Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Офіційний сайт

В сучасному інформаційному суспільстві стрімко поширюється та утверджується ідея електронного врядування як способу організації діяль­ності влади за допомогою внутрішніх та зовнішніх інформаційних мереж. Електронне врядування забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу (он-лайн), а також забезпечує легкий доступ осіб до потрібної їм інформації та послуг, не зважаючи на фізичну віддаленість та час доби. В ідеалі, електронне врядування здатне забезпечити отримання громадянами адміністративних послуг 24 години на добу сім днів на тиждень, не відходячи від персонального комп’ютера.

Саме веб-сайт органу влади є комунікативною основною, яка пов’язує його з отримувачами адміністра­тивних послуг, тобто з громадою. Тому нераціональним буде використовувати офіційний веб-сайт органу міс­цевого самоврядування виключно як електронну дошку оголошень, електронний інформаційний стенд або як промоційний продукт, створений для зовнішньої аудиторії. Існування офіційного сайту створює потужні та вагомі технічні та адміністративні переваги для органу місцевого самоврядування, які здатні принципово змінити саму ідеологію надання адміністративних послуг.

Інтернет як засіб комунікації несе низку безперечних економічних, соціальних, політичних та технічних переваг, серед яких:

· Зручність, тобто економія часу, зусиль та ресурсів як для тих, хто отримує послуги, так і для тих, хто їх надає. Витрати на створення та адміністрування сайту є неспів мірні з вигодами, які він створює.

· Масовість, тобто охоплення безпрецедентно широкої аудиторії для поширення інформації, просуван­ня ідей та продуктів;

· Ективність, тобто впорядкування та спрощення процесів надання адміністративних послуг;

· Довіра, що досягається в тому числі через відкритість діяльності влади, яку надають Інтернет-технології.

Звісна річ, Інтернет-технології розвинуті не всюди і не на всіх рівнях, особливо, коли мова йде про малі громади. Однак, цей сегмент динамічно розвивається й час, коли Інтернет стане тотальним явищем, стрімко на­ближається. І в цьому процесі важливо не відстати й не опинитися на узбіччі.

Створення та адміністрування офіційного сайту

У мережі Інтернет чимало сайтів, які названі офіційними сайтами місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування. Однак, для того, щоб надати певному інформаційному ресурсу статус офіційного сайту місцевої влади, очевидно, недостатньо просто розмістити відповідний напис на його головній сторінці. Для цього слід здійснити декілька офіційних дій, а саме:

· прийняти рішення чи розпорядження про створення офіційного сайту або про надання існуючому сайту за певною адресою в мережі статусу офіційного сайту органу місцевого самоврядування;

· затвердити порядок функціонування офіційного сайту;

· визначити структурний підрозділ (посадову особу), що будуть відповідати за адміністрування сайту;

· зареєструвати домен на ім’я відповідного органу місцевого самоврядування. Доцільним є, щоб доменне ім’я сайту ідентифікувало місто (можливо, регіон), а також орган місцевого самоврядування.

Також бажано подбати про “підв’язку” офіційного сайту до провідних пошукових систем. Крім того, доціль­ними є системні заходи популяризації адреси сайту, що включають розміщення наочної інформації, зазначення адреси сайту на офіційних бланках органу місцевого самоврядування, в рекламно-інформаційних виданнях про громаду, банери в мережі Інтернет тощо).

Функції з адміністрування (підтримки) офіційного веб-сайту доцільно покласти на інформаційний підроз­діл

Структура сайту

Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного веб-сайту за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

· статичні матеріали, які повинні зберігати свою актуальність протягом тривалого часу (подаються у вигля­ді HTML-сторінок, що містять текстові, графічні та мультимедійні складові);

· динамічні матеріали, актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися (бази даних разом з інформаційно-пошуковою системою). Харак­терною рисою динамічних матеріалів є те, що рішення про їх оновлення, повністю зумовлене зовнішніми обставинами, приймається і виконується адміністратором сайту;

· потокові матеріали, тобто такі, що втрачають актуальність свого змісту протягом короткого проміжку часу (кількох днів, а іноді й годин). Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, у міру надходження. Ці матеріали надходять на сайт зовнішніми каналами в автоматичному (або автомати­зованому) режимі та зберігаються на сайті лише до чергового оновлення.

