Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Експресіонізм

Художній напрям експресіонізм зародився в період 1910-1925 рр. в Німеччині.

Термін "експресіонізм" (від лат. eхргеssіо - "виразність") уперше вжив К.Хіллер у 1911 р. щодо літератури.

У живопису експресіоністський напрям представляли: Е.Мунк, Цікс, Р.Гросс та ін., з російських художників - ранній В.Кандинський.

Експресіонізм став бунтом проти всіх попередніх художніх традицій, особливо натуралізму. На противагу імпресіоністам, які мали па меті зображати власні безпосередні суб'єктивні спостереження та враження від дійсності, експресіоністи намагалися зобразити дух епохи, людства в їхніх переживаннях. Однак дух епохи вони сприймали своєрідно - це всепроникна безумність і жорстокість світу, де немає жодного позитивного моменту; це загальна концентрація зла, де немає місця красі та гармонії. Тож творчість експресіоністів зводилася до демонстрації надривних емоцій.

9.6. Абстракціонізм

Термін походить від латинського "аbstractio" - "відокрем­лення". Засновником абстракціонізму вважається російський художник, емігрант В. Кандинський. Продовжувачами цієї традиції були К.Малевич, М.Ларіонов, Р.Делоне, група "Абстракція - творчість" (виникла в 1929-1930 рр. у Парижі) під керівництвом М.Сейфора, голландські художники групи "Стиль", ідеологом якої був П.Мондріан.

Абстракціонізм– це напрям, в якому художники, відкинувши об'єктивну дійсність, намагаються створити нову, суб'єктивну реальність, яка заснована на їх чуттях і думках.. Абстракціоністи апелюють до кольору, зводячи його до абсолюту, або до різних геометричних фігур, інколи цілком запере­чуючи зв'язок з дійсністю.

Художники-асбтракціоністи тяжіли до крайнього суб'єктивізму, навіть релігійного містицизму. Їхня увага концентрувалася навколо суб'єктивного світу однієї людини - художника, його власних переживань і емоцій. А визначила таку при­хильність недовіра до об'єктивної реальності, позаяк, на думку абстракціоністів, вона завжди є джерелом страждань, страху, болю. На їхню думку, мистецтво, беручи до уваги внутрішній світ людини, зможе подолати всі негативні емоції.

Такий акцент на емоційно-чуттєвій природі мистецтва поступово привів цей напрям до заперечення мистецтва як засобу пізнання дійсності. "Батько асбтракціонізму" В.Кандинський не лише відкидав зв'язок мистецтва з життям, а й на­звав соціальний змісту мистецтві "отруєним хлібом".

Художники-асбтракціоністи в зображенні суб'єктивних переживань обрали метод схематизації зображення - абстракції, що базується на руйнуванні простору й об'єму. Засобом у досягненні цього стали лінія та колір. Зокрема, П.Мондріан закликав до "денатуралізації", "геометризації", котрих можна досягти правильним використанням "кольорів" (синій,жовтий, червоний) і "некольорів" (білий, чорний). У результаті твори абстракціоністі в-це нагромадження кольорових плям, геометричних фігур, які абсолютно не пов'язані із зображенням дійсності. Особливого значення в творчості абстракціоністів набув колір. Художники пробували шукати "абсолютний" колір. Однак до одностайності в цьому вони не дійшли. Так, у В.Кандинського були власні значення кольорів: "білий колір діє на нашу психіку, як велике мовчання, що для нас абсолютне", а "зелений колір схожий на товсту, здоровенну нерухому корову"; жовтий колір асоціюється з "духовним теплом", а сірий - "безнадійно нерухомий".

У 1913 р. в межах абстрактного мистецтва виникла самостійна течія супрематизм (від лат. supremus - "найвищий"), яка пов'язана з ім'ям К.Малевича. Він намагався звести живопис до двох кольорів - чорного та білого (відомі його чорні квадрати на білому тлі, експерименти тільки з білим кольором). Для К.Малевича, зокрема, білий колір був символом "чистого почуття".

9.7. Поп-арт

Художній напрям поп-арт виник в 50-60-х рр. XX ст. в Англії під впливом діяльності художників, архітекторів і критиків лондонської "Незалежної групи" (Е.Паолоцці, У.Тернбалла, Р.Гамільтона та ін.), які виявляли особливий інтерес до масової комерційної культури.

Найбільшої популярності поп-арт набув в американській куль­турі. Представниками американського поп-арту були Цж.Джонсон, К.Олденбург та Е.Уорхол. Там він став запереченням абстрактного експресіонізму. Художники "нової хвилі" взяли за основу метод колажу, комбінування. Засобами вираження ідей художників стали звичайні (готові) речі, якими люди користуються в буденному житті - консервні банки, розбиті годинники, рекламні плакати, збільшені репродукції, муляжі тощо. Тож деякі критики мистецтва назвали поп-арт "новим реалізмом", або "над-реалізмом", а інші - навіть "ширпотреб-мистецтвом".

