формули даних елементів (табл.1)

б) визначте, до якого ряду елементів (s-, p-, d-, f-) належать дані елементи;

в) визначте, скільки “ валентних „ електронів має кожний із даних елементів;

г) визначте кількість протонів та нейтронів у ядрах атомів даних елементів.

 

Таблиця 1

 

Варіант Елементи Варіант Елементи Варіант Елементи
Li, O P, Be Li, P
Na, Zn Sc, K Sc, N
Ni, S C, Co Na, Cl
Ca, Ti B, Ge V, Mq
Mq, Si As, Mn    
N,V F, Al    

 

 

2. За допомогою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва

виконайте такі завдання:

а) визначте, в якому періоді, групі та підгрупі періодичної системи елементів міститься елемент, якщо відома будова зовнішньої електронної оболонки атома (табл. 2);

б) наведіть назву хімічного елемента та порядковий номер у періодичний системі елементів.

Таблиця 2

 

Варіант Елементи Варіант Елементи Варіант Елементи
2p63s2 4s23d2 4s23d1
3s23p3 2p63s1 3s23p2
4s23d6 1s22s2 3s23p5
1s22s1 2s22p5 3p64s1
4s23d7 3s23p4    
3p64s2 4s23d8    

 

3. Дайте характеристику елемента на основі його розміщення в періодичній системі та будови атома (табл. 3 )

Таблиця 3

 

Варіант Порядковий номер елемента Варіант Порядковий номер елемента Варіант Порядковий номер елемента Варіант Порядковий номер елемента

 

4. Визначте, який інертний газ та іони яких елементів мають однакову електронну конфігурацію з частинкою, що виникає в результаті видалення з атома Кальцію усіх валентних електронів.

 

 

5.Атом елемента має на 6 електронів більше, ніж іон Магнію. Визначте елемент, складіть електронну формулу його атома та іона.

 

6. Атом елемента має на 7 електронів більше, ніж іон Натрію. Визначте елемент, складіть електронну формулу його атома та іона.

 

7. Атом елемента має на 3 електрони більше, ніж іон Літію. Визначте елемент,

складіть електронну формулу його атома та іона.

8. Атом елемента має на 6 електронів більше, ніж іон Магнію. Визначте елемент, складіть електронну формулу його атома та іона.

 

9. Атом елемента має на 1 електрон менше, ніж іон Калію. Визначте елемент, складіть електронну формулу його атома та іона.

 

10. Атом елемента має на 2 електрони менше, ніж іон Кальцію. Визначте елемент, складіть електронну формулу його атома та іона.Читайте також:

  1. Перша допомога при шокових станах.
  2. У будь-якому атомі не може бути двох однакових електронів, які б знаходились у однакових стаціонарних станах і які б визначалися набором однакових чисел n, l, m, ms.
Переглядів: 7160

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Валентність — це здатність атомів одного елемента сполу­чатися з певним числом атомів інших елементів під час утворення хімічних сполук. | Хімічний зв 'язок виникає за рахунок електростатичної взаємодії ядер, що заряджені позитивно, та електронів, що заряджені негативно.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.