Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Функції цивільного права

 

Характеристику цивільного права як галузі національного права доповнюють перелік його функцій і внутрішня система побудови.

Функції цивільного права — це головні напрями його впливу на цивільні відносини з метою впорядкування останніх. Вони визна­чаються специфікою предмета і методу цивільного права, а також завдань (цілей), поставлених перед ним.

Функції права можна класифікувати у такий спосіб:

Загальносоціальні Спеціально-соціальні (юридичні)
Загальносоціальні
інформаційна орієнтацінна виховна
інформування громадян, тобто доведення до відома адресата, про напря­мки регулювання су­спільних відносин, про їхні права, обо­в'язки та відпові­дальність орієнтування гро­мадян на позитивні правові настанови, які пропонують оцінку права та го­товність діяти відпо­відно до його норм загальноправовий вплив на духовну сферу, виховання пова­жання права
(правова інформація) (правомірна поведінка) (правове навчання)

 

Спеціально-соціальні (юридичні)
Регулятивна Охоронна
функція упоряд­кування суспільних відносин, визначен­ня лінії поведінки людей, наділення їх певними правами та обов'язками функція встановлення та гарантування державою заходів юридичного захисту та юридичної відповідальності, порядку їх покладання та виконання, яка має на меті витиснення шкідливих для суспільства від­носин та охорону позитивних

 

 

Регулятивна функція права може бути поділена на статичну та динамічну:

Регулятивна статична Регулятивна динамічна
- функція упорядкування сус­пільних відносин шляхом закрі­плення основних прав і свобод особи, компетенції державних органів і посадових осіб (наприк­лад, фіксування правомочностей власника щодо володіння, кори­стування та розпорядження) - функція забезпечення актив­ної поведінки суб'єктів права (наприклад, покладання обов'яз­ку сплачувати податки, відбу­вати військову повинність)
Здійснюється за допомогою до­звільних (таких, що надають правомочності) та заборонних норм, які спричиняють правовід­носини пасивного типу Здійснюється за допомогою зобов'язуючих норм, які спричиняють правовідносини активного типу
     

 

 

Охоронна функція виражається у такому:
1) визначення заборон на вчинення протиправних діянь;
2) встановлення юридичних санкцій за вчинення таких ді­янь;
3) безпосереднє застосування юридичних санкцій до особи, яка вчинила правопорушення.
Охоронний вплив права здійснюється за допомогою спеціальних охоронних норм, а також регулятивних норм, спрямованих на охо­рону суб'єктивних прав

 

Розглянемо детальніше кожну з функцій. До основних функцій цивільного права цивілісти традиційно відносять регулятивну, охоронну.

Іноді цей перелік виглядає дещо інакше: регулятивна, охорон­на, превентивна функції.Такий підхід, вірний по суті, водночас, із погляду можливості загальної оцінки функцій цивільного права, може призвести до не­адекватних уявлень про них, оскільки не дає повної картини фун­кціонального механізму цієї галузі.

З таких міркувань доцільно при характеристиці функцій цивіль­ного права вказувати й на ті, що мають загальний характер, а та­кож на ті, що є специфічними у цій сфері.

При такому підході варто розмежовувати загальноправові на рівні цивільного права та специфічні цивілістичні функції.

Загальноправовими функціями, що проявляються на цивілістичному рівні, є:

1) інформаційно-орієнтаційна. Здійснюється ознайомлення суб'єктів цивільних відносин із концепцією прав людини (приват­ної особи), засадами визначення становища приватної особи, за­гальними тенденціями правового регулювання в цій галузі тощо. Таким чином, відбувається орієнтація суб'єктів цивільного права на певний тип поведінки, усвідомлення ними своїх прав та обов'язків. У разі невиконання цих завдань учасники цивільних відносин практично втрачають можливість усвідомлювати себе суб'єктами приватного права, а відтак не можуть повною мірою реалізувати свої цивільні права та обов'язки;

2) виховна (запобіжно-виховна, превентивна). Полягає у вихо­ванні поваги до права взагалі, цивільних прав інших осіб, правопо­рядку тощо. Невиконання цивільним правом цієї функції може призвести до розмивання межі між правом і "неправом", до пору­шення одними суб'єктами цивільних відносин у процесі реалізації ними цивільних прав інтересів інших осіб, до зловживання цивіль­ними правами тощо;

3) регулятивна. Полягає в позитивному регулюванні цивільних відносин, наданні прав та обов'язків їх учасникам, встановленні правил поведінки суб'єктів цивільного права;

4) захисна. Виконує завдання захисту цивільних прав та інте­ресів від порушень. Досягається ця мета шляхом передбачення правових засобів належного виконання цивільних прав та обов'язків, встановлення відповідальності за цивільні правопорушення тощо.

Аналізуючи зазначені функції в цілому, можна дійти висновку, що вони властиві будь-якій галузі права, але набувають специфіч­них властивостей за рахунок предмета (сфера приватних або ж ци­вільних відносин) та методу досягнення мети, виконання завдання. Водночас цивільне право виконує специфічні, властиві лише йому функції, що є передумовою, проявом і результатом застосу­вання цивільно-правового методу регулювання.

Специфічними функціями в галузі цивільних від­носин є:

1) уповноважувальна функція. Полягає в тому, що цивільне право створює нормативну базу передумови для саморегулювання у сфері приватного права, визначає засади внутрішнього регулю­вання за допомогою угоди сторін цивільних відносин.

Ця функція є специфічною цивілістичною функцією, оскільки лише в цій галузі учасники відносин можуть самі визначати для се­бе правила поведінки, фактично створювати нормативні акти ло­кальної дії тощо.

Концептуальною основою зазначеної функції є відома ще рим­ському приватному праву сентенція: "Дозволено все, що прямо не заборонено законом", яка протиставлялася і протиставляється ни­ні положенню публічного права: "Дозволено лише те, що прямо зазначено в законі;

2) компенсаційна функція. У процесі її виконання забезпечуєть­ся можливість поновлення порушеного цивільного права та інтере­су на еквівалентній основі.

Ця функція також властива лише цивільному праву, оскільки в ін­ших галузях мета поновлення порушеного права на еквівалентній ос­нові, як правило, не ставиться. Наприклад, адміністративно-правові норми можуть виконувати функцію припинення правопорушення, навіть повернення учасників відносин у становище, яке існувало до правопорушення. Водночас майнові санкції, котрі застосовуються в цих відносинах, мають завданням покарати правопорушника, але не поновити майнове становище потерпілого. Натомість, у цивільному праві зменшення майна у порушника договірного зобов'язання або в особи, котра завдала шкоди іншій особі, практично завжди означає відповідне прирощення у майновій сфері потерпілого.


Читайте також:

 1. D (правая) S (левая)
 2. I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
 3. II. Права та обов'язки адміністрації організації, що проводить туристську подорож
 4. II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
 5. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 6. L. Понятие права
 7. O ексклюзивний розподіл на правах винятковості.
 8. XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
 9. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 10. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 11. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні
 12. Авторское право и смежные права
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Неможливість процесуального сумісництва. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.