Акцентування уваги на предметному світі речей витіснило назадній план особистісне начало художника.

Художники поп-арту ламали межу між мистецтвом і дійсністю, художником, твором мистецтва та глядачем; мистецтвом, філософією і релігією. Таке мистецтво стали використовувати в рекламних цілях.

У 50-х роках виник новий художній напрям, в якому світ було представлено реальним, але суто абстрактним. Цей напрям дістав назву в Англії і США поп-арт(рор-агt) - популярне мистецтво. Його засновником став М.Дюшан. Ця течія швидко охопила Англію, США, Канаду та інші країни. Художники почали створювати свої картини на основі принципу комбінування - нагромаджували усякий мотлох на живописній поверхні полотна Предметом мистецтва стало навколишнє середовище, сфера буття: різноманітна реклама, ілюстрації з газет, меблі, одяг, продукти харчування, речі технічного та побутового призначення виявилися в центрі уваги. Представники нового напряму намагалися відкрити людині зовнішнє середовище: консервні банки, газетні кліше, побутові речі та ін.

Художник Ф.Бекон використовував в живописних творах фотографії. Так, у поп-арті застосовувалися реальні речі на площині картини, поряд з цим у творчості художників поєдналися калейдоскопічна живописна поверхня абстрактного експресіонізму, заплутаність композиції, абсурдне зображення речей, створення колажу. У цьому мистецтві важко відокремити худож­ника від скульптора. Поп-арт існує й сьогодні і знаходиться у центрі уваги реклами.

Оп-арт

Одним з видів поп-артує оп-арт (оптичне мистецтво), яке з'явилося у 60-х роках. Спираючись на певні психологічні особливості сприйняття людиною світу, художники оп-арту використовують зорові ілюзії. Серед зображувально-виражальних засобів вони використовують колірну гаму, геометричний рисунок, який створений за допомогою ліній у вигляді спіралей, накладення різних планів та ін. Творчість художників цього напряму можна розглядати як різновид декоративного мистецтва.

Представники кінетичного мистецтва використовують дзеркала, різні механізми, споруди з дерева тощо. Іноді твори робляться з дерева, металу, скла тощо; вони рухаються, обертаються, світяться. Теоретичне обґрунтування оп-арту і кінетичного напряму еклектичні, суперечливі, заплутані.

 

В останні десятиріччя XX ст. з'являються нові художні течії, такі як гіперреалізм, мінімальне мистецтво. Модернізм набув нової форми - постмодернізму.Поряд з ним продовжують розвиватися і реалістичні художні напрями. Тому XX ст. відзначено багатством різних напрямів та стилів у мистецтві, одні з них крок за кроком вироджуються, інші набувають нових рис. Але все найкраще, що було створено у мистецтві XX ст., повинне перейти у XXI ст., сприяючи при цьому виникненню нових художніх форм і засобів. Гуманістичні ідеї повинні бути головними у мистецтві сучасного століття.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте художній стиль бароко.

2. Яка естетична концепція стилю класицизм?

3. Назвіть стилістичні ознаки рококо в різних видах мистецтва.

4. Охарактеризуйте соціально-політичні передумови зародження романтизму.

5. Розкрийте суть історичних форм реалізму.

6. Як соціально-політична ситуація в суспільстві вплинула на розвиток мистецтва наприкінці ХІХ-ХХ століть?

7. Яка естетична концепція імпресіонізму?

8. Чим визначається постімпресіоністична традиція?

9. Розкрийте естетичну концепцію фовізму.

10. Які художні принципи відстоювали художники кубізму?

11. Як проявляється футуризм у мистецтві?

12. Поясність художньо-естетичний зміст мистецтва сюрреалізму.

13. Яку роль у розвитку сюрреалізму відіграли політичні події в Європі першої половини XXст.?

14. Поясність художньо-естетичний зміст мистецтва експресіонізму.

15. Розкрийте художньо-естетичний зміст мистецтва, створеного художниками-абстракціоністами.

16. У чому полягає особливість художнього стилю поп-арт?


Читайте також:

  1. Абстракціонізм. Експресіонізм. Сюрреалізм.
  2. Взаємовідносини особистості і світу в українському експресіонізмі
  3. Імпресіонізм та експресіонізм
  4. Мейсенська порцеляна. Експресіонізм
  5. Новий зміст у традиційній мистецькій формі (фовізм, кубізм, експресіонізм, супрематизм)
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сюрреалізм | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.