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та Державний комітет зв’язку та інформатизації України своїм спільним наказом від 25 листопада 2002 року № 327/225 затвердили По­рядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади. Цей документ не поширюється на органи місцевого самоврядування, однак може бути взятий ними за основу при розробленні порядку функціонування їх офіційних сайтів.

Організація інформаційних матеріалів на веб-сайті повинна мати ієрархічну структуру, що передбачає роз­міщення даних на декількох рівнях в розділах сайту (на веб-сторінках). Усередині веб-сторінок допускаються впорядковані або окремі перехресні посилання на довільні рівні ієрархії, у залежності від тематичного зв’язку між даними. При формуванні інформаційної структури офіційного сайту варто використовувати декілька принципів, наприклад:

· інформаційна структура офіційного веб-сайту влади повинна відповідати важливості відповідних тем для органу місцевого самоврядування та для місцевої громади;

· в рамках окремих розділів та всього сайту мають бути передбачені інструменти навігації;

· повинна бути забезпечена можливість розширення складу та обсягу матеріалів без суттєвих змін загаль­• ної структури сайту;

класифікація матеріалів повинна мати ієрархічну будову. Наприклад, перелік депутатів, склад депутат­• ських фракцій та комісій ради доцільно об’єднати в окрему рубрику. При цьому ієрархічна підпорядкова­ність матеріалів різного рівня повинна відповідати рівню їх узагальнення та важливості;

· назви класифікаційних рівнів (рубрик) повинні бути зрозумілі широкому колу користувачів;

· статичні, динамічні та потокові матеріали повинні подаватися окремими цілісними блоками відповідно до тематики;

· розміщення матеріалів на окремих сторінках сайту повинно визначатися ефективністю їх використання. Приміром, одна сторінка може відповідати декільком тематичним рубрикам, якщо це забезпечує її ціліс­ність і зручність доступу до даних;

· повинна бути забезпечена однозначна відповідність між елементами меню та стартовими сторінками відповідних розділів, тобто матеріали розділу не повинні розміщуватися на різних сторінках одного рівня ієрархії, їх доцільно перенести на окремі сторінки наступного рівня з відповідними назвами;

· дані, яких недостатньо для наповнення окремої сторінки, варто включити до сторінки вищого рівня.

За вирішенням технічних питань функціонування сайтів варто звернутися до фахівців.

Змістовне наповнення

Для користувачів визначальним критерієм є інформаційне наповнення сайту. Інформаційне наповнення сайту має бути, з одного боку, повним, а з другого – не містити зайвих відомостей, недоречних повторів тощо.

Разом з тим, єдині стандарти інформування громадськості про діяльність місцевої влади відсутні. Якщо для місцевих органів виконавчої влади запроваджені загальні вимоги щодо оприлюднення у Інтернеті інформації про їх діяльність (постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3), то органи місцевого самоврядування здій­снюють таке оприлюднення в обсязі та у спосіб, що визначаються у кожній місцевій громаді на власний розсуд.

Це у значній мірі пов’язано з тим, що сайти не визнаються чинним законодавством у якості засобів масової ін­формації. Так Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» відносить до комунальних ЗМІ виключно аудіовізуальні чи друковані засоби. Веб-сайти як засоби інформування не згадуються в Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

Чинне законодавство лише у деяких випадках містить прямі вимоги щодо розміщення органами місцевого самоврядування інформації у мережі Інтернет. Так, до інформації, що розміщується в Інтернеті відповідно до ви­мог законодавства належать:

· плани діяльності з підготовки регуляторних актів • (ст. 13 Закону України «Про засади державної регулятор­ної політики у сфері господарської діяльності»);

· повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропо­• зицій, проекти регуляторних актів та відповідні аналізи регуляторного впливу (ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);

· звіти про відстеження результативності регуляторних актів• (ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);

· інформація про здійснення регуляторної діяльності • (ст. 14 Закону України «Про засади державної регуля­торної політики у сфері господарської діяльності»);

· рішення щодо розроблення та затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови (ст. 30-3 Закону України «Про планування і забудову територій»);

· результати громадського обговорення проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови • (ст. 30-3 Закону України «Про планування і забудову територій»);

· переліки об’єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, переліки будівель, приміщень, зе­• мельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду (ст. 8 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»);

· списки громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому, першо­• черговому порядку і в порядку загальної черги (постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. №682);

· оголошення про заплановані закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти • (постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. №921);

річний план закупівель та зміни до нього • (постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. №921);

Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників закупівель • (Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. №921).

Інтернет-сайт вигідно відрізняється від інших інформаційних засобів тим, що на ньому може бути розміще­ний доволі великий обсяг інформації, який можна поновлювати. Фактично, до розміщення в Інтернеті надаються всі види інформації, вказані у переліку інформації, що підлягає оприлюдненню органами місцевого самоврряду­вання.

Однак, оприлюднення на сайті буде вважатись офіційним лише у випадках, встановлених чинним законо­давством та рішеннями органу місцевого самоврядування. При цьому слід зауважити, що рішення органу місцевого самоврядування з цього приводу не можуть суперечити чинному законодавству (так, рішенням ради оприлюднен­ня регуляторного акта на сайті не може визнаватись офіційним, адже згідно із ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти офіційно оприлюднюються у друкованих ЗМІ).

Також, не зайвими на офіційному сайті будуть посилання на сайти вищих органів влади України (Верховна Рада, Президент України, Урядовий веб-портал), сайти регіональної влади, сайт райдержадміністрації (якщо місто є райцентром). Доречними будуть посилання на сайти інших органів місцевого самоврядування, ор­ганів виконавчої влади та засобів масової інформації, що розміщені в місті.

У документі, що регламентує функціонування офіційного сайту бажано прописати строки розміщення та поновлення інформації. Останнє є надзвичайно важливим, оскільки наявність застарілої інформації підриває довіру до сайту як джерела інформації. Також про актуальність сайту може свідчити розміщений тут покажчик часу останнього оновлення ресурсу.

Окрему увагу слід приділити мовам, якими подається інформація на сайті. Згаданий вище Порядок функці­онування веб-сайтів органів виконавчої влади передбачає подання всієї інформації на сайтах щонайменше трьо­ма мовами – українською, російською та англійською. Якщо досягнути цього стандарту важко технічно, варто за­безпечити функціонування сайту державною мовою та переклад основних інформаційних блоків для іноземних користувачів (загальна інформація про громаду, інформація для інвестора, контакти місцевої влади) англійською або іншими мовами міжнародного спілкування.

Електронні адміністративні послуги

Крім інформування та забезпечення інтерактивних можливостей в су­часному світі муніципалітети надають громаді чималий діапазон послуг через власні сайти. Перелік таких послуг постійно розширюється.

Розвиток послуг, які надаються через комунальні сайти, є дієвим антикорупційним чинником. Такі послуги надаються з максимальною відкритістю, вони усувають необхідність безпосередніх контактів з чиновниками, їх надан­ня можливо відслідкувати на сайті. Прозорість надання таких послуг є безпре­цедентною.

Тож безперечним позитивом для місцевої влади є запровадження надання на офіційному сайті послуг, що є реальними не лише з технічної, а й з юридичної точки зору, тобто надання яких засобами Інтернету не суперечить чинному законодавству України. До таких послуг, зокрема, належить:

· подання запитів для отримання інформації;

· завантаження з сайту різноманітних форм документів (заяв, реєстраційних форм та інших документів);

· подання електронних документів (заяв, звернень, звітів тощо);

· відстеження руху поданих до міської влади документів (наприклад, звернення чи документів на отриман­ня документу дозвільного характеру);

· здійснення різноманітних платежів (трансакцій) на сайті (комунальні послуги, штрафи, платежі за отри­мання адміністративних послуг тощо);

· запис на прийом до міського голови чи його заступників.

Надання послуг через мережу Інтернет органами влади знаходиться в Україні на початковій стадії і зде­більшого обмежено простим інформуванням та розміщенням на сайтах форм документів. Технічно виправданим є надання значно більшого спектру електронних послуг, що підтверджує міжнародна практика та розвиненість електронних послуг у сфері бізнесу (в т.ч. вітчизняного). Однак при запровадженні конкретної електронної послу­ги слід ґрунтовно пропрацювати юридичну можливість та правові наслідки її надання через мережу Інтернет.

Надання електронних адміністративних послуг, як правило, передбачає наявність систем гарантування безпеки персональних (приватних) даних, які вводяться користувачем. Такі персональні дані не повинні бути до­ступні іншим користувачам. Крім того, система гарантування безпеки включає в себе захист персональних даних від несанкціонованого втручання сторонніх осіб.

Забезпечення зворотного зв’язку

Ще однією суттєвою властивістю сайту є його інтерактивні функції, тобто можливість фіксації думки користувача або можливість залучення користувача до наповнення веб-сайту. Вільна Інтернет-енциклопедія Вікіпедія розглядає інтерактивність як поняття, що розкриває характер та ступінь взаємодії між об'єктами. Інтерактивність є ступінню реакції (відгуку) та досліджу­ється як процес комунікації, де кожне повідомлення пов’язане з попере­дніми повідомленнями та діями.

У «співавторстві» адміністратора та користувача не менше від самих користувачів зацікавлена місцева влада, адже це – шанс взяти на озброєння цікаві ідеї та отримати цінні поради, шанс порозумітися з реальною грома­дою, що стоїть за віртуальною спільнотою.

Відмінність Інтернету від більшості інших засобів інформування у ши­роких можливостях взаємодії та зворотного зв’язку з користувачами. Серед інтерактивних опцій, які забезпечують реальний двосторонній зв'язок влас­ника сайту та користувача, варто відзначити, зокрема, створення таких мож­ливостей для користувача:

· висловлення думки щодо роботи міської влади;

· написання коментарів для новин та інформаційних повідомлень;

· Інтернет-конференції за участю міської влади;

· онлайн-форуми з обговорення актуальних питань життя територіальної громади;

· онлайн-опитування громадської думки з найбільш актуальних питань.

Практичність користування сайтом

Глобальна мережа Інтернет є гігантським та надзвичайно щільним інформаційним простором. Саме тому надзвичайно важливим чинником є доступність, зручність та вживаність використання інформації у цьому про­сторі. Адже якість змістовного та актуального ресурсу суттєво знижується, якщо його важко або взагалі немож­ливо знайти.

Як показав попередній досвід роботи з сайтами місцевої влади, пошук офіційної сторінки в мережі нерідко сам по собі стає проблемою. Адреси таких сторінок, вказані на веб-сайті Верховної Ради України або на загально­відомих ресурсах (Вікіпедія тощо), виявляються застарілими й недоступними. Іноді в Інтернеті підтримується де­кілька сайтів міста й виникає проблема з ідентифікацією саме офіційного міського сайту. Часто складним є пошук офіційних сайтів через загальновідомі пошукові портали (Google, Yandex, Meta) через відсутність «прив’язки» до них комунальних веб-ресурсів.

Зручності користуванню сайтом сприяє, зокрема, наявність карти сайту (бажано з активними посилання­ми), наявність навігаційної панелі, доступної на всіх сторінках, зміна кольору лінку при переході до нього.

Важливим та бажаним є наявність інструментів пошуку, які б дозволяли швидко знаходити потрібні відо­мості на сайті загалом або в межах окремих розділів (сторінок). Додатковою перевагою є також надання можли­вості здійснення розширеного (пошуку за словами у назві, тексті, за датою тощо), пошуку серед вже знайдених матеріалів.
Переглядів: 782

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бюлетені та інші інформаційні матеріали, електронні видання | Наочна інформація

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.